ABL §§ 21-22 (lovbek. nr. 89 af 25. januar 2010, Ny tekst startmen fuldstændig omformuleret ved lov nr. 724 af 25. juni 2010Ny tekst slut) samt § 27 omhandler den skattemæssige behandling af gevinst og tab investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger omfattet af LL § 16 C.

Udloddende investeringsforeningOm definitionen af udloddende investeringsforeninger se den juridiske vejledning DJV Subjektiv skattepligt afsnit C.D.1.1.10.9.

Om beskatning af udbytte fra udloddende investeringsforeninger se afsnit S.F.3.

Ingen udlodningI tilfælde hvor den opgjorte minimumsudlodning ikke udbetales, anses den manglende udlodning for en forhøjelse af anskaffelsessummen for den oprindelige andel, anskaffet på samme tidspunkt som den oprindelige andel og med en anskaffelsessum, der svarer til den manglende betaling, jf. ABL § 27 stk. 1. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at ejeren af andelen beskattes af minimumsudlodningen som udbytte, jf. LL § 16 A stk. 2 nr. 3, selv om minimumsudlodningen ikke udbetales.

Den manglende effektive udbetaling anses for tillagt den oprindelige andel på tidspunktet for investeringsforeningens årlige godkendelse af regnskabet, dog senest 6 måneder efter udløbet af investeringsforeningens indkomstår, jf. ABL § 27, stk. 1, 2. pkt., som er indsat ved § 1 nr. 40 i lov nr. 525 af 12. juni 2009. Bestemmelsen har virkning fra og med indkomståret 2010, dog ikke for afståelser, der er foretaget inden den 22. april 2009.

Reglerne i ABL § 27, stk. 1, gælder dog kun, såfremt den manglende udbetaling ikke af foreningen behandles som et nyt indskud, der forøger ejerens nominelle andel i foreningen, jf. ABL § 27 stk. 2 nr. 1. Reglen gælder heller ikke, hvor der er tale om en likvidationsudlodning, der kun medtages med det udloddede beløb, jf. LL § 16 A stk. 3 nr. 1 samt ABL § 27 stk. 2 nr. 2.  

Hvis anskaffelsessummen ikke kan fastslås, ansættes den til kr. 0, jf. ABL § 27, stk. 3.

Reglen om forhøjelse af anskaffelsessummen finder også anvendelse på investeringsforeningsbeviser, der beskattes efter lagerprincippet, selv om investeringsforeningen ikke er omfattet af Rådets direktiv nr. 85/611/EØF, jf. ABL § 27 stk. 4. Hvis andelen er anskaffet før indkomstårets begyndelse forhøjes primoværdien med den manglende effektive betaling. Hvis andelen er anskaffet efter indkomstårets begyndelse forhøjes anskaffelsessummen med den manglende effektive betaling.

Beskatning af avance på investeringsforeningsbeviserBestemmelsen i LL § 16 B, stk. 1 finder ikke anvendelse på investeringsforeningsbeviser, jf. LL § 16 B, stk. 2 nr. 4 (i den ved § 12 nr. 8 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 fastsatte formulering).

Når investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 21 eller 22, tillige er omfattet af ABL § 17 (vedrørende næringsaktier), går beskatning efter denne  bestemmelse forud for beskatning efter ABL § 21 eller 22.

Beskatning af avance på investeringsforeningsbeviser afhænger af hvilken type forening beviset giver medejerskab i. For en definition af udloddende Ny tekst startaktiebaserede og obligationsbaserede Ny tekst slutinvesteringsforeninger henvises til Ny tekst starthenholdsvis Ny tekst slutafsnit S.G.12.1 Ny tekst startog afsnit S.G.12.2.Ny tekst slut

Investeringsforeningers skattemæssige klassifikation fremgår af SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra investeringsforening-/ selskab Ny tekst start2010 indberetningen 2011. Ny tekst slut

Skatterådet har i bindende svar (SKM2010.193.SR Ny tekst startog SKM2010.783.SRNy tekst slut) fastslået, at nettokurstab Ny tekst startog kildeartsbegrænsede tab på aktierNy tekst slut, omfattet af ABL § 43, stk. 3, kan modregnes i fremtidige gevinster på udloddende investeringsforeningsbeviser omfattet af ABL § 20 A.

Ny tekst startVedrørende den skattemæssige behandling af erstatninger fra banker til kunder, se styresignal af 31. august 2010 (SKM2010.529.SKAT).Ny tekst slut

Nye regler fra 2011 Sondringen mellem aktiebaserede og obligationsbaserede udloddende investeringsforeninger er ændret ved § 3 nr. 9-11 i lov nr. 724 af 25. juni 2010. Ifølge samme lovs § 20, stk. 10, har de nye regler virkning for investeringsforeningsbeviser, der afstås den 1. januar 2011 eller senere. Ny tekst startSe afsnit S.G.12.1 og S.G.12.2.Ny tekst slut  

Aktiebaserede investeringsforeninger

Ny tekst startEfter de regler, der i henhold til lov nr. 724 af 25. juni 2010 gælder ved afståelse den 1. januar 2011 eller senere, jf. den nævnte lovs § 20, stk. 10, gælder følgende:Ny tekst slut

Ny tekst startIfølge ABL § 21, stk. 1, medregnes gevinst og tab ved afståelse af omsættelige investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger, jf. LL § 16 C, stk. 1, der er aktiebaserede, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter samme regler som aktier, se afsnit S.G.3.Ny tekst slut

Ny tekst startIfølge ABL § 21, stk. 2, er en udloddende investeringsforening aktiebaseret, hvis 50 pct. eller mere af foreningens aktivmasse i løbet af foreningens indkomstår gennemsnitligt er placeret i værdipapirer m.v. omfattet af ABL, bortset fra aktier omfattet af ABL § 19 (aktier og investeringsforeningsbeviser, udstedt af et investeringsselskab), og bortset fra investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 22 (ijnvesteringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede inversteringsforeninger). Det er en betingelse, at den resterende del af aktivmassen udelukkende er placeret i værdipapirer m.v. og i foreningens administrationsbygning.Ny tekst slut

Ny tekst startIfølge ABL § 21, stk. 3, medregnes aktiver som nævnt i KGL §§ 29-33 (finansielle kontrakter og strukturerede obligationer) med værdien af det underliggende aktiv ved opgørelsen af, om betingelserne i stk. 2 er opfyldt.Ny tekst slut

Ny tekst startIfølge ABL § 21, stk. 4 anses foreningen for at have skiftet skattemæssig status til en udloddende obligationsbaseret investeringsforening, omfattet af ABL § 22, hvis foreningens anbringelser ikke overholder betingelserne i stk. 2, jf. ABL § 33 og SEL § 5 F. Ny tekst slut

Ny tekst startIfølge ABL § 21, stk. 5, skal investeringsforeningen indsende oplysninger til told- og skatteforvaltningen til vurdering af, om anbringelsesreglen i stk. 2 er overholdt. Oplysningerne skal indsendes senest samtidigt med oplysninger til bedømmelse af, om investeringsforeningen overholder betingelserne for at være en udloddende forening, se Den juridiske vejledning DJV afsnit C.D.1.1.10.8.3. Hvis anbringelsesgrænsen ikke er overholdt, skal investeringsforeningen offentliggøre dette.Ny tekst slut

er offentliggjort på SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra investeringsforening-/ selskab Ny tekst start2010 indberetningen 2011.Ny tekst slut

Ny tekst startDen tidligere regel i ABL § 3, nr. 3, hvorefter omsættelige investeringsforeningsbeviser altid blev anset for børsnoterede, er ophævet ved § 1, nr. 2, i lov nr. 462 af 12. juni 2009. Der er til gengæld indsat en regel i ABL § 13, stk. 3, om, at tab på omsættelige investeringsforeningsbeviser altid behandles efter reglerne i ABL § 13 A, dvs. reglerne om tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, se afsnit S.G.3.1.2.2. Gevinst på investeringsforeningsbeviser, der er omfattet af ABL § 21, skal derimod kun behandles efter reglerne om gevinst på aktier, der er optaget på et reguleret marked, hvis investeringsforeningsbeviset rent faktisk er optaget til handel på et reguleret marked.Ny tekst slut

Ny tekst startDet betyder blandt andet, at tab på omsættelige investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 21, er kildeartsbegrænset efter samme regler som tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, se afsnit S.G.3.1.2 (uanset om investeringsforeningsbeviserne rent faktisk er optaget til handel på et reguleret marked ej). Gevinst på investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 21, men som ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal derimod behandles efter reglerne om gevinst på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Kildeartsbegrænsede tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, og kildeartsbegrænsede tab på investeringsforeningsbeviser, der skal behandles efter de almindelige regler i ABL for aktier (uanset om investeringsforeningsbeviserne er optaget til handel på et reguleret marked eller ej), kan derfor ikke modregnes i udbytter fra eller gevinster på aktier eller på de nævnte investeringsforeningsbeviser, hvis de sidstnævnte aktier eller investeringsforeningsbeviser ikke er optaget til handel på et reguleret marked.Ny tekst slut

Vedrørende en situation, hvor en investeringsforening foretog udlån af aktier, se Skatterådets afgørelse i SKM2009.65.SR.

Efter de regler, der fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber opgøre gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1 og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.

Regler for 2010 og tidligere årNy tekst startVed afståelser den 31. december 2010 eller tidligere gjaldt følgende:Ny tekst slut 

Gevinst ved afståelse af investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 21 stk. 1. Gevinsterne kapitalindkomst, jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 5,  ikke fradrages, medmindre foreningen valgt, at gevinst og tab behandles efter de regler i ABL, der gælder for almindelige aktier, jf. nedenfor.   

Udloddende aktiebaserede investeringsforeninger vælge, at gevinst og tab opgøres efter de regler i ABL, der gælder for almindelige aktier, jf. ABL § 21 stk. 2. Gevinster i så fald for personer være aktieindkomst, jf. ABL § 4 a stk. 1 nr. 4. 

Valget er offentliggjort på SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra investeringsforening-/ selskab Ny tekst start2010 indberetningen 2011.Ny tekst slut

udloddende investeringsforening aktiebaseret, såfremt den udelukkende aktivmassen i foreningens administrationsbygning, i aktier m.v, der er omfattet af ABL, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser omfattet af ABL §§ 19 og 22 og bortset fra konvertible obligationer og retten til at tegne sådanne, samt i andre aktiver inden for en samlet ramme på 25 pct. af foreningens øvrige aktivmasse, jf. ABL § 21 stk. 3.

De nærmere regler for opgørelse af foreningens aktiver i bek. nr. 401 af 26. maj 2009, Ny tekst startder med virkning fra den 1. januar 2011 er ophævet ved bekendtgørelse nr. 1247 af 3. november 2010. Ny tekst slut

Reglerne om udloddende aktiebaserede investeringsforeninger dog ikke investeringsforeninger, der aktier omfattet af ABL § 19, konvertible obligationer og retten til at tegne sådanne, eller investeringsforeningsbeviser i ikke-aktiebaserede, udloddende investeringsforeninger. Efter ABL § 21 stk. 6 en aktiebaseret udloddende investeringsforening dog først sin status som aktiebaseret, når den eller burde vide, at den aktier i et investeringsselskab, der  omfattet af § 19.

Anbringelse på anfordringskonto med kontanter.

Hvis investeringsforeningens anbringelser i aktiver de ovenfor anførte grænser, og det ved overskridelse af den ovenfor nævnte 25 pct.-grænse i mere end 5 på hinanden følgende bankdage, investeringsbeviserne af reglerne i ABL § 22 om investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger, der ikke aktiebaserede, jf. ABL § 21 stk. 5.

I forbindelse med nyetablering af investeringsforeninger, der dog bort fra overskridelser af den nævnte grænse på 25 pct. inden for en periode på en måned efter tegningsperiodens udløb i henhold til prospektet, jf. ABL § 21 stk. 5. Der endvidere bort fra overskridelser af 25 pct.-grænsen hvis det , at overskridelsen ikke tilregnes investeringsforeningen som forsætlig eller uagtsom, jf. ABL § 21 stk. 5.

Ved opgørelserne i relation til 25 pct.-grænsen aktiver som omhandlet i KGL §§ 29-33 med værdien af det underliggende aktiv, jf. ABL § 21 stk. 4.

For en investeringsforening, der efter reglerne i § 83 eller § 84 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og som udsat indløsningen af andele, jf. nævnte lovs § 48, stk. 3 eller 4, der bort fra overskridelser af den nævnte grænse på 25 pct. som følge af, at provenuet ved foreningens afståelse af aktier, administrationsbygning og finansielle kontrakter i kontanter, forudsat at overskridelsen sted inden for perioden fra beslutningen om opløsningen og indtil den endelige opløsning, jf. ABL § 21 stk. 5.

Beviser i aktiebaserede udloddende foreninger ved afståelse efter de almindelige regler om afståelse af aktier, når investeringsforeningen valgt dette, jf. ABL § 21 stk. 2. Det for såvel gevinster som tab, se i det hele afsnit S.G.3 til S.G.5 for en gennemgang af disse regler. Tab på omsættelige investeringsforeningsbeviser behandles dog altid efter reglerne i ABL § 13 A for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. ABL § 13, stk. 3.

Ny tekst startDen tidligere regel i ABL § 3, nr. 3, hvorefter omsættelige investeringsforeningsbeviser altid blev anset for børsnoterede, er med virkning fra indkomståret 2010 ophævet ved § 1, nr. 2, i lov nr. 462 af 12. juni 2009. Der er til gengæld indsat en regel i ABL § 13, stk. 3, om, at tab på omsættelige investeringsforeningsbeviser altid behandles efter reglerne i ABL § 13 A, dvs. reglerne om tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, se afsnit S.G.3.1.2.2. Gevinst på investeringsforeningsbeviser, der er omfattet af ABL § 21, skal derimod kun behandles efter reglerne om gevinst på aktier, der er optaget på et reguleret marked, hvis investeringsforeningsbeviset rent faktisk er optaget til handel på et reguleret marked.Ny tekst slut

Ny tekst startDet betyder blandt andet, at tab på omsættelige investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 21, er kildeartsbegrænset efter samme regler som tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, se afsnit S.G.3.1.2 (uanset om investeringsforeningsbeviserne rent faktisk er optaget til handel på et reguleret marked ej). Gevinst på investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 21, men som ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal derimod behandles efter reglerne om gevinst på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Kildeartsbegrænsede tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, og kildeartsbegrænsede tab på investeringsforeningsbeviser, der skal behandles efter de almindelige regler i ABL for aktier (uanset om investeringsforeningsbeviserne er optaget til handel på et reguleret marked eller ej), kan derfor ikke modregnes i udbytter fra eller gevinster på aktier eller på de nævnte investeringsforeningsbeviser, hvis de sidstnævnte aktier eller investeringsforeningsbeviser ikke er optaget til handel på et reguleret marked.Ny tekst slut

Bemærk, at reglerne om beskatning af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser ændret ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 virkning fra og med indkomståret 2010. De materielle regler for personer dog uændrede.

Efter de nye regler, der er fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber opgøre gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1 og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.

Ny tekst startEfter de regler, der i henhold til lov nr. 724 af 25. juni 2010 gælder for afståelser den 1. januar 2011 eller senere, jf. den nævnte lovs § 20, stk. 10, gælder følgende:Ny tekst slut

Ny tekst startIfølge ABL § 22, stk. 1, medregnes gevinst og tab ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For oimsættelige investeringsforeningsbeviser finder reglen i ABL § 14 tilsvarende anvendelse. Ifølge ABL § 14 er fradrag for tab er betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen inden udløbet af nærmere angivne frister, se afsnit S.G.3.1.2.2Ny tekst slut

Ny tekst startIfølge ABL § 22, stk. 2, er en udloddende investeringsforening obligationsbaseret, hvis mindre end 50 pct. af foreningens aktivmasse i løbet af foreningens indkomstår gennemsnitligt er placeret i værdipapirer m.v., omfattet af ABL, bortset fra aktier, omfattet af ABL § 19 (aktier og investeringsforeningsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab), og bortset fra investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 22. Det er endvidere en betingelse, at den resterende del af aktivmassen udelukkende er placeret i værdipapirer m.v. og i foreningens administrationsbygning.Ny tekst slut

Ny tekst startIfølge ABL § 22, stk. 3, medregnes aktiver som nævnt i KGL §§ 29-33 (finansielle kontrakter og strukturerede obligationer) med værdien af det underliggende aktiv ved opgørelsen af, om anbringenderne overholder betingelsen i stk. 2.Ny tekst slut

Ny tekst startIfølge ABL § 22, stk. 4 anses foreningen for at skiftet skattemsæsig status til en udloddende aktiebaseret investeringsforening, hvis foreningens anbringelser ikke overholder betingelsen i stk. 2, jf. ABL § 33 og SEL § 5 F, samt afsnit S.G.12.3.Ny tekst slut

Ny tekst startIfølge ABL § 22, stik. 5, skal investringsforeningen indsende oplysninger til told- og skatteforvaltningen til vurdering af, om anbringelsesgrænsen i stk. 2 er overholdt. Oplysningerne skal indsendes senest samtidigt med oplysninger til bedømmelse af, om investeringsforeningen overholder betingelserne for at være en udloddende forening, se Den juridiske vejledning DJV afsnit C.D.1.1.10.8.3. Hvis anbringelsesgrænsen ikke er overholdt, skal investeringsforeningen offentliggøre dette.Ny tekst slut

Ny tekst startIfølge ABL § 22, stk. 6, finder reglerne i ABL §§ 12-13 A og § 44 (dv.s. de almindelige regler for gevinst og tab på aktier) ikke anvendelse i tilfælde, der er omfattet af ABL § 22, stk. 1. Reglerne i ABL § 22 finder derimod ikke anvendelse i de tilfælde, der er nævnt i ABL § 17 (næringsaktier), ABL § 17 A (aktier, ejet af kapitalfondspartnere) og ABL § 19 (aktier og investeringsforeningsbeviser, udstedt af et investeringsselskab).Ny tekst slut

Gevinst ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i udloddende Ny tekst startobligationsbaseredeNy tekst slut investeringsforeninger, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 22 stk. 1. For personergevinst Ny tekst startog tab Ny tekst slutkapitalindkomsten, jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 5.

Efter de regler, der fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber, foreninger og fonde m.v., der er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, behandle gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1, og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. De  Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.  

Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden.

Ny tekst startSkatteministeren har den 24. november 2010 fremsat lovforslag (L 84), der i § 1, nr. 6, indeholder et forslag om, at gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger (for personer) alene skal medregnes til den skattepligtige indkomst, hvis årets nettogevinst eller nettotab sammenlagt med nettogevinster og nettotab på fordringer og gæld, omfattet af KGL §§ 14 og 23, overstiger 2.000 kr. For ægtefæller opgøres beløbsgrænsen for hver ægtefælle for sig. Reglen skal gælde for afståelser, der foretages den 1. januar 2011 eller senere, jf. dog nedenfor vedrørende afståelser i 2010. Reglen vil kun gælde, hvis lovforslaget vedtages.Ny tekst slut 

Regler for 2010 og tidligere årNy tekst startVed afståelser den 31. december 2010 eller tidligere gjaldt følgende:Ny tekst slut

Gevinst ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, der ikke aktiebaserede, jf. afsnit S.G.12.1, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 22 stk. 1. For personer gevinsten kapitalindkomst, jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 5.

Personer og dødsboer fradrage tab ved afståelse af de i ABL § 22 omhandlede investeringsbeviser, såfremt det , at investeringsforeningen udelukkende i fordringer i fremmed valuta omfattet af KGL § 16, jf. ABL § 22 stk. 3.

Der adgang til at fradrage tab, selvom investeringsforeningen anbragt en del af midlerne i aktier i det administrationsselskab. som investeringsforeningens administration, i foreningens administrationsbygning, samt i afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom, hvis investeringsforeningen omfattet af EF-direktivet 85/611/EØF af 20. december 1985, jf. ABL § 22 stk. 3. Se hertil TfS 1999,561 DEP.

Efter de regler, der fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber, foreninger og fonde m.v., der er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, behandle gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1, og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. De  Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.  

Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden.

Bemærk, at reglerne for beskatning af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser ændret ved lov nr. 525 af 12. juni 2009. De materielle regler for personer

Ny tekst startSkatteministeren har den 24. november 2010 fremsat lovforslag (L 84), der i § 14, stk. 5, indeholder et forslag om, at gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger, der alene investerer i obligationer, alene skal medregnes til den skattepligtige indkomst, hvis årets nettogevinst eller nettotab sammenlagt med nettogevinster og nettotab på fordringer og gæld, omfattet af KGL §§ 14 og 23, overstiger 2.000 kr. For ægtefæller opgøres beløbsgrænsen for hver ægtefælle for sig. Reglen skal gælde for afståelser i indkomståret 2010, jf. dog ovenfor vedrørende afståelser i 2011 og senere år. Skatteyderen skal dog for 2010 kunne vælge at bruge de gamle regler, men skatteyderen skal i så fald også bruge de gamle regler vedrørende gevinst på fordringer og vedrørende gevinst eller tab på gæld i fremmed valuta. Den nævnte regel vil kun gælde, hvis lovforslaget vedtages.Ny tekst slut

Reglerne for de skattemæssige konsekvenser af, at en investeringsforening ændrer skattemæssig status, findes i ABL § 33.

Hvis en certifikatudstedende forening ændrer sin skattemæssige status, uden at den samtidig opløses, skal medlemmernes beviser behandles som om medlemmerne havde solgt dem Ny tekst startog anskaffet dem igen til handelsværdien på det tidspunkt, som ændringen har virkning fra, jf. ABL § 33, stk. 1. Ved skift af skattemæssig status forstås, at gevinst og tab på den skattepligtiges aktier og andele m.v. i selskabet eller foreningen efter det tidspunkt, hvor skiftet har virkning fra, beskattes efter andre regler end de regler, der fandt anvendelse indtil dette tidspunkt.Ny tekst slut

Beviserne anses for at være afstået på tidspunktet for ændringen af foreningen, og til handelsværdien på dette tidspunkt. Handelsværdien opgøres efter fradrag af udlodninger, der efter begyndelsen af første år med ny status betales af indkomsten i sidste år med gammel status, jf. ABL § 33 stk. Ny tekst start5 Ny tekst slut. Hvis der er tale om et bevis i en udloddende forening, opgøres handelsværdien efter fradrag af mindst den pligtige minimumsudlodning jf. ABL § 33, stk. Ny tekst start5.Ny tekst slut

Hvis alle medlemmerne indløses sidestilles det med en opløsning af foreningen, jf. ABL § 33 stk. 1.

Ny tekst startIfølge ABL § 33, stk. 3 nr. 1 anvendes ovennævnte regler om statusskift ikke, hvis en udloddende obligationsbaseret investeringsforening skifter skattemæssig status til en udloddende aktiebaseret investeringsforening.Ny tekst slut

Ændring af en udloddende aktiebaseret forening til en udloddende Ny tekst startobligationsbaseretNy tekst slut forening anses Ny tekst startderimod fra den 1. januar 2011 Ny tekst slut for en ændring af skattemæssig status, Ny tekst startjf. den ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 foretagne ændring af ABL § 33 stk. 3.Ny tekst slut  

Ny tekst startVedrørende ændring af skattemæssig status til eller fra et investeringsselskab, se afsnit S.G.9.1.Ny tekst slut

Vedrørende medlemmer, der er eller bliver beskattet som deltagere i et interessentskab, se ABL § 33 stk. 7-9.

Ny tekst startÆndring af statusskift får virkning fra udløbet af det pågældende indkomstår, jf. SEL § 5 F.Ny tekst slut

 

Reglerne om investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger blev indsat i § 2 d i den dagældende ABL ved lov nr. 499 af 27. april 1994. Loven havde virkning fra og med den 19. januar 1994.

For investeringsbeviser, der er erhvervet før den 19. januar 1994, kan skatteyderen vælge at anvende investeringsbevisernes handelsværdi den 19. januar 1994 som anskaffelsessum, såfremt en avance eller et tab ved en afståelse den 18. januar 1994 ikke havde skullet medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ABL § 46 stk. 11. Anskaffelsessummen kan dog ikke udgøre et højere beløb end værdien den 19. januar 1994 eller handelsværdien på afståelsestidspunktet.  

Ifølge ABL § 46, stk. 10, kan personer ved opgørelsen af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser omfattet af § 22, der er erhvervet før den 19. maj 1993, der ved en eventuel afståelse den 18. maj 1993 ikke skulle have opgjort nogen gevinst efter § 6 i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, som ændret ved lov nr. 1030 af 19. december 1992, eller som alene skulle have gjort det i kraft af § 6, stk. 6, i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, dvs. personer, der ikke er omfattet af hovedaktionærbegrebet, anvende investeringsforeningsbevisernes handelsværdi den 19. maj 1993 i stedet for anskaffelsessummen, jf. dog tillige stk. 11. Dette gælder dog ikke, hvis en eventuel afståelse af investeringsforeningsbeviserne den 18. maj 1993 ville have været omfattet af § 2 a, § 2 c eller 3 i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, som ændret ved lov nr. 1030 af 19. december 1992. Valget skal træffes samlet for alle investeringsforeningsbeviser i hver investeringsforening. Et fradragsberettiget eller modregningsberettiget tab kan dog ikke overstige forskellen mellem afståelsessummen og investeringsforeningsbevisernes handelsværdi den 19. maj 1993.

Ny tekst startIfølge ABL § 23, stk. 4, i den før lov nr. 525 af 12. juni 2009 gældende formulering skulle lagerprincippet anvendes ved opgørelse af gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende ikke-aktiebaserede investeringsforeninger, såfremt den pågældende anvendte lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld i enten danske kroner eller fremmed valuta. Ved § 1, nr. 30, i lov nr. 525 af 12. juni 2009 blev reglen for personer ændret til, at lagerprincippet skal anvendes, såfremt den pågældende anvender lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked. I § 22, stk. 12, i lov nr. 525 af 12. juni 2009 er der herefter indsat en overgangsregel, hvorefter personer, for hvem den ændrede affattelse af ABL § 23, stk. 4, betyder, at betingelsen for kravet om anvendelse af lagerprincippet ikke længere er opfyldt, fortsat skal anvende lagerprincippet for investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 22, som personen har erhvervet inden udløbet af indkomståret 2009. De omhandlede personer kan dog vælge i stedet at anvende realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på de pågældende investeringsforeningsbeviser, såfremt der inden udløbet af selvangivelsesfristen for indkomståret 2010 er givet told- og skatteforvaltningen meddelelse herom. Valget har virkning fra og med indkomståret 2010. Ny tekst slut