En kontoførende investeringsforening er en forening, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, hvis medlemmer ikke kan afstå deres andel af foreningen til andre end foreningen selv. Det er ikke et krav, at foreningen skal ligge i Danmark. Se i øvrigt afsnit S.A.1.8.3.

Medlemmer af kontoførende investeringsforeninger skal opgøre deres indkomst fra foreningen efter reglerne i lov om beskatning af medlemmerne af kontoførende investeringsforeninger, jf. lov nr. 231 af 2. april 2003 (MKL).

Loven, der trådte i kraft d. 2. april 2003, har som udgangspunkt virkning fra og med det regnskabsår i foreningen, der begynder i 2003.

Loven bygger på et princip om gennemsigtighed (transparens). Dvs. at medlemmerne af en forening bliver beskattet som om medlemmet ejede en andel af foreningens aktiver direkte.

Gennemsigtigheden opnås ved, at der sker en opgørelse af foreningens indkomst på 3 niveauer:

  1. På foreningsniveau. Dvs. at foreningen skal opgøre sin indkomst efter de principper der gælder for medlemmet. Hvis forskellige medlemmer anvender forskellige principper, skal foreningen som udgangspunkt lave en indkomstopgørelse efter alle de regler der kan komme på tale. Ved opgørelsen skal der ikke tages hensyn til medlemmernes øvrigt indtægter og udgifter.
  2. På indskudsniveau. Dvs. at der skal laves en opgørelse af indskuddenes del af forenings indkomst med forskellige korrektioner. Ved denne opgørelse skal der f.eks. korrigeres i forhold til 3-års-reglen i ABL.
  3. På medlemsniveau. Opgørelsen på dette niveau handler om, hvordan indkomsten fra et indskud overføres til det enkelte medlem, og at et evt. underskud kan fremføres hos medlemmet.

Opgørelsen på foreningsniveau: Ved foreningens opgørelse skal renter og løbende ydelse fordeles over den periode, som de vedrører, jf. MKL § 4. ABL § 4, stk. 2 (skattefrihed for personers børsnoterede aktier efter 3 års ejertid) finder ikke anvendelse ved foreningens opgørelse. I stedet gælder ABL § 4, stk. 1.

ABL § 5 (aktie-for-aktie-metoden) finder heller ikke anvendelse, i stedet finder ABL § 6 (gennemsnitsmetoden) anvendelse ved foreningens opgørelse, jf. MKL § 5.

Foreningens handelsomkostninger, når et medlem køber eller sælger andele i foreningen, skal fradrages anskaffelsessummen, hhv. tillægges afståelsessummen for de pågældende papirer. Derved sikres det, at det enkelte medlems køb eller salg af andele ikke belaster de andre medlemmer, jf. MKL § 6.

Opgørelse på indskudsniveau: Hvis medlemmet skal opgøre sin indkomst efter realisationsprincippet, skal der ske en fordeling af de realiserede indtægter og udgifter og de urealiserede indtægter og udgifter, jf. MKL § 11. Fordelingen skal ske for hver aktivgruppe, jf. MKL § 12.

Opgørelse på medlemsniveau: Hvert medlem skal regne sin andel af foreningens indtægter og udgifter med i sin skattepligtige indkomst. Andelen svarer til den ejerandel, der er knyttet til det enkelte indskud. Medlemmets skattepligt varer fra indskuddet foretages og indtil det hæves, jf. MKL § 7.

Medlemmet skal ved sin indkomstopgørelse medregne sin andel af foreningens indkomst som indkomst fra de kilder, der indgår i foreningens indkomstopgørelse, jf. MKL § 8. Derfor finder LL § 16 A og B ikke anvendelse på udbetalinger fra foreningen til medlemmet.

Hvis foreningen har haft et underskud eller lidt et tab, kan medlemmet anvende den del, der vedrører medlemmets indskud, efter de regler der i øvrigt gælder for medlemmet. Ligeledes kan medlemmet fremføre underskud eller tab. Derimod kan tab eller underskud ikke fremføres hos foreningen eller fra medlemmets indskud i et år til medlemmets indskud i de følgende år, jf. MKL § 10.

Loven regulerer endvidere beskatningen af fortjeneste og tab som opstår i forbindelse med, at et medlem foretager et indskud eller hæver et indskud.

Foreningens ophørHvis en kontoførende forening holder op med at være kontoførende, bliver medlemmerne beskattet, som om de havde hævet deres indskud - også selv om foreningen ikke opløses, jf. MKL § 19. Hvis foreningen fortsætter uden at være kontoførende, anses medlemmerne for at havde erhvervet deres "nye" andele på det tidspunkt, hvor foreningen skiftede karakter, for handelsværdien på dette tidspunkt. Den ikke opløste forenings aktiver anses ligeledes for anskaffet på dette tidspunkt.