Forord Afgift af kvælstof fremgår af lov nr. 418 af 26. juni 1998  om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., (kvælstofafgiftsloven) med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Afgiften blev indført pr. 1. august 1998, og loven er en del af Vandmiljøplan II, som skal ses i sammenhæng med lov nr. 472 af 26. juni 1998 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, som administreres af Plantedirektoratet under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med senere ændringer.

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.DatoÆndring

418

26.06.1998Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

165

15.03.2000Opkrævningsloven
102922.11.2000Afskaffelse af hæftestraf
32518.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 

428

06.06.2005Kommunalreformen konsekvensændringer

§ 1Afgiftspligten omfatter kvælstof (N) indeholdt i følgende kemiske, mineralske og organiske gødninger:

 1. Ammoniak henhørende under position 2814 i EUs kombinerede nomenklatur. Positionen omfatter ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning.
 2. Kaliumnitrat og calciumnitrat henhørende under position 2834 i EUs kombinerede nomenklatur. Positionen omfatter foruden kaliumnitrat og calciumnitrat også andre nitriter og nitrater, der ikke er omfattet af afgiftspligten.
 3. Ammoniumclorid henhørende under position 2827 i EUs kombinerede nomenklatur. Positionen omfatter foruden ammoniumclorid også andre chlorider, oxychlorider og hydrooxychlorider; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider, der ikke er omfattet af afgiftspligten.
 4. Gødningsstoffer henhørende under position 3102 og 3105 i EUs kombinerede nomenklatur. Position 3102 omfatter nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske. Position 3105 omfatter mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under kapitel 31, i form af tabletter e.l. eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder.
 5. Organiske gødninger, der er granulerede, pulveriserede eller på anden måde forarbejdet, og som er bestemt til salg i pakninger på 50 kg eller derunder.
Nærmere oplysninger om, hvad der er omfattet af de nævnte positioner i den kombinerede nomenklatur, findes i Toldtariffen samt de Forklarende bemærkninger til Toldtariffen.

Ammoniak og urea
til andet brug
Ifølge § 1 er der afgift på kvælstofindholdet i ammoniak henhørende under position 2814 i EUs kombinerede nomenklatur (punkt 1) og gødningsstoffer henhørende under position 3102 (urea) og 3105 i EUs kombinerede nomenklatur (punkt 2).

På det tidspunkt, hvor gødningsforhandleren sælger ammoniak til ludning af halm og foderurea, er begge produkter ikke forskellige fra varer, der sælges til gødningsformål.

Derfor er både ammoniak til ludning af halm og foderurea omfattet af det afgiftspligtige vareområde. Produkterne kan dog sælges afgiftsfrit efter reglerne i § 7 ved salg til virksomheder, der er registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (jordbrugsvirksomheder mv.), jf. G.14.4.

Endvidere er urea til brug for afisning omfattet af afgiftspligten.

SalpetersyreSalpetersyre (HNO3) i ren form kan anvendes til gødning mv. Salpetersyre i ren form henhører imidlertid under position 2808 i den kombinerede nomenklatur og er dermed ikke omfattet af afgiftspligten, jf. lovens § 1. Sker der derimod en blanding med andre kemiske eller mineralske produkter, så det får karakter af gødningsstof, hører det blandede produkt under position 3105, som er omfattet af afgiftspligten, jf. lovens § 1, stk. 1, nr. 4.

§ 1, stk. 3Fritaget for afgift er gødninger, hvor det totale indhold af kvælstof er under 2 pct. af gødningens samlede vægt.

Gylleseparationsanlæg Ved lov nr. 370 af 6. juni 2002 - lovforslag 2001/2 LSF 144 fremsat den 27. februar 2002 - blev der fastsat regler om gylleseparationsanlæg/forarbejdningsanlæg. Forarbejdningsanlæg er anlæg, der modtager hysdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter, og som ved en forarbejdning af husdyrgødningen skaber produkter, der er forskellige fra udgangspunktet med hensyn til tørstofindhold, sammensætning og/eller koncentrationen af gødningsstoffer.

Hvis der afsættes forarbejdet husdyrgødning uden for kredsen af virksomheder, der er registreret i Plantedirektoratets register for afgiftsfri handelsgødning, skal den forarbejdede husdyrgødning på samme måde som handelsgødning anmeldes til Plantedirektoratets Sektor for foder- og gødningsstoffer og deklareres i henhold til reglerne i lov nr. 853 af 25. september 1996 og gødning og jordforbedringsmidler mm. (gødningsloven), og der skal betales kvælstofafgift for pakninger bestemt til salg på 50 kg og derunder. 

AfgiftssatsAfgiften udgør 5 kr. pr. kg kvælstof indeholdt i de nævnte produkter. Afgiftssatsen er uændret siden 1. januar 1998.

EmballageafgiftAf gødning i pakninger under 20 liter kan der desuden blive tale om emballageafgift, jf. G.1.

Dækningsafgift
§ 20
Der skal endvidere betales afgift (dækningsafgift) ved indførsel af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder kvælstof, og som er bestemt til at anvendes som plantenæring eller afisningsmiddel. Det kan fx være næringsberiget sphagnum.

Der betales afgift på grundlag af indholdet af kvælstof i varen. Foreligger der fra producenten dokumentation for indholdet af tilsat kvælstof i varen, kan der betales dækningsafgift på basis heraf.

Hvis indholdet af tilsat kvælstof i varen er under 2 pct., betales der ikke dækningsafgift.

Virksomheder skal eller kan registreres som oplagshaver eller varemodtager efter nedenstående regler, se i øvrigt de generelle regler om registrering i A.5. Ved anmeldelse til registrering bruges en blanket nr. 24.037, som kan fås hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Skal registreres
§ 2, stk. 1
Virksomheder, der med henblik på salg fremstiller varer med et afgiftspligtigt kvælstofindhold, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registreringen sker i praksis som oplagshavere.

Kan registreres
§ 2, stk. 2
Andre virksomheder (mellemhandlere), der sælger varer med et afgiftspligtigt kvælstofindhold, og som har et årligt salg af sådanne varer med et indhold af kvælstof på mindst 10.000 kg, kan anmelde sig til registrering som oplagshavere, men disse virksomheder har ikke pligt til at være registreret.

Det er en betingelse, at mere end 50 pct. af virksomhedens salg sker til virksomheder, der er registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (jordbrugsvirksomheder mv.), jf. § 7, eller til virksomheder, der har fået bevilling til afgiftsfritagelse for varer, der udelukkende anvendes til andre erhvervsmæssige formål end plantenæring eller afisning, jf. § 8.

§ 3Registrerede virksomheder har ret til at modtage afgiftspligtige varer uden afgift fra udlandet og fra andre registrerede virksomheder.

§ 19, stk. 1Virksomheder, der køber afgiftspligtige varer i udlandet, herunder andre EU-lande, har pligt til at anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som varemodtagere. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

§ 21Som varemodtager anses endvidere virksomheder, der er registreret hos Plantedirektoratet og andre erhvervsdrivende, som medbringer afgiftspligtige varer eller varer med indhold af afgiftspligtige bestanddele, fra andre EU-lande til brug i egen bedrift.

§ 24Virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 2, og som har fjernsalg af afgiftspligtige varer og dækningsafgiftspligtige varer i Danmark, skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Der henvises til A.5.5.

§§ 4 og 5Virksomheder, der er registreret som oplagshavere, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned. Om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.

Der gælder følgende supplerende regler for oplagshavere, der er registreret efter kvælstofafgiftsloven:

Det totale indhold af kvælstof i gødninger m.m. opgøres som det indhold, der er deklareret af fabrikanten for hver enkelt type vare. Er det totale indhold af kvælstof i varen angivet i et interval, opgøres indholdet som den øvre grænse i intervallet.

Eget forbrugVirksomhedens forbrug af egne varer sidestilles med udlevering. Forbrug af egne varer omfatter også, at virksomheden udtager ubeskattede varer og lader den indgå i andre varer, dvs varer, som der skulle have været betalt dækningsafgift af ved indførsel.

I den afgiftspligtige mængde fradrages gødninger mm. med indhold af kvælstof, der er udleveret ubeskattet efter bestemmelserne i G.14.4.

§ 19Registrerede varemodtagere skal opgøre den afgiftspligtige mængde som den mængde afgiftspligtige varer til eget brug eller dækningsafgiftspligtige varer, som virksomheden har modtaget fra udlandet i en afgiftsperiode.

§ 20, stk. 5Ved modtagelse af dækningsafgiftspligtige varer fra udlandet skal der fremlægges en fabrikanterklæring som dokumentation for produkternes indhold af afgiftspligtige bestanddele.

§§ 6-9Oplagshavere kan ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde fradrage følgende:

 • gødning mv. med indhold af kvælstof, der leveres til en anden registreret virksomhed efter § 3,
 • gødning mv. med indhold af kvælstof, der leveres til udlandet,
 • gødning mv. med indhold af kvælstof, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand e.l.,
 • gødning mv. med indhold af kvælstof, der returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres varens pris inklusive afgift,
 • gødning mv. med indhold af kvælstof, der er fritaget for afgift efter lovens § 7 og 8.

Der henvises til A.7.1.2 for de nærmere betingelser.

Jordbrugsvirksomheder
§ 7
Gødninger m.m. med indhold af kvælstof kan leveres uden afgift til brug i virksomheder, der er registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (jordbrugsvirksomheder).

Nævnte lov administreres af Plantedirektoratet under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den medfører bl.a., at jordbrugsvirksomhederne skal udarbejde gødningsregnskaber og dermed redegøre for forbrug mv. af kvælstof i virksomheden. Der henvises til Plantedirektoratets bekendtgørelse udstedt i medfør af denne lov og vejledningsmateriale om registrering af jordbrugsvirksomheder.

Hvis en jordbrugsvirksomhed sælger sin ejendom og afmelder sig Plantedirektoratets register, men samtidig beholder en slutmængde handelsgødning, skal der betales afgift af denne mængde, idet jordbrugsvirksomheden ikke længere opfylder betingelserne for at opnå afgiftsfrihed efter § 7. Det samme gælder, hvis jordbrugsvirksomheden af andre grunde ophører, fx ved dødsfald eller konkurs.

Betalingen skal ske ved, at jordbrugsvirksomheden senest den 15. i måneden efter udløbet af den måned, hvor jordbrugsvirksomheden ophører og afmelder sig Plantedirektoratets register, indbetaler det skyldige beløb til told- og skatteforvaltningen.

Samtidig med angivelse af betaling indsendes følgende oplysninger og dokumentation:

 • eget SE-/CVR-nummer
 • angivelse af kg kvælstof

DokumentationLeverandøren kan kræve dokumentation for jordbrugsvirksomhedens registrering efter Plantedirektotatets regler. Plantedirektoratet udsteder et bevis for virksomhedens registrering.

Disse jordbrugsvirksomheder mv. kan også få afgiftspligtige varer og dækningsafgiftspligtige varer tilført fra udlandet uden at betale afgift af kvælstof. Ved modtagelse af afgiftspligtige varer fra udlandet skal jordbrugsvirksomheden registreres som varemodtager, se A.5.3.

Jordbrugsvirksomheder mv., der har fået leveret gødning afgiftsfrit efter reglerne i § 7, kan - uden at være registreret efter kvælstofafgiftsloven - levere gødning mv. med indhold af kvælstof til andre jordbrugsvirksomheder, der er registreret i Plantedirektoratets register. Hvis der derimod leveres gødning mv. med indhold af kvælstof til private eller ikke-registrerede jordbrugere, skal der betales afgift.

Betalingen skal ske ved, at jordbrugsvirksomheden senest den 15. i måneden efter udløbet af den måned, hvor jordbrugsvirksomheden overdrager handelsgødning til private eller til virksomheder, der ikke er registreret i Plantedirektoratets register indbetaler det skyldige beløb til told- og skatteforvaltningen.

Samtidig med angivelse af betaling indsendes følgende oplysninger og dokumentation:

 • eget SE-/CVR-nummer
 • navn og adresse på den private person
 • eller SE-/CVR-nummeret på den virksomhed, der har modtaget handelsgødningen
 • angivelse af kg kvælstof.

Industrielt brug
§ 8
Virksomheder, der udelukkende anvender afgiftspligtige varer til andre erhvervsmæssige formål end plantenæring eller afisning, fx ludning af halm, kan efter ansøgning til told- og skatteforvaltningen få bevilling til afgiftsfritagelse for afgiftspligtige varer, der leveres til virksomheden fra registrerede virksomheder.

Afgiftsfritagelsen er betinget af, at virksomhedens årlige forbrug af kvælstof er 2.000 kg eller derover.

Registrerede oplagshavere kan levere gødninger m.m. med indhold af kvælstof uden afgift til disse bevillingsvirksomheder.

Leverandøren af gødning mv. må inden leveringen sikre sig, at modtageren har den nævnte bevilling. Hvis leverandøren ikke kan få dokumenteret bevillingsforholdet ved, at bevillingen fremlægges, kan oplysning herom fås hos told- og skatteforvaltningen.

Virksomheden skal i ansøgningen om bevilling til afgiftsfritagelse afgive en erklæring om, at de afgiftspligtige varer udelukkende anvendes i industrivirksomheden til andre erhvervsmæssige formål end plantenæring eller afisning.

Disse industrivirksomheder kan også få afgiftspligtige varer og dækningsafgiftspligtige varer tilført fra udlandet uden at betale afgift af kvælstof. Ved modtagelse af afgiftspligtige varer fra udlandet skal virksomheden registreres som varemodtager, se A.5.3.

Diplomater
§ 11
Oplagshavere kan endvidere levere gødning mv. med indhold af kvælstof uden afgift til diplomater. Af praktiske hensyn administreres ordningen med fritagelse for afgift af kvælstof, der leveres til diplomater, som en godtgørelsesordning. Det betyder, at bestemmelsen ikke direkte berører gødningsleverandørernes opkrævning af afgift.

Repræsentationer mv. kan efter ansøgning til told- og skatteforvaltningen få godtgjort kvælstofafgiften. Ved ansøgning bruges en særlig anmodningsblanket (23.006), der kan fås hos told- og skatteforvaltningen.

Afgiftsfri indførsel
§ 9
Der er afgiftsfrihed for gødning mv. med indhold af kvælstof, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfriheden efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Afgiftsgodtgørelse
§ 10, stk. 1
Virksomheder, der ikke er registreret efter kvælstofafgiftsloven, kan anmode told- og skatteforvaltningen om godtgørelse af afgift af varer, som:

 • leveres til udlandet
 • leveres til virksomheder, der er registreret efter Plantedirektoratets regler i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. § 7
 • leveres til virksomheder, der har bevilling til at få afgiftspligtige varer leveret afgiftsfrit til industrielt brug, jf. § 8.

Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse udgør mindst 1.000 kr.

Ikke-registrerede virksomheder, der jævnligt foretager sådanne leverancer, vil kunne få en stående tilladelse til afgiftsgodtgørelse fra told- og skatteforvaltningen.

Til industrielt brug
§ 10, stk. 2
Virksomheder, der anvender afgiftspligtige varer til andre erhvervsmæssige formål end plantenæring eller afisning, og som ikke kan opnå bevilling til at få afgiftspligtige varer leveret afgiftsfrit, jf. § 8, kan anmode told- og skatteforvaltningen om godtgørelse af den betalte afgift, når den årlige godtgørelse udgør mindst 1.000 kr.

Jordbrugsvirksomheder
§ 10, stk. 3
Anmeldelse til Plantedirektoratets register efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække kan for visse mindre jordbrugsvirksomheder ske på frivillig basis. En anmeldelse til registeret får i disse tilfælde virkning fra førstkommende 1. august, når virksomheden tilmelder sig senest den 31. juli. Fx vil en anmeldelse til registeret den 24. maj 2001 medføre, at virksomheden får ret til at købe afgiftsfri handelsgødning med virkning fra 1. august 2001.

Hvis virksomheden er nystartet eller har pligt til at være tilmeldt Plantedirektoratets register får anmeldelsen til registeret virkning for hele den igangværende planperiode fx vil en anmeldelse den 17. april 2001 få virkning fra den 1. august 2000, idet planperioderne går fra 1. august og til 31. juli. Virksomheden kan herefter anmode told- og skatteforvaltningen om godtgørelse af den betalte afgift af de varer, som virksomheden har indkøbt til brug i virksomheden fra den 1. august 2000 og indtil den dato, hvor registreringen finder sted. Ved registreringen udsteder Plantedirektoratet et bevis for registreringen, som virksomheden anvender som dokumentation for retten til at købe afgiftsfri handelsgødning.

Plantedirektoratet har tidligere i visse tilfælde tilladt registrering med tilbagevirkende kraft for en allerede afsluttet planperiode og udstedt bevis for registreringen i overensstemmelse hermed. Fx har Plantedirektoratet den 31. august 2000 udstedt et registreringsbevis, som gav en jordbrugsvirksomhed ret til at købe afgiftsfri handelsgødning med virkning fra den 1. august 1998. Virksomheden har efterfølgende søgt om godtgørelse af den betalte afgift af varer, som virksomheden har indkøbt til brug i virksomheden i tiden fra 1. august 1998.

ToldSkat afslog at godtgøre den betalte afgift for de tidligere afsluttede planperioder med henvisning til bestemmelsen i § 10, stk. 3, som kun giver hjemmel til at godtgøre betalt afgift i tiden fra den 1. august i det planår, hvor registreringen finder sted.

Sagen blev indbragt for Landsskatteretten, der den 13. december 2000 afsagde en kendelse, der gav jordbrugsvirksomheden ret til godtgørelse af kvælstofafgiften for allerede afsluttede planperioder i overensstemmelse med det af Plantedirektoratet udstedte registreringsbevis. Landsskatteretten fandt, at det måtte anses for mest rimeligt, at virksomheden blev berettiget til godtgørelse af kvælstofafgift i tiden fra 1. august 1998 (TfS 2001,672).

ToldSkat indbragte ikke kendelsen for landsretten, da Plantedirektoratet ifølge nærmere aftale mellem Skatteministeriet og Fødevareministeriet med virkning fra 1. august 2001 ikke længere udsteder registreringsbeviser med tilbagevirkende kraft for allerede afsluttede planperioder. Praksis i Plantedirektoratet stemmer herefter overens med kvælstofafgiftsloven § 10, stk. 3.

Desuden blev told- og skatteregionerne ved TSS-cirkulære nr. 2001-18anmodet om at omgøre relevante sager for planperioderne 1998-1999, 1999-2000 og 2000-2001, så jordbrugsvirksomhederne fik godtgjort betalt kvælstofafgift i overensstemmelse med de af Plantedirektoratets udstedte registeringsbeviser for at sikre en ensartet behandling af sager om godtgørelse af kvælstofafgift.

Ved ændring af gødskningsloven - lov nr. 203 af 25. marts 2003 - blev det muligt i særlige tilfælde at registrere jordbrugsvirksomheder med virkning for tidligere planperioder. Da kendelsen af 13. december 2000 ikke blev anket, danner den retstilstand på området. Told- og skatteforvaltningen godtgør derfor kvælstofafgift i overensstemmelse med de registreringsbeviser Plantedirektoratet udsteder. Dette gælder også selv om registreringsbeviset er udstedt med tilbagevirkende kraft for en allerede afsluttet planperiode, jf. SKM2003.188.TSS.

§ 10, stk. 3Ny tekst startSKAT kan meddele vognmænd, der anvender afgiftsberigtigede varer til afgiftsfrie formål, jf. § 8, godtgørelse af hele den betalte afgift.Ny tekst slut

Ny tekst startSkærpede miljøkrav til bilers udledning kan løses ved, at der indsprøjtes kvælstofholdinge stoffer (UREA) i udstødningssystemet mellem motoren og SCR-katalysatoren, hvor NOx omdannes til vand og frit kvælstof.Ny tekst slut

Ny tekst startVed ansøgningen om tilbagebetalingen skal vognmanden anvende blanket 24.047, der kan fås hos SKAT. Blanketten findes også på SKATs hjemmeside, www.skat.dk. Der indsendes en ansøgning om tilbagebetaling, når der i alt er kvitteringer på betalt afgift på mindst 500 kr.Ny tekst slut

§ 12Foruden de regnskabsregler, der fremgår af A.10, gælder følgende:

Regnskabet skal opdeles i kemiske og mineralske gødninger, organiske gødninger og dækningsafgiftspligtige varer.

Virksomheden skal opbevare erklæringer fra fabrikanter om indhold af kvælstof i de leverede varer.

§ 12, stk. 4Ved afsætning af gødninger mm. med indhold af kvælstof, der udleveres uden afgift til jordbrugsvirksomheder registreret hos Plantedirektoratet efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, skal leverandøren tydeligt gøre opmærksom på, at jordbrugsvirksomheden straks skal give leverandøren meddelelse, hvis den ophører med at være registreret hos Plantedirektoratet efter lov om anvendelse af gødning og om plantedække, jf. § 25.

Det skal også fremgå af fakturaen, at jordbrugsvirksomhedens ejer, forpagter e.l. kan blive straffet ved overtrædelse af denne bestemmelse, jf. § 34.

IndberetningI henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og bekendtgørelsen udstedt i medfør heraf skal virksomheder, der afsætter afgiftsfri handelsgødning, hvert år senest den 1. november indberette oplysninger til Plantedirektoratet om, hvilke virksomheder der er afsat gødning til i den seneste periode 1. august til 31. juli.

Dette gælder både gødningsforhandlere, ikke-registrerede virksomheder og jordbrugere, som sælger gødning mv. til andre registrerede jordbrugere.

Oplysningerne skal omfatte navn, adresse og virksomhedens SE-nr. for hver virksomhed, der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof, handelsgødningstypen og mængden af den handelsgødning, der er solgt eller afgivet til virksomheden i perioden. Ved afsætning af flydende ammoniak skal andelen, der anvendes til foderformål, angives særskilt. Ârsagen hertil er, at jordbrugsvirksomhedens forbrug af kvælstof i handelsgødning med denne ene undtagelse beregnes som leverandørens angivelse af den totale mængde kvælstof i handelsgødningen.

Ovennævnte oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år.

Der henvises til de nærmere regler i Plantedirektoratets bekendtgørelser og vejledningsmateriale herom.

Afregning
§§ 13-14
Reglerne for afregning af afgift fremgår af A.11. Ved angivelse og afregning anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 24.036 for oplagshavere og blanket nr. Y-924 A for varemodtagere. Told- og skatteforvaltningen sender blanketterne til virksomheden.

Kontrol mv.Reglerne for kontrol (§§ 22 - 23), efterbetalinger (§16) og skønsmæssige ansættelser , se A.12, straffebestemmelser (§§ 34 - 35), se A.13, og klagevejledning se A.14.

§ 26, stk. 1Den, der overdrager, erhverver eller tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt den afgift, der skulle være betalt efter loven, skal betale afgift af varerne.

§ 26, stk. 2Registrerede oplagshavere hæfter ikke for betaling af afgift af varer, der er leveret uden afgift til virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, når virksomheden har modtaget dokumentation for registreringsforholdet, inden afgiftsfri leverancer finder sted første gang. Det er dog en betingelse, at virksomheden ikke senere har fået meddelelse om ophør af registreringsforholdet.

§ 26, stk. 3Hvis gødning mv. med indhold af kvælstof, der efter § 8 er fritaget for afgift, anvendes til andet formål end det, hvortil den er bestemt, kan told- og skatteforvaltningen inddrage virksomhedens adgang til at indkøbe afgiftsfri kvælstof.

§ 25Jordbrugsvirksomheder skal straks give sine leverandører meddelelse, hvis de ophører med at være registreret efter lov om anvendelse af gødning og om plantedække. Jordbrugsvirksomhedens ejer, forpagter e.l. kan blive straffet ved overtrædelse af denne bestemmelse, jf. § 34, stk. 1, nr. 4.