Forord Afgift af råstoffer fremgår af lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998 om afgift af affald og råstoffer med senere ændringer, se nedenfor.

Råstofafgiften blev indført pr. 1. januar 1990 med det formål at tilskynde til begrænsning af råstofforbruget samt fremme genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Afgiften skulle endvidere medvirke til finansiering af statslige aktiviteter på miljø- og råstofområdet.

Lovændringer mv. De senere års lovændringer mv. fremgår af G.3 Affald.

Ny tekst startSe  nyhedsbrev af 22. december 2005 vedrørende de ændringer af råstofafgiften, der er sket ved lov nr. 1408 af 21. december 2005 (Afgiftsændring for bentonit, cement og dolomit- og magnesiumkalk samt afgiftsgodtgørelse ved eksport).Ny tekst slut

§§ 1 og 2Der betales afgift af sådanne råstoffer, hvortil der kræves indvindingstilladelse efter råstofloven, se lovbek. nr. 886 af 18. august 2004 om råstoffer. Der skal endvidere betales afgift af råstoffer, som erhvervsmæssigt indføres fra udlandet, hvis råstofferne er omfattet af lovens bilag 2.

Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m3 efter de i lovens bilag 1 og 2 anførte omregningsfaktorer. Mængden nedrundes til nærmeste hele m3. Bilag 1 og 2 er gengivet senere i dette afsnit.

Det bemærkes, at råstofbetegnelserne kan dække over flere råstoftyper.

Bilag 1Liste over afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktorer:

Ny tekst startBentonitNy tekst slut         1 t = 0,6 m3
Brunkul         1 t = 1,4 m3
Ekspanderende ler1 t = 0,6 m3
Flint1 t = 0,6 m3
Granit (knust og skærver)1 t = 0,6 m3
Granit (brosten, kantsten, blokke o.l.)1 t = 0,4 m3
Grus1 t = 0,6 m3
Ildfast ler1 t = 0,6 m3
Jord (fyldjord, råjord)1 t = 0,6 m3
Kalk1 t = 0,7 m3
Kalkfiller og foderkalk1 t = 1,0 m3
Kalksten1 t = 0,6 m3
Kaolin1 t = 0,6 m3
Kildekalk, mosekalk og søkalk1 t = 0,8 m3
Kiselgur (diatomejord), færdigvarer1 t = 2,5 m3
Klæg1 t = 1,0 m3
Kridt1 t = 0,7 m3
Kvartssand1 t = 0,6 m3
Ler1 t = 0,6 m3
Mergel1 t = 0,6 m3
Moler (jordfugtigt)1 t = 1,0 m3
Moler (tørret, knust)1 t = 1,6 m3
Muld1 t = 0,6 m3
Myremalm1 t = 0,5 m3
Sand1 t = 0,6 m3
Sandsten1 t = 0,6 m3
Skaller1 t = 0,5 m3
Skifer1 t = 0,6 m3
Spagnum, tørvesmuld og tørvestrøelse1 t = 5,0 m3
Sten1 t = 0,6 m3
Tungsand1 t = 0,4 m3
Tørv (fugtig)1 t = 1,6 m3
Tørv (lufttørret)1 t = 2,5 m3
  

Bilag 2Liste over Ny tekst startimporteredeNy tekst slut råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften Ny tekst startmed tilhørende omregningsfaktorerNy tekst slut.

Positionsteksterne er stedvis forkortet af pladsmæssige grunde. I tvivlstilfælde henvises til toldtariffen.

25.05Naturligt sand Ny tekst startaf enhver art, også farvet, undtagen metalholdigt sand henhørende under kap. 26 (malme, slagger og aske)Ny tekst slut:

2505.10.00        Kvartssand1 t = 0,6 m3
2505.90.00 Andre naturlige sandtyper (fx søsand, bakkesand m.m.)1 t = 0,6 m3

25.08Lerarter Ny tekst start(undtagen ekspanderet ler henhørende under pos. 6806), andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinaslerNy tekst slut:

Bentonit:

2508.10.00Bentonit1 t = 0,6 m3

Andre lerarter (fx teglværksler og lignende lerarter) bortset fra kaolin, bentonit, blegejord og valkejord (fullerjord), ildfast ler:

2508.40.00Alle varer1 t = 0,6 m3

25.09Kridt:

2509.00.00Alle varer1 t = 0,7 m3

25.12Fossilt kiselmel Ny tekst startog lignende kiselholdige jordarterNy tekst slut, med en tilsyneladende densitet på 1000 kg/m3 eller derunder, også brændt:

2512.00.00 
- moler (jordfugtigt)1 t = 1,0 m3
- moler (tørret, knust)1 t = 1,6 m3

25.16Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten:

Granit:

2516.11.00Rå eller groft tildannet1 t = 0,4 m3
2516.12.10 Ny tekst startKun tilskåretNy tekst slut til blokke eller plader Ny tekst startaf tykkelse 25 cm og derunderNy tekst slut1 t = 0,4 m3
2516.12.90Tildannet på anden vis1 t = 0,4 m3

Sandsten:

2516.21.00Rå eller groft tildannet1 t = 0,4 m3
2516.22.10Ny tekst startKun tilskåretNy tekst slut til blokke eller plader Ny tekst startaf tykkelse 25 cm og derunderNy tekst slut1 t = 0,4 m3
2516.22.90Tildannet på anden vis1 t = 0,4 m3

25.17Tilslagsmaterialer mv.:

2517.10.10Småsten, grus, singels og flint1 t = 0,6 m3
Ny tekst start2517.10.20Ny tekst slutNy tekst startKnust dolomit og knuste kalkstenNy tekst slut Ny tekst start1 t = 0,6 m3Ny tekst slut 
2517.10.80Andre varer af lignende art (fx knust granit)

1 t = 0,6 m3

2517.30.00Tjæremakadam1 t = 0,6 m3
2517.49.00Granulater, splinter og pulver af stenarter Ny tekst starthenhørende under pos. 2515 eller 2516Ny tekst slut(bortset fra marmor)1 t = 0,6 m3

25.18Ny tekst startDolomit, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret til blokke eller plader; stampeblanding af dolomit:Ny tekst slut

Ny tekst start2518.10.00Ny tekst slut Ny tekst startDolomit, ikke brændt eller sintretNy tekst slut Ny tekst start1 t = 0,7 m3Ny tekst slut
Ny tekst start2518.20.00Ny tekst slut Ny tekst startBrændt eller sintret dolomitNy tekst slut Ny tekst start1 t = 0,7 m3Ny tekst slut
Ny tekst start2518.30.00Ny tekst slut Ny tekst startStampeblanding af dolomitNy tekst slut Ny tekst start1 t = 0,7 m3Ny tekst slut

25.19Ny tekst startNaturlig magnesiumcarbonat (magnesit); smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid, også rent:Ny tekst slut

Ny tekst start2519.10.00Ny tekst slut Ny tekst startNaturlig magnesiumcarbonat (magnesit)Ny tekst slutNy tekst start1 t = 0,7 m3Ny tekst slut
Ny tekst start2519.90Ny tekst slut Ny tekst startAndre varer:Ny tekst slut 
Ny tekst start2519.90.10Ny tekst slutNy tekst startMagnesiumoxid, undtagen brændt naturlig magnesiumcarbonatNy tekst slutNy tekst start1 t = 0,7 m3Ny tekst slut
Ny tekst start2519.90.30Ny tekst slutNy tekst startDødbrændt (sintret) magnesiaNy tekst slutNy tekst start1 t = 0,7 m3Ny tekst slut
Ny tekst start2519.90.90Ny tekst slutNy tekst start Andre varerNy tekst slutNy tekst start1 t = 0,7 m3Ny tekst slut

25.21Kalksten Ny tekst startaf den art, der anvendesNy tekst slut til kalk- cement - eller metalfremstilling:

2521.00.00Alle varer1 t = 0,6 m3

25.22Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, Ny tekst startundtagen calciumdioxid og calciumhydroxid under pos. 2825Ny tekst slut:

2522.10.00Brændt kalk1 t = 1,6 m3
2522.20.00Læsket kalk1 t = 1,3 m3
2522.30.00Hydraulisk kalk1 t = 1,2 m3

25.23Cement, også farvet eller i form af klinker:

2523.10.00Cementklinker1 t = 1,1 m3
2523.21.00Portland cement: Hvid eller kunstigt farvet1 t = 1,1 m3
2523.29.00Portland cement, andre varer1 t = 1,1 m3
2523.30.00Aluminatcement1 t = 1,1 m3
2523.90.10Slaggecement1 t = 1,1 m3
2523.90.30Puzzolancement1 t = 1,1 m3
2523.90.90Anden hydraulisk cement1 t = 1,1 m3

27.03Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret:

2703.00.00Alle varer1 t = 5,0 m3

68.01Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen skifer):

6810.00.00Alle varer1 t = 0,4 m3

Afgiftens størrelse
§ 3
Afgiften udgør 5 kr. pr. m3 af råstoffet.

Afgiftssatsen er ikke ændret inden for de seneste år.

Ny tekst startDen ændring af loven, der er sket ved lov nr. 1408 af 21. december 2005, medfører, at importører har mulighed for at betale afgift af den dokumenterede anvendte mængde råstoffer til fremstilling af færdigvaren cement ved hjælp af de såkaldte leverandør- og fabrikanterklæringer. Tilsvarende fremgår det nu eksplicit af § 3, stk. 1, at danske producenter af cement tillige skal fremlægge dokumentation for mængden af medgåede råstoffer ved fremstillingen af cement. Hvis ikke importøren eller producenten af cement kan fremskaffe dokumentation for den anvendte mængde råstoffer, der er medgået til fremstilling af cementen, vil der skulle betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2.Ny tekst slut 

 

Registreringspligt
§§ 4 og 5
Virksomheder, der erhvervsmæssigt indvinder afgiftspligtige råstoffer, eller som erhvervsmæssigt Ny tekst startimporterer de råstoffer, der er nævntNy tekst slut i bilag 2, og som udleverer råstoffer, som endnu ikke har været bearbejdet, eller kun har været underkastet en enkelt bearbejdning, sortering, nedknusning, lufttørring e.l. simpel bearbejdning, skal registreres. De generelle regler om registrering, se A.5. Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 24.033.

Erhvervsmæssig
indvinding
Ved erhvervsmæssig indvinding forstås indvinding, hvortil der kræves indvindingstilladelse efter § 7 i lovbek. nr. 886 af 18. august 2004 om råstoffer (råstofloven).

Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på land må kun ske efter tilladelse fra amtsrådet, og tilladelse til indvinding på strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende landvegetation, kan kun meddeles med tilslutning fra Kystinspektoratet.

Indvinding af råstoffer på havbunden (søterritoriet og kontinentalsoklen) må kun ske efter tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Virksomheder, der har opnået tilladelse til indvinding af afgiftspligtig råstoffer, skal således anmelde sig til registrering, hvis de ønsker at gøre brug af tilladelsen.

Disse virksomheder skal ikke betale afgift ved indførslen eller tilførslen af afgiftspligtige råstoffer, men først når råstoffet udleveres fra virksomheden eller udtages til produktion.

Undtagelse
§ 2a
Virksomheder, der indvinder eller fra udlandet modtager under 200 m3 råstoffer årligt, skal ikke betale afgift. Disse virksomheder skal ikke registreres.

Vejanlæg
Det betragtes ikke som råstofindvinding, såfremt fjernelse af grusmaterialer eller andre materialer er fornødent til gennemførelse af et vejprojekt. Dette forudsætter, at materialerne er indvundet i selve vejarealet som en nødvendig udgravning i selve projektet. Grusmaterialer o.l., som udgraves ekstra, fx ved at gå i dybden under den normale bundkote, er at betragte som råstofindvinding. Det samme gælder grusmaterialer o.l., som er indvundet uden for vejanlægget.

Råjordsarbejder
Der kræves ikke tilladelse efter råstofloven til råjordsarbejder på land, hvis jorden udgraves et sted i et anlæg - fx et vejprojekt - og indbygges eller udlægges et andet sted. Dette gælder også for råjord udgravet i forbindelse med terrænregulering uden for vejarealet, hvis terrænreguleringen indgår og udføres som en del af vejprojektet som skråningsarealer, vandbassiner e.l. Tilsvarende gælder for råjord fra udgravninger i andre bygge- og anlægsarbejder.

§ 4, stk. 2
Registrerede virksomheder er berettiget til at modtage afgiftspligtige råstoffer fra andre registrerede virksomheder, uden at afgiften er betalt.

§ 13 Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, som er kalenderkvartalet.

§ 5, stk. 1
Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde foretages på grundlag af udleveringen af afgiftspligtige råstoffer, som enten ikke har været bearbejdet eller kun har været underkastet en enkelt bearbejdning, sortering, nedknusning, lufttørring e.l. simpel bearbejdning.

Udlevering
Ved udlevering forstås den fysiske udlevering fra den registrerede virksomheds lager.

Anlægsarbejder
En registreret virksomhed, der ved siden af råstofindvindingen har erhvervsmæssige aktiviteter i form af anlægsarbejder, skal således betale afgift af de afgiftspligtige råstoffer på det tidspunkt, hvor råstofferne fysisk forlader virksomheden (udtages til anlægsarbejdet).

§ 5, stk. 2
Registrerede virksomheder, der anvender afgiftspligtige råstoffer i videregående processer, der bortset fra vand kræver tilført andre materialer, opvarmning, brænding o.l. (fx fremstilling af færdigvarer), skal medregne den Ny tekst starttilførteNy tekst slut mængde råstoffer til den afgiftspligtige mængde. Ny tekst startDet betyder, at det først er på det tidspunkt, hvor råstoffet indgår i den videregående proces, at der skal ske opgørelse af den afgiftspligtige mængde og dermed afregning af afgiften. Et eventuelt spild eller svind i form af vandindhold fra udvindingstidspunktet til tilførselstidspunktet medregnes herved ikke i den afgiftspligtige mængde.Ny tekst slut

Ved opgørelsen medregnes enhver udlevering af de afgiftspligtige råstoffer i periodens løb. Råstoffer, der udleveres uden vederlag eller forbruges i virksomheden, skal således også medregnes.

§ 5, stk. 3
Råstoffer, der er udleveret afgiftsfrit, kan fradrages, jf. G.4.3.2.

Afgiftspligtens indtræden
Afgiftspligten indtræder ved udleveringen fra indvindingsvirksomheden eller ved anvendelse i indvindingsvirksomheden (fx indgår i produktionen af færdigvarer eller anvendes i forbindelse med anlægsarbejder).

Teglsten
Ved fremstilling af fx teglsten skal den registrerede virksomhed medregne de afgiftspligtige råstoffer til den afgiftspligtige mængde i den afgiftsperiode, hvor råstofferne indgår i teglværksproduktionen, uanset om teglstenene først sælges på et senere tidspunkt.

Sømaterialer
Afgiftspligtige råstoffer, der er indvundet på søterritoriet/kontinentalsoklen, og som ikke fysisk udleveres via den registrerede virksomheds lager, skal medregnes til udleveringen på det tidspunkt, hvor råstofferne (sømaterialerne) forlader indvindingsfartøjet (i dansk eller udenlandsk havn).

Ved landing af sømaterialer i udenlandsk havn eller afsætning andetsteds på søterritoriet eller kontinentalsoklen anses udlevering for sket, når råstoffet forlader indvindingsfartøjet. Ved landing i dansk havn indtræder afgiftspligten, når råstoffet udleveres fra indvindingsfartøjet til en anden virksomhed, eller evt. efter sortering, nedknusning, lufttørring eller anden simpel bearbejdning udleveres fra indvindingsvirksomhedens eget lager.

§ 5, stk. 3
De registrerede virksomheder kan udlevere afgiftspligtige råstoffer uden afgift i følgende omfang:

Til anden registreret
virksomhed
Afgiftspligtige råstoffer kan overføres uden afgift til anden virksomhed, der er registreret efter lov om afgift af råstoffer.

Leverandøren skal udstede faktura, som bl.a. skal indeholde oplysning om, at råstofferne er udleveret uden afgift.

Eksport af råstoffer efter, at de Ny tekst startpå land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdningNy tekst slut.

Ny tekst startVed eksport af videreforarbejdede råstoffer kan registrerede virksomheder således foretage modregning i opgørelsen af den afgiftspligtige mængde råstoffer af eksporterede råstoffer uanset bearbejdningsgrad. Videreforarbejdede råstoffer har været underkastet en videregående proces som f.eks. opvarmning, brænding eller lignende eller er blevet tilført andre materialer end vand.Ny tekst slut

Som dokumentation for udførslen skal virksomheden kunne fremlægge:

  • fakturakopi over de udførte råstoffer og
  • skriftlig ordre, korrespondance med køberen, bankafregning e.l.
Sømaterialer, der leveres direkte til udenlandsk havn eller anlægsarbejde, er ikke omfattet af afgiftsfritagelsen, da de ikke har været underkastet en bearbejdning på land (her i landet).

Den afgiftsfri udlevering fradrages ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde.

Der henvises i øvrigt til afsnit A.7.1.2.

§ 6Følgende råstoffer er fritaget for afgift:

Strandfodring Råstoffer, der indvindes til brug for strandfodring.

Ved strandfodring forstås tilførsel af materialer til et strandområde (der er under nedbrydning) med henblik på, at materialerne kan indgå i materialeomsætningen, således at nettonedbrydningen helt eller delvist stoppes. Hvis hensigten er, at det tilførte materiale skal indgå permanent i et anlæg, en opfyldning e.l., vil der ikke være tale om strandfodring.

HavbundsmaterialerHavbundsmaterialer, der stammer fra oprensnings- og uddybningsarbejder (klapmaterialer), og som nyttiggøres som råstoffer.

AffaldsprodukterRest- og affaldsprodukter, som indvindes fra allerede afsluttede depoter mv.

OverjordogmuldOverjord og muld, der udleveres uden vederlag.

Ved overjord og muld forstås den jord og muld, som findes oven på det råstof, som ønskes udvundet.

Brunkul, kiselgur, skifer, dolomitkalk, og ildfast ler, som for tiden ikke indvindes her i landet, er også fritaget for afgift.

§ 2aVirksomheder, der indvinder eller fra udlandet modtager under 200 m3 råstoffer årligt, skal ikke betale afgift.

§ 7
Virksomheder, der ikke er registreret efter lov om afgift af råstoffer, kan ved erhvervsmæssig udførsel af råstoffer, Ny tekst startder på land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdningNy tekst slut, få den betalte afgift godtgjort. Ny tekst startDer ydes dog kun godtgørelse, hvis den betalte afgift pr. år udgør mindst 500 kr. Den årlige opgørelse, som danner baggrund for afgiftsgodtgørelsen, kan kun foretages samlet én gang om året.Ny tekst slut 

Det er kun afgiften af de råstoffer, der har været underkastet en Ny tekst startsimpel eller videregåendeNy tekst slut bearbejdning på land, som kan godtgøres. Det betyder, at der ikke kan gives afgiftsgodtgørelse for råstoffer, der sejles direkte til udenlandske destinationer.

Gravning, sugning og lastning over sold kan ikke anses for at være en bearbejdning af råstofferne. Alle andre behandlinger, der foregår på land - såvel simple som videregående - medfører, at betingelsen om bearbejdning er opfyldt.

Ros
Som eksempel kan nævnes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der kan ydes godtgørelse ved eksport af ros, idet der er tale om en bearbejdning.

Færdigvarer
Afgiftsgodtgørelsen efter lovens § 7 forudsætter, at der er tale om eksport af råstoffer. Ny tekst startDer ydes imidlertid afgiftsgodtgørelse uanset bearbejdningsgraden af råstofferne efter den ændring af loven, der er sket ved lov nr. 1408 af 21. december 2005. Der ydes således også godtgørelse ved eksport af videreforarbejdede råstoffer såsom moler, tegl, mursten, tagsten m.v.Ny tekst slut 

Dokumentation
Eksportøren skal som dokumentation for den anvendte mængde afgiftspligtige råstoffer fremlægge en erklæring herom fra fabrikanten.

Afregning Reglerne for afregning af afgift, se A.11.

Ved angivelse og afregning af afgift anvendes en særlig angivelses- og indbetalingsblanket, blanket 24.014, som SKAT sender til virksomheden.

Regnskab Reglerne for regnskab (§ 14) fremgår af A.10.

Kontrol mv.Reglerne for kontrol (§§ 25-28), efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12 , straffebestemmelser (§§ 33-34), se A.13 og klagevejledning, se A.14.