Ved Lov om beskatning af søfolk (SØL), lov nr. 386 af 27. maj 2005 er der indført ændrede bestemmelser om beskatning af søfolk, sømandsfradrag, søfolk på DIS-skibe, søfolk på bugser- og bjærgningsfartøjer, søfolk på stenfiskere og sandsugere samt om refusion til rederier, der udøver virksomhed med stenfiskere herunder sandsugere.

Ved lov nr. 343 af 18. april 2007 er lovens anvendelsesområde udvidet til også at omfatte erhvervsmæssig brug af kabellægningsfartøjer. Loven er trådt i kraft ved kommissionens beslutning af 13. januar 2009 om statsstøtte. C22/2007 (ex N 43/2007) 

Bestemmelserne om skibes tonnagestørrelse og fartområder er ændret, ligesom dispensationsbestemmelserne i den tidligere sømandsfradragslov er ophævet.

Lovændringerne har til formål at tilpasse reglerne om beskatning af søfolk til EU's retningslinier om statsstøtte til søtransportsektoren, samt at forenkle reglerne om beskatning af søfolk der tidligere var et samspil mellem reglerne i KSL, LL og Sømandsfradragsloven.

Med den nye lov blev der bl.a. indført den særlige refusionsordning for sandsugerrederier, ligesom lovens anvendelsesområde og hermed statsstøtteordningernes rækkevidde blev mere præcist afgrænset. Dette skete bl.a. ved en afskaffelse af de tidligere gældende dispensationsregler, således at regelsættet nu alene hviler på et objektivt grundlag.

På baggrund af forskellige spørgsmål der har været rejst om administrationen af ordningen, har Skatteministeriets departement i SKM2006.602.DEP redegjort for administrationen af refusionsordningen for sandsugere og for andre spørgsmål vedrørende sømandsbeskatningsloven.

Til brug for ansøgning om refusion skal der indsendes en sejladsopgørelse.

Sejladsopgørelsen, der er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelsens § 14, anvendes vedrørende stenfiskerfartøjer, sandsugere o.lign, når fartøjet opfylder betingelserne for refusion i medfør af sømandsbeskatningslovens § 10. Der redegøres for, at fartøjet for den enkelte måned har haft søtransportaktiviteter i mindst 50 % af den tid, fartøjet har været i drift. Opgørelsens side 2 giver vejledning vedrørende udfyldelsen.

Landsskatteretten har i kendelse SKM2009.730.LSR givet afslag på anmodning om udbetaling af refusion til et skib der udførte opgaver med at optage materialer fra havbunden ved to forskellige havne i Limfjorden.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at sejladsen fra Y1 havn til Y2 havn ikke er søtransport, der giver refusion efter sømandsbeskatningslovens § 10. Der er henset til, at transporten er foretaget i Limfjorden, der er omfattet af sømandsbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 3, litra a, om begrænset fart.

Sejladsopgørelsen kan findes på www.skat.dk under blanketter, blanketnummer 01.013a og 01.013b.