Ved skattefri spaltning efter fusionsskatteloven er det ved vurdering af de acontoskattemæssige aspekter nødvendigt at skelne mellem

  1. spaltning, hvor det indskydende selskab fortsætter og
  2. spaltning, hvor det indskydende selskab ophører.

Ved en spaltning, hvor det indskydende selskab ophører, skelnes mellem to situationer ved anvendelsen af det indskydende selskabs acontoskat i skatteberegningen:

  1. Det indskydende selskabs indbetalte ordinære acontoskatterater og eventuelle frivillige indbetalinger af acontoskat efter SEL § 29 A, fra og med spaltningsdatoen og til og med anmeldelsesdatoen (senest 6 måneder efter spaltningsdatoen) henføres til de modtagende selskaber. Når indbetalingerne vedrører det sidste indkomstår forud for spaltningen, kan der efter ansøgning til den lokale told- og skatteforvaltning bevilges omkontering således, at acontoskatten henføres til det indskydende selskab.
  2. Det indskydende selskabs indbetalte ordinære acontoskatter og frivillige indbetalinger efter SEL § 29 A, fra og med spaltningsdatoen og til og med anmeldelsesdatoen vedrørende et indkomstår, hvor skattepligten er ophørt, kan efter anmodning til den lokale told- og skatteforvaltning omfordeles mellem de modtagende selskaber efter en forholdsmæssig fordeling anvist af selskaberne. Da det indskydende selskab ophører på det tidspunkt, hvor spaltningen sker, skal indbetalingerne fuldt ud fordeles på de modtagende selskaber, som frivillige aconto indbetalinger.

Når det indskydende selskab ikke ophører ved spaltningen, kan indbetalte ordinære acontoskatterater og frivillige acontoindbetalinger efter SEL § 29 A fra og med spaltningsdatoen og til med anmeldelsesdatoen (6 måneder efter) vedrørende det første indkomstår efter spaltningen efter ansøgning til den lokale told- og skatteforvaltning omfordeles mellem det indskydende og/eller de modtagende selskaber som frivillige aconto indbetalinger.