Reglerne om tilbageførsel af arealer fra byzone og sommerhusområde til landzone fremgår af planlovens § 45.

Tilbageføres en afgiftspligtig ejendom eller en afgiftspligtig del af en ejendom til landzone i medfør af bestemmelsen i planlovens § 45, tilbagebetales frigørelsesafgiften til den afgiftspligtige, hvis den pågældende er ejer af ejendommen, henholdsvis den afgiftspligtige del af ejendommen, på tidspunktet for ejendommens tilbageførsel, jf. frigørelsesafgiftslovens § 8 A, stk. 1.

Tilbagebetaling finder også sted, hvis ejendommen eller en del af denne er overdraget til en person, der på tidspunktet for overdragelsen tilhørte den personkreds, der er angivet i den dagældende affattelse af frigørelsesafgiftslovens § 7, stk. 2, hvis den pågældende stadig er ejer på tidspunktet for ejendommens tilbageførsel, jf. § 8 A, stk. 2. Dette vil sige den afgiftspligtiges ægtefælle eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linie, eller at ejendommen er erhvervet i et dødsbo, og erhververen er en af de nævnte personer.

Frigørelsesafgiften tilbagebetales med tillæg af renter på 4 pct. p.a., beregnet fra betalingsdagen.

Er frigørelsesafgiften betalt, efter at der er betalt henstandsrenter, tilbagebetales halvdelen af henstandsrenterne til ejendommens ejer, hvis denne har krav på tilbagebetaling af frigørelsesafgiften.

Reglerne om tilbagebetaling af frigørelsesafgift og/eller renter omfatter ikke ejendomme, der tilhører staten eller kommunerne.

Tilbagebetalt frigørelsesafgift skal ikke medregnes ved indkomstopgørelsen. Det samme gælder henstandsrenter, jf. LL § 17B.

Hvis frigørelsesafgiften ikke er betalt, fordi der er ydet henstand med betalingen i henhold til lovens § 6, bortfalder henstandsbeløbet. Halvdelen af betalte henstandsrenter udbetales til den, der på tidspunktet for henstandsbeløbets bortfald er ejer af ejendommen.

Frigørelsesafgift, der er tilbagebetalt eller bortfaldet i medfør af frigørelsesafgiftslovens § 8A, kan ikke fradrages i avanceopgørelsen ved ejendommens afståelse. Dette gælder såvel i de tilfælde, hvor avancen beskattes som almindelig indkomst i medfør af SL § 5 a som i de tilfælde, hvor avancen henhører under ejendomsavancebeskatningsloven, jf. henholdsvis LL § 4A, stk. 3 og EBL § 6, stk. 4, 2. pkt.

Tilsvarende kan frigørelsesafgiften ikke fratrækkes i avancer opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven, hvis den er opstået inden den 1. januar 1993, og anskaffelsessummen opgøres på grundlag af ejendomsværdien pr. 1. januar 1993, og heller ikke, hvis frigørelsesafgiften er opstået inden den 19. maj 1993, og anskaffelsessummen opgøres på grundlag af en vurdering efter VURDL § 4 B.