Afsnitte er omskrevet og flyttes til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.

Afsnit A.F.1.1 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.1 og C.A.7.3 om rejseudgifter og fradrag herfor.

 

►Afsnit A.F.1.2 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.4 om fradrag for udgifter til dobbelt husførelse.◄

 

►Afsnit A.F.1.2.1 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.4 om fradrag for udgifter til dobbelt husførelse.◄

►Afsnit A.F.1.2 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.4 om fradrag for udgifter til dobbelt husførelse.◄

►Afsnit A.F.1.2 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.4 om fradrag for udgifter til dobbelt husførelse.◄

x

Personer, som har midlertidig bolig og arbejde her i landet, men som samtidigt opretholder bolig for deres ægtefælle/samlever/børn under 18 år i udlandet, er berettiget til fradrag for dobbelt husførelse efter samme regler som gælder for personer, som opretholder dobbelt husførelse her i landet. Se herom i ovenstående afsnit, A.F.1.2.2

Det er også en forudsætning for indrømmelse af fradrag for dobbelt husførelse for personer, som opretholder bolig for deres ægtefælle/samlever/børn under 18 år i udlandet, at den pågældende person ved forevisning af offentlige dokumenter og lignende fra deres hjemland om vielse, samliv, fødselsdato for mindreårige børn, bopælsregistrering og huslejekvitteringer eller lignende dokumenterer eller sandsynliggør, at forbindelsen til og samlivet med ægtefælle/samlever/børn under 18 år i udlandet er opretholdt, og at de afholder udgifter til husførelse i den bolig i hjemlandet, som de midlertidigt er fraflyttet.

Der kan ikke foretages fradrag for dobbelt husførelse, hvis begge ægtefæller eller samlevende opholder sig her i landet, mens f.eks. deres børn opholder sig i hjemlandet, medmindre det dokumenteres, at opholdet her i landet er midlertidigt, og ægtefællerne/de samlevende dokumenterer at afholde udgifter til opretholdelse af den fraflyttede bolig i hjemlandet.

Der gives heller ikke fradrag for dobbelt husførelse i de tilfælde, hvor en udenlandsk mand i overensstemmelse med sit hjemlands lovgivning har flere hustruer, og den ene hustru opholder sig her, mens den anden opholder sig i hjemlandet. Opholder begge hustruer sig i hjemlandet, kan der kun foretages ét fradrag.

Ved ophold i hjemlandet i kortere eller længere perioder på grund af ferie og lign., skal der ikke ske reduktion af fradraget, så længe opholdet i hjemlandet ikke har varet i over 2 måneder. Overstiger opholdet i hjemlandet 2 måneder, må den midlertidige opretholdelse af dobbelt husførelse på grund af erhverv i almindelighed anses for afbrudt i denne periode.

x

Afsnit A.F.1.3 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.6 om fradrag for udgifter til arbejdsværelse, kontorhold, telefon og computer.

x

I lov nr. 519 af 12. juni 2009 blev der indført regler for beskatning af værdien af et eller flere multimedier, der af en arbejdsgiver stilles til rådighed for en ansat. De  regler har virkning fra og med indkomståret 2010. Reglerne er beskrevet i afsnit C.A.5.2.

I det omfang der inden den 22. april 2009 er indgået en aftale mellem en arbejdsgiver og den ansatte, om at denne betaler sin arbejdsgiver for at få stillet en pc med tilbehør til rådighed, har lovændringen først virkning fra og med indkomståret 2013, jf. lov nr. 519 af 12. juni 2009, § 5, stk. 10. Den ansatte kan derfor til og med indkomståret 2012 fortsat fradrage udgifterne, hvis pc'en er stillet til rådig til brug ved arbejdet, dog højst 3.500 kr. i sin skattepligtige indkomst. Adgangen til at foretage fradraget er betinget af, at arbejdsgiveren afholder mindst 25 % af udgifterne ved at stille computeren med tilbehør til rådighed. Se nærmere om betingelserne under C.A.5.2.4. Fradraget på 3.500 kr. er ikke begrænset af bundfradraget i LL § 9, stk. 1.

Der er ved lov nr. 1382 af 28. december 2011 indført nye regler med virkning fra 1. januar 2012. Se C.A.5.2.4.3

x

Afsnitte er omskrevet og flyttes til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.4.

Afsnitte er omskrevet og flyttes til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.2.

 

Afsnitte er omskrevet og flyttes til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.2.

Afsnitte er omskrevet og flyttes til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.2.

Afsnitte er omskrevet og flyttes til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.2.

Afsnitte er omskrevet og flyttes til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.2.

Afsnitte er omskrevet og flyttes til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.10.

Afsnitte er omskrevet og flyttes til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.4.

Afsnit A.F.1.10 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.6 om fradrag for udgifter til arbejdsværelse, kontorhold, telefon og computer.

Afsnit A.F.1.11 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.6 om fradrag for udgifter til arbejdsværelse, kontorhold, telefon og computer.

 

x

En lønmodtagers udgift til telefon må normalt anses som en privat udgift, som kun ganske undtagelsesvis kan anses nødvendig for at erhverve, sikre og vedligeholde indtægten. Dette gælder også, selvom arbejdsgiveren stiller krav om telefon, fx for at kunne tilkalde den ansatte til vagttjeneste og lign.

Fradrag kan kun foretages, hvis det har været nødvendigt at foretage erhvervsmæssige opkald fra telefonen, jf. LL § 16, stk. 2. I den forbindelse sondres der mellem abonnementsudgifter og samtaleudgifter.

Abonnementsudgifter anses efter LL § 16, stk. 2, 1. pkt., for private, hvorimod samtaleudgifter kan være erhvervsmæssige. Ingen del af abonnementsudgiften kan fradrages som erhvervsmæssig, fordi abonnementsudgiften anses for en privat udgift. Baggrunden for at anse abonnementsudgiften for privat er, at det er normalt, at man har en telefon i hjemmet.

Den ansatte antages således selv at ville holde telefon, selv om firmaet ikke ydede tilskud hertil. Det er den ansatte, der skal sandsynliggøre størrelsen af de erhvervsmæssige samtaleudgifter. Efter LL § 16, stk. 2, anses telefontilskud fortrinsvis at dække abonnementsudgiften. Telefontilskuddets størrelse kan således ikke tages som et direkte udtryk for størrelsen af den ansattes erhvervsmæssige samtaleudgifter, uanset om firmaet har "øremærket" tilskuddet til at dække samtaleudgifter.

Fradragsretten beror i øvrigt på de almindelige fradragsregler, jf. LL § 9, stk. 1 (lønmodtagere), og SL § 6, litra a (ikke-lønmodtagere).

Hviler fradragsretten således på LL § 9, stk. 1, er fradraget afhængig af, om årets samlede erhvervsmæssige udgifter overstiger et grundbeløb på 5.500 kr. (2012) (5.500 kr. i 2011). Se ligeledes afsnit C.A.3.1.6.

Ved fastlæggelsen af det beløb, der vedrører den private benyttelse af telefonen, kan der for 2011 tages udgangspunkt i SKATs satser for multimediebeskatning, jf. afsnit C.A.5.2. Der er ved lov nr. 1382 af 28. december 2011 med virkning for 2012 indført nye regler se afsnit C.A.5.2.3.

x

Afsnitte er omskrevet og flyttes til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.5.

Afsnitte er omskrevet og flyttes til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.3.

Afsnit A.F.1.16 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.10 om afskrivning på driftsmidler.

Afsnitte er omskrevet og flyttes til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.7.