Gammel formulering af ABL § 2 aDen tidligere ABL § 2 a, som affattet ved lovbek. nr. 974 af 21. september 2004, er ophævet med virkning fra og med indkomståret 2004, jf. lov nr. 407 af 1. juni 2005. 

Genoptagelse - skatteansættelser efter den gamle ABL § 2 a Vedrørende genoptagelse af skatteansættelser efter den gamle ABL § 2 a for tidligere år henvises til ligningsvejledningen, Selskaber og Aktionærer, 2007-2, S.G.9.  

 

Gevinst eller tab ved salg af aktier og investeringsforeningsbeviser m.v., udstedt af et investeringsselskab, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

For personer sker beskatningen som kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 5 og PSL § 4 a, stk. 1 nr. 1 samt stk. 2 

Hvis aktien eller investeringsforeningsbeviset m.v. havde været omfattet af ABL § 17, hvis det ikke havde været omfattet af ABL § 19, sker beskatningen dog som personlig indkomst, jf. PSL § 4 stk. 5. 

Når aktier m.v. er omfattet af ABL § 19, omfattes de ikke samtidig af ABL §§ 8, 9, 12-14, 17

ABL § 19 finder ikke anvendelse på tegningsretter omfattet af ABL § 16, stk. 1, andele i andelsforeninger omfattet af ABL § 18 og investeringsforeningsbeviser i udloddende foreninger omfattet af ABL § 21 eller ABL § 22. 

Skatterådet har i bindende svar af 25. august 2009 (SKM2009.550.SR) fastslået, at værdiregulering ikke kan henføres til aktieindkomsten, selv om investeringsselskabet udelukkende investerer i aktier.  

Se nærmere om definitionen af investeringsselskaber i den juridiske vejledning DJV Subjektiv skattepligt afsnit C.D.1.1.10.2.

Opgørelse af fortjeneste og tabFortjeneste og tab opgøres efter lagerprincippet som beskrevet i ABL § 23, stk. 7 (efter gennemførelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009). 

Er aktierne eller investeringsforeningsbeviserne ikke udstedt af et investeringsselskab, der er omfattet af ABL § 19, skal fortjeneste eller tab derimod for personer opgøres efter realisationsprincippet, jf. bindende svar fra Skatterådet (SKM2008.964.SR og SKM2008.965.SR).

 

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 er periodiseringsreglen ændret med virkning fra og med indkomståret 2010. Efter lovændringen skal gevinst og tab ikke længere henføres til dagen efter udgangen af selskabets indkomstår, men til udgangen af investeringsselskabets indkomstår. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 skal der derfor i visse tilfælde medregnes gevinst eller tab for 2 indkomstår.   

Ved salg af aktier og investeringsforeningsbeviser m.v. medregnes fortjeneste og tab på salgstidspunktet.

Erhvervelser i løbet af året indgår med anskaffelsessummen på erhvervelsestidspunktet. Afståelser i løbet af indkomståret udgår med afståelsessummen.

Skatterådet har i bindende svar (SKM2010.354.SR) stadfæstet ovenstående.

Værdien af aktier, investeringsbeviser m.v.Ved værdien af aktier og investeringsforeningsbeviser m.v., som er udstedt af et investeringsselskab, forstås markedskursen, jf. ABL § 23 stk. 7 (som ændret ved lov nr. af 12. juni 2009). Kan en markedskurs ikke fastsættes, eller er denne lavere end tilbagekøbsværdien opgjort efter ABL § 19 stk. 2 nr. 2, anvendes tilbagekøbsværdien. Tilbagekøbsværdien er en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end selskabets indre værdi. Indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle rettigheder.

Manglende rettidig indsendelse af korrekte oplysninger om udlodning m.v. i en ellers udloddende forening medfører, at avancer på investeringsbeviser i denne bliver omfattet af ABL § 19, jf. LL § 16 C stk.  Ligeledes kan foreningens skift af status skyldes foreningens beslutning om at blive en akkumulerende forening. Såfremt en investor sælger f.eks. et bevis i perioden fra begyndelsen af 2009 indtil generalforsamlingen i 2010, har sælger ikke adgang til den generalforsamling, hvor regnskabet for 2009 og udlodningen godkendes og hvor der træffes beslutning om indsendelse af oplysning om minimumsudlodning. En investor vil i denne situation blive beskattet efter de regler som ville gælde, hvis der ikke var opstået et investeringsselskab. Gevinst og tab opgøres i sådanne situationer efter de regler, der gælder for afståelse af beviser i udloddende investeringsforeninger, jf. ABL § 23, stk. 8. Det gælder dog kun, såfremt afståelsen sker inden beslutningstidspunktet eller inden det tidspunkt, hvor indsendelse af korrekte oplysninger skulle have fundet sted, og den skattepligtige ikke på grund af udfaldet af en stedfunden generalforsamling havde grund til at antage, at beslutningen ville blive truffet, eller at der ikke ville ske rettidig indsendelse af korrekte oplysninger.

Når selskabet ændrer skattemæssig status.Ved ændring af skattemæssig status som nævnt i ABL § 33, stk. 1, forstås, at fortjeneste og tab på den skattepligtiges aktier i et selskab efter det tidspunkt, som ændringen har virkning fra, beskattes efter andre regler end indtil dette tidspunkt, jf. ABL § 33, stk. . Dette gælder også, hvor et selskab, der omfattes af en af de øvrige skattepligtsbestemmelser i SEL, ændrer skattemæssig status til investeringsselskab, jf. ABL § 33, stk. 2. Ved ændring af skattemæssig status anses medlemmernes andele af foreningen eller selskabet for afstået på det tidspunkt, som ændringen har virkning fra, til handelsværdien på dette tidspunkt, jf. ABL § 33 stk. 1. Indløsning af samtlige medlemmer i en investeringsforening sidestilles med opløsning med heraf følgende beskatning. Se i øvrigt afsnit S.G.9.2.

Ændring fra investeringsselskabI tilfælde hvor et investeringsselskab ændrer skattemæssig status, uden at selskabet opløses, skal medlemmernes andele af selskabet anses for afstået på det tidspunkt, som ændringen har virkning fra, til handelsværdien på det tidspunkt, jf. ABL § 33, stk. 1.  

Ifølge ABL § 33, opgøres handelsværdien efter fradrag af udlodninger, der efter begyndelsen af første år med ny status betales af indkomsten i sidste år med gammel status.

Ændring til investeringsselskab  Se i øvrigt afsnit S.G.9.2.

I det første år, hvor årets fortjeneste eller tab på aktier, der er udstedt af et investeringsselskab, er omfattet af ABL § 19, stk. 1, nedsættes værdien af andele i investeringsselskabet ved indkomstårets begyndelse med den faktiske udlodning efter statusændring, i det omfang det vedrører tiden før, jf. ABL § 33, stk. 6.


For skattepligtige, der beskattes som i et interessentskab, og som overgår til beskatning som aktionærer i et investeringsselskab, jf. SEL § 3, stk. 1, nr. 19,

Ved lov nr. 98 af 10. februar 2009 blev der foretaget nogle tilføjelser i ABL § 19, således at visse aktier og investeringsforeningsbeviser, der ikke hidtil havde været omfattet af ABL § 19, nu er omfattet. Reglerne blev påny ændret ved lov nr. 1388 af 21. december 2009. Se nærmere i den juridiske vejledning DJV Subjektiv skattepligt afsnit C.D.1.1.10.2.

Vedrørende overgangsreglerne som følge heraf , se afsnit S.G.9.2.

Som følge af lov nr. 98 af 10. februar 2009 skiftede visse aktier og investeringsforeningsbeviser status, således at de blev omfattet af ABL § 19 om investeringsselskaber.

Vedrørende reglerne om, hvilke aktier og investeringsforeningsbeviser, der er omfattet af ABL § 19, henvises til den juridiske vejledning DJV Subjektiv skattepligt afsnit C.D.1.1.10.2.

Som følge af overgangen er der fastsat overgangsregler for investorerne, såvel fysiske personer som selskaber.

Overgangsreglerne for fysiske personer findes i § 10, stk. 9, i lov nr. 98 af 10. februar 2009, samt i ABL § 46, stk. 15. Se endvidere styresignal af 1. oktober 2009 (SKM2009.595.SKAT).

Overgangsreglerne for selskabsinvestorer findes i § 10, stk. 9, i lov nr. 98 af 10. februar 2009, i § 10, stk. 10 i lov nr. 98 af 10. februar 2009 (indsat ved lov nr. 1388 af 21. december 2009), i § 3, stk. 4 i lov nr. 1388 af 21. december 2009, samt i ABL § 43, stk. 2. Se endvidere styresignal af 22. december 2009 (SKM2009.822.SKAT).

Lovregler mv.Lovbestemmelserne om overgangsreglerne har følgende ordlyd:

§ 10, stk. 9 i lov nr. 98 af 10. februar 2009: "§ 2, nr. 1, har virkning fra og med gevinst og tab, der opgøres for indkomståret 2009 og henføres til indkomståret 2010 efter bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 7. For aktier og investeringsforeningsbeviser, som er anskaffet inden begyndelsen af indkomståret 2009, og som ikke er afstået på dette tidspunkt, opgøres gevinst og tab for indkomståret 2008 som forskellen mellem værdien af aktien eller beviset ved udgangen af indkomståret 2008 og anskaffelsessummen. Den herved opgjorte gevinst eller det herved opgjorte tab henføres til den skattepligtige indkomst for 2009. For personer medregnes den herved opgjorte gevinst eller det herved opgjorte tab ved opgørelsen af aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4 a, medmindre disse aktier eller investeringsbeviser m.v. er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17."

Aktieavancebeskatningslovens § 46, stk. 15, som ændret ved lov nr. 462 af 12. juni 2009 (vedrørende personer): "Tab, der realiseres som følge af, at et selskab m.v. i indkomståret 2009 skifter status, således at det omfattes af § 19, kan ikke fradrages efter § 14 i lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009 eller § 13 A, selv om tabene ellers er omfattet af en af disse bestemmelser. Tabene indgår i stedet i opgørelsen efter § 19 som et tillæg til værdien af aktien eller beviset ved opgørelsen efter § 23, stk. 7."

§ 10, stk. 10 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, indsat ved lov nr. 1388 af 21. december 2009 (vedrørende selskaber): "Selskaber, hvis aktier eller investeringsforeningsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 1274 af 31. oktober 2007, som følge af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 2 som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, overgår til beskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 19, kan opgøre et nettokurstab for disse aktier eller investeringsforeningsbeviser, jf. 2.-4. pkt. Nettokurstabet opgøres som forskellen mellem selskabets samlede anskaffelsessum på aktierne og investeringsforeningsbeviserne og den samlede værdi af disse på overgangstidspunktet. Nettokurstabet nedsættes, i det omfang selskabet i indkomståret 2006 og indtil overgangen har været fritaget for at medregne modtagne udbytter af aktier eller beviser som nævnt i 1. pkt. 1. pkt omfatter ikke nettokurstab på aktier, hvor selskabet i ejerperioden har kunnet modtage skattefrie udbytter efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2. Det opgjorte nettokurstab fradrages efter de principper, der gælder for tab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 3 og 4, idet nettokurstabet fradrages i nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens § 19. Tab, der ikke kan fradrages efter 5. pkt., fradrages i de følgende indkomstårs nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens § 19."   

§ 3, stk. 4, i lov nr. 1388 af 21. december 2009 (vedrørende selskaber): "Nettokurstab opgjort efter § 10, stk. 10, i lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love som affattet ved denne lovs § 2 for aktier og investeringsforeningsbeviser skal selvangives og udgør en del af skatteansættelsen for det første år, hvor aktierne og investeringsforeningsbeviserne er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19." 

Aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 2 (vedrørende selskaber): "Tab, der realiseres som følge af, at et selskab m.v. i indkomståret 2009 skifter status, således at det omfattes af § 19, kan ikke fradrages efter § 8, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, selv om tabet ellers er omfattet af denne bestemmelse. Tabet indgår i stedet i opgørelsen efter § 19 som et tillæg til værdien af aktien eller investeringsforeningsbeviset ved opgørelsen efter § 23, stk. 7." 

Se endvidere bemærkningerne til lovforslaget L 23 samt svar af 7. maj 2009 på spørgsmål 335 fra Folketingets Skatteudvalg, indeholdende bidrag til fortolkning af ikrafttrædelses- og overgangsreglerne vedrørende aktieavancebeskatningslovens § 19.

Fælles reglerOvergang til beskatning efter ABL § 19 indebærer:

at investeringsselskabet bliver skattefrit bortset fra den indeholdte 15 pct. beskatning af visse udbytter, jf. SEL § 3, stk. 1, nr. 19

at selskabets aktiver og passiver anses for solgt på tidspunktet for overgangen til en ny skattemæssig status, jf. SEL § 5, stk. 1 og 4

at investors aktier eller investeringsforeningsbeviser overgår fra beskatning efter realisationsprincippet til beskatning efter lagerprincippet

at der for investor skal foretages en opgørelse af gevinst og tab på de aktier og investeringsforeningsbeviser, der berøres af statusskiftet.

Overgangen for investeringsselskabetFor selskabet sker overgangen til skattefrihed ved begyndelsen af selskabets indkomstår 2009, jf. ABL § 33, stk. 5 Aktiverne som er i behold ved overgangen, skal ved den afsluttende ansættelse indgå til handelsværdien ved udgangen af indkomståret 2008.

Det bemærkes, at uanset at selskabet overgår til skattefrihed, skal selskabet dog betale den indeholdte 15 pct. skat af visse udbytter, jf. SEL § 3, stk. 1, nr. 19.

I henhold til SEL § 5, stk. 3, skal ledelsen i selskabet, der ændrer skattemæssig status, senest en måned efter statusændringen indsende en opgørelse af indkomsten for det afsluttende indkomstår.

Hvis det er ændringen af ABL § 19, som bevirker, at selskabet overgår til skattefrihed, finder SKAT, at statusskiftet sker, når loven træder i kraft.

Told- og Skatteforvaltningen har mulighed for at dispensere fra fristen for indlevering af den afsluttende ansættelse.

Det bemærkes, at såfremt et selskab eller en investeringsforening som følge af lov nr. 98 af 10. februar 2009 umiddelbart fremtræder som overgået til beskatning efter ABL § 19, men hvor det inden udløbet af selskabets eller foreningens indkomstår konstateres, at betingelserne i ABL § 19 ikke er opfyldt, er der ikke sket et statusskifte efter ABL § 33

Overgangen til lagerbeskatning for investor Ifølge ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 10, stk. 9, i lov nr. 98 af 10. februar 2009 har lovændringen virkning fra og med gevinst og tab, der opgøres for indkomståret 2009 og henføres til indkomståret 2010.

I overensstemmelse med ABL § 33 tages der udgangspunkt i selskabets/investeringsforeningens indkomstår (2009).

I tilfælde, hvor selskabet/investeringsforeningen har bagudforskudt indkomstår, således at indkomståret 2009 er påbegyndt i kalenderåret 2008, anvendes investors indkomstår, idet intentionen ikke har været, at en latent gevinst i kalenderåret 2008 skal beskattes i det år.

I tilfælde, hvor både selskabet/investeringsforeningen og investor har bagudforskudt indkomstår, sker overgangen den 1. januar 2009.  

Overgangsreglerne synes at forudsætte, at selskabet og investor har kalenderåret som indkomstår. Imidlertid forekommer det, at investeringsselskabet og/eller investor har et andet indkomstår end kalenderåret, og dette vil have betydning for overgangstidspunktet og dermed det tidspunkt, hvorpå der skal opgøres en værdi som følge af statusskiftet. Det er SKATs opfattelse, at konsekvenserne af, at selskabet og investor har et andet indkomstår end kalenderåret, er som anført nedenfor, jf. de udsendte styresignaler (SKM2009.595.SKAT og SKM2009.822.SKAT).

Begrebet bagudforskudt indkomstår anvendes for indkomstår, der slutter inden udløbet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

Begrebet fremadforskudt indkomstår anvendes for indkomstår, der slutter efter udløbet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

Begyndelsen af selskabets/investeringsforeningens indkomstår 2009 er herefter overgangstidspunkt, hvis selskabet/investeringsforeningen har kalenderår og investor har kalenderår, bagudforskudt indkomstår eller fremadforskudt indkomstår, samt hvis selskabet/investeringsforeningen har fremadforskudt indkomstår og investor har kalenderår, bagudforskudt indkomstår eller fremadforskudt indkomstår.

Begyndelsen af investors indkomstår 2009 er overgangstidspunkt, hvis selskabet/investeringsforeningen har bagudforskudt indkomstår og investor har kalenderår, samt hvis selskabet/investeringsforeningen har bagudforskudt indkomstår og investor har fremadforskudt indkomstår.

Den 1. januar 2009 er overgangstidspunkt, hvis både selskabet/investeringsforeningen og investor har bagudforskudt indkomstår.

For aktier og investeringsforeningsbeviser, der skattemæssigt skifter status til beskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 19, opgøres gevinst og tab som følge af statusskiftet forskellen mellem værdien af aktien eller beviset ved overgangen og anskaffelsessummen. 

Værdien skal opgøres på de ovenfor angivne tidspunkter - uanset om tidspunktet svarer til udløbet af selskabets/investeringsforeningens regnskabsår eller ej.

Reglerne i ABL § 33 finder anvendelse

Personer

GevinstFor fysiske personer henføres gevinst på unoterede og børsnoterede aktier, herunder investeringsforeningsbeviser, til aktieindkomsten dagen efter overgangen (medmindre investor er omfattet af næringsreglen i aktieavancebeskatningslovens § 17), jf. § 10, stk. 9 i lov nr. 98 af 10. februar 2009.

Tab på unoterede aktierHvis der er tale om unoterede aktier fradrages tabet i aktieindkomsten efter reglerne i PSL § 8 a.

Bliver aktieindkomsten herved negativ, modregnes skatteværdien heraf i anden skat, jf. PSL § 8 a, stk. 5. Tabet henføres til dagen efter overgangen. Kan skatteværdien ikke rummes i skatteyderens slutskat for dette år, overføres skatteværdien til en eventuel samlevende ægtefælle eller til senere år.

Tab på børsnoterede aktier mv.Hvis der er tale om børsnoterede aktier samt børsnoterede og unoterede investeringsforeningsbeviser, kan tabet kun fradrages i gevinst og udbytter vedrørende andre børsnoterede aktier m.v. Tabet henføres til dagen efter overgangen. Henstår der efter dette kildeartsbegrænsede fradrag et nettotab, skal dette tab behandles efter reglen i ABL § 46, stk. 15. Det fremgår af denne bestemmelse, at nettotab efter kildeartsbegrænsningen ikke kan fradrages efter de almindelige regler for tab på børsnoterede aktier i ABL § 14 (efter vedtagelsen af lov nr. 462 af 12. juni 2009 ABL § 13 A), men at tabet i stedet indgår i opgørelsen efter ABL § 19 som et tillæg til værdien af aktien eller beviset ved opgørelsen efter ABL § 23, stk. 7.

Tabet vil dermed komme til at påvirke kapitalindkomsten, da gevinst/tab efter ABL § 19 medregnes til kapitalindkomsten.

Hvis den skattepligtige indkomst derved bliver negativ, overføres underskuddet til en ægtefælle eller til senere indkomstår efter de almindelige regler i PSL § 13.

Investor kan ikke vælge, om han/hun vil anvende reglen i § 10, stk. 9, i lov nr. 98 af 10. februar 2009, eller om han/hun vil anvende reglen i ABL § 46, stk. 15, idet reglerne skal anvendes som anført ovenfor. 

Beskatning af gevinst og tab for investor efter overgangen til lagerbeskatningTab omfattet af ABL § 46, stk. 15, jf. ovenfor, indgår i opgørelsen af gevinst eller tab vedrørende det første år, hvor gevinst eller tab på aktien eller beviset skal lagerbeskattes. Det vil sige, at tabet tillægges værdien ved overgangen til lagerbeskatning. Tabet tages således i betragtning ved opgørelsen af gevinst/tab i 2009. Som følge af det forskudte lagerprincip henføres gevinst eller tab i 2009 til dagen efter udløbet af investeringsselskabets henholdsvis investeringsforeningens indkomstår 2009.

Hvis både selskabet/investeringsforeningen og investor har kalenderåret som indkomstår, dvs. overgangen sker 1. januar 2009, tages tabet således først i betragtning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2010.

Hvis selskabet/investeringsforeningen og/eller investor har forskudt indkomstår, vil det derimod kunne forekomme, at dagen efter udløbet af selskabets/investeringsforeningens indkomstår 2009 ligger i investors indkomstår 2009. I disse tilfælde skal tabet tages i betragtning ved opgørelsen af investors skattepligtige indkomst for indkomståret 2009.

Det forskudte lagerprincip er afskaffet og erstattet af et almindeligt lagerprincip med virkning fra og med indkomståret 2010, jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 1, nr. 32. Det betyder, at investorerne for indkomståret 2010 i visse tilfælde skal medregne 2 års gevinst eller tab.

Se eksemplerne i styresignalet (SKM2009.595.Skat).

Selskaber

Gevinst ved ejertid under 3 år. For selskaber henføres gevinst på aktier eller investeringsforeningsbeviser, som ved overgangen har været ejet i mindre end 3 år, til den almindelige selskabsindkomst dagen efter overgangen. Se ABL § 8, stk. 1 (i den før gennemførelsen af lov nr. af 12. juni 2009 gældende formulering). 

Tab ved ejertid under 3 år Er der tale om tab, kan tabet modregnes i gevinster på andre aktier ejet i mindre end 3 år på salgstidspunktet (herunder fortjenester på aktier, som overgår til beskatning efter ABL § 19, og som er ejet i mindre end 3 år på overgangstidspunktet). Tabet kan kun fradrages i det omfang tabet overstiger summen af skattefrie udbytter af de pågældende aktier. 

Henstår der efter dette kildeartsbegrænsede fradrag et nettotab, skal dette tab behandles efter reglen i ABL § 43, stk. 2 (indsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009). Det fremgår af denne bestemmelse, at nettotab efter kildeartsbegrænsningen ikke kan fradrages efter de almindelige regler for tab på aktier med under 3 års ejertid i aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 2 (i den før lov nr. af 12. juni 2009 gældende formulering). Tabet indgår i stedet i opgørelsen efter ABL § 19 som et tillæg til værdien af aktien eller beviset ved opgørelsen efter ABL § 23, stk. 7. Tabet henføres til dagen efter overgangen. Hvis den skattepligtige indkomst derved bliver negativ, overføres underskuddet til senere indkomstår efter de almindelige regler i LL § 15.

Investor kan ikke vælge, om man vil anvende reglen i § 10, stk. 9, i lov nr. 98 af 10. februar 2009, eller om man vil anvende reglen i ABL § 43, stk. 2, idet reglerne skal anvendes som anført ovenfor.  

Tab omfattet af ABL § 43, stk. 2, jf. ovenfor, indgår i opgørelsen af gevinst eller tab vedrørende det første år, hvor gevinst eller tab på aktien eller beviset skal lagerbeskattes. Det vil sige, at tabet tillægges værdien ved overgangen til lagerbeskatning. Tabet tages således i betragtning ved opgørelsen af gevinst/tab i 2009. Som følge af det forskudte lagerprincip henføres gevinst eller tab i 2009 til dagen efter udløbet af investeringselskabets henholdsvis investeringsforeningens indkomstår 2009. 

Hvis både selskabet/investeringsforeningen og investor har kalenderåret som indkomstår, det vil sige overgangen sker 1. januar 2009, tages tabet således først i betragtning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2010.

Hvis selskabet/investeringsforeningen og/eller investor har forskudt indkomstår, vil det derimod kunne forekomme, at dagen efter udløbet af selskabets/investeringsforeningens indkomstår 2009 ligger i investors indkomstår 2009. I disse tilfælde skal tabet tages i betragtning ved opgørelsen af investors skattepligtige indkomst for indkomståret 2009.

Det forskudte lagerprincip er afskaffet og erstattet af et almindeligt lagerprincip med virkning fra og med indkomståret 2010, jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 1, nr. 32. Det betyder, at investorerene for indkomståret 2010 i visse tilfælde skal medregne 2 års gevinst eller tab.

Gevinst eller tab ved ejertid på 3 år eller mereVed beregningen af, om investor har gevinst eller nettokurstab på aktier ejet i 3 år eller mere, medregnes alle aktier og investeringsforeningsbeviser, der som følge af ændringen i lov nr. 98 af 10. februar 2009 bliver omfattet af ABL § 19, og som har været ejet i 3 år eller mere på overgangstidspunktet.

De pågældende aktier skal indgå i opgørelsen, uanset om der er gevinst eller tab på den enkelte aktie eller det enkelte bevis. Det er således kun, hvis der rent faktisk er et nettotab, efter at gevinst er modregnet i tab, at der kan foretages tabsfradrag efter denne overgangsregel.

Investor kan således ikke vælge, at de aktier eller beviser, som der er gevinst på, er skattefrie og de aktier eller beviser, som der er tab på, omfattes af tabskontoen.

Ved beregningen af nettokurstabet foretages en særskilt opgørelse for aktier eller beviser, hvor investor har kunnet modtage skattefrit udbytte i henhold til SEL § 13, stk. 1, nr. 2. Hvilke selskaber, der har kunnet modtage skattefrie udbytter i henhold til SEL § 13, stk. 1, nr. 2, er beskrevet i Ligningsvejledningen 2009-2, afsnit S.C.1.2.4.3.1.

Såfremt investor har aktier eller beviser, hvor investor i ejerperioden har kunnet modtage skattefrit udbytte i henhold til SEL § 13, stk. 1, nr. 2, er der ikke fradrag for tab vedrørende disse aktier. Se § 10, stk. 10, i lov nr. 98 af 10. februar 2009, som ændret ved lov nr. 1388 af 21. december 2009.

Såfremt den særskilte opgørelse udviser et nettokurstab, indgår dette tab ikke i den samlede opgørelse af nettokurstabet.

Såfremt den særskilte opgørelse udviser en nettokursgevinst, indgår denne gevinst i den samlede opgørelse af nettokurstabet.

Ved beregningen skal nettokurstabet nedsættes, i det omfang selskabet i indkomståret 2006 og indtil overgangen har været fritaget for at medregne udbytter fra aktierne eller beviserne. Det vil f.eks. sige skattefrie udbytter efter SEL § 13, stk. 1, nr. 2, eller den del af udbyttet (34%), som i henhold til SEL § 13, stk. 3, er skattefrit (ændret med virkning for udbytter, som udloddes den 1. januar 2010 eller senere).

Hvis den særskilte opgørelse udviser et nettokurstab, skal den almindelige nettokurstabskonto ikke reduceres med eventuelle skattefrie udbytter efter SEL § 13, stk. 1, nr. 2.   

Udviser beregningen, som fremgår ovenfor, samlet en gevinst, er gevinsten skattefri.

Udviser beregningen, som fremgår ovenfor, samlet et nettokurstab, kan tabet fradrages i gevinster på samtlige aktier m.v. som er omfattet af ABL § 19. Kan tabet ikke udnyttes fuldt ud i det første år, kan tabet fradrages i følgende indkomstårs nettokursgevinster efter ABL § 19. De principper, der gælder for tab, omfattet af ABL § 9, stk. 3 og 4, gælder også for disse tab. 

Nettokurstabet skal selvangives og udgør en del af skatteansættelsen for det første år, hvor aktierne og investeringsbeviserne er omfattet af ABL § 19. Se § 3, stk. 4, i lov nr. 1388 af 21. december 2009.

Se eksemplerne i styresignalet (SKM2009.822.SKAT)