Dokumentindsendelse

Med virkning for fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver med fusionsdato, spaltningsdato eller tilførselsdato den 1. juli 2008 eller senere, ophævedes kravet om, at de selskabsretlige dokumenter skulle indsendes til  told- og skatteforvaltningen. (Der skal dog stadig gives meddelelse om ændring af sambeskatning.) De selskabsretlige dokumenter skal -som hidtil- fortsat indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. SKAT vil selv rekvirere dokumenterne herfra, hvis der efter gennemførelsen af en skattefri omstrukturering ønskes foretaget en kontrol af, om den pågældende fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver opfylder betingelserne i fusionsskatteloven. Der er dog fortsat mulighed for, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for hvilke oplysninger der skal meddeles til SKAT. Reglerne herom fremgår af FUL § 6, stk. 1 -5.

Ifølge FUL § 6, stk. 1, fastsætter skatteministeren i tilfælde, hvor fusionen sker ved et moderselskabs overtagelse af et datterselskabs aktiver og gæld som helhed, nærmere regler for, hvilke oplysninger der skal meddeles om fusionen. Skatteministeren har ikke fastsat regler i henhold til stk. 1.

Ifølge FUL § 6, stk. 2, er skatteministeren i øvrigt bemyndiget til efter indstilling fra Skatterådet at fastsætte regler om, hvilke yderligere oplysninger, der i tilfælde af fusion skal tilvejebringes af det modtagende selskab til brug for de lignende myndigheder. Skatteministeren har ikke fastsat regler i henhold til stk. 2.

Ifølge FUL § 6, stk. 3 er det en betingelse for anvendelse af fusionsskattelovens regler, at de nævnte dokumenter og oplysninger indsendes senest 1 måned efter den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber. Som beskrevet ovenfor, er der pt. ikke fastsat regler om dokumentindsendelse,hvorfor der selvfølgelig heller ikke gælder nogen indsendelsesfrist.

Ifølge FUL § 6, stk. 4,  skal de i FUL § 6, stk. 1 og 2 nævnte dokumenter og oplysninger ved fusion af banker, sparekasser, andelskasser og sammenslutninger af andelskasser efter §§ 89-96 i lov om finansiel virksomhed, indsendes til told-og skatteforvaltningen senest 1 måned efter datoen for økonomiministerens godkendelse af fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed.

Ifølge FUL § 6, stk. 5, kan der ses bort fra fristerne i FUL § 6, stk. 3 og 4. Kompetencen hertil ligger hos told- og skatteforvaltningen.

Om de dokumenter kooperative virksomheder m.v. skal indsende, se FUL § 13 samt nedenfor afsnit S.D.1.11.1.

Meddelelse til SKAT om ændring af sambeskatning

Selskabsretlige dokumenter

Den endelige vedtagelse af fusionen