Fri jagtAnsatte, der har adgang til fri jagt beskattes af markedsværdien af jagtretten og af markedsværdien af jagtudbyttet, i det omfang det ikke er omfattet af jagtretten.Ny tekst startSe for eksempel SKM2010.495.BR.Ny tekst slut

Fri benyttelse af værkstedNy tekst startAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.10 om benyttelse af arbejdsgivers faciliteter.Ny tekst slut

Firmabørne-pasningNy tekst startAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.11 om firmabørnepasningNy tekst slut

FirmafestDeltagelse i firmafester, hvortil arbejdsgiveren helt eller delvist afholder udgifterne, beskattes ikke. Ansatte der som kompensation for bortfald eller manglende deltagelse i firmafester får udleveret en anvisning, der for et bestemt beløb giver ret til fortæring på hotel eller lign., skal medregne værdien af anvisningen med dennes pålydende værdi.

Fri motorcykelI SKM2003.126.ØLR blev skatteyderen anset for skattepligtig af efter et skøn over markedsværdien svarende til den leje, som godet kan lejes for i en låneperiode på det frie marked. SKM2003.181.LR fastslog ligeledes, at værdiansættelsen måtte bero på et skøn og fastsatte en skattepligtig værdi af den private rådighed over motorcyklen til 6.500 kr. pr. måned.

CykelSKM2009.727.SR vedrørte arbejdsgiverbetalte cykler, der skulle bruges til transport mellem hjem og arbejde, fritidsaktiviteter og kundebesøg i arbejdstiden. Skatterådet fandt, at cyklerne ikke var omfattet af bagatelgrænsen, og derfor ville medarbejderne blive skattepligtige af at få cyklerne stillet tilrådighed. Ny tekst startI SKM2010.808.SR bekræftede Skatterådet, at en medarbejder ville være skattepligtig af en sportscykel, som arbejdsgiver ville stille til rådighed til brug for  medarbejderens hobbyvirksomhed.Ny tekst slut

MotionsordningI SKM2008.242.SR fandt Skatterådet, at medarbejdere tog imod tilbudet om en motionsordning skulle beskattes af markedsværdien af motionsordningen. De medarbejdere der ikke ønsker at tage imod tilbuddet om motionsordning skulle ikke beskattes af værdien. Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at medarbejdere, der deltager i motionsordningen, kun beskattes af en udgift på 1.000 kr., idet denne udgift ikke vil være godets værdi i fri handel. Medarbejdere, der tilmeldte sig ordningen skulle beskattes af et beløb svarende til deres andel af arbejdsgiverens udgift til ordningen, dog maksimalt den aktuelle markedspris på det frie marked.

Ny tekst startI SKM2010.794.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at en medarbejderne hos selskabet A A/S skattefrit kunne modtage en motionspakken fra B Virksomhed, der bl.a. indeholder trænings- og kostprogrammer, træningsdagbog og -vejledning samt elektroniske nyhedsbreve med kostråd, træningstips mv. tilNy tekst slut

Ny tekst startI SKM2010.469.SR fastslog Skatterådet, at et løbe- og motionsprogram, som arbejdsgiver ønskede at tilbyde sine medarbejdere, ville være skattepligtigt for for medarbejderne.Ny tekst slut

I SKM2008.1002.SR fandt Skatterådet, at ansatte, der melder sig ind i de nærmere angivne fritids- og medarbejderklubber, bliver skattepligtige af de af arbejdsgiveren ydede klubtilskud, jf. LL § 16, stk. 1. Skatterådet fandt ikke, at der var tale om skattefrie tilskud af forholdsvis begrænset omfang i lighed med tilskud til kaffe-, kantine-, kunstordninger og tilsvarende ordninger, der kun er til rådighed på arbejdspladsen. Endvidere fandt Skatterådet, at bagatelgrænsen i LL § 16, stk. 3 ikke fandt anvendelse grundet klubbernes private karakter.

I SKM2008.784.SR fandt Skatterådet, at medarbejdere skulle beskattes af gevinster i form af kontanter og tingsgaver, som de havde vundet i et lotteri for medarbejdere med få sygedage.