Reglerne om beskatning af fonde m.v. af udlodninger fra udloddende investeringsforeninger (både danske og udenlandske) fremgår af FBL § 10, jf. SEL § 13, stk. 4-7.  

Reglerne i SEL § 13, stk. 4, jf. stk. 5 og 6, omhandler den del af udlodningen, der er skattefri, mens SEL § 13, stk. 7, angår opdelingen af den skattepligtige del af udlodningen i en del, der medregnes fuldt ud ved indkomstopgørelsen og i en del, der kun medregnes med 66 pct. Samtidig bemærkes, at reglen i LL 16 C er den centrale bestemmelse om udloddende investeringsforeninger.

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 er FBL § 10 ændret, således at der kun henvises til SEL § 13, stk. 1, nr. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2010. Baggrunden for ændringen er de ændringer der i øvrigt er sket i loven om harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Om udlodninger fra udloddende investeringsforeninger henvises til S.C.1.2.4.5.