Forord Afgift af emballager mv. fremgår af lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001 om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

EmballagerAfgift af emballager blev indført ved lov nr. 634 af 21. december 1977 og trådte i kraft den 1. februar 1978. Afgiften har til formål at opnå et mindre emballageforbrug, herunder at øge genanvendelsen, og dermed samtidigt nedsætte affaldsmængderne.

Loven omfattede fra begyndelsen kun emballager til drikkevarer, spiseolier mv., men er ændret flere gange siden, bl.a. pr. 1. april 1998, hvor der blev lagt afgift på bestemte emballagetyper, nemlig alle flasker og dunke, uanset materiale, og med stykafgiftssatser, der varierede efter materialearten og volumenindhold.

Fra 1. januar 1999 er der fortsat stykafgift efter volumen for visse drikkevareemballager, men for andre varer er den generelle afgift af flasker og dunke ændret til en materiale- og vægtbaseret emballageafgift af alle emballager, uanset form og art, til nogle nærmere bestemte varer.

Fra 1. april 2001 er vægtafgiftssatserne justeret på grundlag af et miljøbaseret indeks.

Ny tekst startFra 1. februar 2004 nedsættes stykafgiften for emballager til øl og mineralvand.Ny tekst slut

BæreposerAfgift af poser (bæreposer) blev indført ved lov nr. 488 af 30. juni 1993 om ændring af lov om afgift af visse detailsalgspakninger og trådte i kraft den 1. januar 1994. Afgiften har til formål at begrænse anvendelsen af bæreposer af papir og plast og dermed nedbringe affaldsmængderne og fremme genanvendelsen.

EngangsserviceAfgift af engangsservice blev indført ved lov nr. 259 af 9. juni 1982 om ændring af lov om forbrugsbegrænsende foranstaltninger og trådte i kraft den 15. juni 1982. Afgiften har til formål at begrænse anvendelsen af engangsservice og dermed nedbringe affaldsmængderne og fremme genanvendelsen.

Ved lov nr. 1292 af 20. december 2000 blev afgiften overført til emballageafgiftsloven og blev samtidig ændret fra en værdiafgift til en vægtafgift. Ved lovændringen blev engangsservice til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse omfattet af afgiften. Bestemmelserne om engangsserviceafgift fremgik tidligere af vejledningens afsnit G.2. Seneste lovbekendtgørelse på området var nr. 637 af 21. august 1998 om visse miljøafgifter.

Pvc-folierAfgift af folier fremstillet af blød polyvinylchlorid til emballering af levnedsmidler blev indført ved lov nr. 439 af 26. juni 1998 om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og trådte i kraft den 1. januar 1999. Afgiften har til formål at fremme brugen af mere miljøvenlige former for folier til emballering.

Ved lov nr. 1292 af 20. december 2000 blev afgiften forhøjet og samtidigt overført til emballageafgiftsloven. Bestemmelserne om pvc-folieafgift fremgik tidligere af vejledningens afsnit G.16.

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.

DatoÆndring

623

30.06.1994 Lovbekendtgørelse

1098

29.12.1997 Klagestrukturen 

1107

29.12.1997 Afgiftsforhøjelse pr. 1.1.1998 og generel flaske/dunke-afgift fra 1.4.1998 

422

26.06.1998 Vægtbaseret emballageafgift fra 1.1.1999 

417

26.06.1998Ændringer af § 2. Afgift på emballage til bekæmpelsesmidler tilbagebetales 

726

07.10.1998 Lovbekendtgørelse 

912

16.12.1998 Afgiftsfritagelse for emballage til vegetabilske produkter og afgiftspligt for emballage til smørbare produkter fra 1.1.1999 

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse 

165

15.03.2000 Opkrævningsloven 

1029

22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf 

1292

20.12.2000 Miljøbaserede afgiftssatser og overflytning af engangsserviceafgift og pvc-folieafgift 

101

13.02.2001 Lovbekendtgørelse

1057

17.12.2002Afgiftsfritagelse for genpåfyldelige trykbeholdere, afgift af emballager til smøreolier mv.
Ny tekst start1217Ny tekst slutNy tekst start27.12.2003Ny tekst slutNy tekst startAfgiftsnedsættelse for emballager til øl og mineralvand (fra 1. februar 2004).Ny tekst slut

Vareområde
§ 1
Afgiftspligten omfatter salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter - uanset fremstillingsmaterialer - til emballering af visse drikkevarer. Disse emballager er omfattet af stykafgiften (volumenafgiften).

Afgiftspligten for emballager til de pågældende drikkevarer indtræder allerede ved emballagens fremstilling her i landet eller ved indførsel af tomme emballager fra udlandet. Afgiftspligten omfatter kun selve beholderen, fx flasken eller dunken, men ikke en evt. yderemballage.

Emballager til følgende drikkevarer er stykafgiftspligtige:

§ 1, nr. 1Spiritus, vin og frugtvin, herunder cider, samt øl.

§ 1, nr. 2Mineralvand, limonade og andre varer, der indeholder kulsyre (kuldioxid), henhørende under toldtarifpos. 2201 og 2202, fx

 • mineralvand, herunder almindeligt drikkevand
 • limonade, orangeade, sodavand og cola
 • is-te og is-kaffe.

§ 1, nr. 3-4Almindeligt drikkevand, mineralvand, limonade og andre varer, der ikke indeholder kulsyre (kuldioxid), henhørende under toldtarifpos. 2201 og 2202, saft og most samt koncentrater, der anvendes til fremstilling heraf, er omfattet af vægtafgiften, se se G.1.1.2.

Vareområde§ 1, nr. 3-17Afgiftspligten omfatter salgsemballage og multipak med et rumindhold på under 20 liter til emballering af nogle nærmere bestemte varer med henblik på salg til den endelige bruger eller forbruger. Disse emballager er omfattet af vægtafgiften, se G.1.2.2.

Alle dele af emballagen til de pågældende varer, dvs. inderemballage, yderemballage, lukkeanordninger (propper, låg, kapsler), etiketter, tape og folier mv. er omfattet af afgiftspligten. Etiketter, prisskilte o.l., der påsættes ude i detailforretningen, er ikke omfattet af afgiftspligten.

Afgiftspligten indtræder ved emballagens ibrugtagning, dvs. tidspunktet for vareemballeringen. Så længe emballagen er ubrugt, er den ikke omfattet af afgiften og kan sælges frit.

Afgiftspligten, der for visse varer er fastlagt som alle varer, der henhører under en bestemt position (pos.) i Toldtariffen, se G.1.1.3, omfatter nedenstående varegrupper, hvis emballagen er fremstillet af papir, pap, karton, plast, aluminium, stål, glas, keramik, laminat eller træ.

§ 1, nr. 3-4 Mineralvand, limonade o.l.Vand, mineralvand, limonade og andre varer, som ikke indeholder kulsyre (kuldioxid), henhørende under pos. 2201 og 2202, fx

 • almindeligt drikkevand og mineralvand uden kulsyre
 • limonade, orangeade o.l. uden kulsyre
 • is-te og is-kaffe
 • kakaomælk
 • frys-selv is.

Hvis drikkevarerne har indhold af kulsyre, er emballagen omfattet af stykafgiften, se G.1.1.1.

Saft, most mv.Saft og most samt koncentrater, der anvendes til fremstilling heraf, fx frugt- og grøntsagssafter (herunder druemost) og sammensatte tilberedninger (koncentrater) til fremstilling af limonader og andre drikkevarer. Ny tekst startLandsskatteretten har i en kendelse fastslået, at koncentrat til fremstillling af læskedrikke med kulsyre ikke er omfattet af afgiftspligten, se nærmere i SKM2003.575.LSR.Ny tekst slut

Sojamælk o.l.Vegetabilske produkter til erstatning for flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk, fx sojamælk, er ikke omfattet af afgiftspligten.

ErnæringspræparaterEfter en lovændring omfatter afgiftspligten fra 1. april 2001 heller ikke ernæringspræparater under pos. 2202, der er tilskudsberettiget efter § 8a i lov om offentlig sygesikring. For at kunne få afgiftsfritagelse skal virksomheden dokumentere, at ernæringspræparaterne er optaget på listen over tilskudsberettigede ernæringspræparater. Listen udarbejdes af Fødevaredirektoratet og ajourføres ved meddelelse i Ugeskrift for Læger under Officielle Meddelelser.  § 1, nr. 5
Eddike mv.
Eddike og spiseolier, fx kokosolie, olivenolie, sennepsolie, solsikkeolie og vindruekerneolie.

§ 1, nr. 6
Denatureret sprit
Denatureret sprit (alkohol), dvs. sprit, der må sælges frit, fx husholdningssprit. Anden denatureret sprit kan være omfattet af afgiftspligten efter § 1, nr. 13 (Kemiske stoffer og produkter).

§ 1, nr. 7
Sæbe mv.
Sæbe, vaske-, rengørings- og rensemidler, pudse-, poler- og skuremidler samt andre varer henhørende under pos. 3401, 3402 og 3405.

Pos. 3401: sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, også med indhold af sæbe; papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler.

Pos. 3402: organiske overfladeaktive stoffer (undtagen sæbe); overfladeaktive præparater, tilberedte vaskemidler, herunder hjælpepræparater til vask, og tilberedte rengørings- og rensemidler, også med indhold af sæbe.

Pos. 3405: pudse- og polermidler til fodtøj, møbler, gulve, automobiler, glasvarer eller metalvarer, skurepasta og skurepulver o.l. varer, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast eller skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater.

Varerne er omfattet af afgiftspligten, uanset om de er i flydende eller i fast form.

§ 1, nr. 8
Smøreolier, smøremidler
Smøreolier, smøremidler o.l., der henhører under pos. 2710, pos. 3403 og pos. 3819 samt varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, F.1.

Afgiftspligtige smøreolier, smøremidler o.l. er bl.a.:

Pos. 2710 og 3819: smøreolie og gearolie samt en række industrielle smøreolier mv., fx hydraulikolie, transmissionsolie, boreolie, skæreolie, maskinolie, kompressorolie o.l., samt andre olier, der konkurrerer hermed, også selv om de er fremstillet af andet end mineralolie.

Betegnelsen hydraulikolie omfatter alle typer olier, herunder bremsevæske til trykcylindre, støddæmpere og hydrauliske bremser.

Følgende olier under pos. 2710 og 3819 er ikke omfattet af afgiftspligten, medmindre olierne kan bruges som erstatning for afgiftspligtige olier eller er omfattet af varegruppe nr. 13 (kemiske stoffer og produkter):

 1. Procesolier
  Procesolier, som er olier, der bruges som komponenter i kemiske/tekniske produkter eller som proceshjælpemiddel ved fremstilling af kemiske/tekniske produkter, og som indgår i de fremstillede produkter, fx:
  • olier til fremstilling af farmaceutiske, veterinære og kosmetiske produkter (hvide olier) olier til fremstilling af trykfarver, træbehandlingsmidler, møbelpolish, gulvpolish, skocreme, plantebeskyttelsespræparater, slipmidler og additivkoncentrater
  • olier til imprægnering af kabler, wirer, tovværk og emballagematerialer
  • olier til imprægnering af mineraluld til isolering
  • olier til blødgøring af gummi og polymerblanding, asfalt, vejmarkeringsmaterialer og fugemasser olier til brug som støvdæmpnings- og antiklumpemidler for granulater, som skumdæmpningsmidler i den kemiske industri og i lim- og klæbestoffer.
 2. Transformatorolie (isoleringsolier)
  Transformatorolie (isoleringsolier), der bruges som køle- og isoleringsmiddel i elektrisk udstyr, især transformatorer, reaktorer og elektriske afbrydere.
   
 3. Formolier
  Formolier, der bruges i lervare-, bygge- og metalindustrien til påføring af forme for at hindre, at emnerne binder til formene og for at forbedre emnernes overfladekvalitet.
   
 4. Rustbeskyttende olier
  Rustbeskyttende olier, der bl.a. bruges til behandling af biler.
   
 5. Fedter (smørefedt).

Afgiftsfritagelsen for emballager til ovenanførte olier under nr. 1-5 forudsætter, at olierne tariferes i pos. 2710 eller 3819. Hvis olierne tariferes i pos. 3403, er emballagen altid omfattet af afgiftspligten, se nedenstående.

Pos. 3403: alle varer under pos. 3403 er omfattet af afgiftspligten, fx tilberedte smøremidler, herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikorrosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler, samt præparater, der bruges til olie - eller fedtbehandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer.

Andre mineralolieprodukterAfgiftspligten omfatter endvidere alle varer, der er afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven, fx benzin, dieselolie, petroleum, flaskegas (LPG) og karburatorvæske.

Varer, der henhører under både varegruppe nr. 8 og nr. 13 (kemiske stoffer og produkter), fx flaskegas, og som sælges i genpåfyldelige trykbeholdere, kan være fritaget for afgift, se nærmere under varegruppe nr. 13.

§ 1, nr. 9
Bekæmpelsesmidler
Bekæmpelsesmidler, der er afgiftspligtige efter lov om afgift af bekæmpelsesmidler (G.7), dvs. bl.a. insektmidler (insekticider), ukrudtsmidler (herbicider), svampemidler (fungicider), vækstreguleringsmidler, afskrækningsmidler (repellanter), træbeskyttelsemidler (mod svamp og skadedyr), midler mod mus, rotter mv.

'§ 1, nr. 10
Maling mv.
Maling, lakker, farvestof, kit- og spartelmasse samt andre varer henhørende under pos. 3208-3210 og 3214.

Pos. 3208: maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymere eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et ikke-vandigt medium.

Pos. 3209: maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et vandigt medium.

Pos 3210: anden maling og andre lakker, klare eller pigmenterede; tilberedte koldtvandsfarver, af den art der anvendes til farvning af læder.

Pos. 3214: kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler o.l.; spartelmasse; ikke-ildfaste præparater til overfladebehandling af facader, vægge o.l.

§ 1, nr. 11
Parfumevarer mv.
Parfumevarer, kosmetik og toiletmidler samt andre varer henhørende under pos. 3303-3307.

Pos. 3303: parfumer og toiletvand, bl.a.

 • parfumer i flydende, cremeagtig eller fast form, herunder stifter
 • toiletvand, fx lavendelvand og eau de cologne.
Pos. 3304: tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje (undtagen lægemidler), herunder præparater til solbeskyttelse og solbruning; manicure- og pedicurepræparater, fx
 • læbestifter, øjenskygge, mascara og øjenbrynsstifter
 • ansigtspudder, babypudder, talkumpudder, skønhedscreme og solcreme
 • manicure- og pedicurepræparater, fx neglelak og neglebåndsfjernere.
Pos. 3305: hårplejemidler, bl.a.
 • shampoo, hårlak, brillantine, pomade og hårvand.
Pos. 3306: præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser; tandtråd i pakninger til detailsalg, fx
 • tandpasta, mundvand og tandtråd
 • pulver, creme og tabletter til fastgørelse af proteser.
Pos. 3307: præparater til brug før, under og efter barbering, deodoriseringsmidler til personlig brug, præparater til badebrug, hårfjerningsmidler samt andre parfumevarer mv.; tilberedte rumdesodoriseringsmidler, også parfumerede eller med desinficerende egenskaber, bl.a.
 • barbercreme og -skum
 • desodoriserings- og antitranspirationsmidler til personligt brug fx deodoranter
 • parfumeret badesalt og præparater til skumbade
 • rumdesodoriseringsmidler, også til køleskabe og biler opløsninger til kontaktlinser eller kunstige øjne bestemt til rensning, desinfektion mv.
 • toiletmidler til dyr, fx hundeshampoo
 • vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med parfume eller kosmetik.

§ 1, nr. 12
Kølervæske mv.
Kølervæske til motorer og sprinklervæske.

§ 1, nr. 13
Kemiske stoffer og produkter
Kemiske stoffer og produkter, der er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, dog bortset fra genpåfyldelige trykbeholdere omfattet af § 2, nr. 1, litra a, eller § 2, nr. 4, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr.

Afgiften omfatter kun varer, der af producenten eller importøren er eller burde være klassificeret som farlig efter reglerne, samt varer, der er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 (nye produkter). I langt de fleste tilfælde vil klassificeringen afspejles i, at emballagen er mærket med faresymbol og/eller R- og S-sætninger, fx "Irriterer åndedrætsorganerne" eller "Opbevares utilgængeligt for børn", men det er fareklassificeringen og ikke mærkningen, som er afgørende.

Det betyder, at afgiften ikke omfatter emballager til varer, som, selv om den indeholder en vis mængde farligt stof, dog ikke indeholder en tilstrækkelig mængde til, at varen klassificeres som farlig.

TrykbeholdereEmballager i form af genpåfyldelige trykbeholdere til kemiske stoffer og produkter under varegruppe nr. 13 er fritaget for afgift, fx industrigasser. Afgiftsfritagelsen gælder også varer, der er omfattet af både varegruppe nr. 13 og af en af de øvrige varegrupper i afsnittet, fx LPG-gasser, der også er omfattet af varegruppe nr. 8.

Det er en betingelse for afgiftsfritagelse, at trykbeholderen er af en art og type, der er omfattet af § 2, nr. 1, litra a, eller § 2, nr. 4, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr, dvs. at der skal være tale om enten
 • genpåfyldelige trykbærende beholdere og tanke, der bruges til transport af stoffer i klasse 2 efter ADR/RID-konventionerne. ADR-konventionen vedrører landevejstransport og RID-konventionen jernbanetransport. Klasse 2-gasserne er karakteriseret ved at blive transporteret under tryk i gas- og/eller væskefasen, eller
   
 • genopfyldelige bærbare ildslukkere eller flasker til indåndingsapparater.

Aerosolbeholdere (engangstrykbeholdere) er derimod ikke fritaget for afgift.

Genpåfyldelige trykbeholdere er normalt kendetegnet ved at være udstyret med et gevind og en form for ventil eller hane. Engangstrykbeholdere er ofte udstyret med en tekst (forklaring) om bortskaffelsen.

§ 1, nr. 14
Mejeriprodukter
Mælk og mejeriprodukter henhørende under pos. 0401-0403 og 0405, dog bortset fra flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk.

Afgiften omfatter bl.a.

 • mælkepulver og fløde
 • yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, både flydende og som pasta eller i fast form, herunder frosset
 • smør, smørbare mælkefedtprodukter (dairy spreads) og smørolie.

Afgiftspligten omfatter ikke casein, konsum-is, ost og valle.

§ 1, nr. 15
Margarine mv.
Margarine og andre varer henhørende under pos. 1517, samt smørbare produkter bestående af en blanding af mælkefedt og vegetabilsk fedtstof henhørende under pos. 2106.

Afgiften omfatter bl.a. margarine, herunder flydende margarine, og andre spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier, fx kunstigt spisefedt (compound lard) og bagerimargarine.

§ 1, nr. 16
Hunde-/kattefoder
Hunde- og kattefoder henhørende under pos. 2309.10, dvs. hundefoder og kattefoder i pakninger til detailsalg.

§ 1, nr. 17
Saucer mv.
Saucer, sennep og andre varer henhørende under pos. 2103 samt tomatpuré og tomatsaft henhørende under pos. 2002.

Pos. 2103: saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep, fx bernaisesauce, bolognaisesauce, champignonsauce, flydende mangochutney, mayonnaise, salatdressinger, sellerisalt, sojasauce, tomatketchup, worcestersauce, aromatisk bitter, sennep og sennepsmel.

Afgiftspligten omfatter ikke ekstrakter og saft af kød, fisk o.l. eller supper og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf.

Form og typeSalgs- og multipakemballage under 20 liter er omfattet af afgiftspligten uanset form og type, dvs. fx ampuller, baljer, balloner, bøtter, dunke, dåser, etuier, fade, flakoner, flasker, indpakningspapir, kar, kartoner, kasser, konservesglas, krukker, krus, pakkasser, poser, skrin, spande, sække, tremmekasser, tuber og æsker.

RumindholdVed en emballages rumindhold forstås emballagens (beholderens) bruttovolumen (indvendige mål) og ikke den mængde, der er påfyldt eller skal påfyldes.

SalgsemballageVed salgsemballage (primær emballage) forstås emballage, der er udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger. Emballager til vareprøver, der ikke er beregnet til salg, og hvor emballagens art og form klart adskiller sig fra emballager til varer, der almindeligvis sælges, er derimod ikke afgiftspligtige.

Landsskatteretten har i TfS 1999, 497, fastslået, at trykbeholdere er salgsemballager, uanset at indholdet af beholderne og selve beholderne ikke kunne udskilles i separate enheder.

Landsskatteretten har i en afgørelse endvidere fastslået, at det i relation til begrebet salgsemballage ikke kan tillægges betydning, hvorvidt emballagen overdrages til forbrugeren i forbindelse med overdragelsen af dens indhold.

Indpakning af varer i detailhandlen, fx varer, der puttes i poser, pakkes ind i gavepapir eller samles i en papæske, anses ikke for salgsemballage og er derfor ikke omfattet af afgiftspligten.

MultipakVed multipak (sekundær emballage) forstås emballage udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, og sælges som sådan til den endelige bruger eller forbruger. Dobbeltemballering af varer er dermed fuldt ud omfattet af afgiften, fx 4 stk. håndsæbe eller 2 tuber tandpasta, der er emballeret enkeltvis og samlet ved en yderemballage.

Varer i afgiftspligtige salgsemballager, der efterfølgende indgår i en fælles ydre emballage (sampakkes med) med ikke-afgiftspligtige varer, fx

 • bilsæt med børste og vaskepolish,
 • færdig middagsret vedlagt en selvstændig emballeret sauce eller
 • symaskine vedlagt en lille beholder med symaskineolie,

anses efter afgiftsloven ikke som multipak. Afgiftspligten omfatter kun den direkte emballage om vaskepolishen, saucen og symaskineolien.

Transportemballage Transportemballage (tertiær emballage) er ikke omfattet af afgiftspligten. Ved transportemballage forstås emballage til håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipakemballager, fx paller og kasser af pap og karton, herunder plastfyld og metalbeskyttere mv. til emballagen. Transportemballage sikrer varerne imod skader ved håndtering og transport af varerne.

Transportemballage er også fritaget for afgift, selv om den efterfølgende bruges som display (POS-salgsopstilling) i butikker o.l.

Endelig forbrugerDen endelige forbruger eller bruger kan være både en privat person og en virksomhed. Eksempelvis er en virksomhed, der indkøber varer til brug i virksomheden, den endelige bruger, uanset om varerne bruges i egen virksomhed eller bruges, som led i leveringen af en serviceydelse (frisør, hotel, rengøring, værksted o.l.).

ToldtarifToldtariffen er et varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, som bruges ved opkrævning af told af varer fra tredjelande og ved udvekslingen af oplysninger om uden- og indenrigshandel i EU. Nærmere oplysninger om Toldtariffen fremgår af Toldvejledningen og INTRASTAT-vejledningen.

Vareområde
§ 2a
Afgiftspligten omfatter poser (bæreposer) af papir eller plast mv. med hank e.l., fx stropper eller snipper, der kan sammenbindes, og som

 • har et rumindhold op til hank på mindst 5 liter og
 • med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker o.l.
Der er ikke afgift på følgende poser
 • lukkede poser (topsvejsede) til fx køkkenruller og toiletpapir
 • poser, der bruges til andre formål end bærepose. Momsnævnet har truffet afgørelse om, at isolerende termoposer til brug for opbevaring af frost- og kølevarer (TfS 1994, 712) og plastposer med påsvejset hank/krog beregnet til ophæng af færdigvarer på stænger i detailbutikker (TfS 1994, 713) ikke er omfattet af afgiftspligten.
 • poser, der er umiddelbart sammenlignelige med bærenet og tasker, fx poser af meget kraftig plast.
 • poser med en størrelse, der gør dem uegnede til brug som bæreposer. Momsnævnet har truffet afgørelse om, at en affaldssæk med snoretræk, som måler 77x104 cm er afgiftsfri, medens en affaldspose med snoretræk, som måler 54x64 cm, er afgiftspligtig (TfS 1994, 714).

Benævnelsen af posen, fx affaldspose, har ikke betydning i spørgsmål om afgiftspligten.

Plastposer til affald - snørelukningLandsskatteretten har den 26. september 2002 afsagt kendelse i en sag om plastposer til affald med snørelukning. Kendelsen er offentliggjort på SKM2002.512.LSR.

Retten fandt, at snørelukningen hovedsageligt har til formål at fungere som lukning af posen. Det forhold, at snørelukningen tillige - evt. efter en sammenbinding - kan anvendes til at bære posen i, kan efter rettens opfattelse ikke medføre, at posen kan antages at få en en funktion, således at den med rimelighed kan erstattes af stofposer mv. Henset til ordlyden af emballageafgiftslovens § 2, a, samt forarbejderne hertil, fandt Landsskatteretten, at den af virksomheden fremstillede pose ikke kan anses for omfattet af afgiftspligten.

Der er vist eksempler på beregning af posers rumfang i bilaget.

Vareområde
§ 2c
Afgiftspligten omfatter engangsservice uanset fremstillingsmateriale, dvs. knive, gafler, skeer, tallerkener og krus mv. af plast og pap m.m., som sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug, uanset at det måske kan anvendes flere gange.

Engangsservice er afgiftspligtig både til privat brug og til erhvervsmæssigt brug, herunder også selv om varen udelukkende er af en type og art, der kun bruges erhvervsmæssigt (fra 1. april 2001).

Afgørelser
På grundlag af navnlig Momsnævnets afgørelser er afgiftspligtens omfang blevet fastlagt. Som eksempler på afgiftspligtige og afgiftsfri varer efter disse afgørelser og efter lovændring nr. 1292 af 20. december 2000 kan nævnes:

Eksempler på afgiftspligtige varer

 • bakker med en længde eller tallerkener med en diameter på 33 cm eller derunder
 • drikkebægre og beholdere med et rumindhold op til 2 liter, også selv om de er forsynet med målestreger.
 • drikkebægre med målestreger af polypropylen (hospitalsbægre), som kan forsynes med et låg med drikketud
 • drinkspinde
 • engangskopper fremstillet af pap af typer, der udelukkende benyttes til demonstration (prøvesmagning) af andre varer
 • grilltallerkener med flere rum.
 • kaffefade (bakker med fordybning til en kop - anvendes som kombineret tallerken og underkop)
 • plastrørepinde
 • plastskeer i importerede pakninger, som desuden indeholder sukker, flødepulver samt en serviet.
 • portionsskåle til is og desserter
 • pølsebakker fremstillet af foldet pap.
 • tallerkener - trekantede, der er specielt konstruerede til automater med mikrobølgeovn.
 • træspatler til isbægre mv.

Eksempler på ikke-afgiftspligtige varer

 • aluminiumsbakker og -forme
 • askebægre (aluminium eller pap med aluminiumsbelægning)
 • burgerpakninger (transportpakninger).
 • bægre og beholdere med et rumindhold på over 2 liter
 • bægerholdere (genbruges)
 • isbægre
 • ispinde
 • låg til bægre mv.
 • papbakker til jordbær, tomater, champignons mv.
 • pindemadspinde
 • plattebakker af aluminium med mindst 5 rum
 • serveringsbakker med en længde på mere end 33 cm
 • servietter og engangsduge
 • sugerør
 • yoghurtbægre med påtryk.

Vareområde
§ 2d
Afgiftspligten omfatter folier fremstillet af blød pvc (polyvinylchlorid), der er egnet til emballering af levnedsmidler, dvs. indpakningsfilm, husholdningsfilm o.l.

Af Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1215 af 18. december 2000 om materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer fremgår det, hvilke bløde pvc-folier der er egnet til emballering af levnedsmidler. Disse folier henhører bl.a. under toldtariffens pos. 3919, 3920, 3921 og 3926.

Laminat Den del af et laminat, som er blød pvc-folie, er afgiftsbelagt.

Afgiftsfri varerDer findes typer af levnedsmiddelfolier, som ikke er af pvc, eller som ikke er til levnedsmidler, og som derfor er afgiftsfri.

Pvdc er ikke en pvc, idet materialerne er lavet af hver sit grundstof. Ved blød pvc forstås, at pvc'en kemisk er tilsat en blødgører, der gør materialet blødt. Folier af ren pvc uden blødgørere er ikke omfattet af afgiften.

Pvc-folier, der i udlandet er brugt til emballering af levnedsmidler, som efterfølgende indføres her til landet, er ikke omfattet af afgiftspligten.

§ 2Afgiften af emballager til stykafgiftspligtige varer i G.1.1.1 er Ny tekst startindtil 1. februar 2004Ny tekst slut for  

Stk. 1 Beholdere af karton eller af laminater af forskellige materialer*)

med et rumindhold under 10 cl0,15 kr. pr. stk.
med et rumindhold ikke under 10 cl
og ikke over 40 cl
0,30 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 40 cl,
men ikke over 60 cl
0,50 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 60 cl,
men ikke over 110 cl
1,00 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 110 cl,
men ikke over 160 cl
1,50 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 160 cl2,00 kr. pr. stk.

Stk. 2 Beholdere af andre materialer, fx glas, plast og metal

med et rumindhold under 10 cl 0,25 kr. pr. stk.
med et rumindhold ikke under 10 cl
og ikke over 40 cl
0,50 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 40 cl,
men ikke over 60 cl
0,80 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 60 cl,
men ikke over 110 cl
1,60 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 110 cl,
men ikke over 160 cl
2,40 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 160 cl3,20 kr. pr. stk.

*) Laminater er sammensvejsede folier af forskellige materialer som pap, papir, aluminium, plast mv. Beholdere, der er fremstillet af laminat, som udelukkende består af flere slags plastmaterialer, er afgiftspligtige som beholdere af plast.

Ved rumindhold forstås beholderens bruttovolumen og ikke den mængde, der er påfyldt eller skal påfyldes.

Tidligere afgiftssatser, se G.1 Bilag 2.

1. februar 2004 Øl/mineralvandNy tekst startFra 1. februar 2004 nedsættes afgiften for emballager til øl og mineralvand. Ovenanførte afgiftssatser gælder uændret for spiritus, vin og frugtvin.Ny tekst slut

De nye afgiftssatser for øl og mineralvand er følgende:

Beholdere uanset materiale (glas, plast, metal, karton mv.) 

med et rumindhold under 10 cl 0,05 kr. pr. stk.
med et rumindhold ikke under 10 cl
og ikke over 40 cl
0,10 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 40 cl,
men ikke over 60 cl
0,16 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 60 cl,
men ikke over 110 cl
0,32 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 110 cl,
men ikke over 160 cl
0,48 kr. pr. stk.
med et rumindhold over 160 cl0,64 kr. pr. stk.

AfgiftsgodtgørelseNy tekst startVirksomheder, der pr. 1. februar 2004 ligger inde med øl og mineralvand, kan i et vist omfang få godtgjort forskellen mellem gammel og ny afgift af lagret, se nærmere i ToldSkats nyhedsbreve (Registrerede virksomheder og Detailhandlere).Ny tekst slut

§ 2, stk. 3Afgiften af emballager til vægtafgiftspligtige varer i G.1.1.2 beregnes efter emballagens samlede vægt på grundlag af nedenstående 12 materialeafhængige (miljøbaserede) afgiftssatser, der gælder fra 1. april 2001:

Nr. 1

Pap og papir, primært materiale, samt tekstiler0,95 kr. pr. kg

Primært materiale er nyproduceret materiale (virgint materiale).

Nr. 2 og stk. 6

Pap og papir, sekundært materiale0,55 kr. pr. kg

Sekundært materiale er genvundet materiale. For at bruge at bruge denne afgiftsats skal virksomheden dokumentere, at emballagen indeholder mindst 50 pct. sekundære materialer, fx ved en fabrikanterklæring eller en tro og love erklæring.

Nr. 3

Plast (undtagen eps og pvc), primært materiale12,95 kr. pr. kg

Primært materiale er nyproduceret materiale (virgint materiale).

For emballage af eps (ekspanderet polystyren) og pvc (polyvinylklorid) gælder afgiftssatsen i nr. 7.

Nr. 4 og stk. 6

Plast (undtagen eps og pvc), sekundært materiale7,75 kr. pr. kg

Sekundært materiale er genvundet materiale. For at bruge at bruge denne afgiftsats skal virksomheden dokumentere, at emballagen indeholder mindst 50 pct. sekundære materialer, fx ved en fabrikanterklæring eller en tro og love erklæring.

For emballage af eps (ekspanderet polystyren) og pvc (polyvinylklorid) gælder afgiftssatsen i nr. 7.

Nr. 5 og stk. 7

Plast (undtagen eps og pvc), højfyldt7,75 kr. pr. kg

I højfyldt emballage er plastmaterialer delvist erstattet med andre materialer, fx kalk. Det er en betingelse for brug af denne afgiftssats, at virksomheden kan dokumentere, at emballagen består af mindst 50 pct. fyldstof, fx ved en fabrikanterklæring eller en tro og love erklæring.

For emballage af eps (ekspanderet polystyren) og pvc (polyvinylklorid) gælder afgiftssatsen i nr. 7.

Nr. 6

Plast (undtagen eps og pvc), UN-godkendt10,35 kr. pr. kg

UN (FN) godkendt emballage opfylder visse sikkerhedsmæssige krav og anvendes til transport og opbevaring af farligt gods. Det er betingelse for brug af denne sats, at UN-godkendelsen fremgår af selve emballagen.

For emballage af eps (ekspanderet polystyren) og pvc (polyvinylklorid) gælder afgiftssatsen i nr. 7.

Nr. 7

Plast af eps (ekspanderet polystyren) og pvc (polyvinylklorid)20,35 kr. pr. kg

Nr. 8

Aluminium33,30 kr. pr. kg

Ikke-magnetisk metal, der bl.a. bruges til fremstilling af fødevarebeholdere, konservesdåser og låg.

Nr. 9

Hvidblik og stål9,25 kr. pr. kg

Hvidblik er en tynd, fortinnet stålplade, der bl.a. bruges til dåsefremstilling.

Nr. 10

Hvidblik og stål, UN-godkendt7,40 kr. pr. kg

Hvidblik er en tynd, fortinnet stålplade, der bl.a. bruges til dåsefremstilling.

UN (FN) godkendt emballage opfylder visse sikkerhedsmæssige krav og anvendes til transport og opbevaring af farligt gods. Det er betingelse for brug af denne sats, at UN-godkendelsen fremgår af selve emballagen.

Nr. 11

Glas og keramik1,85 kr. pr. kg

Nr. 12

Træ0,55 kr. pr. kg

LaminatFor laminater kan afgiftssatsen udregnes efter de enkelte materialers andel (vægtet) eller efter det materiale, der har den højeste afgiftssats eller mindst udgør 90 pct. af emballagens vægt, se i øvrigt G.1.2.2.2.

Tidligere afgiftssatser, se G.1 Bilag 2.

MaterialerVirksomheden skal vide, hvilke materialer der indgår i emballagen og vægten af disse materialer, enten gennem oplysning fra producenten eller fra egen undersøgelse af varen. Det er den registrerede virksomhed, der er ansvarlig for, at afgiften beregnes på et korrekt grundlag.

Der skal for hver emballage (emballeret vare) foreligge en opgørelse over de materialer, der indgår i emballagen, enten fra emballagefabrikanten eller fra virksomhedens egen opgørelse.

GennemsnitsvejningEmballagevægten kan for ensartede emballager fastsættes på grundlag af en gennemsnitsvejning af et repræsentativt udsnit af de pågældende emballager, dog mindst 10 emballager. Gennemsnitsvejning af de enkelte emballager skal foretages så ofte, som det ud fra den pågældende emballages art og type, er nødvendigt for at sikre en korrekt afgiftsbetaling, dog mindst én gang om året. Virksomheden skal sammen med regnskabet opbevare dokumentation for de foretagne vejninger.

Ved indførsel af varer fra udlandet, hvor der ikke foreligger oplysninger fra producenten om emballagens bestanddele og vægt, således at varemodtageren selv må konstatere disse, kan der for mindre partier af ensartede varer eller for meget dyre varer fx parfume, ses bort fra kravet om vejning af mindst 10 emballager.

Varemodtageren kan i sådanne tilfælde fastsætte bestanddele og vægt på grundlag af en enkelt emballage, men det er uændret virksomhedens ansvar at vide, hvilke materialer emballagen består af, og vægten af disse, ligesom virksomheden skal opbevare den vejede emballage og dokumentation for den foretagne vejning/opgørelse/fastsættelse af den enkelte emballages vægt.

§ 2, stk. 4
Låg, kapsler mv.
Der skal betales afgift af alle dele af salgsemballagen, dvs. også af emballagens låg, kapsler, håndtag og etiketter. Hvis emballagen består af flere materialer, beregnes afgiften ved først at gange vægten af de enkelte materialedele med den respektive sats og derefter lægge tallene sammen.

90 pct.-reglenHvis et enkelt materiale udgør mere end 90 pct. af emballagens vægt, kan afgiften beregnes efter satsen for dette materiale alene, men af emballagens samlede vægt.

§ 2, stk. 5Virksomheden kan dog altid vælge at beregne afgiften for den samlede emballage, herunder emballage, der består af laminater, efter satsen for det materiale i emballagen, der har den højeste afgiftssats, og efter emballagens samlede vægt.

Op- og nedrundingVed opvejning af en emballages enkelte afgiftspligtige bestanddele, der vejer 1 g eller derover fastsættes vægten af bestanddelene i hele g, medens vægten af bestanddele, der vejer under 1 g, fastsættes i mg. Vægten op- eller nedrundes til g eller mg efter de almindelige regler, dvs. 5 eller derover rundes op og under 5 rundes ned.

Vægten af den enkelte afgiftspligtige bestanddel i g eller mg ganges herefter med antallet af emballageenheder. Den herved fremkomne afgiftspligtige vægt for varepartiet anføres i hele kg efter de almindelige regler, jf. ovenfor.

EksemplerEksempel 1
Glasflaske med låg af aluminium. Flasken er indpakket i karton af mindst 50 pct. sekundære materialer ifølge fabrikanterklæring.

MaterialeVægt i g

Andel
materiale

Sats i kr.
pr. kg

Afgift i kr.
Glasflaske400

77%

1,85

0,74
Låg af aluminium20

4%

33,30

0,67
Kartonæske, sekundær100

19%

0,55

006
Emballageafgift i alt   1,47

Eksempel 2
Beholder af karton (primært materiale) med skruelåg af plast.

MaterialeVægt i g

Andel
materiale

Sats i kr.
pr. kg

Afgift i kr.
Karton, primær40

89%

0,95

0,04
Plastskruelåg5

11%

12,95

0,06
Emballageafgift i alt   0,10

Eksempel 3
Glasflaske med en prop af plast og en etiket.

MaterialeVægt i g

Andel
materiale

Sats i kr.
pr. kg

Afgift i kr.
Glasflaske560

92%

1,85

1,04
Plastprop35

6%

12,95

0,45
Etiket11

2%

0,95

0,01
Emballageafgift i alt   1,50
Da glasset udgør mere end 90 pct. af emballagens samlede vægt, kan afgiften beregnes ud fra satsen for glas (1,85 kr.) og af emballagens samlede vægt (585 g) = 1,12 kr. i afgift.

Eksempel 4
Juicekarton af laminat.

MaterialeVægt i g

Andel
materiale

Sats i kr.
pr. kg

Afgift i kr.
Pap24,5

71%

0,95

0,02
Plast7,9

23%

12,95

0,10
Aluminium2,1

6%

33,30

0,07
Emballageafgift i alt   0,19

Afgiftssats
§ 2b
Afgiften er af

- poser af papir mv.10 kr. pr. kg
- poser af plast mv.22 kr. pr. kg

Tidligere
afgiftssatser
I perioden 1.1.1994-31.12.1997 var afgiften af

- poser af papir mv.  9 kr. pr. kg
- poser af plast mv.20 kr. pr. kg

Afgiftssats
§ 2c, stk. 2
Afgiften af engangsservice er 19,20 kr. pr. kg.

Tidligere
afgiftssatser
I perioden 1.1.1989-31.3.2001 var afgiften en værdiafgift på 1/3 af den afgiftspligtige værdi (normalt engrosprisen) inkl. afgiften, men ekskl. moms.

Afgiftssats
§ 2d, stk. 2
Afgiften af pvc-folier er 20,35 kr. pr. kg.

Tidligere
afgiftssatser
I perioden 1.1.1999-31.3.2001 var afgiften 12 kr. pr. kg.

§§ 3-3b
Virksomheder skal eller kan registreres som oplagshaver eller varemodtager efter nedenstående regler, se i øvrigt de generelle regler om registrering i A.5. Ved anmeldelse til registrering bruges blanket 24.020, der kan fås elektronisk eller hos ToldSkat.

Fremstilling af varer
§ 3, stk. 1
Virksomheder, der fremstiller

 • emballager til drikkevarer mv. omfattet af lovens § 1, nr. 1-4 (styk-/vægtafgift)
 • poser
 • engangsservice og
 • pvc-folier

skal anmelde sig til registrering hos ToldSkat.

Virksomhederne, der skal registreres separat for de fire afgiftsområder, registreres som oplagshaver, se A.5.1.

§ 3aOplagshavere, der er registreret vedr. emballager til drikkevarer (stykafgift), kan foruden at fremstille afgiftspligtige varer også indføre tomme drikkevareemballager fra udlandet uden at betale afgift ved modtagelsen og købe ubrugte emballager i ubeskattet stand fra andre registrerede oplagshavere, hvis emballagerne er bestemt til videresalg i ubrugt stand.

Oplagshavere, der er registreret vedr. poser, engangsservice og pvc-folier, kan foruden at fremstille afgiftspligtige varer også indføre afgiftspligtige varer fra udlandet og købe varer fra andre registrerede oplagshavere uden afgift.

Emballering (vægtafgift)
§ 3, stk. 4
Virksomheder, der foretager emballering - aftapning, påfyldning eller pakning af emballageafgiftspligtige varer (vægtafgift) - skal ligeledes anmelde sig til registrering hos ToldSkat. Virksomheden registreres som oplagshaver.

Fremstillingsvirksomheder (emballagefabrikanter), bortset fra fremstilling af drikkevareemballage mv., og mellemhandlere med ubrugte emballager, skal ikke og kan ikke registreres.

Bagatelgrænse
§ 3, stk. 5
Emballeringsvirksomheder af vægtafgiftspligtige emballager, jf. lovens § 1, nr. 5-17, der har et årligt salg til et afgiftsbeløb under 5.000 kr., skal ikke registreres og dermed ikke betale afgift. Hvis virksomheden ligger over beløbsgrænsen og derfor registreres hos ToldSkat, gælder registreringen for 2 år, medmindre virksomheden ophører med at drive afgiftspligtig aktivitet.

Bagatelgrænsen omfatter ikke stykafgiftspligtige emballager.

Detailhandlere
§ 6, stk. 6
Detailhandlere, fx slagtere og viktualieforretninger, skal ikke registreres for eller betale afgift ved pakning/påfyldning af varer, der er omfattet af § 1, nr. 17, fx af mayonnaise, salatdressing, saucer og sennep, for direkte salg til den endelige forbruger, se G.1.1.2.

Mellemhandel
§ 3, stk. 2
Virksomheder, der driver mellemhandel (grossisthandel) med enten

 • ubrugte drikkevareemballager
 • påfyldte vægtafgiftspligtige emballager
 • poser
 • engangsservice eller
 • pvc-folier

kan anmelde sig til registrering hos ToldSkat, men sådanne virksomheder har ikke pligt til være registreret. Ved mellemhandel forstås her videresalg en gros til fx andre handlende eller aftapningsvirksomheder.

Adgangen til registrering for mellemhandel omfatter ikke brugte (påfyldte) stykafgiftspligtige emballager.

§ 3aVirksomheden registreres som oplagshaver og har ret til indføre afgiftspligtige varer fra udlandet og købe varer fra andre registrerede oplagshavere uden afgift.

Aftapning
§ 3, stk. 3
Endvidere kan virksomheder, der aftapper eller påfylder drikkevarer på emballage, fx bryggerier, anmelde sig til registrering.

Aftapningsvirksomheder registreres som oplagshaver og har ret til at indkøbe ubrugte emballager fra registrerede oplagshavere her i landet eller fra udlandet uden at betale afgift. Afgiften betales ved den påfyldte emballages udlevering fra virksomheden, se G.1.4.

Lønarbejde
§ 3b
ToldSkat kan efter ansøgning give en registreret virksomhed tilladelse til at lade større partier varer fremstille for sin regning (lønarbejde) i en anden registreret virksomhed (fabrikationsvirksomheden).

ToldSkat kan efter ansøgning endvidere give tilladelse til, at virksomheder, der ikke har erhvervsmæssig fremstilling af afgiftspligtige varer, registreres i de tilfælde, hvor virksomheden er eneforhandler af en vare, som virksomheden lader fremstille for sin regning (lønarbejde) i en anden registreret virksomhed.

Lokaler
§ 3, stk. 6
Virksomheden kan nægtes registrering eller få registreringen tilbagekaldt, hvis virksomhedens lokaler er eller senere bliver indrettet på en sådan måde, at ToldSkats kontrol ikke kan udføres på rimelig måde.

§ 7-7a
Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal registreres som varemodtager, se A.5.2.

Hvis virksomheden driver mellemhandel (engroshandel) er der mulighed for at blive registreret som oplagshaver, se G.1.3.1, punktet Mellemhandel.

Fjernsalg
§ 3, stk. 7
Virksomheder, der har postordresalg e.l. fra udlandet til kunder i Danmark, fx med parfumevarer, skal registreres efter loven, se A.5.4.

Bagatelgrænse
§ 7a, stk. 4
Virksomheder, der indfører (modtager) afgiftspligtige varer, dvs. styk- og vægtafgiftspligtige emballager, bæreposer, engangsservice og pvc-folier, fra udlandet til et samlet afgiftsbeløb på under 5.000 kr. årligt (12 måneders periode), skal ikke registreres og ikke betale afgift. Der er således ikke tale om noget bundfradrag ved afgiftsbetalingen, men alene om en fritagelse for registrering og dermed betaling af afgift.

Virksomheden skal løbende foretage en vurdering af, hvorvidt modtagelsen af varer vil komme til at ligge under eller over bagatelgrænsen. Hvis virksomheden vurderer, at bagatelgrænsen er eller vil blive overskredet, skal virksomheden straks anmelde sig til registrering hos ToldSkat. Registreringen gælder minimum 2 år, medmindre virksomheden ophører med indførsel af afgiftspligtige varer.

Bagatelgrænsen gælder også for privatpersoners indførsel (modtagelse) af afgiftspligtige varer fra udlandet.

§§ 4-5
Virksomheder, der er registreret som oplagshaver, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned. Om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.

I den opgjorte afgiftspligtige mængde kan virksomheden fradrage varer, der er udleveret ubeskattet i månedens løb, se A.7.1.2. Den ubeskattede udlevering omfatter dog ikke varer til diplomater mfl.

Der gælder følgende supplerende regler for oplagshavere, der er registreret efter loven:

Emballage
Stykafgift
Opgørelsen foretages på grundlag af udleveringen af emballager, der er fremstillet af virksomheden eller tilført denne ubeskattet fra udlandet eller fra andre registrerede virksomheder. For aftapningsvirksomheder omfatter den afgiftspligtige mængde antallet af udleverede påfyldte emballager.

§ 5, stk. 1, nr. 6For emballager, der er udleveret ubeskattet til en køber til formål, der ikke medfører afgiftspligt for emballagen (ubrugte emballager), skal virksomheden i forbindelse med ordreoptagelsen kræve, at køberen giver oplysning om emballagens anvendelse, jf. lovens § 15, stk. 5. Fakturaen skal forsynes med tydelig angivelse af, at emballagen er leveret uden afgift og derfor ikke må anvendes til formål, der medfører afgiftspligt.

§ 3a
Stykafgiftspligtige emballager påfyldt indhold kan ikke leveres (overføres) ubeskattet til en anden registreret virksomhed.

Emballage
Vægtafgift
Opgørelsen foretages på grundlag af virksomhedens udlevering af emballerede varer i afgiftsperioden.

Der skal for hver emballeret vare foreligge en opgørelse over den anvendte emballages sammensætning og vægt og det samlede antal udleverede emballerede varer, se G.1.2.2.2.

Til den afgiftspligtige udleverede mængde skal ikke medregnes

 • emballager, hvoraf der tidligere er betalt afgift (genpåfyldelige emballager), og
 • emballager til vareprøver, der ikke er beregnet til salg, og hvor emballagens art og form klart adskiller sig fra emballager til varer, der almindeligvis sælges.

§ 3aVægtafgiftspligtige emballager, der er påfyldt indhold, kan leveres (overføres) ubeskattet til en anden registreret virksomhed.

Bæreposer
Opgørelsen foretages på grundlag af udleveringen af poser, der er fremstillet af virksomheden eller tilført denne ubeskattet fra udlandet eller fra andre registrerede virksomheder.

Hvis udlevering og/eller fakturering af poser sker i antal stk., kan omregning til kg ske på basis af en vægt pr. stk., der er beregnet ved vejning af mindst 100 poser.

Engangsservice
Pvc-folier
Se de generelle regler i A.7.

§§ 7-7aVirksomheder, der er registreret som varemodtagere, skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i følgende måned angive mængden af de varer, som virksomheden har modtaget i månedens løb, se A.7.2.

Indførsel
§ 8
Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for momsfrihed efter momslovens § 36, stk. 1-3, se Momsvejledningen.

Bevillings-
virksomheder
§ 6, stk. 1
Virksomheder kan få bevilling (tilladelse) til afgiftsfritagelse for eksportemballage (stykafgiftspligtige emballager), der købes her i landet eller indføres fra udlandet, og som ikke er genstand for omsætning her i landet.

Ved eksportemballage forstås stykafgiftspligspligtige emballager, der påfyldt indhold udelukkende omsættes uden for Danmark. Emballagen må således købes her i landet eller indføres fra udlandet af virksomheder, der agter at påfylde indhold for derefter at udføre varen.

Udførsel
§ 6, stk. 2
Virksomheder, der ikke er registreret efter afgiftsloven som oplagshaver, kan meddeles afgiftsgodtgørelse for ubrugte eller påfyldte emballager, der leveres til udlandet. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. Se i øvrigt A.8.2.

Ny tekst startFor brugte emballager (påfyldte emballage) kan der dog ikke godtgøres afgift for ud over den afgift, der påhviler en tilsvarende ny emballage, jf. § 2, nr. 9, i lov nr. 1217 af 27. december 2003, der træder i kraft den 1. februar 2004.Ny tekst slut 

Fra 1. april 2001 har der ikke været adgang til afgiftsgodtgørelse for påfyldte emballager (dåseøl mv.), der leveres til skibe og fly i EU-trafik med henblik på salg til passagerer i dansk farvand/luftrum for efterfølgende medtagelse i land.

§ 6, stk. 3Virksomheder, der ikke er registreret efter afgiftsloven som oplagshaver, kan meddeles afgiftsgodtgørelse for poser, engangsservice og pvc-folier, der leveres til udlandet. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. Se i øvrigt A.8.2.

Genudførsel
§ 6, stk. 4
Der kan gives godtgørelse af afgiften af beholdere til spiritus, vin, frugtvin, øl, mineralvand, limonade og andre varer tilsat kulsyre, der brugte leveres tilbage og sælges til fornyet anvendelse (genpåfyldning) i udlandet. Det følger af bestemmelsens ordlyd, at flaskerne skal være bestemt til genpåfyldning, se SKM2003.374.HR.

Godtgørelse gives til virksomheder, der selv har indført de beholdere eller tilsvarende beholdere, som genudføres til fornyet anvendelse i udlandet, eller til andre virksomheder end de, der har indført beholderne, fx flaskeskyllerier, og som har fået retten til afgiftsgodtgørelse overdraget fra importøren.

ToldSkat udsteder efter ansøgning bevilling til godtgørelse af afgiften.

Der gælder følgende generelle betingelser for godtgørelse:

 • at beholderne udføres i hel tilstand beregnet til genpåfyldning.
 • at udførslen af de brugte beholdere til genpåfyldning i udlandet sker mindre end 1 år efter, at beholderne er indført og afgift betalt.
 • at udførslen sker i forbindelse med et salg og dokumenteres efter de almindelige regler for udførsel af varer fra momsregistrerede virksomheder (udførselsangivelse mv.).
 • at virksomheden periodisk til ToldSkat afgiver en anmodning, der indeholder en opgørelse over de udførte beholdere, der ønskes godtgørelse for.
 • at opgørelsen er udfærdiget på grundlag af salgsfakturaer mv. over de udførte flasker og indeholder en specifikation over flaskerne opdelt på beholdertyper, antal flasker, flaskestørrelse (nominelt indhold i cl), afgiftsbeløb og samlet afgiftsbeløb.
 • at virksomheden i opgørelsen afgiver en erklæring om, at beholderne er udført til genpåfyldning i udlandet. Det er ikke et krav, at der sker genpåfyldning med samme type drikkevare.
 • at virksomheden søger om afgiftsgodtgørelse inden 1 år efter beholdernes udførsel.
 • som dokumentation for betalt afgift ved indførslen skal virksomheden kunne fremlægge en attest (blanket 24.032), der er overdraget fra den varemodtager (importør), som har betalt afgift af beholderne ved indførslen. Overdragelse af retten til afgiftsgodtgørelse til virksomheden skal kunne dokumenteres ved en erklæring fra importøren.

ToldSkat kan i bevillingen fastsætte yderligere bestemmelser om regnskab og kontrol.

Genindvinding af glas
§ 6, stk. 5
Der kan gives godtgørelse af afgiften af glasbeholdere, der oprindeligt har indeholdt naturligt, kulsyreholdigt mineralvand, uden tilsat kulsyre, med et kulsyreindhold på mindst 0,4 pct. mas. Det er en betingelse, at beholderne genindvindes til glasfabrikation.

ToldSkat udsteder efter ansøgning bevilling til godtgørelse.

Der kan ikke gives godtgørelse for andre glasbeholdere eller beholdere/emballager af andre materialer, der efterfølgende genindvindes.

Ompakning af varerVed indførsel af varer fra udlandet bliver disse i visse tilfælde efterfølgende ompakket og eksporteret. Uanset at varen udføres, kan der ikke gives godtgørelse for den ved indførselen betalte afgift af emballage, der bortfjernes ved ompakningen.

§ 9Regnskabet kan føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab eller i tilslutning til dette, se A.10.1.1.

Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 (L66) er der fra 1. januar 2003 indført øgede krav til regnskaber og fakturaer i bl.a. emballageafgiftsloven, se A.10.1.3.

EmballageFor aftapningsvirksomheder, der aftapper, påfylder eller pakker afgiftspligtige varer (vægtafgiftsemballager), skal det i øvrigt af regnskabet fremgå for hver art og størrelse af de emballerede varer, dels emballagematerialets art, dels materialets vægt i kg, g eller mg.

Anvender virksomheden halvfabrikata, fx folie, som afgiftspligtig salgsemballage og multipak, skal der føres regnskab over den mængde, der er anvendt til dette formål.

Afregning
§§ 10-13
Reglerne for afregning af afgift, se A.11. Ved angivelse og afregning anvendes separate angivelses- og indbetalingsblanketter, således

 • emballageafgift (stykafgift): blanket nr. 24.004 for oplagshavere og blanket nr. Y-903A (stykafgift/poseafgift) for varemodtagere
 • emballageafgift (vægtafgift): blanket nr. 24.040 for oplagsgavere og blanket nr. Y-927A for varemodtagere
 • poser: blanket nr. 24.007 (poseafgift) for oplagshavere og blanket nr. Y-903A (stykafgift/poseafgift) for varemodtagere
 • engangsservice: blanket nr. 24.035 for oplagshavere og blanket nr. Y-911A for varemodtagere og
 • pvc-folier: blanket nr. 29.035 for oplagshavere og blanket nr. Y-926A for varemodtagere.

Kontrol mv.Reglerne for kontrol (§§ 15-17) og efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12, straffebestemmelser (§§ 18-19), se A.13 og klagevejledning (§ 21b), se A.14.

§ 15, stk. 5ToldSkat kan afkræve erhvervsdrivende oplysning om deres indkøb og anvendelse af emballager, der kan bruges til afgiftspligtigt formål, se G.1.4.1.

Bæreposer - rumfangTil brug for bedømmelsen af, hvorvidt en pose er afgiftspligtig, dvs. har et rumfang på 5 liter eller derover, se G.1.1.4, er der vist nogle eksempler på beregning af posers rumfang.

Beregningerne er baseret på retvinklede posers mål i fladlagt tilstand - se Illustrationer.

Udgangspunktet for beregning af rumfanget er i alle tilfælde en pose uden fals. I poser med fals tillægges falsen højde og bredde således:

Poser uden fals:
h = Afstand fra bund til hank (L), b = Bredde (B)

Sidefalsposer:
h = Afstand fra bund til hank (L), b = Bredde (B) + 2 sidefals (2SF)

Bundfalsposer:
h = Afstand fra bund til hank (L) + bundfals (BF), b = Bredde (B)

Bund/sidefalsposer (klodsbundsposer):
h = Afstand fra bund til hank (L) + bundfals (BF), b = Bredde (B) + 2 sidefals (2SF)

På baggrund af posens omkreds beregnes en cirkulær bund, og højden reduceres med radius i cirklen: Radius = 2 x b / 2 x ¶. Højde = h - radius

Rumfanget beregnes herefter således: Højde x ¶ x radius², idet ¶= 22/7.

Beregningseksempler

Fladlagt mål i cm 

 Rumfang 

Afstand til hank

BreddeSidefalsBundfals
LBSFBFH x ¶ x R2
 Poser uden fals     

 40

30 

  

8.721

 40

20

  

4.281

 30

20

  

3.008

Sidefalsposer     

 40

30 

5

 

13.884

 40

20

5

 

8.721

 20

10

5

 

1.736

Bundfalsposer     

 35

20

5

 

4.281

 50

20

4

 

6.063

 40

20

2

 

4.536

 Bund/sidefalsposer (klodsbundsposer)     

 40

30

8

 22.463

 40

30

7

 20.328

 35

20

5

5

 8.721


Illustrationer Pose uden fals:

Sidefalspose:

Bundfalspose:

Tidligere afgiftssatser Afgiftssatserne for styk- og vægtafgiftsemballager har inden for de seneste år tidligere udgjort:

StykafgiftPerioden 1.1.1989 - 31.12.1997

Beholdere af glas, plast mv. 

(med et rumindhold under 10 cl)

(afgiftsfri)

med et rumindhold ikke under 10 cl, men ikke over 60 cl

0,50 kr. pr. stk.

med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 106 cl

1,62 kr. pr. stk.

med et rumindhold over 106 cl

2,24 kr. pr. stk.

Beholdere af metal 

0,80 kr. pr. stk.

Beholdere af karton eller af laminater af forskellige materialer 

 (med rumindhold under 10 cl)

 (afgiftsfri)

 med et rumindhold ikke under 10 cl, men ikke over 60 cl

0,38 kr. pr. stk.

 med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 106 cl

 0,70 kr. pr. stk.

 med et rumindhold over 106 cl

1,90 kr. pr. stk.

VægtafgiftPerioden 1.1.1999 - 31.3.2001

1.

Fleksibelt fiberbaseret materiale

19,50 kr. pr. kg

2.

Ikke-fleksibelt fiberbaseret materiale, virgint
samt tekstiler

7,50 kr. pr. kg

3.

Ikke-fleksibelt fiberbaseret materiale,
genvundet

6,00 kr. pr. kg

4.

Plast, formfast

7,50 kr. pr. kg

5.

Plast, formfast og højfyldt

4,50 kr. pr. kg

6.

Plast, formfast og UN-godkendt

6,00 kr. pr. kg

7.

Plast, fleksibel

30,00 kr. pr. kg

8.

Aluminium

11,25 kr. pr. kg

9.

Hvidblik og andre stålemballager

3,75 kr. pr. kg

10.

Hvidblik og andre stålemballager,
UN-godkendt

3,00 kr. pr. kg

11.

Glas og keramik

0,75 kr. pr. kg

12.

 Laminat

15,00 kr. pr. kg

13.

Træ

6,00 kr. pr. kg

Tidligere afgiftssatser for bæreposer, engangsservice og pvc-folier, se G.1.2.