Kursnedslaget skal fordeles i forhold til de enkelte aktivers andel af den samlede salgssum. Fordelingen foretages på samtlige overdragne aktiver bortset fra likvide midler.   

Omfatter overdragelsen af erhvervsvirksomheden aktiver, som ikke er omfattet af reglerne vedrørende kontantomregning, fordeles kursnedslaget tillige på disse aktiver.  

Inkluderer overdragelsen eksempelvis et varelager, kan sælgeren ved opgørelsen af salgssummen fratrække en forholdsmæssig del af kursnedslaget på sælgerpantebreve og gældsbreve, som er udstedt til berigtigelse af salgssummen. Derimod påvirker kursnedslaget ikke køberens anskaffelsessum for varelageret.  

Kursnedslagets fordeling kan illustreres ved følgende eksempel:

En virksomhed overdrages. Følgende forudsætninger lægges til grund for overdragelsen:

  • Virksomheden har haft perioden  den 1. januar-31. december som regnskabsår.  
  • De i årsregnskabet anførte værdier for aktiverne antages at være udtryk for handelsprisen (overdragelsesprisen).
  • Virksomheden overdrages den 1. januar.
Virksomhedens aktiver kan den 31. december opgøres til:

Bygning 1.000.000
Driftsmidler 500.000
Varelager 300.000
Debitorer 400.000
Likvide midler 50.000
Goodwill 200.000
I alt 2.450.000


Salgssummen berigtiges på følgende måde:

Overtagelse af gæld 1.000.000
Kontant betaling 500.000
Udstedelse af gældsbrev 950.000
I alt: 2.450.000

Gældsbrevet, der har en rente på 8 pct. og en løbetid på 10 år, antages at kunne ansættes til kurs 85.
Kursnedslaget kan herefter beregnes til 950.000 x 0,15 = 142.500 kr.

Kursnedslaget fordeles på de enkelte aktiver, bortset fra likvide midler, på følgende måde:

Aktiv Overdragelsespris Beregning af kursnedslag Kontantværdi 
Bygning 1.000.000 1.000.000 x 142.500/2.400.000 = 59.375 940.625
Driftsmidler 500.000 500.000 x 142.500/2.400.000 = 29.688 470.312
Varelager 300.000 300.000 x 142.500/2.400.000 = 17.812 282.188
Debitorer 400.000 400.000 x 142.500/2.400.000 = 23.750 376.250
Goodwill 200.000 200.000 x 142.500/2.400.000 = 11.875 188.125