Almindelig pris
§ 8, stk. 1
Den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj er dets almindelige pris, inkl. moms, men ekskl. registreringsafgift, ved salg til bruger her i landet på registreringstidspunktet. I den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer indregnes altid mindst 9 pct. forhandleravance. Den afgiftspligtige værdi må ikke indeholde negativ importøravance.

Ved køretøjets almindelige pris forstås den pris, som en bruger generelt må forventes at skulle betale for et køretøj af samme mærke og model eller et tilsvarende køretøj. 

Er der for et nyt køretøj anmeldt en (vejledende) pris ved salg til bruger - standardpris - anvendes denne pris som udgangspunkt som køretøjets afgiftspligtige værdi. Er der ikke anmeldt en sådan pris, ansættes den afgiftspligtige værdi ved vurdering af køretøjet.

Hvis told- og skatteforvaltningen konstaterer, at elementer, herunder avance, som indgår i beregningen af den afgiftspligtige værdi, overflyttes eller faktureres, så de ikke længere omfattes af den afgiftspligtige værdi, kan de transaktioner, hvor den pågældende overflytning eller omfakturering er konstateret, tilsidesættes i relation til afgiften. Bestemmelsen har til formål at forhindre, at en del af den afgiftspligtige avance fjernes fra afgiftsgrundlaget, og i stedet lægges på ekstraudstyr eller indgår i forbindelse med ibyttetagning af kundens brugte bil. 

Overflytning af en del af et køretøjs almindelige pris til en forhøjet forhandleravance (ud over minimumskravet på 9 pct.), er en disposition, som kan tilsidesættes. En sådan tilsidesættelse vil medføre et krav om efterbetaling af registreringsafgift. Det gælder eksempelvis også i de tilfælde, hvor den forhøjede avance er fjernet i forbindelse med ibyttetagning af en kundes bil eller salg af forhandlerleveret ekstraudstyr til overpris. 

Udstyr
§ 8, stk. 3
Til den afgiftspligtige værdi medregnes værdien af alt udstyr, som indgår i leverancen af et køretøj, selv om monteringen af udstyret først sker efter køretøjets registrering, respektive berigtigelse over for told- og skatteforvaltningen. Bestemmelsen omfatter således også betalingen for brugte udstyrsgenstande, som leveres med nye køretøjer.  

Til den afgiftspligtige værdi medregnes endvidere værdien af alt udstyr, som leveres med køretøjet, eller hvortil køretøjet er indrettet, eller som i færdsels- og motorlovgivningen er påbudt som betingelse for køretøjets registrering og lovlige brug, selv om disse genstande mangler. Bestemmelserne skal forhindre, at automobilforhandlere ved beskatning af nye køretøjer afmonterer fabriksmonteret udstyr af den omhandlede art.  

Udstyr mv., der ikke medregnes
§ 8, stk. 3-5
Der kan ses bort fra betalingen for følgende udstyr mv., der indgår i handelen:

 • Radioapparater, også fabriksmonterede, dog højst for et beløb på 1.000 kr.
 • Sædvanligt ekstraudstyr og arbejdsydelser, der naturligt efterspørges ved køb af nye køretøjer, er fritaget for afgift, selv om det leveres samtidig med et nyt køretøj.
 • Leverings- og finansieringsomkostninger efter nærmere fastsatte regler.
Afgiftsfritagelsen for udstyr er dog betinget af, at
 • ekstraudstyret eller arbejdsydelsen leveres af forhandleren efter særskilt aftale mellem forhandleren og køberen af det nye køretøj, og
 • montering eller udførelse af arbejdet i øvrigt på køretøjet ikke foretages af fabrikations- eller importørvirksomheden.

Fritaget for afgift er således udstyr, der supplerer et køretøjs standardudstyr, fx advarselstrekant, barnestol, bilradio, måtter, sædeovertræk og tyverialarm, eller som erstatter originalt monteret eller leveret udstyr, fx ved ombytning af standardmonteret bilradio eller af fælge og dæk.

Til den afgiftspligtige værdi medregnes heller ikke betaling for sidevogne til motorcykler. Det er en betingelse, at sidevognen utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport og ikke benyttes til persontransport.

Fritaget for afgift er endvidere på de anførte betingelser sådanne arbejdsydelser, som forhandleren udfører eller lader en specialvirksomhed udføre på et nyt køretøj, fx supplerende rustbeskyttelse eller montering af anhængertræk, sidevinduer (i varebiler) og skydetag.

Fritagelsesbestemmelsen om ekstraudstyr omfatter også særlige garantiordninger for et nyt køretøj eller for udførte arbejder på dette, så længe garantien ikke ydes af fabrikations- eller importørvirksomheden.

Udstyr mv., som efter de nævnte regler kan holdes uden for afgiftsberegningen, skal anføres særskilt i købekontrakten.

Blokeringsfri bremser § 8, stk. 7For nye køretøjer, der er forsynet med blokeringsfri bremser, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 4.165 kr.

Sikkerhedspuder
§ 4, stk. 5 og § 8, stk. 7
For nye køretøjer, der er forsynet med sikkerhedspuder, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 1.280 kr. pr. pude for indtil 4 puder. For nye køretøjer uden sikkerhedspude forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr., og for køretøjer, der er forsynet med kun én sikkerhedspude, forhøjes den afgiftspligtige værdi med 3.725 kr. For varebiler, der registreres efter reglerne for 30 pct. afgift, er der dog ikke noget tillæg for manglende sikkerhedspuder.

ESP-system § 8, stk. 7 For nye personbiler (herunder busser (§5a, stk.1, nr. 2), autocampere, hyrevogne og sygetransportkøretøjer) forsynet med elektronisk stabiliseringsprogram (ESP-system), der kan bremse bilens hjul individuelt med henblik på at stabilisere bilen, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 2.000 kr. i 2006.

Nedsættelsen udgør 1.300 kr. i 2007 og 700 kr. i 2008. Fradraget ophører i 2009.

Partikelfilter § 8, stk. 7Ny tekst startFor nye dieseldrevne person- og varebiler, (dvs. som drives af motorer med kompressionstænding), forsynet med partikelfilter, hvor emissionen af partikler højst udgør de nedenfor angivne mængder, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 4.000 kr.Ny tekst slut

Personbilers partikelemission må ikke overstige 5 mg pr. kilometer. For kategori N1 varebiler i klasse I, II og III må partikelemissionen ikke overstige henholdsvis 5 mg pr. kilometer, 8 mg pr. kilometer eller 12 mg pr. kilometer. Emissionen fastslås i overensstemmelse med bilag I til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og senere ændringer heraf. Med dagens teknologi kan grænseværdierne kun opnås med partikelfilter.

Nedslaget gives i årene 2006 til 2009.

Gebyr af blyakkumulatorer
§ 8, stk. 6
Ved fastsættelse af den afgiftspligtige værdi til beregning af registreringsafgift kan der ses bort fra gebyr af køretøjets blyakkumulator. Gebyret udgør:

VareartGebyr
Blyakkumulatorer på indtil 100 Ah til start af motorer  6 kr. pr. stk.
Blyakkumulatorer på 100 Ah og derover til start af motorer   12 kr. pr. stk.
Andre blyakkumulatorer    9 kr. pr. kWh.

Moms af gebyret kan også holdes uden for den afgiftspligtige værdi.

Leveringsomkostninger
§ 8, stk. 5 
Ved fastsættelse af den afgiftspligtige værdi til beregning af registreringsafgift af et nyt køretøj kan der ses bort fra betalingen af de med leveringen forbundne udgifter til køretøjets forsendelse og registrering, dog højst med følgende beløb, der er uden moms:

Art

Beløb

For motorcykler, herunder motorcykler med sidevogn, samt kabinescootere                                                  

880 kr.  

For personbiler, herunder hyrevogne og campingbiler, samt varebiler på 95 pct. afgift

1.760 kr.

For varebiler på 30 pct. afgift

   2.320 kr.

For andre motorkøretøjer kan de nævnte udgifter også holdes uden for den afgiftspligtige værdi mod fornøden dokumentation.

Der kan endvidere ses bort fra de af justitsministeren fastsatte nummerpladegebyrer, herunder også betaling for ønskenummerplader. Moms af leveringsomkostninger og nummerpladegebyr kan også holdes uden for den afgiftspligtige værdi.

Satserne for afgiftsfri leveringsomkostninger omfatter følgende:

 • udgifter, som er forbundet med køretøjets forsendelse fra importør til forhandler eller køber,
 • udgifter til kontrol og afprøvning af køretøjet med henblik på forhandlerens attestation af justitsministeriets typeattest,  
 • udgifter, som direkte vedrører forhandlerens indregistrering af køretøjet, herunder udgifter til afhentning og montering af nummerplader, og
 • gebyr for syn, afgift af prøveskilte samt løn- og benzinudgifter i forbindelse med indregistreringssyn.

Ved overskridelse af de fastsatte satser og gebyrer skal der betales registreringsafgift af overskridelsens fulde beløb, indbefattet moms. Overskridelser betragtes som et tillæg til køretøjets grundpris (standardprisen), som i denne sammenhæng ikke indeholder registreringsafgift. Udgifter for arbejdsydelser, som må afholdes for at bringe et i øvrigt færdigfremstillet køretøj i køreklar og registreringsklar stand, kan ikke henregnes til begrebet leveringsomkostninger. Klargøringsudgifter skal være indregnet i køretøjets standardpris.

Finansieringsomkostninger Sædvanlige renter og tillæg, som er betaling for købekontraktens finansiering, kan holdes uden for den afgiftspligtige værdi. Forsikringsselskabernes gebyr for notering af panthaverdeklaration for køretøjer solgt på kredit betragtes som sædvanligt tillæg i denne forbindelse.

Hårde hvidevarer og teleteknisk udstyr til campingbiler Køretøjers indretning og udstyr til ophold og beboelse kan ikke gå ind under betegnelsen sædvanligt ekstraudstyr og som sådant holdes uden for afgiftsberegningen. Der skal beregnes afgift af alt udstyr, som er nødvendigt for at opnå denne særlige anvendelse af et nyt køretøj. Der kan dog ved afgiftsberigtigelse af campingbiler (autocampere og motorhomes) ses bort fra sædvanlige udgifter til køretøjernes forsyning med hårde hvidevarer som komfur, ovn og køleskab. Der kan også ses bort fra udgiften til særligt teleteknisk udstyr som TV-apparat, båndspiller o.l. Udstyr af omhandlede art, der efter sin konstruktion fremtræder som hørende til campingbilens faste installationer, skal dog indgå i afgiftsberegningen efter de almindelige regler. Det drejer sig eksempelvis om en integreret køkkensektion, som foruden til madlavning også er indrettet til at levere kabinevarme og varmt brugsvand.

Særligt udstyr til erhvervskøretøjerSædvanlige udgifter til levering og montering af udstyr, som er nødvendigt eller foreskrevet af hensyn til brugen af et køretøj som skolevogn eller som hyrevogn eller sygebil, kan holdes uden for afgiftsberegningen. Fritaget for afgift er således skolepedaler mv. og - for hyrevogne - taxameter, kontrolapparat, radiotelefonanlæg, adskillelse mellem førersæde og passagerrum og cykelstativ. Fritaget for afgift er endvidere fartskrivere, som efter justitsministeriets bestemmelser skal monteres i større køretøjer. Reglerne gælder dog ikke for udstyr af omhandlede art, der indgår i standardprisen for et nyt køretøj. Sædvanlige udgifter til påmaling af vægtoplysninger og andre oplysninger, som er foreskrevet i færdselslovgivningen mv., kan holdes uden for den afgiftspligtige værdi.

Udstyr til personer med varigt nedsat funktionsevne Sædvanlige udgifter til levering og montering af særlige indretninger, som er nødvendige eller foreskrevet af hensyn til førerens handicap, kan holdes uden for afgiftsberegningen.

Reglerne omfatter kun særligt udstyr til personer med varigt nedsat funktionsevne, og det vil sige, at almindeligt biludstyr og almindelig indretning af biler, der indkøbes til brug for personer med varigt nedsat funktionsevne , ikke kan fritages for afgift med henvisning til disse regler. Det er ikke tilstrækkeligt, at udstyret eller indretningen i det konkrete tilfælde er foreskrevet af hensyn til førerens varigt nedsatte funktionsevne. Leverancer fra forhandlervirksomheden af almindeligt biludstyr fritages for afgift efter reglerne om ekstraudstyr, hvis betingelserne herfor er til stede. Der skal dog ikke beregnes registreringsafgift af betalingen for særskilt monteret servostyringsudstyr, som en invalidebil forsynes med efter krav fra politiet, og som afmonteres ved køretøjets overgang til anden anvendelse. Der skal heller ikke betales afgift af særskilte udgifter til ekstra isolering, beklædning og varmeanlæg i varebiler, når køretøjet indkøbes til personer med varigt nedsat funktionsevne efter bevilling fra de sociale myndigheder.

For hyrevogne og sygebiler til erhvervsmæssig befordring af handicappede kan sædvanlige udgifter til levering og montering af fx liftanordring og skinner mv. til kørestole, som er nødvendigt af hensyn til passagerernes handicap, holdes uden for afgiftsberegningen. Der kan ses bort fra udgiften til forhøjet tag og dør, når gængse køretøjer ombygges til erhvervsmæssig befordring af handicappede.

Fradrag i afgiftenFor nye biler, der er forsynet med de nedenfor angivne trafiksikkerhedsfremmende udstyrsgenstande, nedsættes afgiften med følgende beløb:

Køretøjskategori: 

Udstyrsgenstand:   

 SelealarmHøjre sidespejl, som er justerbart ved indvendig betjeningsanordningBagrudevisker og -vaskerEkstra, højtmonteret stoplygte
Personbiler afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, og § 5a, stk. 1, nr. 1, og busser afgiftsberigtiget efter § 5a, stk. 1, nr. 2100 kr. pr. alarm for indtil 3 alarmer i kalenderårene 2003-2008 300 kr. 300 kr. -
Varebiler afgiftsberigtiget efter § 5  300 kr. 600 kr.200 kr.

Det er en betingelse for fradraget i afgiften, at de nævnte udstyrsgenstande er monteret af fabrikations- eller importørvirksomheden. Ny tekst startFradrag for bagrudevisker og -vasker ophører fra og med den 1. januar 2007.Ny tekst slut

Ny tekst startNy tekst slutAfgørelse fra Landsskatteretten Landsskatteretten har tiltrådt, at en autoriseret importør af biler har afgiftsberigtiget 162 køretøjer således, at der i beregningen er indregnet en forhandleravance, der opfyldte kravene til mindsteforhandleravance og derudover en importøravance på 0, jf. RGAL § 8, stk. 1 og § 9, stk. 2

For de omhandlede 162 biler var der anmeldt en standardpris med en positiv importøravance.

Efter det foreliggende har LSR lagt til grund som ubestridt, at selskabet ved afgiftsberegningerne for de omhandlede 162 motorkøretøjer har indregnet en forhandleravance, der opfyldte kravet om mindsteforhandleravance, og derudover en importøravance på 0. Retten finder således, at det må anses for godtgjort, at selskabets opgørelser af den afgiftspligtige værdi  er foretaget i overensstemmelse med reglerne i § 8, stk. 1.

Retten finder videre, at bestemmelsen i § 9, stk. 1, 1. pkt. ikke er til hinder for, at selskabet har foretaget afgiftsberegningerne på dette grundlag, da det må anses for godtgjort, at den lavere pris indeholder de elementer, som efter § 8, stk. 1 og 3, indgår i den afgiftspligtige værdi, jf. herved § 9, stk. 2, 3. pkt.

Der henvises til Landsskatterettens kendelse af 27. november 2001 offentliggjort ved SKM2002.38.LSR, jf TSS-cirkulære 2002-22 af 9. juli 2002.

Landsskatteretten har ved efterfølgende kendelser truffet afgørelse om, at der ikke i registreringsafgiftsloven stilles krav om fordeling af den lovpligtige samlede mindsteavance mellem importørvirksomheden og forhandlervirksomheden, når køretøjerne sælges til en pris, der svarer til den anmeldte pris efter standardprissystemet, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, om køretøjets almindelige pris.

Det betyder, at såvel importører som forhandlere kan afgiftsberigtige et køretøj til mindstebeskatningsprisen, hvilket vil sige importørens indkøbsprisen tillagt den gældende mindsteforhandleravance (for tiden 9 pct.). Dette gælder ikke alene køretøjer til eget brug, men også ved salg til forbrugere/slutbrugere. I sidstnævnte tilfælde forudsætter afgiftsberigtigelsen til den lavere værdi, at køretøjet rent faktisk også sælges til en pris, der svarer til grundlaget for afgiftsberigtigelsen. Der henvises til SKM 2003.101.TSS og SKM2003.128.TSS.

Transportomkostninger
Landsskatteretten har truffet fgørelse i en sag om opgørelse af afgiftspligtig værdi for nye motorkøretøjer efter § 8, stk. 1, i registreringsafgiftsloven i et tilfælde, hvor bilforhandlere afholdt omkostningerne til transport af motorkøretøjerne til Danmark. Landsskatteretten fandt, at bilforhandlernes transportomkostninger til Danmark skulle indgå i den afgiftspligtige værdi ved vurderingen af, om der i den afgiftspligtige værdi var indregnet 9 % forhandleravance, og at den afgiftspligtige værdi ikke indeholdt negativ importøravance. Det indebar bl.a. at transportomkostningerne til Danmark skulle indgå i grundlaget for beregning af 9 % forhandleravance, jf SKM2005.488.lsr

Retsforlig
Af registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, fremgår bl.a., at såfremt told- og skatteforvaltningen konstaterer, at elementer, herunder avance, som indgår i beregningen af den afgiftspligtige værdi, overflyttes eller faktureres, så de ikke længere omfattes af den afgiftspligtige værdi, kan de transaktioner, hvor den pågældende overflytning eller omfakturering er konstateret, tilsidesættes i relation til afgiften.

Ved et indenretligt forlig i Vestre Landsret er det fastslået, at det er told- og skatteforvaltningen, der har bevisbyrden for, at der er sket overflytning af afgiftspligtig avance på den fabriksnye bil til en forhøjet ikke-afgiftspligtig avance på den ibyttetagne brugte bil.

I den aktuelle sag var slutsedlerne alene udfyldt med forskelsbeløbet mellem den solgte (nye) og den brugte ibyttetagne bil (byttesummen). Der var ikke grundlag for at opkræve registreringsafgift på baggrund af standardpriserne for bilerne, idet landsretten ikke fandt, at told- og skatteforvaltningen havde løftet bevisbyrden for overflytningen af avance. Det var således ikke bevist, at kunderne inden handlens endelige indgåelse ikke var orienteret om, at prisen for den bil, der blev taget i bytte, i det endelige salgsdokument ville blive beregnet med udgangspunkt i den aftalte byttesum og en pris lavere end standardprisen for den fabriksnye bil. Der henvises til SKM2005.14.VLR og SKM2005.15.TSS.

.

§ 9 Den almindelige pris for et nyt køretøj ved salg til bruger her i landet (køretøjets standardpris) kan anmeldes over for told- og skatteforvaltningen.

Er der anmeldt en standardpris, anvendes denne pris som udgangspunkt som køretøjets afgiftspligtige værdi. Afgiftsberigtigelsen og indregistreringen af køretøjet kan ske uden nogen henvendelse eller ekspedition hos SKAT, idet den registrerede virksomhed (autoforhandleren) månedlig angiver og indbetaler registreringsafgiftsbeløbene for de solgte biler.

Et køretøj anses for at være fabriksnyt, indtil det har kørt 2.000 km., medmindre køretøjet har været udsat for beskadigelser eller viser spor af slitage, som udelukker, at det kan sælges som fabriksnyt.

Når køretøjet ikke er fabriksnyt fastsættes den afgiftspligtige værdi ved vurdering.

Definition af standardprisVed standardpris for et motorkøretøj forstås en vejledende pris ved salg til bruger, der er anmeldt over for SKAT. Det er Skattecenter Høje-Taastrup, der varetager denne opgave på landsplan. Den anmeldte pris skal indeholde en positiv avance. Importøravancen må ikke være negativ, og den anmeldte pris skal som minimum indeholde en forhandleravance på 9 pct. Det gælder også for anmeldte priser på ekstraudstyr.

Der kan kun være anmeldt én standardpris for samme køretøj. Anmeldte standardpriser optages for hvert bilmærke på standardprislister.

Der findes prislister, hvor den enkelte model optages med anførsel af standardpris, registreringsafgift heraf, fradrag i afgift for sikkerhedsfremmende udstyr, samt friværdi af evt. bilradio.

Endvidere findes prislister (tillægspriser for ekstraudstyr), hvor der optages standardpristillæg for køretøjer, som er forsynet med fabriksmonteret ekstraudstyr. Prislisterne er endvidere forsynet med oplysning om fradrag i afgift for sikkerhedsfremmende udstyr, samt evt. friværdi af bilradio.

Standardpriserne gælder kun for køretøjer af det pågældende mærke i original skikkelse (fabriksudførelse). Leveres køretøjet med afgiftspligtigt ekstraudstyr, som ikke er omfattet af den anmeldte pris, betales afgift efter standardprisen med tillæg af betalingen for ekstraudstyret. Der skal udfærdiges skriftlig kontrakt ved ethvert salg af nye køretøjer, der skal afgiftsberigtiges.

Parallelimport
Det vil som udgangspunkt ikke være muligt for en parallelimportør at anmelde en standardpris, jf. bestemmelsen i lovens § 9, stk. 1, om at der kun kan være anmeldt én pris for det samme køretøj. Der er dog eksempler på, at parallelimporterede køretøjer rent faktisk afviger fra det standardprisanmeldte køretøj, på et eller flere punkter, og i så fald vil der naturligvis kunne anmeldes en standardpris på sædvanlig måde.

Såfremt der er tale om parallelimport af et større antal ens biler, vil den lavere pris dog kunne anmeldes for og godkendes af Skattecenter Høje Taastrup, på samme måde som ved anmeldelse af standardpris. Herved opnås en hurtigere ekspedition ved køretøjernes endelige afgiftsberigtigelse.

Salgspris højere end standardprisHvis køretøjet sælges til en pris, der er højere end den anmeldte standardpris, anvendes denne højere pris som køretøjets afgiftspligtige værdi. Der skal i så fald betales registreringsafgift af overskridelsens fulde beløb, indbefattet moms.

Salgspris lavere end standardprisHvis et køretøj sælges til en pris, der er lavere end den anmeldte, kan denne pris anvendes som køretøjets afgiftspligtige værdi på betingelse af, at den nedsatte pris indeholder en positiv avance for forhandleren - mindst 9 pct. , og at importøravancen ikke er negativ.

Der er dog principielt intet til hinder for, at et køretøj sælges til en endnu lavere pris, når blot afgiftsberigtigelsen (betaling af registreringsafgift) sker efter de nævnte regler. Det betyder blot, at registreringsafgiften skal beregnes af en mindstebeskatningspris, der udgør importørvirksomhedens indkøbspris tillagt 9 pct. forhandleravance samt moms af det samlede beløb. 

Afgørelser fra Landsskatteretten
Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at der ikke i registreringsafgiftsloven stilles krav om fordeling af den lovpligtige samlede mindsteavance mellem importørvirksomheden og forhandlervirksomheden, når køretøjerne sælges til en pris, der svarer til den anmeldte pris efter standardprissystemet, jf. lovens § 8, stk. 1, om køretøjets almindelige pris, jf SKM 2003.101.TSS og SKM 2003.128.TSS. Som følge af kendelserne og den ændrede praksis for definition af mindstebeskatningspris, har Told- og skattestyrelsen udsendt cirkulære om "Ændring af praksis og genoptagelse af sager om afgiftsberigtigelse af motorkøretøjer", jf cirkulære 2003-11, som ændret ved cirkulære 2003-37

Landsskatteretten har, jf. SKM2004.180.lsr, truffet afgørelse i en sag om, hvorvidt en allerede anmeldt standardpris for et køretøj skal benyttes, eller om en parallelimportør kan afgiftsberigtige på grundlag af en faktisk (og lavere pris end den anmeldte mindstebeskatningspris) indkøbspris tillagt 9 pct. avance og moms.

Af Landsskatterettens kendelse fremgår bl.a., at registreringsafgiftslovens § 9 ikke ses at være til hinder for, at afgiftsberigtigelse sker på grundlag af en lavere pris end den anmeldte, såfremt betingelserne i lovens § 8 er opfyldt. Endvidere ses § 9 heller ikke at være til hinder for, at en sådan afgiftsberigtigelse foretages af en anden forhandler/importør end den, som har foretaget en eventuel anmeldelse efter § 9, stk. 1 (anmeldt standardpris), blot afgiftsberigtigelsen også opfylder betingelserne i § 8

Kendelsen betyder, at afgiftsberigtigelsen af fabriksnye motorkøretøjer med anmeldt standardpris, nu også kan ske på grundlag af en parallelimportørs faktiske indkøbspris tillagt minimum 9 pct. forhandleravance samt på betingelse af, at importøravancen ikke er negativ, jf. reglerne i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1.

Det gælder i de tilfælde, hvor prisen herved ligger under den mindstebeskatningspris, der fremgår af standardprisanmeldelsen (importørvirksomhedens indkøbspris tillagt 9 pct. forhandleravance).

En parallelimportør vil således kunne afgiftsberigtige køretøjer på grundlag af sin faktiske indkøbspris tillagt 9 pct. avance og moms. Det vil også være muligt at sælge køretøjerne til denne pris til forbrugere. Afgiftsberigtigelsen følger altid den opnåede pris, dog således, at den afgiftspligtige værdi ikke kan blive mindre end indkøbsprisen tillagt minimumsavancen på 9 pct. og moms.

Det bemærkes, at der til den afgiftspligtige værdi skal medregnes alle omkostninger, dvs. både prisen for selve køretøjet og standardudstyr samt ekstraudstyr, som er monteret/udført på køretøjet, arbejdsydelser og garantiordninger, fragt/forsendelsesomkostninger mv.

Som følge af kendelsernen, har Told- og skattestyrelsen udsendt cirkulære om "Ændring af praksis og genoptagelse af sager om afgiftsberigtigelse af fabriksnye motorkøretøjer", jf cirkulære 2004-20.

Underretning om afvigelser fra den anmeldte pris Forhandleren skal underrette told- og skatteforvaltningen om priser, der afviger fra den anmeldte standardpris. Det gælder både priser, der ligger over og under den anmeldte pris. Underretningen skal være bilagt den nødvendige kalkulation, herunder salgskontrakt med specifikation af evt. serviceaftaler o.l. Den specificerede kalkulation skal bl.a. indeholde en tydelig markering af forhandlerens avance.

Underretning om prisafvigelser sker i forbindelse med månedsangivelsen, idet køretøjets certifikat skal være bilagt priskalkulation samt salgsdokumenter/-faktura.

Hvis afgiftsberigtigelsen ikke sker på grundlag af en værdi, der indeholder en importøravance (må ikke være negativ) samt en forhandleravance på mindst 9 pct., skal afgiftsberigtigelsen af det pågældende køretøj ske ved vurdering. I sådanne tilfælde skal køretøjet anmeldes til vurdering ved SKAT.

Instruks om standardprissystemet Der er udarbejdet en særlig instruks om standardprissystemet, som indeholder mere detaljerede retningslinier om standardpriser. Instruksen udsendes til de registrerede virksomheder.

Til brug for told- og skatteforvaltningens fastsættelse af depositum for registreringsafgift af brugte motorkøretøjer, har Told- og Skattestyrelsen udstedt cirkulære nr 128 (2002-31) af 18. november 2002. Cirkulæret, der erstatter cirkulære nr. 112 af 27. juni 1996, træder i kraft den 2. december 2002.

Cirkulærets regler gælder for told- og skatteforvaltningen i de tilfælde, hvor der anmodes om en foreløbig fastsættelse af registreringsafgiften for et brugt køretøj (depositum), herunder for ekspeditioner med anmodning om tilbagebetaling af registreringsafgift for et motorkøretøj, der udføres fra landet.

Cirkulærets pkt 1 og 2 Alle henvendelser om registreringsafgift besvares af told- og skatteforvaltningen i det område, hvor den, der ønsker depositumfastsættelsen, er bosiddende eller har sit forretningssted.

SKAT’s besvarelser på konkrete køretøjer sker på grundlag af en skriftlig forespørgsel (forespørgselsblanket 21.009 anvendes).

Forespørgslen skal som minimum indeholde følgende oplysninger om køretøjet

- stelnummer,
- mærke og art,
- model,
- typebetegnelse,
- første registreringsdato,
- motorstørrelse og drivkraft,
- beskrivelse af karrosseri,
- km-stand,
- beskrivelse af ekstraudstyr.

Der skal fremlægges dokumentation for køretøjets tidligere registrering (dansk eller udenlandsk registreringsattest eller anden dokumentation for køretøjets tidligere registrering).

Ved alle besvarelser skal told- og skatteforvaltningen udtrykkelig gøre opmærksom på, at der er tale om en sikkerhedsstillelse for afgiften/beregning af godtgørelsesbeløb baseret på en foreløbig fastsættelse af værdien, og at registreringsafgiften kan blive ændret, når den endelige værdi fastsættes af vurderingsmyndigheden. Dette sker bl.a. ved, at der udleveres en orientering/vejledning om foreløbig værdifastsættelse af brugte motorkøretøjer.

SKAT’s foreløbige værdifastsættelse for køretøjer, der anmeldes til afgiftsberigtigelse (anmeldelsesblanket 21.016) sker på grundlag af tilsvarende oplysninger som ved forespørgsel om depositum eller om godtgørelse af afgift.

Personbiler og motorcykler mellem 0 - 1 år Der sker en skematisk afgiftsberigtigelse af personbiler og motorcykler mellem 0-1 år gamle.

For brugte personbiler og motorcykler med en alder under 1 år, fastsættes afgiften til den afgift, der ville have været gældende ved bilens eller motorcyklens afgiftsberigtigelse som ny (inklusive afgiftspligtigt ekstraudstyr), med fradrag af 1 pct. pr. 1.000 km, som køretøjet har tilbagelagt efter registreringen eller ibrugtagningstidspunktet. Fradraget kan dog højst udgøre 2 pct. pr. afsluttet måned (30 dage) efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet i de første 3 måneder og højst 1 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet for de efterfølgende måneder.

For biler og motorcykler, der her eller i udlandet har været anvendt til formål omfattet af lovens § 2, stk. 1 (afgiftsfrie køretøjer), eller anvendt under omstændigheder, der hverken her eller i udlandet medfører registreringspligt, fradrages yderligere 5.000 kr., hvis bilen eller motorcyklen har været registreret eller taget i anvendelse i mindst 2 måneder og kørt mindst 5.000 km. Det kan f.eks. være anvendelse til demonstrationsbrug, hos politiet, som udlejningskøretøj, på køreteknisk anlæg mv.

Er der ikke anmeldt en standardpris for køretøjet efter registreringsafgiftslovens § 9, stk. 2, fastsættes den foreløbige værdi og dermed depositum for afgiften på samme måde, som for andre ældre brugte køretøjer, jf pkt. 3.2.

Brugte personbiler og motorcykler med en alder indtil 1 år, der er i åbenbart væsentligt dårligere stand end sædvanligt for alderen eller af andre grunde må antages at have en væsentligt hurtigere værdiforringelse end sædvanligt for alderen, afgiftsberigtiges efter vurdering af bilens eller motorcyklens almindelige pris ved salg til bruger her i landet.

Cirkulærets pkt 3.1.1 Den endelige fastsættelse af den afgiftspligtige værdi sker i alle tilfælde ved vurdering (vurderingsmyndigheden).

Cirkulærets pkt. 3.2 Andre køretøjer Ved SKAT' s fastsættelse af den foreløbige afgiftspligtige værdi til brug for beregningen af depositum eller eksportgodtgørelse anvendes følgende materiale i prioriteret orden:

 1. Depositumlister/værdilister fra vurderingssekretariaterne i Aalborg, Århus, Odense og Høje-Taastrup
 2. DAF-katalog
 3. Modep og internetoplysninger

VærdilisterPå baggrund af de foretagne endelige vurderinger, annoncer, erfaringsmateriale mv. udarbejdes depositumlister/værdilister. Listerne angiver for en række gængse motorkøretøjer en værdi for biler i normal vedligeholdt stand uden ekstraudstyr og med normalt kilometertal. Listerne, der udarbejdes i fællesskab af de fire vurderingssekretariater, udsendes løbende.

Findes der depositumlister/værdilister for det pågældende køretøj anvendes disse direkte ved den foreløbige værdifastsættelse/beregning af depositum, dog med evt. regulering for km-stand og ekstraudstyr.

DAF-kataloget Der er tale om et brugtbilkatalog, der udgives kvartalsvis af Danmarks Automobilforhandler Forening.

Kataloget indeholder prisoplysninger for biler gennem de seneste 8 år. De anførte priser angiver den gennemsnitlige opnåelige forhandlerudsalgspris ved kontantsalg til forbruger for biler i normal vedligeholdt og salgsklargjort stand. Ved anvendelse af DAF-priser, gives der et fradrag på 5 pct. for derved at tage højde for forskellen mellem udsalgspris og den faktiske salgspris.

Modep-systemet Alle svar på forespørgsler om depositum for registreringsafgift/foreløbig værdifastsættelse/eksportgodtgørelse skal registreres i edb-systemet Modep, for derved at undgå, at told- og skatteforvaltningen skal bruge ressourcer på flere gange at beregne den afgiftspligtige værdi og dermed depositum på samme køretøj. Systemet sikrer samtidig, at der kun gives ét og samme svar på et konkret køretøj.

Oplysninger om hver enkelt køretøj skal straks registreres i Modep-systemet, og inden der gives svar om den foreløbige værdi.

Internetoplysninger Oplysninger om handelspriser hentet fra de forskellige databaser på internettet kan også danne grundlag for den foreløbige værdifastsættelse.

Priserne i depositumlister, DAF-kataloget, Modep-systemet eller fra internettet kan kun bruges, hvis køretøjet er direkte nævnt. Priserne fra internettet kan som udgangspunkt kun anvendes, hvis der findes flere priser på sammenlignelige køretøjer (normalt 3-5 priser).

Findes køretøjets handelspris ikke i depositumlister, DAF-katalog, Modep-systemet eller via internettet skal depositumfastsættelsen forelægges det pågældende vurderingssekretariat.

Det er altid told- og skatteforvaltningens ansvar at fastsætte den foreløbige værdi. Det gælder også de tilfælde, hvor SKAT får hjælp til den foreløbige værdifastsættelsen fra vurderingssekretariatet.

Værdien reguleres for kilometerstand og ekstraudstyr efter nedenstående retningslinier. Der tages ikke hensyn til køretøjets vedligeholdelsesstand ved den foreløbige værdifastsættelse.

Kilometer Det normale kilometertal (ifølge DAF's brugtbilkatalog) for benzindrevne personbiler er 20.000 km årligt for bilens 1.- 4. år og 15.000 km fra bilens 5. år. Normalkørsel for dieseldrevne personbiler er 30.000 km årligt for bilens 1.- 4. år og 20.000 km fra bilens 5. år. For varebiler er normalkørsel 30.000 km årligt for bilens 1.- 4. år og 20.000 km fra bilens 5. år.

Der skal ikke tages hensyn til afvigelser i km-stand på 10 % i forhold til normen. Ved afvigelser herudover reguleres værdien med følgende procentandele af de i DAF-kataloget anførte ørebeløb:

AlderFradragTillæg
under 1 år45 pct.90 pct.
over 1 år35 pct.70 pct.
over 2 år30 pct.60 pct.
over 3 år25 pct.50 pct.

Kilometertillægget eller -fradraget må ikke medføre, at køretøjets værdi bliver lavere eller højere end værdien for et tilsvarende køretøj, der er henholdsvis et år ældre eller yngre.

Ekstraudstyr Værdien af ekstraudstyr tillægges den afgiftspligtige værdi. Dog således, at værdien af ekstraudstyret nedskrives således:

AlderNedskrivning af værdien af ekstraudstyr til
over 1 år70 pct.
over 2 år57 pct.
over 3 år45 pct.
over 4 år33 pct.
over 5 år20 pct.
over 6 år15 pct.
over 7 år10 pct.
over 8 år0

For køretøjer, der er under 1 år gamle, sker nedskrivningen af ekstraudstyr i takt med nedskrivningen på køretøjet.

I tilfælde af, at nyprisen ikke er kendt, samt i de tilfælde, hvor bilen er forsynet med dyrt eller omfattende ekstraudstyr, skal depositumfastsættelsen forelægges det pågældende vurderingssekretariat.

Det bemærkes i den forbindelse, at hvis køretøjet er mere end 8 år gammelt, skal værdien af ekstraudstyr som udgangspunkt ikke tillægges den afgiftspligtige værdi.

Motorkøretøjer - særlig anvendelse eller veterankøretøjerNår der er tale om køretøjer, der har været anvendt til udlejning, demokørsel eller banekørsel (køreskoler) skal depositumfastsættelsen forelægges det pågældende vurderingssekretariat. Det gælder også, når f.eks. politiets køretøjer, statens tjenestebiler, sygetransportkøretøjer eller taxa/hyrevogne skal afgiftsberigtiges.

Veterankøretøjer

Værdien for køretøjer der er mere end 35 år gamle sættes til 40 % af nyprisen, hvis de fremtræder som ved første registrering.

 

Hvis køretøjet fremvises ved fastsættelse af depositum, foretager SKAT eftersyn af køretøjet for at sikre, at de afgivne oplysninger svarer til køretøjet, især om identitet (stel-nr og motornummer), km-stand og udstyr.

Det gælder dog ikke, hvis køretøjet (personbiler og motorcykler) skal afgiftsberigtiges på grundlag af synspapirer (toldsyn) fra Synsmyndighederne. Køretøjer, der skal registreres her i landet 1. gang, skal forinden værdifastsættelsen forevises Synsmyndigheden, der syner køretøjet med henblik på at fastslå køretøjets identitet, km-stand, udstyr og stand generelt.

Told- og skatteforvaltningens foreløbige værdifastsættelse sker i disse tilfælde med udgangspunkt i Synsmyndighedens påtegning på synspapirerne, uden at køretøjet forevises.

 

Nye køretøjer
§ 9, stk. 4 
Findes der ikke en anmeldt standardpris for et nyt køretøj, eller er betingelserne om afgiftsberigtigelse på grundlag af en lavere pris end den anmeldte (mindstebeskatningsprisen, dvs. med 9 pct.forhandleravance og ingen negativ importøravance) ikke opfyldt, fastsættes den afgiftspligtige værdi ved vurdering af køretøjet. I sådanne tilfælde forhøjes afgiften med 500 kr. for motorcykler og 1.000 kr. for biler.

For biler og motorcykler 0-1 år gamle fastsættes afgiften efter en særlig nedskrivningsskala med udgangspunkt i den oprindelige nypris (standardpris), jf E.1.4.1. Er der ikke anmeldt en standardpris for sådanne køretøjer fastsættes den afgift, der ville have været gældende ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt, skønsmæssigt af vurderingensmyndigheden, jf registreringsafgiftslovens § 10, stk. 2.

Vurderingsmyndigheden
§ 13
Vurderingen foretages af 3 vurderingsmænd. 2 af de 3 vurderingsmænd er tekniske- og handelskyndige personer udpeget efter indstilling fra hovedorganisationerne af bilejere (FDM). Den tredje er udpeget efter indstilling fra told- og skatteforvaltningen.

Vurderingsmyndigheden, der udelukkende har til opgave at fastsætte afgiftspligtige værdier for køretøjer, der skal afgiftsberigtiges, er en selvstændig myndighed, der er uafhængig af SKAT. Told- og skatteforvaltningen stiller sekretariat til rådighed for vurderingsmyndigheden. Der er i alt 6 vurderingsmyndigheder.

Vurderingscirkulæret
§ 8
Et køretøj anses som nyt, indtil det har kørt 2.000 km., medmindre køretøjet har været udsat for beskadigelser eller viser spor af slitage, som udelukker, at det kan sælges som nyt.

Nye køretøjer
Vurderingscirkulæret
§ 9
Ved vurderingen kan der tages udgangspunkt i listeprisen for det pågældende køretøj. Foreligger der ikke en listepris, foretages vurderingen med udgangspunkt i prisen for et tilsvarende eller sammenligneligt køretøj. Til brug herfor kan vurderingsmyndigheden eller SKAT anmode en importør om at kalkulere køretøjets almindelige pris på landsbasis.

Brugte køretøjer
§ 10
Den afgiftspligtige værdi for brugte køretøjer skal fastsættes ved vurdering. Et køretøj, der efter reparation eller ombygning ikke længere i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, anses som brugt, men skal dog afgiftsberigtiges efter satserne for nye køretøjer.

Ved vurderingen ansættes køretøjets almindelige pris (inkl. moms, men uden registreringsafgift) ved salg til bruger her i landet i den stand, hvori det skal registreres. Den afgiftspligtige værdi kan dog ikke overstige køretøjets oprindelige pris som nyt.

"Toldsyn"
§ 10, stk. 3
Brugte biler og motorcykler, der skal registreres her i landet første gang, skal forinden værdifastsættelsen forevises for Synsmyndigheden, der også syner køretøjet med henblik på at fastslå køretøjets identitet, kilometerstand, udstyr og stand generelt. Dette syn betegnes af Synsmyndigheden som "Toldsyn". Synsmyndighedens påtegninger på synspapirerne indgår i værdifastsættelsen, som kan ske uden at køretøjet forevises for vurderingsmyndigheden. Vurderingsmyndigheden besigtiger et køretøj, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis den, der frembyder køretøjet, ønsker det.

Vurderingscirkulæret
§ 13, stk. 2
I værdien foretages fradrag eller tillæg på grundlag af en samlet vurdering af køretøjets kilometerstand, vedligeholdelsesstand, eventuelle forbedringer og øvrige beskaffenhed. Ved vurderingen af et køretøj, som efter reparation eller ombygning har mistet sin identitet, tages særligt hensyn til den eventuelle værdiforøgelse eller -forringelse, der har fundet sted ved reparationen eller ombygningen.

Registreringsafgiften beregnes således ikke efter køretøjets købspris, eller hvad en autoforhandler vil betale for køretøjet, men efter hvad vurderingsmyndigheden fastsætter køretøjets afgiftspligtige værdi til. Den afgiftspligtige værdi fastsættes/udregnes på grundlag af køretøjets markedspris/handelspris her i landet. Dette svarer til, hvad en dansk forhandler kan sælge et tilsvarende køretøj for i registreringsklar stand (inkl. moms, forhandleravance og registreringsafgift).

For køretøjer, der er mere end 35 år gamle (veterankøretøjer) og fremtræder som ved første registrering, fastsættes den afgiftspligtige værdi til 40 pct. af den oprindelige nypris.

Landsretsdom Vestre Landsret frifandt vurderingsmyndigheden vedr. motorkøretøjer i en sag, hvor vurderingsmyndigheden, med henblik på beregning af registreringsafgift, havde fastsat værdien af et importeret motorkøretøj. Syns- og skønsmanden vurderede motorkøretøjet til en væsentligt lavere værdi end Vurderingsmyndigheden. Landsretten lagde ved sin afgørelse vægt på, at skønnet utvivlsomt var foretaget uden påvirkning af uvedkommende hensyn og i øvrigt på et sagligt grundlag. Da der ikke var tilvejebragt oplysninger, der kunne føre til et andet resultat, gav skønsmandens vurdering ikke anledning til at tilsidesætte værdiansættelsen, jf SKM2003.12.VLR. Tilsvarende afgørelse har Vestre Landsret truffet i en lignende sag, jf SKM2003.376.VLR

Østre Landsret fastslog, jf. SKM2004.186.ØLR, at vurderingsmyndigheden efter registreringsafgiftslovens § 13, stk. 1, efter sin sammensætning og efter det betydelige antal vurderinger, myndigheden foretager hvert år, måtte antages at have en meget stor og bred erfaring ved vurdering af køretøjer. Vurderingsmyndigheden havde i den konkrete sag fastsat bilens afgiftspligtige værdi på grundlag af en besigtigelse af bilen sammenholdt med tilgængelige objektive oplysninger om en tidligere tilsvarende vurdering og øvrige foreliggende oplysninger om prisniveauet.

Landsretten fandt det ikke godtgjort, at disse objektive oplysninger var forkerte, og det fandtes heller ikke ved skønserklæringen eller på anden måde godtgjort, at grundlaget for vurderingen af bilen havde været mangelfuldt eller ufuldstændigt. Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte vurderingen