Efter KGL § 22, stk. 3, 1. pkt., skal personer (og dødsboer) medregne gevinst, som opnås ved hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af kontantlån i danske kroner, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Ved lov nr. 199 2006/07 er der sket ændringer af KGL § 22, stk. 3, 1. pkt. Ændringerne finder anvendelse på obligationer og værdipapirer, der udstedes, og lån, der ydes eller overtages, den 1. juli 2007 eller senere.

Bestemmelsen vedrører kontantlån, der opfylder følgende betingelser:

  • lånet skal være med sikkerhed som nævnt i KGL § 22, stk. 1, 5. pkt.
  • lånet skal være ydet af et selskab eller en person eller et dødsbo, der driver næringsvirksomhed ved finansiering

Der er følgende undtagelser til denne hovedregel. Således sker der ikke beskatning:

  • ved ekstraordinær indfrielse i forbindelse med overdragelse af fast ejendom, jf. KGL § 22, stk. 3, 2 - 4. pkt.
  • når den ekstraordinære indfrielse sker efter krav fra kreditor, jf. KGL § 22, stk. 4, 1. pkt.
  • ved ekstraordinær indfrielse i forbindelse med en efterlevende ægtefælles overtagelse af en fast ejendom i forbindelse med skifte af et dødsbo eller ved udlevering til ægtefællen, herunder til hensidden i uskiftet bo, jf. KGL § 22, stk. 4, 2. - 4. pkt.

De enkelte undtagelser, herunder hvilke betingelser, der skal være opfyldt omtales nedenfor.

Indfrielse i forbindelse med overdragelse af fast ejendom Den første undtagelse fra beskatningen af gevinst ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån er indfrielser, der sker som led i ejerskifte af den pantsatte ejendom, jf. KGL § 22, stk. 3, 2. pkt.

Ved ejerskifte er der adgang til for sælgeren og køberen at indfri (eller opsige til indfrielse) gælden (kontantlån) fra 6 måneder før til 6 måneder efter overdragelsestidspunktet uden skattemæssige konsekvenser. Undtagelsen gælder kun for den første indfrielse inden for det pågældende tidsrum. Sælger har således adgang til én indfrielse inden for dette tidsrum uden skattemæssige konsekvenser, og tilsvarende har køber adgang til én indfrielse inden for det pågældende tidsrum uden skattemæssige konsekvenser.

Ved udtrykket "gælden" skal forstås den samlede kontantlånsrestgæld i ejendommen. Den ene indfrielse relaterer sig dermed til den samlede kontantlånsrestgæld. Det vil sige, at det er uden betydning over hvor mange gange de kontantlån, der indestår i ejendommen, indfries, blot alle de delvise indfrielser af den samlede kontantlånsrestgæld finder sted i perioden fra 6 måneder før til 6 måneder efter ejendommens overdragelse, og indfrielserne ikke beløbsmæssigt overstiger den samlede kontantlånsrestgæld på tidspunktet for henholdsvis sælgers og købers første ekstraordinære indfrielse, jf. TfS 1997, 336 DEP.

En ekstraordinær indfrielse tæller som en indfrielse, uanset om indfrielsen sker med gevinst, tab eller efter krav fra realkreditinstituttet.

Reglen omfatter også delvise indfrielser i forbindelse med delsalg.

Ved overdragelsestidspunktet (afståelsestidspunktet henholdsvis anskaffelsestidspunktet) forstås det tidspunkt, hvor der er indgået en endelig og bindende aftale om ejendommens overdragelse. Det vil typisk sige datoen for den sidste underskrift på en købsaftale.

Undtagelsen gælder ikke ved ejerskifte mellem ægtefæller, medmindre indfrielsen sker som led i separation eller skilsmisse, jf. § 22, stk. 3, 3. pkt. Uden for separations- og skilsmissesituationen skal der således altid ske beskatning af en gevinst opnået ved førtidig indfrielse af kontantlån, hvor indfrielsen sker som led i et ejerskifte mellem ægtefæller, og dette gælder hvad enten de er samlevende eller ikke samlevende.

Undtagelsen gælder heller ikke ved førtidig indfrielse af kontantlån, hvor indfrielsen sker som led i en overdragelse af en ejendom fra en person til et selskab, hvori personen på grund af aktiebesiddelse, vedtægtsbestemmelse eller aftale har bestemmende indflydelse på selskabets handlemåde, jf. § 22, stk. 3, 4. pkt. Bestemmende indfydelse på grund af aktiebesiddelse foreligger altid ved ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne, jf. § 22, stk. 3, 5. pkt.

Indfrielse efter krav fra kreditor For det andet er indfrielser, der sker efter krav fra den kreditor, der er kreditor i henhold til kontantlånet, undtaget fra hovedreglen om beskatning af gevinst ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån, jf. KGL § 22, stk. 4, 1. pkt.

Som eksempler på situationer, hvor sådanne tvungne indfrielser kan komme på tale, kan nævnes:

  • Ved et forhåndslåns overgang til endeligt lån konstateres det, at ejendommens værdi ikke er så stor, som forudsat ved forhåndslånets bevilling.
  • Ejendommen har skiftet status, således at den i realkreditmæssig henseende skal henføres til en ny ejendomskatagori inden 2 år efter lånets udbetaling.
  • En lånansøger har afgivet urigtige oplysninger i låneansøgningen, hvilket først konstateres efter lånets udbetaling.
  • Efter at et lån er udbetalt, konstateres det, at det er ulovligt i henhold til bestemmelserne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer, mv.

Indfrielse i forbindelse med efterlevende ægtefælles eller samlevers overtagelse af fast ejendom For det tredje sker der ikke beskatning af gevinst ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån, som sker i forbindelse med en efterlevende ægtefælles overtagelse af en fast ejendom i forbindelse med skifte af et dødsbo eller ved udlevering til ægtefællen, herunder til hensidden i uskiftet bo, jf. KGL § 22, stk. 4, 2. - 4. pkt. Tilsvarende skal der ikke ske beskatning, hvis en efterladt samlever, som defineret i dødsboskattelovens § 96, stk. 5, overtager en fast ejendom i forbindelse med skifte af et dødsbo. Reglen vedr. samlever finder anvendelse for dødsfald efter d. 1. juli 2008. 

Undtagelsen er betinget af, at den afdøde ægtefælle/samlever på tidspunktet for dødsfaldet var ejer af den faste ejendom.

Undtagelsen er endvidere betinget af, at indfrielse (eller opsigelse til indfrielse) sker inden for perioden 6 måneder før til 6 måneder efter udlodningstidspunktet eller tidspunktet for udlevering.

Ikrafttræden KGL § 22, stk. 3, har virkning for kontantlån, der helt eller delvis indfries ekstraordinært den  1. januar 1996 eller senere, idet § 22, stk. 3, dog kun omfatter kontantlån, der enten er stiftet den 1. januar 1996 eller senere eller er overtaget den 1. januar 1996 eller senere - ved overtagelse dog kun såfremt kontantlånet er blevet udbetalt til den første debitor den 27. juni 1993 eller senere, jf. § 42, stk. 8.

En situation, hvor den eneste ændring i forhold til kontantlånet er, at den pantsatte ejendom udskiftes med en anden af debitor ejet ejendom, vil ikke ændre kontantlånets status. Et kontantlån, der er stiftet/overtaget før den 1. januar 1996, vil således fortsat efter udskiftningen være at anse for stiftet/overtaget før den 1. januar 1996.