§§ 1 og 2Der betales afgift af sådanne råstoffer, hvortil der kræves indvindingstilladelse efter råstofloven, se lovbek. nr. 886 af 18. august 2004 om råstoffer. Der skal endvidere betales afgift af råstoffer, som erhvervsmæssigt indføres fra udlandet, hvis råstofferne er omfattet af lovens bilag 2.

Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m3 efter de i lovens bilag 1 og 2 anførte omregningsfaktorer. Mængden nedrundes til nærmeste hele m3. Bilag 1 og 2 er gengivet senere i dette afsnit.

Det bemærkes, at råstofbetegnelserne kan dække over flere råstoftyper.

Bilag 1Liste over afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktorer:

Ny tekst startBentonitNy tekst slut         1 t = 0,6 m3
Brunkul         1 t = 1,4 m3
Ekspanderende ler1 t = 0,6 m3
Flint1 t = 0,6 m3
Granit (knust og skærver)1 t = 0,6 m3
Granit (brosten, kantsten, blokke o.l.)1 t = 0,4 m3
Grus1 t = 0,6 m3
Ildfast ler1 t = 0,6 m3
Jord (fyldjord, råjord)1 t = 0,6 m3
Kalk1 t = 0,7 m3
Kalkfiller og foderkalk1 t = 1,0 m3
Kalksten1 t = 0,6 m3
Kaolin1 t = 0,6 m3
Kildekalk, mosekalk og søkalk1 t = 0,8 m3
Kiselgur (diatomejord), færdigvarer1 t = 2,5 m3
Klæg1 t = 1,0 m3
Kridt1 t = 0,7 m3
Kvartssand1 t = 0,6 m3
Ler1 t = 0,6 m3
Mergel1 t = 0,6 m3
Moler (jordfugtigt)1 t = 1,0 m3
Moler (tørret, knust)1 t = 1,6 m3
Muld1 t = 0,6 m3
Myremalm1 t = 0,5 m3
Sand1 t = 0,6 m3
Sandsten1 t = 0,6 m3
Skaller1 t = 0,5 m3
Skifer1 t = 0,6 m3
Spagnum, tørvesmuld og tørvestrøelse1 t = 5,0 m3
Sten1 t = 0,6 m3
Tungsand1 t = 0,4 m3
Tørv (fugtig)1 t = 1,6 m3
Tørv (lufttørret)1 t = 2,5 m3
  

Bilag 2Liste over Ny tekst startimporteredeNy tekst slut råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften Ny tekst startmed tilhørende omregningsfaktorerNy tekst slut.

Positionsteksterne er stedvis forkortet af pladsmæssige grunde. I tvivlstilfælde henvises til toldtariffen.

25.05Naturligt sand Ny tekst startaf enhver art, også farvet, undtagen metalholdigt sand henhørende under kap. 26 (malme, slagger og aske)Ny tekst slut:

2505.10.00        Kvartssand1 t = 0,6 m3
2505.90.00 Andre naturlige sandtyper (fx søsand, bakkesand m.m.)1 t = 0,6 m3

25.08Lerarter Ny tekst start(undtagen ekspanderet ler henhørende under pos. 6806), andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinaslerNy tekst slut:

Bentonit:

2508.10.00Bentonit1 t = 0,6 m3

Andre lerarter (fx teglværksler og lignende lerarter) bortset fra kaolin, bentonit, blegejord og valkejord (fullerjord), ildfast ler:

2508.40.00Alle varer1 t = 0,6 m3

25.09Kridt:

2509.00.00Alle varer1 t = 0,7 m3

25.12Fossilt kiselmel Ny tekst startog lignende kiselholdige jordarterNy tekst slut, med en tilsyneladende densitet på 1000 kg/m3 eller derunder, også brændt:

2512.00.00 
- moler (jordfugtigt)1 t = 1,0 m3
- moler (tørret, knust)1 t = 1,6 m3

25.16Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten:

Granit:

2516.11.00Rå eller groft tildannet1 t = 0,4 m3
2516.12.10 Ny tekst startKun tilskåretNy tekst slut til blokke eller plader Ny tekst startaf tykkelse 25 cm og derunderNy tekst slut1 t = 0,4 m3
2516.12.90Tildannet på anden vis1 t = 0,4 m3

Sandsten:

2516.21.00Rå eller groft tildannet1 t = 0,4 m3
2516.22.10Ny tekst startKun tilskåretNy tekst slut til blokke eller plader Ny tekst startaf tykkelse 25 cm og derunderNy tekst slut1 t = 0,4 m3
2516.22.90Tildannet på anden vis1 t = 0,4 m3

25.17Tilslagsmaterialer mv.:

2517.10.10Småsten, grus, singels og flint1 t = 0,6 m3
Ny tekst start2517.10.20Ny tekst slutNy tekst startKnust dolomit og knuste kalkstenNy tekst slut Ny tekst start1 t = 0,6 m3Ny tekst slut 
2517.10.80Andre varer af lignende art (fx knust granit)

1 t = 0,6 m3

2517.30.00Tjæremakadam1 t = 0,6 m3
2517.49.00Granulater, splinter og pulver af stenarter Ny tekst starthenhørende under pos. 2515 eller 2516Ny tekst slut(bortset fra marmor)1 t = 0,6 m3

25.18Ny tekst startDolomit, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret til blokke eller plader; stampeblanding af dolomit:Ny tekst slut

Ny tekst start2518.10.00Ny tekst slut Ny tekst startDolomit, ikke brændt eller sintretNy tekst slut Ny tekst start1 t = 0,7 m3Ny tekst slut
Ny tekst start2518.20.00Ny tekst slut Ny tekst startBrændt eller sintret dolomitNy tekst slut Ny tekst start1 t = 0,7 m3Ny tekst slut
Ny tekst start2518.30.00Ny tekst slut Ny tekst startStampeblanding af dolomitNy tekst slut Ny tekst start1 t = 0,7 m3Ny tekst slut

25.19Ny tekst startNaturlig magnesiumcarbonat (magnesit); smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid, også rent:Ny tekst slut

Ny tekst start2519.10.00Ny tekst slut Ny tekst startNaturlig magnesiumcarbonat (magnesit)Ny tekst slutNy tekst start1 t = 0,7 m3Ny tekst slut
Ny tekst start2519.90Ny tekst slut Ny tekst startAndre varer:Ny tekst slut 
Ny tekst start2519.90.10Ny tekst slutNy tekst startMagnesiumoxid, undtagen brændt naturlig magnesiumcarbonatNy tekst slutNy tekst start1 t = 0,7 m3Ny tekst slut
Ny tekst start2519.90.30Ny tekst slutNy tekst startDødbrændt (sintret) magnesiaNy tekst slutNy tekst start1 t = 0,7 m3Ny tekst slut
Ny tekst start2519.90.90Ny tekst slutNy tekst start Andre varerNy tekst slutNy tekst start1 t = 0,7 m3Ny tekst slut

25.21Kalksten Ny tekst startaf den art, der anvendesNy tekst slut til kalk- cement - eller metalfremstilling:

2521.00.00Alle varer1 t = 0,6 m3

25.22Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, Ny tekst startundtagen calciumdioxid og calciumhydroxid under pos. 2825Ny tekst slut:

2522.10.00Brændt kalk1 t = 1,6 m3
2522.20.00Læsket kalk1 t = 1,3 m3
2522.30.00Hydraulisk kalk1 t = 1,2 m3

25.23Cement, også farvet eller i form af klinker:

2523.10.00Cementklinker1 t = 1,1 m3
2523.21.00Portland cement: Hvid eller kunstigt farvet1 t = 1,1 m3
2523.29.00Portland cement, andre varer1 t = 1,1 m3
2523.30.00Aluminatcement1 t = 1,1 m3
2523.90.10Slaggecement1 t = 1,1 m3
2523.90.30Puzzolancement1 t = 1,1 m3
2523.90.90Anden hydraulisk cement1 t = 1,1 m3

27.03Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret:

2703.00.00Alle varer1 t = 5,0 m3

68.01Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen skifer):

6810.00.00Alle varer1 t = 0,4 m3

Afgiftens størrelse
§ 3
Afgiften udgør 5 kr. pr. m3 af råstoffet.

Afgiftssatsen er ikke ændret inden for de seneste år.

Ny tekst startDen ændring af loven, der er sket ved lov nr. 1408 af 21. december 2005, medfører, at importører har mulighed for at betale afgift af den dokumenterede anvendte mængde råstoffer til fremstilling af færdigvaren cement ved hjælp af de såkaldte leverandør- og fabrikanterklæringer. Tilsvarende fremgår det nu eksplicit af § 3, stk. 1, at danske producenter af cement tillige skal fremlægge dokumentation for mængden af medgåede råstoffer ved fremstillingen af cement. Hvis ikke importøren eller producenten af cement kan fremskaffe dokumentation for den anvendte mængde råstoffer, der er medgået til fremstilling af cementen, vil der skulle betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2.Ny tekst slut