Ifølge FBL § 1, stk. 1, nr. 4, er fonde og andre selvejende institutioner, der er oprettet i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, skattepligtige efter fondsbeskatningsloven, såfremt fonden eller den selvejende institution har sin ledelse her i landet. Skattepligten indtræder uafhængigt af, hvor fonden eller den selvejende institution eventuelt er indregistreret.

Fonde og andre selvejende institutioner, der er oprettet i udlandet, men reelt ledes fra Danmark, sidestilles i skattemæssig henseende med fonde, som er oprettet og registreret efter fondslovenes bestemmelser. Hvorvidt ledelsen har sæde her i landet beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i fonden eller den selvejende institution. Der lægges især vægt på beslutninger forbundet med den daglige ledelse. Fonden eller den selvejende institution vil derfor ofte blive anset for hjemmehørende i Danmark, når fondens administrator har sæde her i landet. 

Hvis bestyrelsen reelt forestår den daglige ledelse, eller hvis der ikke er en daglig ledelse, kan det sted, hvor bestyrelsen træffer sine beslutninger, tillægges betydning. 

At et flertal af fondens bestyrelsesmedlemmer er hjemmehørende i Danmark vil således ikke nødvendigvis medføre, at fonden vil blive anset for hjemmehørende i Danmark, såfremt det kan godtgøres, at beslutninger forbundet med fondens daglige ledelse faktisk træffes i udlandet. Der henvises endvidere til Den juridiske vejledning afsnit C.D.1.1.1.5

Indtræden og ophør af skattepligt
I de tilfælde, hvor der er tale om indtræden og ophør af skattepligt efter fondsbeskatningsloven som følge af, at ledelsens sæde flyttes, finder de for selskaber og foreninger m.v. gældende bestemmelser i SEL §§ 4 A og 5 om indgangsværdier og ophørsbeskatning, tilsvarende anvendelse, jf. FBL § 2, stk. 5. Det samme gør sig gældende, såfremt Danmark efter bestemmelserne i en DBO får beskatningsretten henholdsvis må opgive beskatningsretten som domicilstat til en fond m.v. Om indtræden og ophør af skattepligt henvises til afsnit S.H.8.