Beskatning som personlig indkomst finder efter PSL § 4, stk. 4, sted af udlodninger, efterbetalinger m.v. fra andelsforeninger omfattet af ABL § 18 i det omfang, udlodningen ikke udgør normal forrentning af en indbetalt andelskapital. I sidstnævnte tilfælde sker beskatningen for personer som kapitalindkomst, jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 5.

ABL § 18 omfatter den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af andelsbeviser m.v. samt udlodning af likvidationsprovenu i andelsforeninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3. Det er foreninger, hvis formål er at fremme medlemmernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i andelsforeningens virksomhed som aftagere, leverandører eller lign. Det er herudover et krav, at der skal være mindst 10 medlemmer, og at omsætningen med ikke-medlemmer ikke væsentligt eller længerevarende overstiger 25 pct. af den samlede omsætning. Se nærmere Den juridiske vejledning DJV Subjektiv skattepligt afsnit C.D.1.1.8.1., samt LV Selskaber og aktionærer afsnit S.G.1.2.

Det bemærkes, at ABL § 18 finder anvendelse, uanset hvornår andelsforeningen er stiftet og uanset medlemskabets varighed. Der kræves ikke dispensation fra ABL § 18, stk. 1 og 3, for at opnå beskatning efter ABL § 18, stk. 4, jf. afsnit S.G.10.4.

Vedrørende den skattemæssige behandling af udbytter og udbetaling af forud for det kalenderår hvor selskabet endeligt opløses, se afsnit S.F.1. 

Vedrørende den skattemæssige behandling af afståelsessummen ved tilbagesalg til udstedende selskab, se afsnit S.F.1. og S.G.20.3