Efter AMBL § 4, stk. 3 og § 5, stk. 3, reducerer negativ personlig indkomst bidragsgrundlaget i samme omfang, som den kan fremføres til fradrag i virksomhedens personlige indkomst efter PSL § 13, stk. 3 og 4.

Virksomhedsunderskud kan dog kun reducere bidragsgrundlaget i samme eller senere års overskud, der hidrører fra egen selvstændig erhvervsvirksomhed, og som medregnes til den personlige indkomst.

Dette fremgår af bemærkningerne til § 10, stk. 1, i den tidligere AMBL (Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 17. juni 1993), og som er videreført uændret i § 4, stk. 3 og § 5, stk. 3 i den nye AMBL, jf. også Skatteministerens supplerende høringssvar i bilag 9 til L 196 om den nye AMBL: "Såvel efter de gældende regler som efter lovforslaget er det kun muligt at nedsætte bidragsgrundlaget (for selvstændige) med underskud fremført fra tidligere år."

Virksomhedsunderskud kan derfor ikke anvendes til nedsættelse af bidragsgrundlaget for nogen anden personlig indkomst. Dette gælder også ved underskudsoverførsel til en eventuel ægtefælles personlige indkomst, uanset at denne omfatter overskud ved selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. også bemærkningerne til den tidligere AMBL.

Bidragsgrundlaget for bl.a. lønindkomst kan således ikke nedsættes ved modregning af underskud fra erhvervsvirksomheden. Se også TfS 2000, 171 LSR.

Det underskud, der modregnes i underskudsåret eller i senere indkomstår, herunder hos ægtefælle, reduceres således med øvrig personlig indkomst, uden at bidragsgrundlaget herved nedsættes.

Efter PSL§ 13, stk. 3, modregnes et virksomhedsunderskud ved skatteberegningen i den personlige indkomst i det år, det konstateres. Derefter modregnes en eventuel rest i indkomstmodtagerens positive nettokapitalindkomst, som ikke reducerer bidragsgrundlaget.

I de følgende år modregnes et eventuelt resterende underskud først i en eventuel positiv nettokapitalindkomst og derefter i den personlige indkomst, som reducerer bidragsgrundlaget, men kun i indkomst fra egen selvstændig erhvervsvirksomhed.

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende, i det år et underskud fremføres til, også har anden personlig indkomst, der ikke stammer fra virksomheden (f.eks. løn), modregnes der først i en eventuel positiv nettokapitalindkomst og derefter i det pågældende års virksomhedsoverskud, før end der modregnes i løn.

Eksempel (ugift person med negativ nettokapitalindkomst):

År 1     Personlig indkomst Bidragsgrundlag
Lønindkomst     500    
Virksomhedsresultat    -800                        500
Underskud til fremførsel                             -300  
År 2        
Lønindkomst     600    
Virksomhedsresultat 200      
Fremført underskud 300  -100                          500                      600
I alt                         1.100

Som det ses af eksemplet udgør det samlede bidragsgrundlag for de to år 1.100, hvilket skyldes, at bidragsgrundlaget for lønindkomsten ikke kan nedsættes med underskud af virksomhed.

Da den personlige indkomst i år 2 er positiv efter modregnet fremført underskud, er der ikke yderligere underskud at fremføre - hverken i indkomsten efter PSL eller i bidragsgrundlaget efter AMBL.

I øvrigt henvises til afsnit A.A.2.3 om reglerne for underskudsfremførsel efter PSL § 13.

I samme omfang, som der fremføres negativ personlig indkomst (virksomhedsunderskud) til fradrag i den selvstændigt erhvervsdrivendes personlige indkomst efter PSL § 13, stk. 3 og 4, skal beløbet fradrages i bidragsgrundlaget. Dette følger af AMBL § 5, stk. 3.

Ved anvendelse af virksomhedsordningen skal et underskud i underskudsåret før fremførsel efter PSL § 13 imidlertid først modregnes i opsparet overskud med tillæg af tilhørende virksomhedsskat, og derefter i positiv nettokapitalindkomst inden modregning i anden personlig indkomst, jf. VSL § 13. Er der fortsat underskud, fremføres dette efter PSL § 13, stk. 3 og 4.

Også ved anvendelse af virksomhedsordningen gælder det, at virksomhedsunderskud ikke kan modregnes i bidragsgrundlaget for anden personlig indkomst.

Se nærmere om underskud i virksomhedsordningen og om fremførsel heraf i afsnit E.G.2.14.

I samme omfang, som der fremføres negativ personlig indkomst (virksomhedsunderskud) til fradrag i den selvstændigt erhvervsdrivendes personlige indkomst efter PSL § 13, stk. 3 og 4, skal beløbet fradrages i bidragsgrundlaget som ved beskatning efter PSL. Der henvises til E.B.8.4.1 og E.G.3.

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen skal et underskud i underskudsåret før fremførsel efter PSL § 13 imidlertid først modregnes i en eventuel henlæggelse til konjunkturudligning, jf. VSL § 22 b, stk. 7, og derefter i øvrig personlig indkomst inden modregning i positiv nettokapitalindkomst.

Er der fortsat underskud, fremføres dette efter PSL § 13, stk. 3 og 4.

Også ved anvendelse af kapitalafkastordningen gælder det, at virksomhedsunderskud ikke kan modregnes i bidragsgrundlaget for anden personlig indkomst end overskud ved egen selvstændig erhvervsvirksomhed.

Da de to ordninger i VSL §§ 22 c og 22 d ikke indeholder nogen specielle regler om underskud finder PSL almindelige regler anvendelse. Se afsnit E.B.8.4 og E.B.8.4.1.

Hvis en personligt erhvervsdrivende er gift, og ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb, skal en negativ personlig indkomst modregnes i underskudsåret i den anden ægtefælles personlige indkomst, jf. PBL § 13, stk. 4. Dette medfører ikke reduktion i noget bidragsgrundlag for en ægtefælle. Se indledningen i afsnit E.B.8.4.

Et overskydende negativt beløb modregnes i underskudsåret i ægtefællernes positive nettokapitalindkomst opgjort under ét.

Har begge ægtefæller positiv nettokapitalindkomst, modregnes det negative beløb fortrinsvis i den skattepligtiges nettokapitalindkomst og derefter i ægtefællens nettokapitalindkomst. Modregning sker, før ægtefællens egne uudnyttede underskud fra tidligere indkomstår fremføres.

Et negativt beløb, der herefter ikke er modregnet, fremføres til modregning til de følgende indkomstår, men lidt anderledes end i underskudsåret:

Hvert år modregnes negativ personlig indkomst først i ægtefællernes positive nettokapitalindkomst opgjort under ét, derefter i den skattepligtiges personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL § 16, stk. 1, og endelig i ægtefællens personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL § 16, stk. 1. Hvis ægtefællen ligeledes har uudnyttet underskud vedrørende tidligere indkomstår, skal ægtefællens egne underskud modregnes først.

Alene fremførsel af underskud til modregning i personlig indkomst hidrørende fra egen erhvervsmæssig virksomhed vil nedbringe bidragsgrundlaget. Se indledningen i afsnit E.B.8.4.

Ved anvendelse af virksomhedsordningen reguleres underskud efter VSL § 13. Underskud, der ikke kan rummes i opsparet overskud, vil blive modregnet i positiv nettokapitalindkomst. Er den skattepligtige gift og samlevende med ægtefællen ved indkomstårets udløb, fradrages underskuddet med et beløb svarende til ægtefællernes samlede positive nettokapitalindkomst, uanset om den skattepligtiges nettokapitalindkomst herefter bliver negativ.

Underskud herudover fradrages i den skattepligtiges personlige indkomst, uanset om denne herefter bliver negativ.

Alene fremførsel af underskud til modregning i personlig indkomst hidrørende fra egen erhvervsmæssig virksomhed vil nedbringe bidragsgrundlaget. Se indledningen i afsnit E.B.8.4.

Af VSL § 13 fremgår det, at beløb, der modregnes i kapitalindkomst og personlig indkomst, tillige fradrages i den skattepligtige indkomst. Dette gælder, uanset om den skattepligtige indkomst herefter bliver negativ.

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen skal et underskud i underskudsåret før fremførsel efter PSL § 13 først modregnes i en eventuel henlæggelse til konjunkturudligning, jf. VSL § 22 b, stk. 7, og derefter i øvrig personlig indkomst inden modregning i positiv nettokapitalindkomst.

Er der fortsat underskud, fremføres dette efter PSL § 13, stk. 3 og 4.

PSL almindelige regler om underskudsfremførsel efter PSL § 13, stk. 3 og 4, finder anvendelse, da der ikke for disse to ordningers vedkommende er nogen specialregler om underskudsfremførsel. Se afsnit E.B.8.4 og E.B.8.4.1.