Aktiebaserede investeringsforeninger

er offentliggjort på SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra investeringsforening-/ selskab 

Vedrørende en situation, hvor en investeringsforening foretog udlån af aktier, se Skatterådets afgørelse i SKM2009.65.SR.

Efter de regler, der fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber opgøre gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1 og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.

Regler for 2010 og tidligere år  

Gevinst ved afståelse af investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 21 stk. 1. Gevinsterne kapitalindkomst, jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 5,  ikke fradrages, medmindre foreningen valgt, at gevinst og tab behandles efter de regler i ABL, der gælder for almindelige aktier, jf. nedenfor.   

Udloddende aktiebaserede investeringsforeninger vælge, at gevinst og tab opgøres efter de regler i ABL, der gælder for almindelige aktier, jf. ABL § 21 stk. 2. Gevinster i så fald for personer være aktieindkomst, jf. ABL § 4 a stk. 1 nr. 4. 

Valget er offentliggjort på SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra investeringsforening-/ selskab 

udloddende investeringsforening aktiebaseret, såfremt den udelukkende aktivmassen i foreningens administrationsbygning, i aktier m.v, der er omfattet af ABL, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser omfattet af ABL §§ 19 og 22 og bortset fra konvertible obligationer og retten til at tegne sådanne, samt i andre aktiver inden for en samlet ramme på 25 pct. af foreningens øvrige aktivmasse, jf. ABL § 21 stk. 3.

De nærmere regler for opgørelse af foreningens aktiver i bek. nr. 401 af 26. maj 2009,

Reglerne om udloddende aktiebaserede investeringsforeninger dog ikke investeringsforeninger, der aktier omfattet af ABL § 19, konvertible obligationer og retten til at tegne sådanne, eller investeringsforeningsbeviser i ikke-aktiebaserede, udloddende investeringsforeninger. Efter ABL § 21 stk. 6 en aktiebaseret udloddende investeringsforening dog først sin status som aktiebaseret, når den eller burde vide, at den aktier i et investeringsselskab, der  omfattet af § 19.

Anbringelse på anfordringskonto med kontanter.

Hvis investeringsforeningens anbringelser i aktiver de ovenfor anførte grænser, og det ved overskridelse af den ovenfor nævnte 25 pct.-grænse i mere end 5 på hinanden følgende bankdage, investeringsbeviserne af reglerne i ABL § 22 om investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger, der ikke aktiebaserede, jf. ABL § 21 stk. 5.

I forbindelse med nyetablering af investeringsforeninger, der dog bort fra overskridelser af den nævnte grænse på 25 pct. inden for en periode på en måned efter tegningsperiodens udløb i henhold til prospektet, jf. ABL § 21 stk. 5. Der endvidere bort fra overskridelser af 25 pct.-grænsen hvis det , at overskridelsen ikke tilregnes investeringsforeningen som forsætlig eller uagtsom, jf. ABL § 21 stk. 5.

Ved opgørelserne i relation til 25 pct.-grænsen aktiver som omhandlet i KGL §§ 29-33 med værdien af det underliggende aktiv, jf. ABL § 21 stk. 4.

For en investeringsforening, der efter reglerne i § 83 eller § 84 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og som udsat indløsningen af andele, jf. nævnte lovs § 48, stk. 3 eller 4, der bort fra overskridelser af den nævnte grænse på 25 pct. som følge af, at provenuet ved foreningens afståelse af aktier, administrationsbygning og finansielle kontrakter i kontanter, forudsat at overskridelsen sted inden for perioden fra beslutningen om opløsningen og indtil den endelige opløsning, jf. ABL § 21 stk. 5.

Beviser i aktiebaserede udloddende foreninger ved afståelse efter de almindelige regler om afståelse af aktier, når investeringsforeningen valgt dette, jf. ABL § 21 stk. 2. Det for såvel gevinster som tab, se i det hele afsnit S.G.3 til S.G.5 for en gennemgang af disse regler. Tab på omsættelige investeringsforeningsbeviser behandles dog altid efter reglerne i ABL § 13 A for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. ABL § 13, stk. 3.

Bemærk, at reglerne om beskatning af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser ændret ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 virkning fra og med indkomståret 2010. De materielle regler for personer dog uændrede.

Efter de nye regler, der er fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber opgøre gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1 og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.