FUL § 11 indeholder regler om, hvordan aktier eller anparter i det modtagende selskab, som selskabsdeltagere i det indskydende selskab i forbindelse med en fusion modtager som vederlag for aktier eller anparter i det indskydende selskab, behandles.

Ved senere afhændelse af aktierne eller anparterne i det modtagende selskab behandles disse ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier eller anparter i det indskydende selskab. Hvis de ombyttede aktier eller anparter i det indskydende selskab var anskaffet som led i selskabsdeltagerens næringsvej, anses de modtagne aktier eller anparter i det modtagende selskab for anskaffet som led i selskabsdeltagerens næringsvej. Ligeledes anses modtagne aktier eller anparter i det modtagende selskab for omfattet af ABL § 18, såfremt de ombyttede aktier eller anparter i det indskydende selskab ville være omfattet af denne bestemmelse.

Hvis de ombyttede aktier eller anparter i det indskydende selskab er anskaffet på forskellige tidspunkter, eller nogle er erhvervet som led i selskabsdeltagerens næringsvej, anses de af den enkelte erhvervelse omfattede aktier eller anparter for ombyttet med en tilsvarende andel af de modtagne aktier eller anparter i det modtagende selskab. Andelen beregnes efter de ombyttede aktiers eller anparters kursværdi på fusionsdatoen. Er de modtagne aktier eller anparter forbundet med forskellige rettigheder, foretages beregningen særskilt for hver type af de modtagne aktier eller anparter.

Sker der i forbindelse med fusionen ombytning af unoterede aktier med børsnoterede aktier, anses aktierne for overgået til en status som børsnoterede. Ombytningen sidestilles således med en børsintroduktion af de ombyttede aktier. Ligeledes vil aktier kunne anses for overgået til status som unoterede, hvis børsnoterede aktier ombyttes med unoterede aktier.

Se om successionsvirkning i relation til udbyttereglen i SEL § 13, stk. 1, nr. 2 afgørelsen SKM2006.590.SR og SKM2006.335.SR.

Se om successionsvirkning i relation til overgangssaldo og ejertidsnedslag afgørelsen SKM2009.227.SR. Jf. fusionsskattelovens § 11, succederer selskabsdeltagerne i det indskydende selskab for så vidt angår ejertid og anskaffelsessum, i de aktier de modtager som vederlag fra det modtagende selskab. Spørgsmålet var, om der også kunne succederes i overgangssaldoen efter aktieavancebeskatningslovens § 45A og ejertidsnedslag efter § 47. Vedr. overgangssaldoen henviste Skatterådet til ministersvar vedr. L 213, samt til afgørelsen SKM2007.919SR henholdsvis LV 2009-1. S.G.3.3.13. På baggrund heraf fandt Skatterådet, at der kunne succederes i overgangssaldoen. Vedr. ejertidsnedslaget henviste Skatterådet til SKM2008.361SR samt LV 2009-1. S.G.3.3.12. På baggrund heraf fandt Skatterådet, at der også kunne succederes i ejertidsnedslaget. Vedr. succession i ejertidsnedslag se også SKM2009.313.SR.