Forord Afgift af konsum-is fremgår af lovbekendtgørelse nr. 888 af 17. august 2006, se nedenstående oversigt.

Afgift af konsum-is blev indført ved lov nr. 607 af 21. december 1946, der trådte i kraft den 1. januar 1947.

Lovændringer mv.  Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.DatoÆndring

563

03.08.1998Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000Opkrævningsloven
102922.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf 
325 18.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428 06.06.2005 Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 
 88817.08.2006 Lovbekendtgørelse 
 523 17.06.2008 Mindre justeringer af diverse punktafgiftslove
52412.06.2009Skattereform, Forårspakke 2.0

 

Lov nr. 524 af 12.6.2009

Ny tekst startFolketinget har den 12. juni 2009 vedtaget lov nr. 524, om bl.a. at forhøjelse afgiften på sukkerholdig konsum-is. Ny tekst slut

Ny tekst startDer indføres to forskellige afgiftssatser for konsum-is på henholdsvis sukkerfrie og sukkerholdige produkter. Ny tekst slut

Ny tekst startFor konsum-isprodukter med et tilsat indhold af sukker på mere end 0,5 gram sukker pr. 100 ml forhøjes afgiften med 0,85 kr. pr. liter.Ny tekst slut

Afgiftspligt
§ 1, stk. 1
Afgiftspligten omfatter følgende varer:

 • konsum-is af enhver art, herunder sodavandsis
 • konsum-is-miks til erhvervsmæssig fremstilling af konsum-is i soft-ice maskiner o.l. apparater. 

Milk-shake miksMiks, der anvendes til fremstilling af milk-shake, er ikke omfattet af afgiftspligten. Emballagen til milk-shake-miks skal forsynes med oplysning om, at varen ikke må anvendes til fremstilling af soft-ice.

Afgørelser om afgiftspligtEksempler på afgørelser om afgiftspligtens omfang:

 Afgiftspligtige varer 
 Limonade-isEn vare, som sælges i plastposer og som er fremstillet ved frysning af en farvet væske af lignende beskaffenhed som den, der indgår i de sædvanlige limonadeispinde. Udleveres varen i flydende stand, er den ikke afgiftspligtig som is.
 SneboldeVaren består af krystalis, der "høvles" eller "barberes" i en såkaldt ice-shaver, så isen fremtræder som granuleret. Den granulerede is formes til en kugle i forbindelse med salget ved hjælp af en hvælvet portionsske og anbringes i et vandtæt kræmmerhusformet papirbæger, hvorefter den overhældes med så megen saft, at denne ved udleveringen har gennemtrængt isen, men ikke er flydt ned i bægeret.
 Afgiftsfri varer 
 FrugtdrikEn iskold frugtdrik, som fremstilles i en særlig frysemaskine på grundlag af koncentreret neutralbase og vand. Ismassen aftappes i bægre, hvori der forinden er kommet smagsstof, fx med smag af cola, jordbær, hindbær, lemon/lime eller kirsebær. Ismassens temperatur er ca. ÷ 2 C, og konsistensen er en mellemting mellem fast og flydende. Frugtdrikken indtages almindeligvis med sugerør.

Chokolade, nougat, nødder o.l.Konsum-is indeholder ofte bestanddele i form af chokolade, chokoladeovertræk, nougat, nødder, mandler o.l. Sådanne bestandele er afgiftspligtige efter chokokoladeafgiftsloven, se D.1.1, D.1.8 og D.1.10.

 

§ 1 afgiften

Ny tekst startAfgiften af konsum-is er forNy tekst slut

 1. sukkerholdige produkter 4 kr. og 25 øre pr. liter
 2. Sukkerfrie produkter 3 kr. og 40 øre pr. liter

For konsum-is-miks opgøres afgiften pr. liter is (soft-ice), der kan fremstilles af miksen.

Sukkerfrie produkter

Ny tekst startSom sukkerfri anses produkter, der indeholder højst 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml. Med sukker menes alle typer af mono- og disaccharider. Anvendes andre sødestoffer end mono- og disaccharider, er varen omfattet af satsen for sukkerfrie produkter.Ny tekst slut

Naturligt indhold af sukker

Ny tekst startSom sukkerfri anses endvidere produkter, der har et naturligt indhold af sukker, og som ikke indeholder tilsatte mono- og disaccharider eller andre fødevarer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber.Ny tekst slut

Sukkerholdige produkter

Ny tekst startProdukter anses som sukkerholdige, hvis det tilsatte indhold af eksempelvis følgende stoffer er højere end 0,5 g pr. 100 ml.:Ny tekst slut

 • Ny tekst startglucose (druesukker, dextrose)Ny tekst slut
 • Ny tekst startfruktose (frugtsukker)Ny tekst slut
 • Ny tekst startsucrose (sakkarose), "almindeligt sukker"Ny tekst slut
 • Ny tekst startmaltoseNy tekst slut
 • Ny tekst startlaktoseNy tekst slut

Ny tekst startListen er ikke udtømmende.Ny tekst slut

Tidligere afgiftssatser

Ny tekst startAfgiftssatsen har inden for de seneste år tidligere udgjort:Ny tekst slut

Ny tekst start1.5.1986-31.12.1997: 3,00 kr. pr. liter is.Ny tekst slut

Ny tekst start1.1.1998 - 31.12.2009: 3,40 kr. pr. liter uanset sukkerindhold.Ny tekst slut

Ny tekst start

Varer, som er overgået til forbrug og derfor allerede er afgiftsberigtiget inden den 1. januar 2010, kan sælges efter 1. januar 2010 uden opkrævning af yderligere afgift.

Ny tekst slut

Virksomheder registreres som enten oplagshaver eller varemodtager efter nedenstående regler. De generelle regler om registrering fremgår af A.5. Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 22.020. Blanketten kan hentes på www.webreg.dk eller fås ved henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Fremstilling af varer
§ 3
Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, skal anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, dvs. som oplagshaver.

Hoteller, restauranter, kantiner o.l., der fremstiller konsum-is, skal også registreres, selv om isen udelukkende er til servering i virksomheden.

§ 2Pensionatsvirksomheder, som udelukkende fremstiller konsum-is til servering i virksomheden, er fritaget for at betale afgift og skal derfor ikke registreres.

Virksomheder, der her i landet i erhvervsmæssigt øjemed fremstiller eller her til landet indfører maksimalt i alt 500 liter konsum-is eller konsum-is-miks svarende til en fremstilling på i alt 500 liter årligt, er fritaget for at betale afgift og skal derfor ikke registreres.

Mellemhandel med konsum-is-miksVirksomheder, der driver mellemhandel med konsum-is-miks, skal ligeledes anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, dvs. som oplagshaver.

Indførsel af varer
§ 3
Virksomheder, der ikke er registreret for fremstilling eller mellemhandel, jf. ovenfor, men som indfører afgiftspligtige varer fra udlandet, herunder fra EU-lande, skal anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, dvs. som oplagshaver.

§ 1, stk. 2-4, og § 5aSådanne varemodtagere kan dog efter ønske anmelde sig som varemodtager, dvs. at afgiften skal betales ved varernes modtagelse, se A.5.3.

Undtaget fra registrering
§ 3, stk. 1
Virksomheder, der kun fremstiller konsum-is i soft-ice maskiner o.l. apparater af miks, som der er betalt afgift af, skal ikke registreres.

Lokalekrav
§ 3, stk. 2
Det er administrativt tilladt, at registrering som oplagshaver kan finde sted uden told- og skatteforvaltningens godkendelse af virksomhedens lokaler.

Afgiftsperiode
§ 4
Virksomheder, der er registreret som oplagshaver, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned. Opgørelsen foretages i virksomhedens almindelige forretningsregnskab, se D.2.6>D.2.6.

Opgørelsen, der foretages på grundlag af den samlede udlevering af afgiftspligtige varer fra virksomheden, deles op i afgiftspligtig og afgiftsfri udlevering.

Dokumentation

§ 5 bNy tekst startVirksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter.Ny tekst slut

Konsum-is
§ 4
Den afgiftspligtige udlevering er den mængde konsum-is, der i månedens løb er udleveret fra virksomheden til forbrug her i landet. Til den afgiftspligtige udlevering medregnes også konsum-is, der er udtaget til virksomhedens eget brug eller udleveret gratis som gave mv.

Afgiftspligtigt
rumfang
Den afgiftspligtige mængde konsum-is opgøres ved opmåling af den fremstillede vare eller ved opmåling af de anvendte fryseformes rumindhold. Rumfanget opmåles i liter eller dele deraf.

Den afgiftspligtige konsum-ismængde omfatter således principielt isens fulde vægt, dvs. også tilsatte varer, der nedfryses sammen med isen, fx flødeskum, syltetøj, skummasse, nougat, chokolade, nødder og frugter.

Følgende ingredienser skal dog ikke medregnes til det afgiftspligtige rumfang:

 • Marmelade, syltetøj o.l., der er anbragt i bunden af isbåde, og som er hærdet sammen med den ifyldte is.
 • Marmelade, syltetøj, gelé og forskellige slags frugter eller bær, der anvendes som pynt ved fremstilling af is-dessert, eller som anbringes mellem kagemasse og ismasse og hærdes sammen med den færdige vare.
Den fulde vægt af chokolade- eller nougatovertræk samt tilsatte varer, der er omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., og som beskattes efter denne lov, se D.1.1, D.1.8 og D.1.10, kan holdes uden for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde konsum-is.

Konsum-is-miks
§ 5, stk. 3
For konsum-is-miks skal den afgiftspligtige mængde opgøres som den mængde konsum-is (soft-ice), der kan fremstilles af miksen.

Pakninger med miks
§ 4, stk. 2
Pakninger med afgiftspligtige konsum-is-miks skal ved udlevering til forbrug her i landet være forsynet med oplysning om, at pakningen indeholder afgiftspligtig konsum-is-miks, og som er bestemt til erhvervsmæssig fremstilling af konsum-is i soft-ice maskiner o.l. apparater. Der skal også stå, hvor mange liter konsum-is, der kan fremstilles af pakningens indhold.

Udlevering til
salgsvogn
Virksomheden kan af told- og skatteforvaltningen få tilladelse til at overføre afgiftspligtige varer til salgsvogn med henblik på salg til detailhandlere direkte fra vogn. Varerne medregnes først fra tidspunktet for udleveringen til detailhandleren.

Tilladelsen er betinget af, at virksomheden gennem et internt regnskab kan gøre rede for den afgiftspligtige mængde af de varer, der fra virksomheden er overført til hver enkelt salgsvogn.

Regnskabet skal oplyse om overførsel til salgsvognen, udlevering til detailhandlere og returnering af varer til virksomheden.

Afgiftsfri udleveringI den afgiftspligtige mængde kan virksomheden foretage fradrag efter de generelle regler, se A.7.1.2.

§ 5a, stk. 1
Virksomheder, der er registreret som varemodtagere, skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i følgende måned angive mængden af varer, som virksomheden har modtaget i månedens løb, se A.7.2.

For varer med indhold af chokolade, chokoladeovertræk, nougat, nødder og mandler o.l. skal der betales dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven, se D.1.10.

Om opgørelse af det afgiftspligtige rumfang, se i øvrigt D.2.4.1

Virksomheder, der ikke er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan ansøge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse af den betalte afgift af konsum-is, som leveres til udlandet, se A.8.2.

§ 5, stk. 1
Regnskabet kan føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab eller i tilslutning til dette, se A.10.1.

Fremstillings-
virksomheder
Fremstillingsvirksomheder skal gøre rede for tilgangen af råvarer, fremstillingen af afgiftspligtige varer, tilgangen af ubeskattede varer og udleveringen af afgiftspligtige varer.

Regnskabet over udleveringer skal omfatte varer, som virksomheden betaler afgift af, og varer, der udleveres afgiftsfrit, og opdelt på

 • udlevering,
 • returvarer,
 • levering til udlandet, og
 • borthældning.
Hoteller o.l.
Hoteller, restauranter, konditorier o.l., der udelukkende afsætter den fremstillede konsum-is direkte til forbrugere, skal også føre et regnskab.

Hvis dessertis udelukkende fremstilles efter en fast opskrift, kan virksomheden ved den daglige notering i regnskabet af benyttede råvarer nøjes med at notere antal liter fløde, mens æg og sukker mv. noteres med en samlet mængde for hver vare én gang om måneden på grundlag af den anvendte opskrift, som må anføres i regnskabet.

Den fremstillede og solgte mængde is skal dagligt noteres i regnskabet på grundlag af opmåling i hvert enkelt tilfælde.

Afregning
§§ 5, 5a og 6
Reglerne for afregning af afgift, se A.11. Ved angivelse og betaling af afgift anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 29.009 for oplagshavere (udleveringsvirksomheder) og blanket nr. Y-908A for varemodtagere.

Kontrol mv.Reglerne for kontrol (§ 7), og efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12, straffebestemmelser (§§ 10-10a), se A.13 og klagevejledning, se A.14.