Akkumulerende investeringsforeninger
Investeringsforeninger, som omfattes af SEL § 1, stk. 1, nr. 5 a, dvs. akkumulerende investeringsforeninger, er undergivet fuld skattepligt, jf. afsnit S.A.1.8. Disse foreninger skal opgøre deres indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. SEL § 8, stk. 1, dvs. efter samme regler, som gælder for aktieselskaber.

Akkumulerende investeringsforeninger er omfattet af kursgevinstlovens generelle skattepligt, jf. KGL § 2.

Udloddende investeringsforeninger
Udloddende investeringsforeninger, jf. LL § 16 C og afsnit S.A.1.8.1, er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, og skal opgøre deres indkomst efter de samme regler, som gælder for andre foreninger omfattet af bestemmelsen. Disse regler er beskrevet under afsnit S.C.6.1. Når en udloddende investeringsforening, der hidtil har været omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, overgår til at blive akkumulerende og dermed skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5 a, opgøres avance og tab på værdipapirer, som er erhvervet forud for overgangsåret, med udgangspunkt i en anskaffelsesværdi svarende til kursværdien primo overgangsåret for så vidt angår obligationer og pantebreve, medens anskaffelsessummen for aktier udgør den faktiske anskaffelsessum. Se TfS 1987, 136 LR.