Selvom det ikke fremgår af ordlyden af KSL § 25 A, er det en betingelse for anvendelse af reglen om overførsel til medarbejdende ægtefælle, om friere fordeling mellem ægtefæller og om lønaftale, at der er tale om deltagelse i driften af selvstændig erhvervsvirksomhed. Hverken reglen om overførsel til medarbejdende ægtefælle, om friere fordeling mellem ægtefæller eller om lønaftale kan derfor finde anvendelse, når ægtefællen hjælper den anden ægtefælle i en lønnet stilling.

Hvorvidt der foreligger selvstændig erhvervsvirksomhed, beror på en samlet bedømmelse af de konkrete forhold vedrørende udøvelsen af virksomheden, se E.A.4.

Endelig stilles der krav om, at den deltagende ægtefælles arbejdsindsats skal have en vis tilknytning til driften af erhvervsvirksomheden. Se herom nedenfor afsnit A.A.4.5.2.4.1 Ved anvendelsen af den friere fordelingsregel kræves det tillige, at begge ægtefæller deltager i ligeligt omfang i driften, og at de hæfter i samme omfang for virksomhedens forpligtelser. Se herom nedenfor afsnit A.A.4.5.2.4.2.