Omskrevet og findes nu i Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.1.7 Tilskud

 

Tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011) skal, som det følger af hovedreglen efter SL § 4, medregnes ved opgørelsen af modtagerens indkomst for det indkomstår, i hvilket der er erhvervet endelig ret til tilskuddet.

Det samme gælder tilskud efter den ophævede lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (lovbekendtgørelse nr. 207 af 17. marts 2003 med senere ændringer).

Ved lov nr. 515 af 7. juni 2006 § 13, nr. 5, ophævedes LL § 7 C med virkning fra den 1. januar 2007. Om bestemmelsen se Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende 2006-4.

Efter lov om tilskud til elproduktion (lovbekendtgørelse nr. 1331 af 30. november 2007 med senere ændringer) ydes der tilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved biogas- og naturgasbaseret decentral kraft-varme-produktion, naturgasbaseret industriel kraft-varme-produktion eller affaldsbaseret kraft-varme-produktion.

Den løbende udbetaling til producenterne foretages af netvirksomhederne, som modregner udbetalt tilskud i afgiftstilsvaret til SKAT, jf. § 4 i lov om tilskud til elproduktion.

Tilskuddet medregnes til modtagerens indkomst for det indkomstår, i hvilket der er erhvervet endelig ret til tilskuddet, jf. SL § 4. Tilsvarende kan udgifterne efter gældende regler fradrages ved indkomstopgørelsen.

Der henvises til afsnit E.K.1.4, hvor reglerne er omtalt.

Afdragsbidrag, der efter § 13 i lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme og §§ 2b-2d i lov om indeksregulerede realkreditlån af staten ydes til jordbrugslån, er skattefri for låntager, jf. LL § 7 J. Afdragsbidrag ydet i henhold til § 6, stk. 1, jf. stk. 3, i lov nr. 850 af 20. december 1989 om Dansk Landbrugs Realkreditfond er ligeledes skattefri for låntager, jf. LL § 7 J.

Et jordfordelingstilskud modtaget til dækning af udgifterne ved den for jordomlægningen nødvendige bistand af landinspektør og advokat, kunne i mangel af hjemmel i lovgivningen ikke fritages for beskatning, og de afholdte omkostninger kunne endvidere ikke fradrages ved indkomstopgørelsen, lsr. 1983.103.   

Om tilskud til landbrugserhvervet i øvrigt henvises til afsnit E.E.

Et statstilskud til forsøgsfiskeri, der var ydet til et partrederi, skulle efter SL § 4 medregnes i partredernes indkomst, TfS 1985, 292 LSR.

Efter LL § 7 F, stk. 1, undtages en række tilskud på ejendoms- og miljøområdet fra beskatning. Der er bl.a. tale om en række tilskud i henhold til lov om byfornyelse og boligforbedring.

Den del af udgifterne, som svarer til tilskud mv., der er skattefri efter LL § 7 F, stk. 1, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelse af skattepligtig fortjeneste eller tab ved afståelse af fast ejendom.

Ved LL § 7 F, stk. 1, nr. 7 og 8, er der gennemført generel skattefritagelse af grundejere for beløb, der i henhold til miljølovgivningen udbetales af det offentlige til oprensning m.v. af forurenede grunde m.v. Skattefritagelsesreglerne indebærer, at der ikke på oprensningstidspunktet skal ske beskatning af grundejerne i anledning af det modtagne tilskud. Spørgsmålet om beskatning på grund af den eventuelle værdistigning, en oprensning måtte have medført, bliver først aktuelt på tidspunktet for afståelse af den faste ejendom.

Om LL § 7 F, se nærmere E.K.1.4.

Et andet eksempel er den nu ophævede lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger, hvis regler om skattefrihed fortsat finder anvendelse på tilsagn, der er meddelt før ophævelsen af loven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 2002.

De tilskud, der er nævnt i AL § 44, stk. 1, medregnes til den skattepligtige indkomst. Til gengæld kan udgifter i medfør af AL § 44, stk. 2, til anskaffelse af afskrivningsberettigede formuegoder straksafskrives i den skattepligtige indkomst for anskaffelsesåret i det omfang, udgiften er betalt ved de tilskud, der er nævnt i stk. 1 og i Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit E.C.5.7.

Bestemmelsen om straksafskrivning gælder uanset reglerne i AL eller øvrige lovregler, jf. AL § 44, stk. 2.

Efter AL § 44, stk. 3, sidestilles disse straksafskrivninger med skattemæssige afskrivninger.

Når der er foretaget straksafskrivning efter AL § 44, stk. 2, på anskaffelsessummen for et aktiv, kan der kun foretages skattemæssig afskrivning efter de almindelige afskrivningsregler på anskaffelsessummen med fradrag af det straksafskrevne beløb, jf. AL § 44, stk. 4.

Formålet med AL § 44 er at fremme erhvervsudviklingen på øerne, fremme regioner, der er bliver ramt af industriel tilbagegang og fremme brugen af tilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller energibesparelser i erhvervsvirksomheder.

Efter LL § 8 R kan skattepligtige omfattet af selskabsskatteloven fradrage et beløb svarende til anskaffelsessummen opgjort efter § 1 f i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri. Dette gælder for nyopført fast ejendom, der udelukkende er bestemt til udlejning som helårsbeboelse. Fradraget foretages i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvor den faste ejendom er taget i brug, efter at der er opnået ibrugtagningstilladelse efter byggelovgivningen. Følgende betingelser skal være opfyldt:

  1. Den skattepligtige skal have fået tilsagn om andel i den for årene 2003-2007 fastsatte årlige investeringsramme på 1,0 mia. kr. og sørge for, at byggeriet opføres  i overensstemmelse med tilsagnet, og at det holder sig inden for den tildelte andel af rammen.
  2. Den faste ejendom skal opføres på den byggegrund, der fremgår af tilsagnet.
  3. Den skattepligtige skal have opnået byggetilladelse til byggeriet senest 9 måneder efter modtagelsen af tilsagn om andel i investeringsrammen.
  4. Den faste ejendom skal ved første ibrugtagning efter, at der er opnået ibrugtagningstilladelse efter byggelovgivningen, mindst indeholde det antal beboelseslejligheder, der fremgår af tilsagnet.
  5. Ibrugtagningstilladelse til byggeriet skal foreligge senest 4 år efter, at der er givet byggetilladelse.

Ved opgørelse af fortjeneste og tab på fast ejendom for skattepligtige, der har fået fradrag efter LL § 8 R, stk. 1, anvendes anskaffelsessummen opgjort efter de almindelige regler fratrukket anskaffelsessummen efter stk. 1 ganget med den sats, der efter selskabsskatteloven § 17, stk. 1, gælder for det indkomstår, hvori fradraget er foretaget, jf. LL § 8 R, stk. 3.

Efter LL § 8 R, stk. 2, gælder bestemmelsen ikke for aktieselskaber omfattet af SEL § 3 A.

Medfinansiering i henhold til lov om VækstFondenLov om VækstFonden giver mulighed for at yde medfinansiering til risikobetonede forsknings- og udviklingsprojekter i henhold til lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer.

Tilsagn om medfinansiering til forskning og udvikling behandles som lån i følge LL § 7 D. Det betyder, at virksomheden ikke ved udbetalingen skal beskattes af beløb, den får udbetalt fra VækstFonden, uanset at der reelt er tale om tilskud i skattemæssig forstand.

Hvis virksomheden på grund af manglende kommerciel succes med projektet ikke skal tilbagebetale ydelsen fra VækstFonden, anses ydelsen for gældseftergivelse, som virksomheden modtager fra VækstFonden. Gældseftergivelsen behandles efter de almindelige regler for behandling af gevinst på gæld, se afsnit E.L.2.

I tilfælde af kommerciel succes skal medfinansieringen betales tilbage, og tilbagebetalingen af beløbet, der har været rente- og afdragsfrit i projektperioden, forrentes på et niveau, der svarer til markedsrenten, jf. lov om VækstFonden. Når virksomheden skal tilbagebetale beløbet til VækstFonden, har  virksomheden ikke fradragsret for den del af tilbagebetalingen, der udgør hovedstolen, men kun for den del, der er renter.

Medfinansiering til kompetenceudvikling skal altid betales tilbage og behandles derfor også som lån, selv om denne medfinansiering ikke er omfattet af LL § 7 D. Tilbagebetaling og rentetilskrivning skal senest påbegyndes efter 2 år. Medfinansiering af forprojekter skal ikke tilbagebetales og behandles derfor som tilskud, der beskattes i det år, hvor der opnås ret til tilskuddet.

Medfinansiering fra VækstFonden, hvor tilsagnet er givet før den 5. juli 1995. Der henvises herom til Ligningsvejledningen 1998, afsnit E.B.6.7.