Ophører sambeskatningen ved datterselskabets likvidation, foretages der ikke afsluttende ansættelse af datterselskabet, og datterselskabets eventuelle underskud i den afsluttende regnskabsperiode samt eventuelle uudnyttede underskud fra tidligere år under sambeskatningen kan således bringes til fradrag efter de almindelige regler, herunder fremføres i medfør af LL § 15. Hvis et datterselskab, som indgår i en sambeskatning med sit moderselskab, likvideres, skal der ikke på moderselskabets selvangivelse angives, at datterselskabet udtræder af sambeskatningen, uanset at datterselskabets skattepligtige indkomst er nul. Såfremt der for indkomståret før datterselskabet endeligt likvideres angives, at datterselskabet udtræder af sambeskatningen, vil dispositionen omfattes af vilkår 2.10., således at eventuelle uudnyttede skattepligtige underskud fra tidligere og dette indkomstår ikke kan udnyttes i sambeskatningsindkomsten.

 

Ophør af andre årsager Ved ophør af sambeskatning af andre årsager end ved likvidation kan fremførsel af underskud efter LL § 15 ikke ske i det omfang underskuddene har været brugt til fradrag ved opgørelsen af de sambeskattede selskabers sambeskattede indkomst, jf. vilkår 2.4.

Såfremt et eller flere af de sambeskattede selskaber har haft underskud i det sidste sambeskatningsår, kan dette underskud således ikke overføres til det efterfølgende særbeskatningsår i det omfang, hvori det ved opgørelsen af de sambeskattede selskabers samlede indkomst er modregnet i overskud fra andre af selskaberne. Hvor flere af de sambeskattede selskaber har haft underskud, anses modregningen i overskud for at være sket i forhold til de pågældende selskabers underskudsbeløb.

Med hensyn til overførsel til første særbeskatningsår af underskud fra tidligere sambeskatningsår forholdes på tilsvarende måde, dog at overførsel heller ikke kan ske for så vidt angår underskud, som er bragt til fradrag ved opgørelsen af de sambeskattede selskabers skattepligtige indkomst for tidligere sambeskatningsår.

Der skal i øvrigt i denne forbindelse henvises til afsnit S.D.6 om genbeskatning af underskud i henhold til LL § 33 E.