Gevinst ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 22 stk. 1. For personergevinst kapitalindkomsten, jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 5.

Efter de regler, der fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber, foreninger og fonde m.v., der er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, behandle gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1, og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. De  Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.  

Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden.

 

Regler for 2010 og tidligere år

Gevinst ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, der ikke aktiebaserede, jf. afsnit S.G.12.1, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 22 stk. 1. For personer gevinsten kapitalindkomst, jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 5.

Personer og dødsboer fradrage tab ved afståelse af de i ABL § 22 omhandlede investeringsbeviser, såfremt det , at investeringsforeningen udelukkende i fordringer i fremmed valuta omfattet af KGL § 16, jf. ABL § 22 stk. 3.

Der adgang til at fradrage tab, selvom investeringsforeningen anbragt en del af midlerne i aktier i det administrationsselskab. som investeringsforeningens administration, i foreningens administrationsbygning, samt i afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom, hvis investeringsforeningen omfattet af EF-direktivet 85/611/EØF af 20. december 1985, jf. ABL § 22 stk. 3. Se hertil TfS 1999,561 DEP.

Efter de regler, der fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber, foreninger og fonde m.v., der er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, behandle gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1, og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. De  Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.  

Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden.

Bemærk, at reglerne for beskatning af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser ændret ved lov nr. 525 af 12. juni 2009. De materielle regler for personer