Efter LL § 7, 1)er gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, skattefri for modtageren forudsat, at gaven alene har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester eller er ydet i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst eller er ydet til personer, der har været udsat for en ulykke eller katastrofe, eller til disses efterladte. Det er ligeledes en forudsætning, at gaven er oppebåret én gang for alle og ikke har karakter af vederlag, samt at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ.

I SKM2006.503.SR, fandt Skatterådet, at en gave, som hidrørte fra indsamlede bidrag, var skattefri for modtageren efter reglerne i ligningslovens § 7 stk.1, punkt 1. Modtageren af gaven havde solgt en ejendom, der efterfølgende havde vist sig at være forurenet, og var blevet dømt til at give køberen et forholdsmæssigt afslag på 800.000 kr. Skatterådet lagde ved afgørelsen til grund, at den pågældende gave kunne anses som en hædersgave, i anledning af modtagerens indsats for at mindske den økonomiske byrde for nuværende og tidligere ejere af forurenede ejendomme.

I SKM2009.354.SR bekræftede Skatterådet , at en gave, som hidrørte fra indsamlede bidrag blandt en bred kreds af såvel private, virksomheder og fonde i modtagerens  fødeby og omegn  var skattefri for modtageren efter reglerne i ligningslovens § 7, stk. 1, pkt. 1, idet gaven alene blev ydet som en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Modtageren var en 25-årig kørestolsbruger, der i juni måned 2008 blev udtaget til deltagelse i De Paraolympiske Lege (PL) i Beijing i forskellige discipliner indenfor kørestolsrace.

Som "indsamlet" betragtes et gavebeløb ikke alene, hvor indsamlingen henvender sig til offentligheden, men også hvor den finder sted blandt personalet i en institution eller virksomhed, se f. eks. SKM2008.655.SR . Den omstændighed, at to, tre eller flere personer slår sig sammen om en gave, er dog ikke tilstrækkelig til, at gaven kan betragtes som tilvejebragt ved indsamling af bidrag. Hertil må kræves, at indsamlingen har været organiseret over en vis større kreds, jf. skd.cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 2.1.1., og at der har været tale om en egentlig indsamling, jf. LSRM 1963, 104 LSR, 1965, 15 LSR, 1969, 27 LSR og 1981, 57 LSR.

LL§ 7, 1), har fundet anvendelse på indsamlede midler på ca. 625.000 kr. ydet som nærsamfundets anerkendelse af en særlig indsats, herunder som foregangsmand inden for alternativ miljørigtig landbrugsproduktion, hvorimod gaven ikke repræsenterede nogen form for vederlag for en arbejds- eller bistandspræstation, se TfS 1997, 397 LSR.

På generalforsamlingen i en konsulenttjeneste blev det vedtaget at yde den fratrædende leder af konsulenttjenesten en afskedsgave som påskønnelse af hans mangeårige ledende arbejde i tjenesten. Gavens størrelse blev ansat til ca. 1 kr. pr. medlem, og midlerne blev tilvejebragt dels på generalforsamlingen, hvor 850 af foreningens ca. 12.000 medlemmer deltog, dels fra det normale kontingent. Landsskatteretten fandt, at der ikke var tale om en indsamling i den forstand, hvori udtrykket anvendes i LL § 7, litra a, jf. LSRM 1985, 46.

Gavebeløb, der er udredt af arbejdsgiveren, kan ikke betragtes som "indsamlet". Sådanne gavebeløb vil på den anden side ofte falde ind under bestemmelserne i LL § 7 O om fratrædelsesgodtgørelse eller jubilæumsgratiale, se A.B.1.4.1 og A.B.1.4.2. Se endvidere SKM2007.750.ØLR hvor overskuddet fra en testimonialkamp til ære for en målmand blev anset for skattefrit.