Stoffer
§ 3a, stk. 1
Afgiftspligten omfatter følgende kemiske stoffer:

 • HFC (hydrofluorcarboner), der bl.a. bruges som kølemiddel i køleanlæg, til opblæsning af polyurethanskum og som drivmiddel i specielle spraydåser,
 • PFC (perfluorcarboner), der bl.a. bruges som kølemiddel i køleanlæg og til produktion af elektroniske komponenter, og
 • SF6 (svovlhexafluorid), der bl.a. bruges i støjisolerende termoruder og inden for elsektoren til visse afbrydere.
 • § 3a, stk. 2 Afgiften skal også betales af de nævnte stoffer, når de findes i blandinger med andre stoffer.

Der skal betales afgift af stofferne, uanset hvilke varer de skal anvendes til fremstilling eller vedligeholdelse af. Der er dog mulighed for afgiftsfritagelse for stoffer, der bruges til formål, der ikke er omfattet af listen over dækningsafgiftspligtige varer, se G.12.5.

Told- og Skattestyrelsen har udsendt en meddelelse, jf. SKM2002.570.TSS om kategoriseringen af varmepumper, køletørrere, airconditionsanlæg og mælkekøleanlæg og kriterier for "et hermetisk lukket system" i varmepumper.

§ 6, stk. 3Opsamlet og genanvendte (regenererede) stoffer er fritaget for afgift, dvs. at der kun skal betales afgift af stoffet én gang.Beholdere med stoffer skal være mærket med bl.a. R-nr. (handelsbetegnelsen), se G.12.1.2.2.

Anvendelsen af HFC-er, PFC-er og SF6 er i øvrigt nærmere reguleret, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002 om regulering af visse industrielle drivhusgasser. 

Dækningsafgift
§ 3c, stk. 1
Der skal betales afgift ved indførsel af følgende varer (produkter) med indhold af stofferne HFC, PFC eller SF6 (dækningsafgift):

 1. Husholdningskøleskabe og -fryser
  De afgiftspligtige varer omfatter ikke mobile kølecontainere og køleanlæg beregnet til anvendelse i fly, skibe, fiskerfartøjer og køretøjer, herunder tog.
    
 2. Jævnstrømskøleskabe og -frysere
  Fx små køleskabe og frysere til lastbiler, lystbåde og andre anvendelser til områder uden netspænding. De afgiftspligtige varer omfatter ikke mobile kølecontainere og køleanlæg beregnet til anvendelse i fly, skibe, fiskerfartøjer og køretøjer, herunder tog.
    
 3. Vaccinekølere
  Køleskabe til vacciner.
    
 4. Kommercielle køle- og fryseskabe, herunder plug-in-møbler som iscreme-frysere og flaskekølere
  Fx køleskabe til sodavand og øl samt frysere til is i kiosker, restauranter, bagere mv. Kan også betegnes som kølemøbler med integrerede køleanlæg.
    
 5. De afgiftspligtige varer omfatter ikke mobile kølecontainere og køleanlæg beregnet til anvendelse i fly, skibe, fiskerfartøjer og køretøjer, herunder tog.
    
 6. Kommercielle køle- og fryseanlæg
  Større anlæg til køl/frys i fx supermarkeder.
    
 7. Mælkekøleanlæg
  Anlæg til nedkøling af råmælk på gårde mv.
    
 8. Kølerum uden offentlig adgang
  Mindre kølerum uden offentlig adgang i forbindelse med supermarkeder, slagterforretninger, en gros virksomheder mv.
    
 9. Industrielle køle- og fryserum
  Større køletekniske installationer til køle- og frysehuse, indfrysning og produktnedkøling af fødevarer. Området dækker også proceskøling i produktionsvirksomheder til plastproduktion o.l., samt specialanlæg til fx iscremeproduktion, magarineproduktion og isbaner, isbanksystemer.
    
 10. Lavtemperaturanlæg
  Anlæg, der kan køle ned til meget lave temperaturer til fx nedfrysning af laboratorieprøver, frysetørring mv.
       
 11. Varmepumper, dog ikke varmepumper, hvor de industrielle drivhusgasser anvendes i et hermetisk lukket system
  Køleanlæg, der tapper varme fra en kilde (luft, jord), der afsættes til en varmebærer som fx centralvarmevand. For at kunne få afgiftsfritagelse skal producenten eller importøren godtgøre, at den årlige lækagerate er mindre end 0,5%, fx ved en fabrikanterklæring.
    
 12. Airconditionanlæg i bygninger
  Klimaanlæg o.l.
    
 13. Airconditionanlæg i personbiler, vare- og lastbiler og busser
  Klimaanlæg o.l. primært beregnet til komfortkøling.

  Stoffer i airconditionanlæg, der ved indførselen er monteret i personbiler, busser, vare- og lastbiler, er dog fritaget for afgift, jf. § 3c, stk. 2, og § 3d, stk. 2. Efterfølgende påfyldning af stoffer på sådanne anlæg er afgiftspligtig.
    
 14. Affugtere, dog ikke varmepumpebaserede affugtere, hvor de industrielle drivhusgasser anvendes i et hermetisk lukket system
  For at kunne få afgiftsfritagelse skal producenten eller importøren godtgøre, at den årlige lækagerate er mindre end 0,5 pct., fx ved en fabrikanterklæring.
     
 15. Fjernvarmerør
    
 16. Isolerede porte og døre
    
 17. Fugeskum
    
 18. Paneler til køle- og fryserum
  Typisk sandwich-isoleringspaneler.
     
 19. Ekstruderet polystyren til isolering (XPS-skum)
  Bruges i specielle tilfælde til isolering af tage mv. Normalt anvendes CO2 til skumproduktionen.
    
 20. Spraydåser
     
 21. Ruder
  SF6 bliver typisk brugt til støjisolerende termoruder.
    
 22. Isolatorgas i el-installationer, dog undtaget SF6-isoleret koblingsudstyr <=36 kV
  Bruges i forbindelse med eldistribution.
    
 23. Sporgas
  Bruges typisk til atmosfæriske spredningsforsøg og spredningsforsøg i bygninger og ventilationsanlæg.