Der gælder et FIFO-princip for personer, der ikke driver næring med finansiering som omtalt i KGL § 13.

FIFO-princippetEfter FIFO-princippet anses de først erhvervede fordringer for de først afståede. Tilsvarende anses de først påtagne låneforpligtelser for de først indfriede.

Fordringer mv. omfattet af FIFO-princippetFIFO-princippet gælder for

  • fordringer inden for samme fondskode, der er registreret i en værdipapircentral
  • fordringer, der er udstedt på samme vilkår af samme udsteder
  • gæld, der er udstedt på samme vilkår af samme udsteder

Se hjemlen i KGL § 26, stk. 4, jf. lov nr. 724 af 25. juni 2010 § 1, nr. 23.

 

Som hovedregel kan siges, at to eller flere fordringer i samme valuta anses for udstedt på ens vilkår, når der er identitet med hensyn til valuta, rente og løbetid, jf. TfS 1999, 192 (DEP).

Euro-deltagende landes nationale valutaer anses for én og samme valuta, jf. TfS 1999, 172 (DEP).

En valutakonto anses for en fordring i fremmed valuta. Renterne anses for erhvervet på tilskrivningstidspunktet til valutakursen på dette tidspunkt. Den løbende rentetilskrivning på en valutakonto påvirker dermed den gennemsnitlige anskaffelsessum på kontoen (fordringen). Indsættes der et beløb på en valutakonto (fordring), skal der ligeledes beregnes nye gennemsnitlige anskaffelsessummer. Den valutakurs, der skal anvendes, er valutakursen på det tidspunkt, hvor der indsættes/tilskrives på kontoen.

Ikrafttrædelse mv.For personer omfattet af KGL § 26, stk. 4, og som har fordringer og gæld den 26. januar 2010, der bliver omfattet af FIFO-princippet og som var omfattet af de hidtil gældende KGL § 26, stk. 2 eller 3 (sortstemplede fordringer eller fordringer og gæld i fremmed valuta) gælder, at disse fordringer henholdsvis gæld anses for erhvervet henholdsvis påtaget den 26. januar 2010 til den gennesnitlige anskaffelsessum for disse fordringer henholdsvis gæld.

FIFO-princippet betyder for beholdninger af obligationer (inden for samme fondskode) erhvervet før den 27. januar 2010, og som efter de hidtil gældende regler var blåstemplede og derfor kunne afstås skattefri, at disse obligationer anses for afstået før obligationer inden for den samme fondskode erhvervet efter den 27. januar 2010 eller senere. Gevinst på beholdninger af blåstemplede obligationer er skattefri, og tab kan ikke fradrages.

Reglen gælder for afståelser den 27. januar 2010 eller senere. Se hjemlen i lov nr. 724 af 25. juni 2010 § 20, stk. 4.

Se afsnit A.D.2.14.1 om selskabers og finansieringsnæringsdrivende personers fordringer registreret i en værdipapircentral eller udstedt på samme vilkår af samme udsteder.