Den 16. december 2005 vedtog Folketinget en ny aktieavancebeskatningslov. Loven blev stadfæstet den 21. december 2005 som lov nr. 1413 af 21. december 2005 (nu lovbek. nr. 171 af 6. marts 2009). Loven har virkning for afståelser, der finder sted den 1. januar 2006 eller senere. De tidligere gældende regler er beskrevet i Ligningsvejledningen, Selskaber og Aktionærer, 2005-4, S.G.12.

ABL §§ 21-22 samt § 27 omhandler den skattemæssige behandling af gevinst og tab investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger omfattet af LL § 16 C.

Udloddende investeringsforening
Om definitionen af udloddende investeringsforeninger se afsnit S.A.1.8.1.1.

Om beskatning af udbytte fra udloddende investeringsforeninger se afsnit S.F.3.

Ingen udlodning
I tilfælde hvor den opgjorte minimumsudlodning ikke udbetales, anses den manglende udlodning for en forhøjelse af anskaffelsessummen for den oprindelige andel, anskaffet på samme tidspunkt som den oprindelige andel og med en anskaffelsessum, der svarer til den manglende betaling, jf. ABL § 27 stk. 1. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at ejeren af andelen beskattes af minimumsudlodningen som udbytte, jf. LL § 16 A Ny tekst startstk. 2 nr. 3,Ny tekst slut selv om minimumsudlodningen ikke udbetales.

Ny tekst startDen manglende effektive udbetaling anses for tillagt den oprindelige andel på tidspunktet for investeringsforeningens årlige godkendelse af regnskabet, dog senest 6 måneder efter udløbet af investeringsforeningens indkomstår, jf. ABL § 27, stk. 1, 2. pkt., som er indsat ved § 1 nr. 40 i lov nr. 525 af 12. juni 2009. Bestemmelsen har virkning fra og med indkomståret 2010, dog ikke for afståelser, der er foretaget inden den 22. april 2009.Ny tekst slut

gælder dog kun, såfremt den manglende udbetaling ikke af foreningen behandles som et nyt indskud, der forøger ejerens nominelle andel i foreningen, jf. ABL § 27 stk. 2 nr. 1. Reglen gælder heller ikke, hvor der er tale om en likvidationsudlodning, der kun medtages med det udloddede beløb, jf. LL § 16 A stk. Ny tekst start3 nr. 1Ny tekst slut samt ABL § 27 stk. 2 nr. 2.  

Hvis anskaffelsessummen ikke kan fastslås, ansættes den til kr. 0, jf. ABL § 27, stk. 3.

Reglen om forhøjelse af anskaffelsessummen finder også anvendelse på investeringsforeningsbeviser, der beskattes efter lagerprincippet, selv om investeringsforeningen ikke er omfattet af Rådets direktiv nr. 85/611/EØF, jf. ABL § 27 stk. 4. Hvis andelen er anskaffet før indkomstårets begyndelse forhøjes primoværdien med den manglende effektive betaling. Hvis andelen er anskaffet efter indkomstårets begyndelse forhøjes anskaffelsessummen med den manglende effektive betaling.

Beskatning af avance
på investeringsforenings
beviser
Bestemmelsen i LL § 16 B, stk. 1 finder ikke anvendelse på investeringsforeningsbeviser, jf. LL § 16 B, Ny tekst startstk. 2 nr. 4 (i den ved § 12 nr. 8 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 fastsatte formulering). Ny tekst slut

Når , omfattet af ABL § 21 eller 22, tillige er omfattet af ABL § 17 (vedrørende næringsaktier), går beskatning efter denne  bestemmelse forud for beskatning efter ABL § 21 eller 22.

Beskatning af avance på investeringsforeningsbeviser afhænger af hvilken type forening beviset giver medejerskab i. For en definition af aktiebaserede udloddende investeringsforeninger henvises til afsnit S.G.12.1 

Investeringsforeningers skattemæssige klassifikation fremgår af SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra investeringsforeningNy tekst start-/ selskab 2009 indberetningen 2010.Ny tekst slut

Aktiebaserede investeringsforeninger
Gevinst ved afståelse af investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 21 stk. 1. Gevinsterne er kapitalindkomst, jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 5 . Tab kan ikke fradrages, medmindre foreningen har valgt, at gevinst og tab skal behandles efter de regler i ABL, der gælder for almindelige aktier, jf. nedenfor. Gevinst opgøres efter gennemsnitsmetoden.   

Udloddende aktiebaserede investeringsforeninger kan vælge, at gevinst og tab skal opgøres efter de regler i ABL, der gælder for almindelige aktier, jf. ABL § 21 stk. 2. Gevinster vil i så fald for personer være aktieindkomst, jf. ABL § 4 a stk. 1 nr. 4. 

Valget er offentliggjort på SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra Ny tekst startinvesteringsforening-/ selskab 2009 indberetningen 2010 Ny tekst slut

Reglerne om, hvornår en udloddende investeringsforening er aktiebaseret, blev ændret ved § 2 nr. 4 i lov nr. 98 af 10. februar 2009. De nye regler har virkning fra og med den 1. januar 2009, jf. § 10 stk. 10 i lov nr. 98 af 10. februar 2009. Efter de nye regler er en udloddende investeringsforening aktiebaseret, såfremt den udelukkende anbringer aktivmassen i foreningens administrationsbygning, i aktier m.v, der er omfattet af ABL, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser omfattet af ABL §§ 19 og 22 og bortset fra konvertible obligationer og retten til at tegne sådanne, samt i andre aktiver inden for en samlet ramme på 25 pct. af foreningens øvrige aktivmasse, jf. ABL § 21 stk. 3. .

De nærmere regler for opgørelse af foreningens aktiver findes i bek. nr. 401 af 26. maj 2009. 

Reglerne om udloddende aktiebaserede investeringsforeninger gælder dog ikke investeringsforeninger, der erhverver aktier omfattet af ABL § 19, konvertible obligationer og retten til at tegne sådanne, eller investeringsforeningsbeviser i ikke-aktiebaserede, udloddende investeringsforeninger. Efter ABL § 21 stk. 6 mister en aktiebaseret udloddende investeringsforening dog først sin status som aktiebaseret, når den ved eller burde vide, at den ejer aktier i et investeringsselskab, der er omfattet af § 19.

Anbringelse på anfordringskonto sidestilles med kontanter.

Hvis investeringsforeningens anbringelser i aktiver overskrider de ovenfor anførte grænser, og det ved overskridelse af den ovenfor nævnte 25 pct.-grænse sker i mere end 5 på hinanden følgende bankdage, omfattes investeringsbeviserne af reglerne i ABL § 22 om investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger, der ikke er aktiebaserede, jf. ABL § 21 stk. 5.

I forbindelse med nyetablering af investeringsforeninger, ses der dog bort fra overskridelser af den nævnte grænse på 25 pct. inden for en periode på en måned efter tegningsperiodens udløb i henhold til prospektet, jf. ABL § 21 stk. 5. Der ses endvidere bort fra overskridelser af 25 pct.-grænsen hvis det godtgøres, at overskridelsen ikke kan tilregnes investeringsforeningen som forsætlig eller uagtsom, jf. ABL § 21 stk. 5.

Ved opgørelserne i relation til 25 pct.-grænsen medregnes aktiver som omhandlet i KGL §§ 29-33 med værdien af det underliggende aktiv, jf. ABL § 21 stk. 4.

For en investeringsforening, der opløses efter reglerne i § 83 eller § 84 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og som har udsat indløsningen af andele, jf. nævnte lovs § 48, stk. 3 eller 4, ses der bort fra overskridelser af den nævnte grænse på 25 pct. som følge af, at provenuet ved foreningens afståelse af aktier, administrationsbygning og finansielle kontrakter placeres i kontanter, forudsat at overskridelsen finder sted inden for perioden fra beslutningen om opløsningen og indtil den endelige opløsning, jf. ABL § 21 stk. 5.

Beviser i aktiebaserede udloddende foreninger beskattes ved afståelse efter de almindelige regler om afståelse af aktier, når investeringsforeningen har valgt dette, jf. ABL § 21 stk. 2. Det gælder for såvel gevinster som tab, se i det hele afsnit S.G.3 til S.G.5 for en gennemgang af disse regler. Ny tekst startTab på omsættelige investeringsforeningsbeviser behandles dog altid efter reglerne i ABL § 13 A for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. ABL § 13, stk. 3.Ny tekst slut

Vedrørende en situation, hvor en investeringsforening foretog udlån af aktier, se Skatterådets afgørelse i SKM2009.65.SR.

Bemærk, at reglerne om beskatning af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser er ændret ved lov nr. 525 af 12. juni 2009. Ændringerne har virkning fra og med indkomståret 2010. De materielle regler for personer er dog uændrede.

Ny tekst startEfter de nye regler, der er fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber opgøre gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1 og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.Ny tekst slut

Gevinst ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, der ikke er aktiebaserede, jf. afsnit S.G.12.1, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 22 stk. 1. For personer er gevinsten kapitalindkomst, jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 5.

Personer og dødsboer kan fradrage tab ved afståelse af de i ABL § 22 omhandlede investeringsbeviser, såfremt det godtgøres, at investeringsforeningen udelukkende investerer i fordringer i fremmed valuta omfattet af KGL § 16, jf. ABL § 22 stk. 3.

Der er adgang til at fradrage tab, selvom investeringsforeningen har anbragt en del af midlerne i aktier i det administrationsselskab. som forestår investeringsforeningens administration, i foreningens administrationsbygning, samt i afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom, hvis investeringsforeningen er omfattet af EF-direktivet 85/611/EØF af 20. december 1985, jf. ABL § 22 stk. 3. Se hertil TfS 1999,561 DEP.

Ny tekst startEfter de nye regler, der er fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber, foreninger og fonde m.v., der er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, behandle gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1, og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. De  Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009. Ny tekst slut 

Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden.

Bemærk, at reglerne for beskatning af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser er ændret ved lov nr. 525 af 12. juni 2009. De materielle regler for personer er dog uændrede.

Reglerne for de skattemæssige konsekvenser af, at en investeringsforening ændrer skattemæssig status, findes i ABL § 33.

Hvis en certifikatudstedende forening ændrer sin skattemæssige status, uden at den samtidig opløses, skal medlemmernes beviser behandles som om medlemmerne havde solgt dem.

Beviserne anses for at være afstået på tidspunktet for ændringen af foreningen, og til handelsværdien på dette tidspunkt. Handelsværdien opgøres efter fradrag af udlodninger, der efter begyndelsen af første år med ny status betales af indkomsten i sidste år med gammel status, jf. ABL § 33 stk. 4. Hvis der er tale om et bevis i en udloddende forening, opgøres handelsværdien efter fradrag af mindst den pligtige minimumsudlodning jf. ABL § 33, stk. 4 

Hvis alle medlemmerne indløses sidestilles det med en opløsning af foreningen, jf. ABL § 33 stk. 1.

Ændring af en aktiebaseret udloddende forening til en ikke aktiebaseret udloddende forening anses ikke for en ændring af skattemæssig status, jf. ABL § 33 stk. 3. 

Ændring af en ikke aktiebaseret udloddende forening til en aktiebaseret udloddende forening anses ikke for en ændring af skattemæssig status, medmindre ændringen skyldes en beslutning som nævnt i ABL § 21 stk. 2. Ændring af en forening, der foretager udlodning efter LL § 16 C stk. 15, således at den ikke omfattes af denne bestemmelse, anses altid for en ændring af skattemæssig status, jf. ABL § 33 stk. 3.

Vedrørende medlemmer, der er eller bliver beskattet som deltagere i et interessentskab, se ABL § 33 stk. 7-9.

 

 

 

Reglerne om investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger blev indsat i § 2 d i den dagældende ABL ved lov nr. 499 af 27. april 1994. Loven havde virkning fra og med den 19. januar 1994.

For investeringsbeviser, der er erhvervet før den 19. januar 1994, kan skatteyderen vælge at anvende investeringsbevisernes handelsværdi den 19. januar 1994 som anskaffelsessum, såfremt en avance eller et tab ved en afståelse den 18. januar 1994 ikke havde skullet medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ABL § 46 stk. 11. Anskaffelsessummen kan dog ikke udgøre et højere beløb end værdien den 19. januar 1994 eller handelsværdien på afståelsestidspunktet.  

Ifølge ABL § 46, stk. 10, kan personer ved opgørelsen af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser omfattet af § 22, der er erhvervet før den 19. maj 1993, der ved en eventuel afståelse den 18. maj 1993 ikke skulle have opgjort nogen gevinst efter § 6 i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, som ændret ved lov nr. 1030 af 19. december 1992, eller som alene skulle have gjort det i kraft af § 6, stk. 6, i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, dvs. personer, der ikke er omfattet af hovedaktionærbegrebet, anvende investeringsforeningsbevisernes handelsværdi den 19. maj 1993 i stedet for anskaffelsessummen, jf. dog tillige stk. 11. Dette gælder dog ikke, hvis en eventuel afståelse af investeringsforeningsbeviserne den 18. maj 1993 ville have været omfattet af § 2 a, § 2 c eller 3 i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, som ændret ved lov nr. 1030 af 19. december 1992. Valget skal træffes samlet for alle investeringsforeningsbeviser i hver investeringsforening. Et fradragsberettiget eller modregningsberettiget tab kan dog ikke overstige forskellen mellem afståelsessummen og investeringsforeningsbevisernes handelsværdi den 19. maj 1993.