Principperne for opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld er indeholdt i KGL § 25 og § 26, hvor § 25 vedrører beskatningstidspunktet, mens § 26 vedrører værdiansættelsen. Om § 26 se afsnit A.D.2.14 (fordringer) og afsnit A.D.2.15 (gæld).

KGL § 25 omfatter både fysiske personer, dødsboer og selskaber mv., jf. KGL § 2 og § 12. For en definition af kredsen af skattepligtige personer og dødsboer, se afsnit A.D.2.2, og for selskaber m.v. se LV Selskaber og Aktionærer afsnit S.C.1.2.2.2.1.

KGL § 25 blev med virkning for indkomståret 2010 ændret ved § 11 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og § 11 i lov nr. 462 af 12. juni 2009. Ændringerne indebærer i hovedtræk, at:

 • selskaber som hovedregel skal medregne gevinst og tab på fordringer efter lagerprincippet.
 • selskaber som hovedregel skal medregnes gevinst og tab på gæld efter realisationsprincippet.
 • fysiske personer og dødsboer som hovedregel skal med gevinst og tab på fordringer og gæld efter realisationsprincippet.
 • mulighederne for at vælge et andet opgørelsesprincip end realisationsprincippet med eller uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen ændres.

Ændringerne og tilhørende overgangsregler beskrives nedenfor i afsnittene A.D.2.13 - A.D.13.6.

Stiftelse til overkurs - KGL § 22, stk. 1Det skal bemærkes, at § 25 (og § 26, jf. afsnit A.D.2.15) ikke finder anvendelse, hvis personer eller dødsboer er skattepligtige af gevinst som følge af, at gælden overstiger det beløb, som debitor skal indfri efter § 22, stk. 1. For en beskrivelse af beskatningen henvises til afsnit A.D.2.7.2.

Det fastslås i KGL § 25, stk. 1, at gevinst og tab som udgangspunkt beskattes efter realisationsprincippet. Efter realisationsprincippet medregnes gevinst og tab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori gevinsten eller tabet realiseres. Det vil sige ved afståelse, hel eller delvis indfrielse samt opgivelse m.v., se afsnit A.D.2.14 (fordringer) og afsnit A.D.2.15 (gæld).

Se SKM2009.553.SR, hvor Skatterådet ikke fandt, at udlån af obligationer skulle anses for realisation skattemæssigt. Låntager skulle i henhold til låneaftalen tilbagelevere obligationer, herunder kontant kompensation for udtrukne obligationer. Låntager skulle endvidere kompensere långiver for renter vedr. obligationerne. Lånet skulle maksimalt løbe i 6 mdr. og blev indgået efter samme principper som i ISLA / OSLA. Hvis lånet blev misligholdt, og långiver ikke modtog et kompensationsbeløb til dækningskøb skulle forholdet anses for ophørt på udlånstidspunktet, hvilket vil sige realisation for långiver på udlånstidspunktet.

Før vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009 var reglerne mht. opgørelsesprincip fælles for selskaber mv. og fysiske personer (og dødsboer).

Fysiske personer og dødsboer omfattet af KGL § 12 skal som hovedregel anvende realisationsprincippet på gevinst og tab vedr. gæld og fordringer, jf. KGL § 25, stk. 1. Realisationsprincippet kan fraviges i to tilfælde, dels for så vidt angår visse gevinster og tab efter § 25, stk. 2, og dels ved tilladelse efter § 25, stk. 6. Se henholdsvis afsnit A.D.2.13.2 og afsnit A.D.2.13.3.

Selskaber mv. - lagerprincip vedr. fordringer Selskaber mv. omfattet af KGL § 2 skal som hovedregel medregne gevinst og tab på alle fordringer efter lagerprincippet, jf. KGL § 25, stk. 3, 1. pkt. Det er uden betydning om fordringen er i fremmed valuta eller i DKK eller om fordringen / obligationen er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Visse fordringer er dog undtaget fra lagerprincippet og skal derfor beskattes efter realisationsprincippet.

Følgende fordringer er undtaget fra hovedreglen om lagerprincippet, og skal derfor beskattes efter realisationsprincippet, jf. KGL § 25, stk. 3, 2. pkt:

 • Fordringer omfattet af KGL § 4
 • Fordringer, der er erhvervet som skattepligtigt vederlag for leverede varer og andre aktiver samt tjenesteydelse

Ovennævnte undtagelse gælder ikke for livsforsikringselskaber, der således skal medregne gevinst og tab på de ellers undtagede fordringer efter lagerprincippet, jf. KGL § 25, stk. 3, sidste pkt.

Følgende fordringer er ikke omfattet af KGL § 25, stk. 3, 1. og 2. pkt., da de skal beskattes efter lagerprincippet eller et lagerlignende princip efter andre regler:

 • Fordringer omfattet af KGL § 25, stk. 5 (realkreditinstitutter). Se afsnit A.D.2.13.5
 • Fordringer omfattet af KGL § 25, stk. 7, hvor den skattepligtige har valgt at anvende reglen i stk. 9 (pengeinstitutter). Se afsnit A.D.2.13.5
 • Lagerprincippet er for selskaber mv. obligatorisk for de fordringer, der er omfattet af KGL § 25, stk. 3, 1. pkt. Det betyder, at et selskab ikke kan vælge et andet princip, idet der ikke er hjemmel til at give dispensation. Se afsnit A.D.2.13.3. Der er dog mulighed for uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen at anvende lagerprincippet på de fordringer, der ellers er undtaget det obligatoriske lagerprincip. Se afsnit A.D.2.13.2 om selskabers mulighed for at vælge lagerprincippet.

  Ved opgørelsen af gevinst og tab for indkomståret 2010 på fordringer omfattet af det obligatoriske lagerprincip skal fordringens anskaffelsessum anvendes som fordringens værdi ved begyndelsen af indkomståret 2010, medmindre fordringen er omfattet af KGL § 41, stk. 14-17, jf. § 22, stk. 14 i lov nr. 525 af 12. juni 20.

  Realisationsprincippet finder ikke anvendelse for realkreditinstitutter m.v., se afsnit A.D.2.16.

  Beskatning forudsætter konstateret kursgevinst/-tabDet er en forudsætning for beskatning af en kursgevinst eller et kurstab, at der rent faktisk kan konstateres en kursgevinst eller -tab. Som eksempel herpå, se ToldSkat Nyt 1993.10.482 (TfS 1993, 264) og ToldSkat Nyt 1993.13.652 (TfS 1993, 350), begge Ligningsrådets afgørelser. Ligeledes konstateres det i SKM2001.120.VLR, at et tab skal være konstateret før der kan ske fradrag i den skattepligtige indkomst.Det ses ofte i familieforhold, at forældre yder et rentefrit eller lavtforrentet lån til deres børn. Hvis det beløb, som børnene låner, er det samme, som det beløb, der skal tilbagebetales til forældrene, har forældrene ikke opnået nogen kursgevinst, og der vil derfor ikke være noget at beskatte efter KGL. Det gælder f.eks. lån med anfordringsvilkår, dvs. at der ikke er aftalt et indfrielsestidspunkt, men at lånet skal indfries på kreditors anmodning. Som eksempel på, at der realiseres en kursgevinst, når der ikke er fastsat et anfordringsvilkår, se TfS 2000, 369 LSR.

  I SKM2008.213.BR og SKM2008.214.BR fandtes det ikke bevist, at der var indgået en aftale om gældseftergivelse og der var derfor ikke fradrag for tab efter KGL § 25.

  Bemærk, at KGL § 25 justeres med virkning for indkomståret 2010, jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 11, og lov nr. 462 af 12. juni 2009 § 11 med virkning fra 1. januar 2010. Justeringerne betyder, at reglerne for personer og selskaber ikke længere er fælles i samme omfang som tidligere. Endvidere har justeringerne medført overgangsregler for indkomståret 2010. 

  Efter reglerne i KGL § 25, stk. 2 og 4 kan henholdsvis personer og selskaber uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen vælge at anvende lagerprincippet på visse fordringer. Selskaber kan desuden uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen vælge at anvende lagerprincippet på visse former for gæld. Se nærmere nedenfor.

  Told- og skatteforvaltningen kan desuden efter KGL § 25, stk. 6 tillade at anvende en anden opgørelsesmetode. Se nærmere afsnit A.D.2.13.3.

   Fysiske personer og dødsboer omfattet af KGL § 12 kan ved opgørelsen af gevinst og tab på obligationer optaget til handel på et reguleret marked vælge at anvende lagerprincippet efter KGL § 33, stk. 1. Valget skal træffes for alle obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked. Når lagerprincippet er valgt, kan denne opgørelsesmetode kun ændres efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, jf. KGL § 25, stk. 2. Told- og skatteforvaltningens afgørelse kan påklages til Landsskatteretten, jf. SFL § 11.

  Muligheden for at vælge lagerprincippet efter KGL § 25, stk. 2 gælder både obligationer i DKK og fremmed valuta, hvis obligationerne er optaget til handel på et reguleret marked, og lagerprincippet omfatter både børskursændringer og valutakursændringer. Det er derimod ikke muligt efter KGL § 25, stk. 2 at vælge lagerprincippet vedr. fordringer i fremmed valuta, der ikke optaget til handel på et reguleret marked, og gæld i fremmed valuta. Se nedenfor om overgangsreglen for indkomståret 2010 for personer, der efter de hidtidige regler har valgt lagerprincippet for fordringer i fremmed valuta, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked og gæld i fremmed valuta.

   I § 22, stk. 14 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 er der en overgangsregel, hvor udgangspunktet er at det trufne valg om lagerprincip bevares for fysiske personer og dødsboer.
  Fysiske personer og dødsboer, der efter den hidtidige affattelse af KGL § 25, stk. 2 har valgt at anvende lagerprincippet for gevinst og tab på ikke-børsnoterede fordringer og gæld som følge af valutakursændringer bevarer det trufne valg for de fordringer og gæld i fremmed valuta som personen eller dødsboet har henholdsvis erhvervet eller påtaget sig inden udløbet af indkomståret 2009.
  Personer og dødsboer har dog mulighed for i stedet at vælge realisationsprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab som følge af valutakursændringer på de pågældende ikke-børsnoterede fordringer og gæld, hvis der inden udløbet af selvangivelsesfristen for indkomståret 2010 er givet told- og skatteforvaltningen meddelelse herom. Valget har virkning fra og med indkomståret 2010. Hvis realisationsprincippet vælges, skal fordringens ultimoværdi (henholdsvis gældens ultimoværdi) for det seneste indkomstår før ændring af opgørelsesmåde anvendes som anskaffelsessum ved senere opgørelse af gevinst og tab, idet KGL § 42, stk. 9, 1. pkt. finder anvendelse.

  Realkreditlån er set fra låntagers side ikke umiddelbart en børsnoteret obligationsgæld, hvorfor realkreditlån ikke kan anses for børsnoteret gæld i relation til § 25, stk. 2, jf. TfS 1999, 192 (DEP).

  I SKM2005.243.LSR fandt landskatteretten, at KGL § 25, stk. 2 som affattet før ændringen i lov nr. 525 af 12. juni 2009, alene giver adgang til at anvende lagerprincippet for gevinst og tab på ikke-børsnoteret gæld udløst af valutakursændringer, og at realisationsprincippet skal anvendes på gevinster og tab udløst af andre forhold. Lagerprincippet kan alene anvendes ved opgørelse af gevinster og tab som følger af valutakursændringer, og ikke begrunde en fravigelse af udgangspunktet om, at låneomkostninger skal fradrages i takt med lånets afvikling (realisationsprincippet).

  Baggrunden for dagældende regel er, at værdiansættelsen og kursændringerne kan opgøres med stor nøjagtighed.

  Den skattepligtiges valg af lagerprincippet efter den dagældende regel skal således træffes enten for begge eller for hver af følgende to grupper

  1. for alle børsnoterede obligationer i danske kroner (såvel kreditor- som debitorsiden), og
  2. for alle fordringer (herunder børsnoterede obligationer) og gæld i fremmed valuta, dvs. såvel valutakursændringer og børskursændringer.

  Der er således ikke adgang til at anvende forskellige principper for f.eks. fordringer og gæld i fremmed valuta eller forskellige principper på de enkelte fordringer i fremmed valuta.

  Ved lagerprincippet medregnes ikke-realiserede kursændringer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinst/tab opgøres som forskellen mellem kursværdien ved indkomstårets begyndelse og ved dets udløb. Om lagerprincippet se afsnit A.D.2.13.3.

  Som følge af lov nr. 525 af 12. juni 2009 skal selskaber som hovedregel anvende lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer. Visse fordringer er dog undtaget fra det obligatoriske lagerprincip. Selskaber kan uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen efter KGL § 25, stk. 4 vælge at anvende lagerprincippet på fordringer, der ikke er omfattet af det obligatoriske lagerprincip som anført i KGL § 25, stk. 3. Selskaber kan vælge at anvende lagerprincippet på følgende fordringer, der ikke er omfattet af KGL § 25, stk. 3, 1. pkt., KGL § 25, stk. 5 eller KGL § 25, stk. 7-10, det vil sige:
  • fordringer omfattet af KGL § 4, inkl. fordringer, der er optaget til handel på et reguleret marked og fordringer i DKK og fremmed valuta
  • fordringer erhvervet som skattepligtigt vederlag for varer og andre aktiver samt tjenesteydelser, både fordringer i DKK og fremmed valuta

   

  Valget skal træffes samlet for fordringer opdelt i disse kategoerier:

  • fordringer omfattet af KGL § 4
  • fordringer erhvervet som skattepligtigt vederlag for varer og andre aktiver samt tjenesteydelser
  • øvrige fordringer

   

   Selskabers mulighed for at vælge lagerprincippet - gældSelskaber skal som hovedregel opgøre gevinst og tab på gæld efter realisationsprincippet. Selskaber kan dog uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen vælge at anvende lagerprincippet for opgørelse af gevinst og tab på:
  • gæld optaget til handel på et reguleret marked
  • gæld i fremmed valuta, der er ikke er optaget til handel på et reguleret marked

  Valget skal træffes samlet for fordringer i de nævnte kategorier.

  Når lagerprincippet er valgt, kan denne opgørelsesmetode kun ændres efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, jf. KGL § 25, stk. 4.

   

  I § 22, stk. 15 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 er der en overgangsregel for selskaber, der efter den hidtil gældende regel i KGL § 25, stk. 2 har valgt lagerprincippet vedr. valutakursændringer på gæld. I overgangsreglen er udgangspunktet, at valget af lagerprincip bevareres for den gæld som selskabet havde påtaget inden udløbet af indkomståret 2009. Selskabet har imidlertid også mulighed for at vælge realisationsprincippet vedr. valutakursændringer på ikke-børsnoteret gæld, hvis der gives told- og skatteforvaltningen meddelelse herom inden udløbet af selvangivelsesfristen for indkomståret 2010. Valget har virkning fra og med indkomståret 2010. Hvis realisationsprincippet vælges, skal gældens ultimoværdi for det seneste indkomstår før ændring af opgørelsesprincip anvendes som anskaffelsessum ved senere opgørelse af gevinst og tab, jf. KGL § 41, stk. 10, 1. pkt.

  Reglen i den hidtil gældende KGL § 25, stk. 8 er ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 flyttet til KGL § 25, stk. 6.

  Bemærk, at KGL § 25 justeres med virkning for indkomståret 2010, jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 11, og lov nr. 462 af 12. juni 2009 § 11 med virkning fra 1. januar 2010.

  Efter KGL § 25, stk. 6, kan told- og skatteforvaltningen give tilladelse til at anvende et andet opgørelsesprincip ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer og gæld i såvel dansk mønt som fremmed valuta. Dog kan realkreditinstitutter m.v. ikke få tilladelse til at anvende andre opgørelsesprincipper end lagerprincippet, se afsnit A.D.2.16. Selskaber kan vedrørende fordringer omfattet af det obligatioriske lagerprincip i KGL § 25, stk. 3 heller ikke få tilladelse til at anvende et andet opgørelsesprincip.

  Der kan eksempelvis gives tilladelse til afvigelse fra realisationsprincippet, som nævnt i § 25, stk. 1, til en generel overgang til lagerprincippet eller tilladelse til anvendelse af en anden opgørelsesmåde.

  Er der givet tilladelse til principskifte kan den herved godkendte opgørelsesmåde kun ændres efter ny tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.

  Told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende dispensation kan påklages til Landsskatteretten, jf. SFL § 11.

  Tilladelse til principskifte forudsætter, at ansøgningen ikke hovedsagelig må anses for begrundet i ønsket om at udskyde eller fremskynde beskatningstidspunktet.

  Der skal normalt anvendes samme princip vedrørende samtlige mellemværender.

  Overgang til at anvende et andet princip end realisationsprincippet vil sædvanligvis finde sted fra og med det indkomstår, der angår den senest foreliggende selvangivelse.

  Tilladelse kan dog gives så overgangsåret placeres inden for den almindelige 3-års frist i SFL § 26.

  Tilladelse til at anvende et andet princip betyder for fordringer og gæld i fremmed valuta, at såvel børskurs som valutakursændringer skal behandles efter dette princip.

  LagerprincippetLagerprincippet er det mest almindelige alternativ til realisationsprincippet.

  Ved lagerprincippet medregnes ikke-realiserede kursændringer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinst/tab opgøres som forskellen mellem kursværdien ved indkomstårets begyndelse og dets udløb. Fortjeneste og tab ved salg beregnes som forskellen mellem afståelsessummen og kursværdien ved sidste status. Dette gælder også, når obligationskursen på statusdagen er over pari, se Skat 1989.11.874 (TfS 1989, 612). Akkumuleret tab eller vinding, der fremkommer i perioden fra en fordrings erhvervelse eller en gælds optagelse og frem til overgangsårets statusdag, skal medregnes i indkomstopgørelsen for overgangsåret.

  I almindelighed kan virksomheden ikke nægtes adgang til at anvende lagerprincippet.

  Et amerikansk selskab, hvis eneste aktivitet var at drive en filial i Danmark, som det finansierede, anvendte fra 1982 for første gang lagerprincippet og fratrak urealiseret valutakurstab, der var akkumuleret fra 1976-82 vedrørende finansieringen. Filialen havde modtaget stadigt stigende rentefri forskud, der forfaldt på anfordring. Forskuddene voksede i takt med investeringerne. Der forelå ingen skriftlig aftale om forholdet. Selskabet kunne under de foreliggende omstændigheder ikke anvende lagerprincippet under henvisning til de atypiske låneforhold, hvor afviklingsvilkårene ikke kunne dokumenteres.

  Såfremt en virksomhed ønsker at gå tilbage til realisationsprincippet kan dette kun ske i ganske særlige tilfælde. Der kan i den forbindelse henvises til TfS 1996, 544, hvor en revisor over for Ligningsrådet havde påklaget en af den kommunale skatteforvaltning truffet afgørelse, efter hvilken man havde nægtet 3 selskaber tilladelse til tilbagegang fra lagerprincippet til realisationsprincippet. Ligningsrådet tiltrådte den kommunale skatteforvaltnings afgørelse. Der var herved henset til, at det faktum, at det var blevet muligt at foretage en sikker opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld i fremmed valuta efter realisationsprincippet, sammenholdt med, at selskaberne havde haft en voksende beholdning af fordringer og gæld i fremmed valuta, ikke alene kunne begrunde tilbagegang til realisationsprincippet. Endvidere udtalte Ligningsrådet, at det ikke er muligt generelt at redegøre for, under hvilke konkrete omstændigheder der kan gives en sådan tilladelse, idet vurderingen af om der er tale om et særligt tilfælde, beror på en individuel og konkret bedømmelse i hvert enkelt tilfælde.

  Ny tekst startSe også SKM2010.619.VLD, hvor VLR fastslog, at SKAT i forbindelse med tilladelse til et selskabs skifte fra lagerprincip til realisationsprincip ved opgørelse af avancer og tab på børsnoterede obligationer og valutakursændringer i 2008, kunne knytte et vilkår om, at principskiftet skulle have tilbagevirkende kraft fra indkomståret 2006 med den følge, at det økonomisk blev mere byrdefuldt for selskabet at foretage principskifte. Dommen vedrører den dagældende KGL § 25, stk. 2.Ny tekst slut

  Reglerne i den hidtil gældende KGL § 25, stk.3 og 6 er ophævet ved lov nr. 724 af 25. juni 2010. Ophævelsen har virkning for gæld, der påtages den 27. januar 2010 eller senere.
  Reglerne i KGL § 25, stk. 3 og 6 ophæves som konsekvens af, at de hidtil gældende KGL §§ 7 og 19, stk. 2-5 ophæves ved nævnte lovs § 1, nr. 13 og 16.

  Se LV 2010-1 for en beskrivelse af de hidtil gældende regler.

  De hidtil gældende regler i KGL § 25, stk. 3 og 6 gav selskaber og pengenæringsdrivende personer adgang til at anvende realisationsprincippet på henholdsvis gæld omfatttet af hidtil gældende KGL § 7 og KGL § 19, stk. 2-5 samtidig med, at de pågældende anvendte lagerncippet på anden gæld og fordringer.

  Personer og dødsboer, der er pengenæringsdrivende kan således uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, og uanset at der iøvrigt anvendes et andet opgørelsesprincip end realisation anvende realisationsprincippet på følgende former for gæld omfattet af:

  Selskaber mv. kan således uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, og uanset at der i øvrigt anvendes et andet opgørelsesprincip end realisation anvende realisationsprincippet på følgende former for gæld omfattet af:

  I § 22, stk. 16 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 er der en overgangsregel for selskaber der efter den hidtidige affattelse af KGL § 25, stk. 3 har valgt realisationsprincippet for gæld omfattet af KGL § 7, stk. 3 og 4 og dette ikke er muligt efter den nye KGL § 25, stk. 6, jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009. Overgangsreglen betyder, at det valgte realisationsprincip bevares for gæld der er påtaget inden udløbet af indkomståret 2009.

  Beløb, der er nedskrevet på udlån og hensat til tab på garantier m.v. - KGL § 25, stk. 7Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed, Kreditforeningen af Kommuner og regioner i Danmark og aktieselskaber, der er omfattet af lov om et skibsfinansieringsinstitut, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage beløb, der ved indkomstårets udløb er nedskrevet på udlån og hensat til tab på garantier m.v. efter de for instituttet gældende regnskabsretlige regler. For herværende filialer af udenlandske kreditinstitutter, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS, skal beløbet dog opgøres efter de regnskabsretlige regler, der gælder for tilsvarende kreditinstitutter undergivet Finanstilsynets tilsyn. Nedskrivninger og hensatte beløb kan dog kun fradrages, idet omfang de vedrører tab, der er fradragsberettiget efter skattelovgivningens almindelige regler. Ved opgørelse af den skattepligtigeindkomst skal medregnes de fradragsberettigede nedskrivninger og hensatte beløb, jf. 1. pkt., for det forudgående indkomstår. Bestemmelsen har virkning fra og med den 1. januar 2004.

  Finansieringsselskaber, der vælger at opgøre den skattepligtige indkomst efter KGL § 25, stk. 7 - KGL § 25, stk. 8 og 10Efter KGL § 25, stk. 8 kan finansieringsselskaber i stedet for at medregne tab på udlån og garantier m.v. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 1 og 3 og 4, som opfylder betingelserne i KGL § 25, stk. 10, vælge én gang for alle at anvende reglerne i stk. 6 for samtlige de udlån og garantier m.v., der vedrører aktiviteterne, som er nævnt i litra a-m i stk. 10, nr. 2. Meddelelse om anvendelse af reglerne i stk. 7 skal indsendes til told- og skatteforvaltning senest den 1. december i det indkomstår, hvor reglerne ønskes anvendt første gang, idet meddelelsen skal være vedlagt en erklæring afgivet af en statsautoriseret revisor, hvorved det attesteres, at betingelsen i stk. 10, nr. 2, er opfyldt. Overskrides fristen, kan reglerne i stk. 7 først anvendes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra og med det efterfølgende indkomstår.

  Efter KGL § 25, stk. 10, er anvendelse af reglerne i stk. 8 betinget af, at

  Nr. 1) selskabet er et aktie- eller anpartsselskab eller en herværende filial af et udenlandsk finansieringsselskab, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS,

  Nr. 2) selskabet som hovedvirksomhed erhverver kapitalinteresser eller udøver en eller flere af aktiviteterne, som er nævnt i litra a til k i følgende liste:

  a) Udlånsvirksomhed.

  b) Finansiel leasing.

  c) Betalingsformidling.

  d) Udstedelse og administration af betalingsmidler (kreditkort, rejsechecks, bankveksler).

  e) Sikkerhedsstillelse og garantier.

  f) Transaktioner for egen eller kunders regning vedrørende

  1) pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser m.v.),

  2) valutamarkedet,

  3) finansielle futures og options,

  4) valuta- og renteinstrumenter og

  5) værdipapirer.

  g) Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed.

  h) Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder.

  i) Pengeformidling (money broking).

  j) Porteføljeadministration og -rådgivning.

  k) Opbevaring og forvaltning af værdipapirer.

  l) Kreditoplysninger.

  m) Boksudlejning.

  Nr. 3) selskabet anvender kalenderåret som regnskabsår og

  Nr. 4) selskabet ved udarbejdelse af årsrapporten anvender reglerne i årsaregnskabslovens afsnit V, og at årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor.

  Hvorvidt kravet i KGL § 25, stk. 10, nr. 2, til hovedvirksomhed er opfyldt, beror på en konkret vurdering. For at der kan siges at være tale om hovedvirksomhed forudsætter det, at erhvervelse af kapitalinteresser eller de aktiviteter, der er opregnet i listens nr. a-k  (kerneaktiviteten), enten enkeltvis eller en eller flere til sammen udgør selskabets væsentligste aktivitet, idet de øvrige aktiviteter på listen vil kunne indgå i vurderingen. Hvis mere end 50 pct. af selskabets aktivitet (balancen) udgøres af aktiver relateret til kapitalinteresser eller punkterne a-k , vil kravet til hovedvirksomhed umiddelbart være opfyldt. Hvor erhvervelse af kapitalinteresser eller kerneaktiviteten ligger under 50 pct., vil vurderingen afhænge af den størrelsesmæssige sammensætning af selskabets forskellige aktiviteter. Hvis erhvervelse af kapitalinteresser eller kerneaktiviteten ligger tæt på 50 pct. og de øvrige aktiviteter er af mindre betydning, vil der være en klar formodning for, at kravet til hovedvirksomhed er opfyldt. Udgør erhvervelse af kapitalinteresser eller kerneaktiviteten mindre end 40 pct., har det omvendt formodningen imod sig, at der skulle være tale om hovedvirksomhed. Men ligger erhvervelse af kapitalinteresser eller kernevirksomheden inden for spændet ned til 40 pct., vil betingelsen kunne anses for opfyldt, forudsat at der kan argumenteres for, at selskabet ikke har en anden aktivitet, der er væsentlig set i forhold til den samlede aktivitet.

  Kravet om hovedvirksomhed anses for opfyldt, såfremt aktiviteten pr. 31. december eller opgjort som et gennemsnit over det pågældende år opfylder ovennævnte grænser.

  Bestemmelserne har virkning fra og med den 1. januar 2004.

  Bortfald af adgang til at anvende KGL § 25, stk. 7 - KGL § 25, stk. 9Såfremt et selskab, efter at selskabet har valgt at anvende reglerne i stk. 7, ikke længere opfylder betingelserne i stk. 10, bortfalder adgangen til at anvende reglerne i stk. 7 én gang for alle. For så vidt angår betingelsen i stk. 10, nr. 2, indebærer en manglende overholdelse heraf i én fortløbende periode på maksimalt 3 år dog ikke, at adgangen til at anvende reglerne i stk. 7 bortfalder. Told- og skatteforvaltingen kan tillade, at et selskab kan anvende reglerne i stk. 7 efter udløbet af den periode, der er angivet i 2. pkt., selv om betingelsen i stk. 10, nr. 2, fortsat ikke er opfyldt. Tilladelsen kan gøres tidsbegrænset.

  Der accepteres maksimalt 3 år, hvor betingelserne ikke er opfyldt. Dvs. at såfremt et selskab i en periode på f.eks 2 år ikke har overholdt betingelsen, afløst af en periode på f.eks. 4 år, hvor betingelsen overholdes, for derefter at komme i en situation, hvor betingelsen ikke overholdes, så er konsekvensen som udgangspunkt, at adgangen til at anvende reglerne om fradrag for nedskrivninger og hensættelser er bortfaldet én gang for alle.

  Der kan gives dispensation i den situation, hvor størrelsen af de aktiviteter, der kan indgå i bedømmelsen af kravet om hovedvirksomhed, trods nedgangen fortsat ligger tæt på de opstillede grænser, og nedgangen ikke kan anses for varig. Dispensationen kan gøres tidsbegrænset netop for at undgå, at der gives adgang til en fortsat anvendelse af reglerne i situationer, hvor der er tale om en varig nedgang af de aktiviteter, der kan henregnes til hovedvirksomheden. Endvidere vil en tilladelse f.eks. kunne være aktuel i forbindelse med en skattefri fusion mellem to finansieringsselskaber, hvor det modtagende selskab har fortabt adgangen til at anvende reglerne, mens det indskydende selskab fortsat ville have haft muligheden. Uden dispensation vil reglerne ikke kunne anvendes, idet samme selskab (det modtagende selskab) har fortabt retten.

  I tilfælde af bortfald skal selskabet ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer, der er erhvervet før det indkomstår, hvor bortfaldet indtræder, i stedet for anskaffelsessummen anvende anskaffelsessummen nedsat med den fradragsberettigede regnskabsmæssige ultimohensættelse i det sidste indkomstår, hvor reglerne om fradrag for de regnskabsmæssige nedskrivninger og hensættelser har kunnet anvendes.

  Bestemmelsen har virkning fra og med den 1. januar 2004. 

  Selskaber, som er omfattet af Ligningsrådets anvisninger for penge- og realkreditinstitutter, der vælger ikke at anvende KGL § 25, stk. 7Selskaber m.v., som er omfattet af Ligningsrådets anvisninger for penge- og realkreditinstitutter, men som ikke er omfattet af KGL § 25, stk. 7, og som ikke efter KGL § 25, stk. 8, for indkomståret 2004 og efterfølgende år vælger at anvende reglerne i KGL § 25, stk. 7, skal ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer, der er erhvervet før lovens ikrafttræden, i stedet for anskaffelsessummen anvende anskaffelsessummen nedsat med den fradragsberettigede regnskabsmæssige ultimohensættelse i det sidste indkomstår, hvor Ligningsrådets anvisninger har kunnet benyttes, jf. § 4, i lov nr. 911 af 16 december 1998 som ændret ved § 2, nr. 4 og 5, i lov nr. 457 af 9. juni 2004. Loven er trådt i kraft den 11. juni 2004.

  Der gælder nogle særlige ikrafttrædelsesregler om indgangsværdier, når der skiftes princip for indkomståret 1998 eller senere.

  Personer og dødsboer Personer og dødsboer, som for indkomståret 1998 eller senere skifter fra lagerprincippet til realisationsprincippet, skal anvende ultimoværdien for fordringer og gæld for det seneste indkomstår før ændring af opgørelsesmåden som henholdsvis anskaffelsessum for fordringen eller forpligtelsens værdi for gælden ved en senere opgørelse af gevinst og tab på de pågældende fordringer og gæld, jf. KGL § 42, stk. 9, 1. pkt.

  Ved ændring fra realisationsprincippet til lagerprincippet anvendes fordringens anskaffelsessum eller forpligtelsens værdi ved stiftelsen, som værdien primo for det første indkomstår, hvor ændringen har virkning fra, jf. § 42, stk. 9, 2. pkt. Såfremt personen eller dødsboet efter reglerne i § 42, stk. 11-15, har valgt at benytte indgangsværdier i stedet for den faktiske anskaffelsessum henholdsvis værdien ved forpligtelsens påtagelse, anvendes den valgte indgangsværdi som primoværdi. Om indgangsværdier se afsnit A.D.2.14 (fordringer) og afsnit A.D.2.15 (gæld).

  Personer eller dødsboer som efter tidligere gældende regler har fået tilladelse til at anvende en anden opgørelsesmåde end realisationsprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer og gæld, bevarer denne tilladelse, jf. § 42, stk. 10.

  Selskaber m.v. Selskaber m.v., som for indkomståret 1998 eller senere skifter fra lagerprincippet til realisationsprincippet, skal anvende ultimoværdien for fordringer og gæld for det seneste indkomstår før ændring af opgørelsesmåden som henholdsvis anskaffelsessum for fordringen eller forpligtelsens værdi for gælden ved en senere opgørelse af gevinst og tab på de pågældende fordringer og gæld, jf. KGL § 41, stk. 10, 1. pkt.

  Ved ændring fra realisationsprincippet til lagerprincippet anvendes fordringens anskaffelsessum eller forpligtelsens værdi ved stiftelsen, som værdien primo for det første indkomstår, hvor ændringen har virkning fra, jf. § 41, stk. 10, 2. pkt. Såfremt selskabet efter reglerne i § 41, stk. 14-17, har valgt at benytte indgangsværdier i stedet for den faktiske anskaffelsessum henholdsvis værdien ved forpligtelsens påtagelse, anvendes den valgte indgangsværdi som primoværdi. Om indgangsværdier se afsnit A.D.2.14 (fordringer) og afsnit A.D.2.15 (gæld).

  Selskaber m.v. som efter tidligere gældende regler har fået tilladelse til at anvende en anden opgørelsesmåde end realisationsprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer og gæld, bevarer denne tilladelse, jf. § 41, stk. 12, 1. pkt. Dette gælder dog ikke realkreditinstitutter m.v. og livsforsikringsselskaber, jf. § 41, stk. 12, 2. pkt. Se afsnit A.D.2.16 og afsnit A.D.2.17.