Forord Afgift af svovl fremgår af lovbekendtgørelse nr. 78 af 8. februar 2006 med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Afgiften blev indført ved lov nr. 421 af 14. juni 1995, der trådte i kraft den 1. januar 1996 og har til formål at begrænse udledningen af svovl (svovldioxid) til luften.

Afgiften pålægges svovlindholdet i svovlholdige brændsler og drivmidler og omfatter både fossile brændsler (mineralolieprodukter, kul og naturgas) og andre svovlholdige brændsler som træ, halm og affald.

Der skal som hovedregel også betales energiafgift og CO2-afgift af de energiprodukter, hvoraf der skal betales svovlafgift. Der henvises til kapitlerne om de enkelte energiafgifter og CO2-afgift, se del F.

Som en følge lov om CO2-kvoter er der ved lov nr. 464 af 9. juni 2004 (L 229) sket en mindre ændring af adgangen til særligt bundfradrag for energitunge virksomheder, se G.11.4.8. Adgangen til fradrag gælder herefter generelt for virksomheder, der er omfattet af CO2-kvotereguleringen. Ændringerne skal godkendes af EU-Kommissionen. Skatteministeren udsteder en ikrafttrædelsesbekendtgørelse, når der foreligger en godkendelse. Ændringerne vil få virkning fra 1. januar 2005. Der henvises endvidere til note 8 til lovbekendtgørelse nr. 78 af 8. februar 2006

Der findes endvidere en bekendtgørelse om måling af svovl, jf. bekendtgørelse nr. 1163 af 21. december 1995.

Lovændringer mv.Der er sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.DatoÆndring

688

17.09.1998 Lovbekendtgørelse 

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse 

390

02.06.1999 Kraftvarmeværker 

165

15.03.2000 Opkrævningsloven 

1029

22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf 

1297

20.12.2000Afgiftstekniske ændringer

393

06.06.2002 Ophævelse af afgiften af visse biobrændsler, standardgodtgørelse ved røgrensning og særligt bundfradrag ved køb af procesvarme

464 

09.06.2004

Særligt bundfradrag til CO2-kvotevirksomheder (Ikke trådt i kraft - afventer EU-Kommissionens godkendelse).

325 

18.05.2005 

Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 

428

06.06.2005 

Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 

 1417

21.12.2005 

Svovlafgiftsfritagelse af egne fremstillede energiprodukter, der anvendes til produktion af tilsvarende energiprodukter 

 78

08.02.2006

Lovbekendtgørelse 

1536

19.12.2007

Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. (Indeksering af energiafgifterne)

524 17.06.2008 Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love - undtagelser til energibeskatningsdirektivet mv.
52712.06.2009 Skattereformen, Forårspakke 2.0 

 

Lov nr. 527 af 12. juni 2009Lov nr. 527 af 12. juni 2009 omhandler en forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften.

Loven er en udmøntning af Skattereformen, Forårspakke 2.0 på følgende aftalepunkter:

 • Forhøjelse af energiafgifterne på brændsler og el med hhv. 15 pct. og 5 pct. (Forventet ikrafttræden: 1. januar 2010 *)
 • Forhøjelse af grøn energiafgift på el i husholdninger og erhverv med 6 øre pr. kWh. (Ikrafttræden: 1. januar 2011) For erhvervenes fremstilling udgør afgiften lidt under en tredjedel i perioden 2010-2012. Afgiften er lempet for landbrug og gartneri.
 • Indførelse af energiafgift på brændsler anvendt til fremstilling i erhverv med 15 kr. pr. GJ. Afgiften udgør lidt under en tredjedel i perioden 2010-2012. Afgiften er lempet for landbrug og gartneri. *
 • Mineralogiske processer, kemisk reduktion, elektrolyse og metallurgiske processer friholdes for afgift i overensstemmelse med EU's energibeskatningsdirektiv 2003/96 af 27. oktober 2003. (Forventet ikrafttræden: 1. januar 2010 *)
 • Med aftalen Lavere skat på arbejde fra 2007 blev energiafgifterne indekseret frem til 2015. Med Forårspakke 2.0 indekseres energiafgifterne og afgiften på svovl også efter 2015.*
 • Der indføres ens beskatning af central og decentral kraftvarme. (Ikrafttræden: 1. januar 2010) 
 • Energiafgift på el til belysning. (Ikrafttræden: 1. januar 2010)
 • Reglerne vedrørende afgift af el til opvarmning af transformerstationer mv. præciseres, således at der betales afgift heraf. (Ikrafttræden: 1. januar 2010)
 • Afgift på køling som ligestiller energi til opvarmning og nedkøling. (Ikrafttræden: 1. januar 2010)
 • Forhøjelse af affaldsafgiften via en forhøjelse af deponeringssatsen, indeksering af forbrændingsafgiften og afgift på farligt affald. Afgiften på deponeret farligt affald træder i kraft i 2012 og udgør ca. en tredjedel i perioden 2012-2014. Der ydes endvidere fradrag for bortkøling. (Ikrafttræden: 1. januar 2010)
 • Der indføres afgift på smøreolier, hydraulikolier mv. (Ikrafttræden: 1. januar 2010)

   

   

  * Loven sættes i kraft ved udstedelse af en ikrafttrædelsesbekendtgørelse. Loven har virkning fra 1. januar 2010 eller senere.

  Der vil blive udarbejdet og offentliggjort nyhedsbreve rettet mod de relevante virksomheder.

   

§ 1Der skal betales afgift af svovlindholdet i følgende varer, hvis varerne indeholder over 0,05 pct. svovl:

Kul-, olie- og gasprodukter
§ 1, nr. 1-13

 1. Gas- og dieselolie
 2. Fuelolie, bitumen samt tallolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg og andre varer udvundet af saften fra træ, som bruges eller er bestemt til at bruges til fremstilling af varme.
 3. Fyringstjære
 4. Petroleum
 5. Stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders og koksgrus
 6. Jordoliekoks
 7. Brunkulsbriketter og brunkul
 8. Blyholdig benzin
 9. Blyfri benzin
 10. Autogas (LPG)
 11. Anden flaskegas (LPG)
 12. Gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas), og som biprodukt i raffineringsprocesser
 13. Naturgas.

Biobrændsler og affald
§ 1, nr. 14
Halm, træpiller med svovlholdigt bindemiddel, affald og andre svovlholdige brændsler, der indfyres i produktionsanlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW (1 MW).

 Efter bemærkningerne til lovforslaget er det som udgangspunkt forudsat, at svovlindholdet i biobrændsler, affald mv. er over de ovenanførte 0,05 pct.

Indtil 1. juli 2002 var træ, træflis og skovflis samt træpiller uden svovlholdigt bindemiddel også omfattet af afgiftspligten efter § 1, nr. 14. Ved lov nr. 393 af 6. juni 2002 (L 190) blev disse varer, der måtte anses for rent træ, undtaget fra afgiftspligten. Varer, der ikke kan anses for rent træ, fx spånpladeaffald, der foruden træ også indeholder limrester mv., er fortsat omfattet af afgiftspligten.

Landsskatteretten har, jf. TfS 2000, 143, truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for at antage, at svovlindholdet i brændsler, der er omfattet af loven § 1, nr. 14 (biobrændsler mv.) skal bestemmes på grundlag af af tørstofindholdet.

Ved bestemmelse af, hvorvidt biobrændslet er over de anførte 0,05% svovlindhold, kan virksomhederne derfor valgfrit lade svovlindholdet bestemme ud fra brændslets tørstofindholdet (ekskl. vand) eller på brændselsbasis (inkl. vand).

El-fremstilling
§ 34
Varer, der er brugt til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, og hvor der betaltes el-afgift, var i perioden 1.1.1996 - 31.12.1999 ikke omfattet af afgiftspligten. Elektriciteten blev i stedet pålagt en særlig svovlafgift pr. kWh fremstillet elektricitet, der opkrævedes og afregnedes af el-selskaberne.

Fra 1. januar 2000 er svovlafgiftspligtige varer til fremstilling af elektricitet omfattet af lovens almindelige regler.

Afgiftssatser
§ 2, stk. 1

Ny tekst startSvovlafgift - opgjort efter svovlindholdet i svovlafgiftspligtige brændsler (svovlafgiftslovens § 2, stk. 1):Ny tekst slut

Ny tekst startAfgiftssatserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015, jf lov nr. 1536 af 19. december 2007.Ny tekst slut

Ny tekst startI perioden 2010-2015 gælder nedenstående satser, jf. lov nr. 527 af 12. juni 2009Ny tekst slut

Ny tekst startEfter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016. Reguleringen af satserne sker på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilken satsen skal gælde. Satserne vil til sin tid blive offentliggjort for hvert år.Ny tekst slut

  

1. jan. - 31. dec. 2010

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Svovl i afgiftspligtige brændslerkr./kg

21,0

21,4

21,8

22,2

22,6

23,0

Tidligere afgiftssatser:

 1.1.1996 - 31.12.2007

 20,0 kr. pr. kg svovl

 1.1.2008 - 31.12.2008

 20,4 kr. pr. kg svovl

 1.1.2009 - 31.12.2009

 20,8 kr. pr. kg svovl

Almindeligt bundfradrag
§ 32
Som en overgangsbestemmelse har der efter lovens § 32 i perioden 1.1.1996 - 31.12.1999 kunnet foretages et fradrag - almindeligt bundfradrag - i den mængde, hvoraf der skulle betales afgift. Fradraget er blevet nedtrappet hvert år for helt at bortfalde den 1. januar 2000.

Særligt bundfradrag
§ 33
Som en overgangsbestemmelse kan der efter lovens § 33 ved forbrug af kul- og olieprodukter til visse energitunge processer foretages et fradrag - særligt bundfradrag - på visse nærmere betingelser, se G.11.4.8.

Afgiftssatser
§ 2, stk. 3 og 4

Ny tekst startAfgiftssatserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015, jf lov nr. 1536 af 19. december 2007.Ny tekst slut

Ny tekst startI perioden 2010-2015 gælder nedenstående satser, jf. lov nr. 527 af 12. juni 2009Ny tekst slut

Ny tekst startEfter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016. Reguleringen af satserne sker på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilken satsen skal gælde. Satserne vil til sin tid blive offentliggjort for hvert år.Ny tekst slut

Ny tekst startAfgiftssatser for træpiller, halm og affald:Ny tekst slut

   

1. jan. - 31. dec. 2010

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

1.Træpiller med svovlholdigt bindemiddelkr./t

42,2

43,0

43,7

44,5

45,3

46,1

2.Halmkr./t

24,3

24,7

25,1

25,6

26,1

26,5

3.Affaldkr./t

9,5

9,7

9,8

10,0

10,2

10,4

 

Eget træaffald
§ 2, stk. 4
Virksomheder, der ikke indkøber afgiftspligtige biobrændsler eller affald, men kun bruger eget træaffald o.l., fx savværker og møbelfabrikker, kan i perioden 2010-2015 anvende nedenstående satser:

Ny tekst startSvovlafgift - opgjort for nyttiggjort varme eller elproduktion:Ny tekst slut

  

1. jan. - 31. dec. 2010

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Forbrug af eget træaffald o.lign.øre/GJ nyttiggjort varme eller elproduktion

74

75

77

78

79

81

Tidligere afgiftssatserAfgiften af biobrændsler mv. har tidligere udgjort:

1.1.1996 - 30.06.2002

Træpiller

 

- med svovlholdigt bindemiddel

40 kr. pr. t

- uden svovlholdigt bindemiddel

10 kr. pr. t

Skovflis, træaffald og andet træ *)

11 kr. pr. t

Halm

20 kr. pr. t

Affald

9 kr. pr. t

*) Virksomheder, der udtager prøver af vandindholdet i brændslet, kan reducere afgiften forholdsmæssigt med vandindholdet i pct.

Vareart 

1.7.2002 -31.12.2007  

 1.1.2008 - 31.12.2008

 1.1.2009 - 31.12.2009

Træpiller med svovlholdigt bindemiddel

 40 kr. pr. t

 40,7 kr. pr.t

41,5 kr. pr. t

Halm

 23 kr. pr. t

 23,4 kr. pr. t

23,8 kr. pr. t

Affald

 9 kr. pr. t

 9,2 kr. pr. t

9,3 kr. pr. t

Virksomheder, der ikke indkøber afgiftspligtige biobrændsler eller affald, men kun bruger eget træaffald o.l., fx savværker og møbelfabrikker, kan i perioden 1.1.2009 til 31.12.2009 - som alternativ til at opgøre den anvendte mængde af brændsler - bruge en afgiftssats på 72,5 øre pr. GJ nyttiggjort varme- eller elproduktion.

Afgiften af eget træaffald har tidligere udgjort:

 1.1.1996 - 31.12.2007

 70,0 øre pr. GJ

 1.1.2008 - 31.12.2008

  71,3 øre pr. GJ

 1.1.2009 - 31.12.2009

 72,5 øre pr. GJ

Almindeligt bundfradragSe G.11.2.1

§ 2, stk. 2
Virksomheder, der er registreret som forbrugsvirksomhed efter svovlafgiftsloven, kan efter ansøgning til SKAT få tilladelse til at betale afgift af udledningen af svovldioxid (SO2) i stedet for af svovlindhold i de forbrugte varer.

Ny tekst startAfgiftssatserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015, jf lov nr. 1536 af 19. december 2007.Ny tekst slut

Ny tekst startI perioden 2010-2015 gælder nedenstående satser, jf. lov nr. 527 af 12. juni 2009Ny tekst slut

Ny tekst startEfter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016. Reguleringen af satserne sker på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilken satsen skal gælde. Satserne vil til sin tid blive offentliggjort for hvert år.Ny tekst slut

Ny tekst startSvovlafgift - opgjort efter udledt svovldioxid (svovlafgiftslovens § 2, stk. 2):Ny tekst slut

  

1. jan. - 31. dec. 2010

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Svovldioxid udledt til luftenkr./kg

10,5

10,7

10,9

11,1

11,3

11,5

 

Tidligere afgiftssatser:

 1.1.1996 - 31.12.2007

10,0 kr. pr. kg SO2

 1.1.2008 - 31.12.2008

10,2 kr. pr. kg SO2

 1.1.2009 - 31.12.2009

10,4 kr. pr. kg SO2

Betingelserne for SO2-tilladelse fremgår af G.11.4.5.

Almindeligt bundfradrag
§ 32
Se G.11.2.1

Særligt bundfradrag
§ 33
Se G.11.4.8

§§ 3-4Virksomheder registreres som enten oplagshaver eller varemodtager efter nedenstående regler. De generelle regler om registrering mv., se A.5. Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 23.019. Blanketten kan hentes på www.webreg.dk eller fås ved henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 3, stk. 1 Virksomheder, der skal registreres (pligtig), er virksomheder, der
 • udvinder eller fremstiller kul-, olie- eller gasprodukter med et afgiftspligtigt svovlindhold
 • forbruger biobrændsler og affald mv. med et afgiftspligtigt svovlindhold i produktionsanlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW (1 MW).
§ 3, stk. 2-4Virksomheder, der kan registreres (frivilligt), er virksomheder, der
 • afsætter, oplagrer eller forbruger kul-, olie- eller gasprodukter, og som råder over en lagerkapacitet på mindst 1.000 t eller 1.000 m3 til opbevaring af varerne. Producenter af biobrændsler og affald mv. kan ikke registreres.
 • forbruger fuelolie til anvendelser opført på proceslisten i CO2-afgiftsloven, bortset fra anvendelser i nr. 1 (gartnerier) og nr. 28 (raffinaderier o.l.), se F.6, og som har indgået en energieffektiviseringsaftale med Energistyrelsen om fuelolieforbruget, se F.8.
 • forbruger varer, hvis virksomheden gennemfører røgrensning, binder svovl i andre materialer eller gennemfører andre foranstaltninger, der begrænser udledningen af svovl.

§§ 17-18Virksomheder, der modtager varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal registreres som varemodtager, se A.5.3.

§§ 5-6
Virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde af varer for hver afgiftsperiode, der er kalendermåneden. Om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.

Der gælder følgende supplerende regler for henholdsvis oplagshavere og varemodtager, der er registreret efter svovlafgiftsloven.

VirksomhedstyperDer skelnes mellem

 • udleveringsvirksomheder, der er virksomheder, som kun eller hovedsageligt sælger varer,
 • forbrugsvirksomheder, der er virksomheder, som ikke eller kun i uvæsentligt omfang sælger varer, og
 • udledningsvirksomheder, der er forbrugsvirksomheder, som betaler afgift af udledningen af SO2 til luften.

OversigtSkematisk er opgørelsesmetoder mv. for udleverings-, forbrugs- og udledningsvirksomheder: 

VirksomhedBrændsels-
kategori

Afgiftspligtig mængde
svovl

Fastsættelse af
svovlprocent
Særligt bundfradrag
(§ 33)
Godtgørelse for svovlbinding (§ 9)

Udleverings-
virksomheder
(§ 6, stk. 1)

Kul-, olie- og gasprodukterUdleveret brændselsmængde (faktureret) x svovlprocentKonkret eller efter lagerbalancesystem (§ 6, stk. 6) eller efter anmeldt maksimum (§ 6, stk. 8)NejNej

Forbrugs-
virksomheder
(§ 6, stk. 2)

Olie- og gasprodukterForbrugt brændselsmængde (lagerforskydning) x svovlprocent Konkret eller efter lagerbalancesystem
(§ 6, stk. 6)
Ja (kul og fuelolie) Ja
Efter måling (§ 9, stk. 1)

Efter minimumssats  (§ 9, stk. 4)

Efter standardsats (kun kul) (§ 9, stk. 6)

 KulprodukterForbrugt brændselsmængde x svovlprocentNejJa (kul og fuelolie) Samme
 Biobrændsler og affald mv Forbrugt brændselsmængde x kr. pr. t (§ 2, stk. 3)NejNejSamme
 SammeFremstillet mængde varme/el i GJ x 70 øre (§ 2, stk. 5) (kun eget brændsel)NejNej 
Udlednings-
virksomheder
(§ 6, stk. 3)
Kul-, olie- og gasprodukter

Biobrændsel og affald mv.

Mængden af SO2 udledt til luftenNejJa (kul og fuelolie) Nej 

Der er efterfølgende nærmere redegjort for opgørelse af den afgiftspligtige mængde mv.

Opgørelse
§ 6, stk. 1
Virksomheder, der hovedsagelig sælger varer, skal ved opgørelse af mængden medregne enhver udlevering fra virksomhedens lager af varer. I opgørelsen skal endvidere medtage virksomhedens eget forbrug af varer.

Fradrag
§§ 7-8
Der kan ske fradrag i den opgjorte udleverede mængde af varer, der er udleveret ubeskattet i månedens løb, i samme omfang som efter bestemmelserne i respektive energiafgiftslove, se F.1, F.2 og F.4. Om de generelle betingelser for afgiftsfri udlevering mv., se A.7.1.2.

Svovlindholdet i varerne skal opgøres enten for hver enkelt brændselstype eller efter en gennemsnitsberegning, se G.11.4.6.

Eksempel
Virksomheden har i januar måned solgt 500 ton stenkul med 10 pct. vand i beskattet stand. Svovlindhold af tørstof: 0,78 pct.

Mængde kul uden vand:

500 ton ÷ 10 pct. =

450 ton

Afgift:450 ton x 0,78 pct. x 20,8 kr. =

73.008 kr.

 Maksimale svovlprocenter
§ 6, stk. 8
Virksomheden kan vælge at opgøre svovlindholdet i varer, der sælges efter maksimum for svovlindholdet i de enkelte varekategorier.

Virksomheden skal anmelde og dokumentere det maksimale svovlindhold i de enkelte varekategorier over for SKAT.

Det anmeldte maksimum kan gælde for leverancer i en bestemt periode eller for en eller flere bestemte leverancer. Der kan anmeldes forskelligt maksimum for forskellige typer af leverancer. Svovlindholdet i leverancerne må aldrig ligge over det anmeldte maksimum.

§ 6, stk. 2
Virksomheder, der ikke eller kun i uvæsentligt omfang sælger varer, skal opgøre mængden af varer som den mængde, der i perioden er forbrugt i virksomheden med tillæg af evt. udleverede varer, hvoraf der skal betales afgift.

Olieprodukter
For olieprodukter skal mængden opgøres efter tilgangen til virksomhedens registrerede anlæg, der er godkendt efter mineralolieafgiftsloven, se F.1, med regulering for lagerforskydning i månedens løb.

Mængde opgøres således:

Opmålt beholdning ved månedens begyndelse
+ modtaget fra udlandet,
+ indkøb her i landet af varer uden afgift
÷ opmålt beholdning ved månedens slutning.

Der kan ske fradrag i mængden af varer, der er udleveret uden afgift eller fritaget for afgift, se A.7.1.2.

Svovlindholdet i varerne skal opgøres enten for hver enkelt brændselstype eller efter en gennemsnitsberegning, se G 11.4.6.

Virksomheden kan få godtgjort afgiften af svovl, der bindes i andre materialer, se G.11.5.2.

Særligt bundfradrag
Ved forbrug af fuelolie, kul, jordoliekoks og brunkul til visse energitunge processer kan virksomheden få et særligt bundfradrag, se G.11.4.8.

§ 6, stk. 4Virksomheden skal opgøre mængden af varer som den mængde, der i perioden er forbrugt i virksomheden.

Hvis virksomheden også forbruger kul-, olie- eller gasprodukter, der er modtaget uden svovlafgift, skal mængden af disse opgøres efter reglerne i G.11.4.3.

Eksempel
Virksomheden har i januar måned forbrugt 800 ton halm.

Afgift: 800 ton x 23,8 kr. = 19.040 kr.

§ 6, stk. 3
For virksomheder, der har tilladelse til at betale afgift af udledningen af SO2, er den afgiftspligtige mængde den opmålte mængde SO2, der er udledt til luften i afgiftsperioden.

Eksempel
Virksomheden betaler afgift af den udledte SO2 og har ved udgangen af januar måned 2000 opmålt udledt mængde SO2 til 2.750 kg.

Afgift: 2.750 kg x 10,4 kr. = 28.600 kr.

Bekendtgørelse
De nærmere betingelser mv. for tilladelse til betaling af afgift efter udledning fremgår af Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1163 af 21. december 1995, se G.11.4.5.1. (Henvisninger til bekendtgørelsen er markeret med et "bek." foran paragraftegnet.)

Særligt bundfradrag
Ved forbrug af fuelolie, kul, jordoliekoks og brunkul til visse energitunge processer kan virksomheden få et særligt bundfradrag, se G.11.4.8.

§ 2, stk. 2 og 6, og
bek. § 1, stk. 2 og 4
Tilladelser til at betale afgift af udledningen udstedes af SKAT og har gyldighed for en periode på 3 år.

Tilladelsen er betinget af, at virksomheden

 • kan dokumentere resultatet af de gennemførte SO2-målinger
 • fører regnskab over mængden af SO2 i de røggasmængder, der er udledt til luften
 • dokumenterer beregningsmetoden for den udledte SO2-mængde og den beregnede afgift.

Hvis der foretages ændringer i virksomhedens anlæg, produktionsforhold eller brændselstype, som har væsentlig betydning for mængden af SO2 udledt til luften samt måling heraf, skal virksomheden omgående give SKAT meddelelse herom.

SKAT kan tilbagekalde tilladelsen, hvis virksomheden ikke kan måle udledningen af SO2 med samme sikkerhed som før ændringerne.

AnsøgningAnsøgningen skal indeholde oplysning om måleudstyr og dokumentation for opfyldelse af de fastsatte krav til måleudstyr. En del af dokumentationen kan ske i form af fabrikantoplysninger om svovlmåleren.

bek. § 1, stk. 3I ansøgningen om tilladelse skal virksomheden beskrive

 • det måleudstyr, der vil blive benyttet
 • den målemetode, der vil blive anvendt
 • den måleprocedure, der vil blive anvendt, dvs. hvor ofte der måles, på hvilke tidspunkter og hvor længe mv.
I SKM2009.408.LSR har Landsskatteretten stadfæstet SKATs afgørelse vedrørende et varmeværks anmodning om at svare afgift på baggrund af udledningen af svovl til luften. Varmeværket ønskede, at beregne udledningen af svovl på baggrund af pH-værdien i værkets røggasrensningsudstyr. Landsskatteretten fandt ikke, at der i svovlafgiftsloven § 2, stk. 2 var hjemmel til at foretage opgørelse af den udledte svovldioxid på baggrund af andre metoder end den i § 2, stk. 2, nævnte måling af den samlede mængde svovl udledt til luften.

Verificering
bek. § 1, stk. 3, og
§ 6, stk. 3
SKAT kan forlange, at beskrivelsen verificeres af et eksternt laboratorium, der er akkrediteret til at foretage sådanne verificeringer. Dansk Akkreditering, DANAK er den myndighed, der akkrediterer danske laboratorier. Udgiften til en evt. verificering skal betales af virksomheden.

Stationære målere
bek. § 2, stk. 1
Målingerne skal som hovedregel være foretaget af stationært (fast) måleudstyr, men i særlige tilfælde kan virksomheden få tilladelse til at måle med ikke-stationært måleudstyr.

Ikke-stationære målere
bek. § 4, stk. 2
Brug af ikke-stationære målere kan tillades for højst 1 år ad gangen, når

bek. § 3, stk. 1-3enten sammensætningen af det anvendte brændsel (samme brændsel/forhold mellem forskellige brændsler med samme svovlindhold), fyringsforholdene (samme kedel/kedler og temperatur) og produktionen er ensartet. Virksomheden skal dokumentere, at sammensætningen af brændsler, fyringsforholdene og produktionen er ensartet. Ved ændringer af en eller flere forhold skal virksomheden meddele SKATdette og dokumentere, at der ikke er ændret ved ovennævnte ensartethed.

bek. § 4, stk. 1eller virksomheden ikke vil komme til at betale afgift, idet særligt bundfradrag overstiger afgiftstilsvaret med mere end 10 pct. Virksomheden skal sandsynliggøre, at særligt bundfradrag overstiger afgiftstilsvaret med mere end 10 pct., fx gennem grundlaget for udstedelse af miljøgodkendelse og opgørelse over forventet udvikling i emission, bruttoafgift og bundfradrag.

Uanset om der bruges stationært eller ikke-stationært udstyr, er der særlige krav til måleudstyret og målingernes antal og udførsel.

Målestandarder
bek. § 1, stk. 5
Målere skal opfylde ISO 7935-kvalitetsstandarder eller tilsvarende standard. Målere, der med hensyn til kvalitet og nøjagtighed svarer hertil, kan ligeledes benyttes.

Journal
bek. § 6, stk. 1
Virksomheden skal føre journal over alle gennemførte målinger bilagt måleudskrifter eller anden dokumentation samt over øvrige forhold, der direkte og indirekte har betydning for målingerne. Journalen skal endvidere indeholde oplysninger om kalibrering, eftersyn, udfald og reparation mv. af måleren.

Ude af drift
bek. § 5, stk. 1-2
Hvis måleren er ude af drift i mellem 1 time og 14 dage på grund af defekt eller reparation, benyttes den højst målte timeværdi, der blev målt den seneste uge med normalt fungerende måler. Hvis måleren er ude af drift i over 14 dage på grund af defekt eller reparation, skal virksomheden meddele dette til SKAT.

§ 6, stk. 6 Den afgiftspligtige mængde svovl for kul-, olie- og gasprodukter skal som hovedregel opgøres for hver enkelt brændselstype.

Udleveringsvirksomheder og forbrugsvirksomheder kan imidlertid vælge at beregne svovlindholdet i varerne efter et lagerbalancesystem. Systemet kan benyttes fra begyndelsen af en afgiftsperiode og skal gælde for en periode på mindst 2 år.

Efter lagerbalancesystemet opgøres svovlindhold og mængde således: 

Lagerbeholdning primo Virksomheden skal foretage en opgørelse over svovlindholdet i pct. af varens tørstofvægt for hver enkelt varekategori og af mængden af hver varekategori primo. Det samlede svovlindhold i kg beregnes af lageret, der herefter er primobeholdningen.

Svovlindholdet i lagerbeholdningen primo kan udtrykkes som

p x X/100, hvor X= kg af varen og p = pct. svovl i varen. 

§ 6, stk. 7 Hvis virksomheden ikke har dispensation til at bruge og oplagre brændsler med højere svovlindhold end det generelt fastsatte maksimum, kan svovlindholdet i begyndelseslageret opgøres med udgangspunkt i følgende svovlprocenter:

Kulprodukter 0,9 pct., fuelolie, spildolie og fyringstjære 1,0 pct., gasolier 0,2 pct., jordoliekoks 1,3 pct., benzin og gas 0,05 pct.

Tilført lager For varer, der tilføres lageret, opgøres svovlindholdet efter sælgerens lagerbalancesystem eller sælgerens måling. Hvis varen produceres eller importeres opgøres svovlindholdet efter måling.

For hver gang der er tilført lageret varer af samme varekategori, skal der ske en ny opgørelse af det samlede lager og samlede indhold af svovl i varelageret. Det beregnes herefter, hvor meget svovlindholdet er i varerne i pct. af varernes tørstofvægt.

Svovlindhold i varer tilført lagerbeholdningen i perioden udtrykkes som

q x Y/100, hvor Y = kg af varen tilført lageret og q = pct. svovl i varen.

Fraført lager For varer, der fraføres lageret, beregnes svovlindholdet ved at gange den opgjorte aktuelle svovlprocent med mængden af varer, der fraføres lageret.

Det beregnede svovlindhold af lageret reduceres med de svovlmængder, der fraføres lageret enten opgjort efter lagerbalancesystemet eller efter måling.

Virksomheder, der ikke gennemfører målinger af varer fraført lageret, beregner svovlindholdet i perioden som

r x Z/100, hvor Z = kg af varen fraført lageret og r = pct. svovl i varen beregnet som (p x X + q x Y)/(X + Y).

For fraførsler, hvor der gennemføres målinger, beregnes svovlmængden i perioden som

s x Æ/100, hvor Æ = kg af varen og s = pct. svovl målt i varen.

Lagerbeholdning ultimo Lagerbeholdningen ultimo opgøres som

primo lagerbeholdning (p x X)
+ varer tilført (q x Y)
÷ varer fraført (r x Z) eller (s x Æ)
= lagerbeholdning ultimo.

Eksempel
En forbrugsvirksomhed har 1. januar et lager på 1.000 ton fuelolie med et svovlindhold på 1 pct.. Virksomheden får tilført 400 ton fuelolie med et svovlindhold på 0,5 pct. og bruger herefter 200 ton fuelolie.

Lager primo1.000.000 kg x 1 pct. =10.000 kg svovl
Tilført lager400.000 kg x 0,5 pct. =2.000 kg svovl
   
Ny opgørelse  
Samlede lager1.000 ton + 400 ton =1.400 ton olie
Indhold af svovl10.000 kg + 2.000 kg =12.000 kg svovl
Svovlindhold i pct.12.000 kg /1.400 ton =0,86 pct.
   
Fraført lager200 ton x 0,86 pct. =1.720 kg svovl

Virksomheden skal betale svovlafgift af den forbrugte mængde svovl, dvs.
 

Afgift1.720 kg x 20,80 kr. =35.776 kr.

Hver gang virksomheden får tilført et parti fuelolie, skal der foretages en ny opgørelse, og det gennemsnitlige svovlindhold i pct. beregnes. Denne svovlprocent benyttes til beregning af svovlmængden i den brugte mængde olie, indtil virksomheden får tilført et nyt parti osv. 

Lager ultimo10.000 kg + 2.000 kg ÷ 1.720 kg=10.280 kg svovl.

OphørVed ophør med brug af lagerbalancesystemet, skal virksomheden betale afgift af det aktuelle opgjorte svovlindhold i varerne på lageret.

§ 6, stk. 5 og § 18
Virksomheder, der er registreret som varemodtager, skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i følgende måned angive den samlede mængde af svovl, der er indeholdt i de fra udlandet modtagne varer, se A.7.2.

Særligt bundfradrag for energitunge virksomheder

Ny tekst startEfter svovlafgiftsloven kan energitunge virksomheder, der bruger afgiftspligtige kulprodukter, eller som køber varme til procesbrug, på visse betingelser få et særligt bundfradrag for svovlafgift.Ny tekst slut

Ny tekst startIndtil 31. december 2005 kunne der ligeledes på visse betingelser ydes et særligt bundfradrag for fuelolie til energitunge virksomheder.Ny tekst slut

Ny tekst startEn af betingelserne for at kunne opnå det særlige bundfradrag har indtil nu været, at virksomheden har indgået en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering.Ny tekst slut

Ny tekst startVed lov 1384 af 21. december 2009 er der bl.a. sket en tilpasning/nyaffatning af bestemmelserne i svovlafgiftslovens § 33 om særligt bundfradrag for kvoteomfattede virksomheder. Der er redegjort nærmere for ændringerne i nedenstående afsnit.Ny tekst slut

Særligt bundfradrag for kulprodukter

Ny tekst startDet særlige bundfradrag for svovlafgift på kul er reguleret i svovlafgiftslovens § 33, stk. 1 og 2.Ny tekst slut

Ifølge den hidtil gældende bestemmelse i svovlafgiftslovens § 33, stk. 1, ydes der et særligt tidsbegrænset bundfradrag i svovlafgiften på kul til virksomheder, som er registreret efter svovlafgiftsloven. Følgende grundlæggende betingelser skal være opfyldt:

 • Kullene skal anvendes til tung proces, jf. proceslisten i CO2-afgiftsloven.
 • Virksomhedens ovn- eller kedelanlæg skal være bygget eller renoveret for mindst 10 mio. kr. i perioden fra 1. januar 1976 til 1. april 1995.
 • Virksomheden skal have indgået en aftale om energieffektivisering, der indebærer statstilskud til dækning af udgifter til CO2-afgift.
 • Ved lov nr. 464 af 9. juni 2004 skete der en ændring af svovlafgiftslovens § 33, stk. 1, som følge af CO2-afgiftsfritagelsen for kvoteomfattede virksomheders brændselsforbrug til proces ved samme lov. Formålet med ændringen var, at kvoteomfattede virksomheder fortsat skulle have adgang til at få et bundfradrag i svovlafgiftsloven, selv om virksomheden ikke længere kunne få tilskud til CO2-afgift af brændselsforbruget til procesformål.

 • Ved lov nr. af 1384 af 21. december 2009 er der sket en nyaffatning af § 33, stk. 1, der herefter har følgende ordlyd:

  "For varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5-7, med et afgiftspligtigt svovlindhold, der anvendes af registrerede virksomheder til formål nævnt i bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, og hvis ovn- eller kedelanlæg er bygget eller renoveret for mindst 10 mio. kr. i perioden fra den 1. januar 1976 til den 1. april 1995, ydes der et særligt bundfradrag, der svarer til forskellen mellem bundfradraget for det pågældende brændsel i 1996 og det for det aktuelle år gældende almindelige bundfradrag for det pågældende brændsel efter § 32, stk. 1. For år 2000 og frem udgør det for det pågældende år gældende almindelige bundfradrag 0"

  Betingelserne i § 33, stk. 2, skal fortsat være opfyldt.

  Nyaffatningen af § 33, stk. 1, har virkning fra 1. januar 2005.

  Det bemærkes, at ændringen af svovlafgiftslovens § 33, stk. 1, som skete ved lov nr. 464, samtidig er ophævet.

  Det særlige bundfradrag er for

  • stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders og koksgrus: 0,28 pct.,
  • jordoliekoks: 0,32 pct. og
  • brunkul og brunkulsbrikketter: 0,20 pct.

  BetingelserBundfradraget er betinget af,

  • at kulprodukterne bruges til formål, der er nævnt i proceslisten i bilaget til CO2-afgiftsloven, se F.6,
  • at der er indgået aftaler om energieffektivisering med Energistyrelsen, se F.8, og
  • at kedlen/ovnen er bygget eller renoveret for mindst 10 mio. kr. i perioden 1.1.1976 - 1.4.1995.

  Særligt bundfradrag for fuelolie

  Ny tekst startSvovlafgiftslovens § 33, stk. 3 har indeholdt regler for særligt bundfradrag for fuelolie. Bestemmelsen har haft følgende ordlyd:Ny tekst slut

  "For varer omfattet af § 1, nr. 2, med et afgiftspligtigt svovlindhold ydes i perioden fra lovens ikrafttræden til 31. december 2005 et særligt bundfradrag på 0,55 vægtpct. af varens vægt eksklusive vand for virksomheder registreret efter § 3 til formål nævnt i bilag til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter bortset fra formål nævnt i bilagets nr. 1 og 28, og hvor virksomheden har indgået aftale efter lov om statstilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, eller som har tilladelse til udledning af CO2 efter § 9 i lov om CO2-kvoter. Det særlige bundfradrag for varer omfattet af § 1, nr. 2, med et afgiftspligtigt svovlindhold kan overføres til andre ovn- eller kedelanlæg inden for samme geografiske område, men kan ikke overføres til andre brændsler uanset stk. 4 og 5."

  Da adgangen til bundfradrag i svovlafgiften ophørte ved udgangen af 2005, er bestemmelsen ophævet ved lov nr. 1384 af 21. december 2009.

  Særligt bundfradrag vedr. fjernvarme (svovlafgiftslovens § 33, stk. 7)

  Ny tekst startIfølge den hidtil gældende § 33, stk. 7 kan virksomheder, som modtager procesvarme fra et kraftvarmeværk, opnå afgiftsgodtgørelse for svovlafgift.Ny tekst slut

  Formålet med bestemmelsen var, at virksomheder, som modtager procesvarme fra et kraftvarmeværk, via afgiftsgodtgørelse skulle ligestilles afgiftsmæssigt med de virksomheder, der selv producerer procesvarme, og som kunne få et særligt bundfradrag i svovlafgiften.

  Bestemmelsen har hidtil (indtil 1. januar 2010) haft følgende ordlyd:

  "Til virksomheder, der fra kraftvarmeværker og hertil knyttede blokvarmecentraler får leveret varme, som omfattes af § 1, stk. 1, nr. 2 eller 5-7, og hvor den til virksomheden fakturerede og af virksomheden betalte svovlafgift af den til brug for leverancen medgåede mængde brændsel kan dokumenteres og udgør mindst 250.000 kr. pr. år, yde en godtgørelse svarende til det særlige bundfradrag efter stk. 1 for varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5-7, og efter stk. 3 for varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, når anvendelsen sker til formål nævnt i proceslisten til kuldioxidafgiftsloven, og når virksomheden har indgået en aftale efter lov om ændring af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug (aftaler om energieffektiviseringer m.v.), eller som har tilladelse til udledning af CO2 efter § 9 i lov om CO2-kvoter. Leveres varmen kun i en del af året, nedsættes grænsen på 250.000 kr. forholdsmæssigt."

  Ifølge ordlyden af den hidtil gældende bestemmelse i svovlafgiftslovens § 33, stk. 7, ydes der således godtgørelse af svovlafgiften til virksomheder, som får leveret kul- og fueloliebaseret fjernvarme fra kraftvarmeværker. Følgende grundlæggende betingelser skulle være opfyldt:

 • Varmen skal anvendes til tung proces, jf. bilag 1 (proceslisten) til CO2-afgiftsloven.
 • Virksomheden skal have indgået en aftale om energieffektivisering, der indebærer statstilskud til dækning af udgifter til CO2-afgift.
 • Det skal kunne dokumenteres, at den betalte svovlafgift udgør mindst 250.000 kr. på årsbasis.
 • Hvis varmen kun leveres en del af året, nedsættes de 250.000 kr. forholdsmæssigt.
 • Ved lov nr. 464 af 9. juni 2004 blev der vedtaget en ændring af svovlafgiftslovens § 33, stk. 7, som følge af CO2-afgiftsfritagelsen for kvoteomfattede virksomheders brændselsforbrug til proces ved samme lov. Ved lov nr. 1384 af 21. december 2009 er der sket en nyaffatning af § 33, stk. 7, som herefter bliver stk. 6. Bestemmelsen har herefter følgende ordlyd:

  "Til virksomheder, der fra kraft-varme-værker og hertil knyttede blokvarmecentraler får leveret varme fra varer, som omfattes af § 1, stk. 1, nr. 5-7, og hvor den til virksomheden fakturerede og af virksomheden betalte svovlafgift af den til brug for leverancen medgåede mængde brændsel kan dokumenteres at udgøre mindst 250.000 kr. pr. år, ydes en godtgørelse svarende til det særlige bundfradrag efter stk. 1 for varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5-7, når anvendelsen sker til formål nævnt i bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Det er en betingelse, at den leverede varme hidrører fra ovn- eller kedelanlæg i kraft-varme-værker og hertil knyttede blokvarmecentraler, som er bygget eller renoveret for mindst 10 mio. kr. i perioden fra den 1. januar 1976 til den 1. april 1995. Godtgørelsen ydes for en periode svarende til perioden med fradrag efter stk. 2. Leveres varmen kun i en del af året, nedsættes grænsen på 250.000 kr. forholdsmæssigt."

  Det er i bestemmelsen bl.a. tydeliggjort, at kraftvarmeværkets ovn- eller kedelanlæg skal være bygget eller renoveret for mindst 10 mio. kr. i perioden fra 1. januar 1976 til 1. april 1995.

  Nyaffatningen af § 33, stk. 7, der nu er stk. 6, har virkning fra 1. januar 2010.

  Supplementsbestemmelse til svovlafgiftslovens § 33, stk. 7 for perioden 2005 - 2009

 • Ved lov nr. 1384 af 21. december 2009 er der indført en supplementsbestemmelse i relation til den hidtil gældende § 33, stk. 7.

  Bestemmelsen, der er indsat som § 15, stk. 14 i lov nr. 1384, har følgende ordlyd:

  "Stk. 14. Til momsregistrerede virksomheder, der fra kraftvarmeværker og hertil knyttede blokvarmecentraler får leveret varme, som er baseret på varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2 eller 5-7, i lov om afgift af svovl, og hvor den til virksomheden fakturerede og af virksomheden betalte svovlafgift af den til brug for leverancen medgåede mængde brændsel kan dokumenteres og udgør mindst 250.000 kr. pr. år, ydes tilbagebetaling af svovlafgift opgjort ligesom det særlige bundfradrag efter reglerne i § 33, stk. 1 eller 3, i lov om afgift af svovl, som var gældende i perioden 2005-2009, for nævnte varer, når anvendelsen sker til formål nævnt i bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, og når virksomheden har tilladelse til udledning af CO2 efter § 9 i lov om CO2-kvoter. Leveres varmen kun i en del af året, nedsættes grænsen på 250.000 kr. forholdsmæssigt. Tilbagebetalingen reduceres i det omfang, at virksomheden har fået eller får godtgørelse for samme vareforbrug for perioden 2005-2009 efter den i denne periode gældende § 33, stk. 7, i lov om afgift af svovl. Opgørelsen af tilbagebetalingen foretages for hver type brændsel, jf. § 1, stk. 1, nr. 2 eller 5-7, i lov om afgift af svovl, og for hvert kalenderår."

  Bestemmelsen har virkning for perioden 2005-2009.

  Det bemærkes, at ændringen af svovlafgiftslovens § 33, stk. 7, som skete ved lov nr. 464, samtidig er ophævet.

  Det fremgår bl.a. af supplementsbestemmelsen, at svovlafgiften, som kan betales tilbage, opgøres ligesom det særlige bundfradrag i svovlafgiften for det relevante brændsel efter reglerne i stk. 1 for kul eller stk. 3 for fuelolie i § 33 i svovlafgiftsloven, som var gældende i perioden 2005-2009. Ved opgørelsen af tilbagebetalingen skal modregnes eventuel godtgørelse af svovlafgift for samme vareforbrug i perioden 2005-2009, som virksomheden har fået eller får i medfør af hidtidig § 33, stk. 7 i samme periode.

  Virksomheden skal med henblik på tilbagebetaling foretage separat opgørelse for hver type brændsel og for hvert kalenderår i perioden 2005-2009.

  BemærkNy tekst startFor at opnå tilbagebetaling skal virksomhederne ansøge told- og skatteforvaltningen herom senest den 1. september 2010. Virksomheder, som ikke har henvendt sig til SKAT senest denne dato, vil således ikke kunne opnå tilbagebetaling.Ny tekst slut

  § 33, stk. 6Bundfradraget ydes i fuldt omfang, selv om forbruget af kulprodukter sker til andre formål end dem, der er nævnt i proceslisten, hvis disse andre formål udgør under 20 pct. af de fremstillede energimængder.

  MINERALOGISKE PROCESSER MV. - TILBAGEBETALING AF SVOVLAFGIFT FOR PERIODEN 2005 - 2009

  Ny tekst startMomsregistrerede virksomheder med mineralogiske processer mv.Ny tekst slut

  Ved lov nr. 1384 af 21. december 2009 er der i § 15, stk. 6 - 13 indført bestemmelser, hvorefter der ydes tilbagebetaling af svovlafgift af kulprodukter og fuelolie, som er medgået ved mineralogiske processer mv. i perioden 2005-2009. Der henvises til afsnit F.6.1.5.

 • OversigtI skematisk form er reglerne for opgørelse af særligt bundfradrag mv.:

  Svovlafgiftslovens § 33Kul o.l.

  Fuelolie 
  (er ophørt med udgangen af 2005)

  Fradragsprocent0,28 pct. for stenkul/stenkulsbriketter, koks, cinders og koksgrus
  0,32 pct. for jordoliekoks
  0,20 pct. brunkul og brunkulsbrikketter
  0,55 pct.
  OpgørelseFor hvert brændsel og for hvert ovnanlægFor fuelolie og for hvert ovnanlæg
  Forbrugsvirksomheder  
  FradragFradrag i den afgiftspligtige mængde efter fradrag af godtgørelse eller af uudnyttet godtgørelse for binding af svovl.Fradrag i den afgiftspligtige mængde

  Uudnyttet fradrag kan overføres til

  - andre ovnanlæg

  NejJa, men kun til ovnanlæg inden for samme geografiske område
  - andre brændslerJa, men kun til andre berettigede kulprodukter, der benyttes samtidig i samme ovnanlægNej
  - andre afgiftsperioderNejNej
  Udledningsvirksomheder (SO2)  
  FradragFradrag i den afgiftspligtige mængdeFradrag i den afgiftspligtige mængde

  Uudnyttet fradrag kan overføres til

  - andre ovnanlæg

  Ja, men kun til samme brændsel og ovnanlæg inden for samme geografiske område, der opfylder betingelserne for særligt bundfradrag.Ja, men kun til ovnanlæg inden for samme geografiske område
  - andre brændslerJa, der benyttes i samme ovnanlægNej
  - andre afgiftsperioder inden for kalenderåretJaJa

  Der er efterfølgende nærmere redegjort for opgørelse af den afgiftspligtige mængde mv.

  § 33, stk. 4Forbrugsvirksomheden skal opgøre det særlige bundfradrag for hvert brændsel og for hvert ovn- eller kedelanlæg.

  Bundfradraget fratrækkes herefter den afgiftspligtige svovlmængde efter evt. godtgørelse og efter fordeling af uudnyttet godtgørelse for binding af svovl, se G.11.5.2.

  KulprodukterHvis det særlige bundfradrag for kulprodukter i en afgiftsperiode overstiger den afgiftspligtige svovlmængde, kan der ske overførsel af uudnyttet bundfradrag til andre berettigede kulprodukter, der benyttes samtidig i samme ovn- eller kedelanlæg. Bundfradrag kan således ikke overføres til andre brændsler, fx fuelolie, andre ovn- eller kedelanlæg eller til andre afgiftsperioder.

  FuelolieHvis det særlige bundfradrag for fuelolie i en afgiftsperiode overstiger den afgiftspligtige svovlmængde, kan der ske overførsel af uudnyttet bundfradrag til andre ovn- eller kedelanlæg inden for samme geografiske område, men ikke til andre brændsler eller til andre afgiftsperioder.

  Eksempel
  Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag og har i januar måned forbrugt i alt 354 t fuelolie, heraf er 83 pct. anvendt til tung proces. Svovlindholdet i fuelolien er 0,75 pct. 

  Totalt forbrug af fuelolie=354.000 kg
  Anvendt til tung proces83 pct. af 354.000 kg =293.820 kg
   
  Svovlindhold i alt
   
  0,75 pct. af 354.000 kg =
   
  2.655 kg
   
  Afgiftspligtig mængde før særligt bundfradrag2.655 kg
  Særlig bundfradrag0,55 pct. af 293.820 kg =1.616 kg
  Afgiftspligtig mængde=1.039 kg
   
  Afgift at betale
   
  1.039 x 20,80 kr. =
   
  21.611,20 kr.

  Udledningsvirksomheden skal opgøre det særlige bundfradrag for hvert brændsel og for hvert ovn- eller kedelanlæg.

  Energiindhold
  § 34, stk. 3
  Andelen af den målte svovludledning for hvert brændsel opgøres i forhold til den indfyrede energimængde ud fra energiindholdet i brændslerne. Energiindholdet i de enkelte brændsler fremgår af F.2.4.4.

  KulprodukterHvis det særlige bundfradrag for kulprodukter i en afgiftsperiode overstiger den afgiftspligtige svovlmængde, kan der ske overførsel af uudnyttet bundfradrag til andre brændsler i samme ovn- eller kedelanlæg og til samme brændsel i andre ovn- eller kedelanlæg på samme geografiske sted. Disse andre ovn- og kedelanlæg skal opfylde betingelserne for bundfradrag for kulprodukter.

  Bundfradraget for kulprodukter kan ikke overføres til andre brændsler i andre ovn- eller kedelanlæg.

  FuelolieHvis det særlige bundfradrag for fuelolie i en afgiftsperiode overstiger den afgiftspligtige svovlmængde, kan der ske overførsel af uudnyttet bundfradrag til andre ovn- eller kedelanlæg inden for samme geografiske område, men ikke til andre brændsler.

  Uudnyttet bundfradragVirksomheden kan overføre uudnyttede særlige bundfradrag for kulprodukter og fuelolie til andre afgiftsperioder i kalenderåret. For hver afgiftsperiode skal virksomheden foretage en acontoopgørelse af udledning af svovl, særlig bundfradrag og evt. uudnyttede særlige bundfradrag overført fra andre afgiftsperioder.

  Ved kalenderårets udløb foretages en endelig opgørelse af den samlede svovludledning fratrukket de akkumulerede særlige bundfradrag. Reguleringen af afgiften medtages på afgiftsangivelsen for december.

  Eksempel
  Virksomheden betaler afgift af den udledte SO2. Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag og har i januar måned forbrugt 100 ton stenkul med 10 pct. vand og 100.000 liter gasolie i sine kedler. Kedlerne fører til samme skorsten. Opmålt udledt mængde SO2: 611 kg. Energiindhold i stenkul: 25,2 GJ/t - gasolie: 35,9 MJ/l.

  Samlet energiindhold

  i stenkul100 ton x 25,2 GJ =2.520 GJ
  i gasolie100.000 l x 35,9 MJ x 1 GJ/1.000 MJ =3.590 GJ
  Energiindhold i alt 6.110 GJ

  Fordeling af målt mængde SO2
  Stenkul611 kg SO2 x 2.520 GJ/6.110 GJ =252 kg SO2
  Gasolie611 kg SO2 x 3.590 GJ/6.110 GJ =359 kg SO2
  I alt 611 kg SO2
   
  Beregning af afgiftens størrelse
  Stenkul: Tørvægt 90 ton  
  Afgift252 kg SO2 x 10,4 kr. =2620,80 kr.
  ÷ særligt bundfradrag90.000 kg x 0,28 pct. x 20,8 kr. =5.241,60 kr.
  Afgift af stenkul=0 kr.
  Uudnyttet bundfradrag=-2.620,80 kr.
   
  Gasolie:
  Afgift359 kg SO2 x 10,4 kr. =3.733,60 kr.
  ÷ ej berettiget til særligt bundfradrag=0 kr.
  ÷ uudnyttet bundfradrag for stenkul=2.620,80 kr.
  Afgift af gasolie 1.112,80 kr.
   
  Samlet afgiftStenkul0 kr.
   Gasolie1.112,80 kr.
   Afgift i alt1.112,80 kr.

  § 33, stk. 7Ved en lovændring pr. 1. juli 2002 er adgangen til særligt bundfradrag for virksomheder, der er omfattet af CO2-afgiftslovens regler for tung proces, udvidet til også at omfatte virksomheder, der ikke kan registreres efter svovlafgiftsloven.

  Det gælder virksomheder, der ikke selv producerer kraftvarme, men som i stedet modtager procesvarmen fra et kraftvarmeanlæg eller hertil knyttede blokvarme centraler, der er registreret efter svovlafgiftsloven.

  Det er en betingelse for bundfradraget (godtgørelsen),

  • at varmen er fremstillet af brændsler som fuelolie o.l. eller faste brændsler som stenkul, koks o.l.
  • at varmen bruges til formål, der er nævnt i bilaget til CO2-afgiftsloven (tung proces)
  • at virksomheden har indgået aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen
  • at svovlafgiften af den mængde brændsel, der er medgået til at fremstille leverancen af varme, kan dokumenteres af leverandøren og overstiger 250.000 kr. årligt. Leveres varmen kun en del af året, nedsættes grænsen på 250.000 kr. forholdsmæssigt.

  Ansøgninger om afgiftsgodtgørelse skal sendes til SKAT. Af praktiske grunde bør virksomheder, der mener sig omfattet af adgangen til afgiftsgodtgørelse straks kontakte SKAT med henblik på at få fastlagt den praktiske procedure, herunder krav til dokumentation mv. for opnåelse af godtgørelse.

  Adgangen til godtgørelse har virkning fra 1. juli 2002. Der er således ikke mulighed for godtgørelse for leverancer, der ligger forud for denne dato.

  Afgiftsfritagelse
  § 7 og § 8, stk. 1-2
  Afgiftsfritagelse for varer, der udleveres fra en registreret oplagshaver (udleveringsvirksomhed), se G.11.4.2 og A.7.1.2.

  Benzin
  § 8, stk. 3, 1. pkt.
  Oplagshavere kan levere afgiftspligtig benzin uden svovlafgift til anden teknisk brug end motordrift, se F.1.4.

  Privat indførsel
  § 8, stk. 3, 2. pkt.
  Ved privates indførsel af olieprodukter er der afgiftsfrihed for olieprodukter, der medbringes fra udlandet til brug i køretøjets normale brændstoftank eller reservedunk, se F.1.5.6.

  Raffinaderier
  § 8, stk. 4
  Virksomhedens egne fremstillede energiprodukter omfattet af svovlafgiftslovens § 1, der direkte medgår til produktion af et tilsvarende energiprodukt, fritages for svovlafgift. Dette gælder dog ikke energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof. Sker forbruget med henblik på formål, som ikke vedrører produktion af energiprodukter, er der afgiftspligt.

  Se SKAT-meddelelse SKM2006.273.SKAT om tilbagebetaling af tidligere betalt svovlafgift. En ændring af svovlafgiftsloven medfører, at der er afgiftsfritagelse for brændsler, der anvendes til fremstilling af tilsvarende brændsler.

  § 18, stk. 3Der skal heller ikke betales afgift af op til 200 l brændstof i erhvervskøretøjer og specialcontaineres normale tanke, se F.1.5.6.

  Momsregistrerede
  virksomheder
  I modsætning til energiafgifterne og C02-afgiften ydes der ikke godtgørelse af svovlafgiften på energiprodukter, der forbruges i momsregistrerede virksomheder, bortset fra nedenstående tilfælde.

  § 9, stk. 5 Virksomheder, der anvender varer til færgedrift og til anden erhvervsmæssig sejlads, fx med fiskerfartøjer under 5 BT/BRT, bortset fra lystfartøjer, kan få afgiften godtgjort eller evt. få tilladelse til, at varerne leveres uden afgift, se F.1.5.3.

  Afgiften godtgøres af andre varer end jetfuel, der anvendes til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt, se lov nr. 524 af 17. juni 2008. Ifølge bekendtgørelse nr. 836 af 18. august 2008 om ikrafttræden af dele af lov nr. 524 af 17. juni 2008 om ændring af momsloven og forskellige andre love er bestemmelsen trådt i kraft den 1. oktober 2008.

  § 9, stk. 7-8Virksomheder, der ikke er registreret efter svovlafgiftsloven, kan af SKAT meddeles bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af varer i samme omfang, som registrerede udleveringsvirksomheder kan udlevere varer uden afgift, dvs. for varer

  • tilført en svovlafgiftsregistreret virksomhed
  • leveret til udlandet og diplomater o.l.
  • leveret til brug om bord på skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer på 5 BT/BRT og derover, og
  • leveret til brug i luftfartøjer.

  Afgiftsgodtgørelser under 500 kr. udbetales ikke.

  Der kan ikke gives bevilling til en virksomhed, når den pågældende virksomhed, og den registrerede virksomhed, som virksomheden direkte eller indirekte får leveret afgiftspligtige varer fra, er indbyrdes forbundne virksomheder., se F.1.6.1.

  § 9, stk. 1Virksomheder, der betaler afgift af svovlindholdet i forbrugte varer, og som begrænser udledningen af SO2 til luften ved røgrensning eller binder svovl i andre materialer mv., kan få godtgjort afgiften af den mængde svovl, der i afgiftsperioden bortrenses eller bindes i andre materialer.

  Godtgørelsen omfatter svovl, der fx

  • bindes i et rensningsanlæg ved en egentlig svovlproduktion
  • ved en proces går i forbindelse med kalkholdige vanddråber, hvorved der fremkommer gips
  • går i forbindelse med kalkstøv eller
  • bindes i slagger og aske.

  § 9, stk. 2Godtgørelsen beregnes for hvert brændsel og for hvert ovn- eller kedelanlæg for sig. Bruger virksomheden flere brændsler i samme ovn- eller kedelanlæg samtidig, fordeles den bortrensede eller bundne mængde svovl for hvert brændsel i hvert ovn- eller kedelanlæg for sig i forhold til mængden af svovl i de indfyrede brændsler.

  § 9, stk. 3Mængden af svovl, der ydes godtgørelse for, kan ikke overstige mængden af svovl i de indfyrede brændsler efter almindelig bundfradrag.

  Afgiftsgodtgørelse kan ske efter måling, standardsats eller minimumssats, se G.11.5.2.1, G.11.5.2.2 og G.11.5.2.3.

  § 9, stk. 10De nærmere regler for måling mv. fremgår af Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1163 af 21. december 1995. (Henvisninger til bekendtgørelsen er i nedenstående markeret med "bek." foran paragraftegnet.)

  bek. § 9, stk. 1-2Virksomheden skal opgøre mængden af det materiale, som svovlet bindes i, og foretage stikprøvemålinger af svovlindholdet i et omfang og med en hyppighed, der gør stikprøven repræsentativ. Omfang og hyppighed afhænger derfor af ensartethed og stabilitet i virksomhedens brændselssammensætning, produktionsforhold og brændselsudnyttelse mv.

  SKAT fastsætter antallet af prøver og hyppighed af prøvetagningen for virksomheden. Der skal dog mindst foretages 8 prøver årligt.

  bek. § 11Hvis svovlen bindes i andre materialer end aske, skal materialets oprindelige svovlindhold bestemmes og fradrages svovlindholdet i materialet efter binding. Virksomheden får dermed ikke godtgørelse af det oprindelige svovlindhold.

  Ved bestemmelse af svovlindholdet i det oprindelige materiale skal virksomheden følge samme procedure som beskrevet i G.11.5.2.2.

  Opgørelse
  bek § 12, stk. 1-2
  Virksomheden skal for hver afgiftsperiode foretage en samlet opgørelse af den mængde svovl, der er bortrenset, bundet eller produceret, samt af svovlindholdet i de brændsler, der er forbrugt i perioden.

  Regnskab
  bek § 12, stk. 3
  Virksomheden skal indrette regnskabet således, at den for hvert brændsel og for hvert ovn- og kedelanlæg kan dokumentere, hvilke mængder svovlholdige brændsler, der er forbrugt. Regnskabet skal ligeledes være indrettet således, at den for hvert brændsel og hvert ovn- eller kedelanlæg kan dokumentere mængden af svovl, der er bortrenset, bundet eller produceret, samt afgiften heraf. Endelig skal regnskabet tilrettelægges på en sådan måde, at der kan føres kontrol med den korrekte godtgørelse af afgiften.

  Erklæring
  bek. § 12, stk. 4
  Virksomheden skal vedlægge en erklæring udfærdiget af et akkrediteret laboratorium om, at den anvendte målemetode kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften.

  Eksempel 1
  Virksomheden har i januar måned forbrugt 100 ton stenkul med 10 pct. vand i en kedel. Svovlindhold i tørstof 0,78 pct. I asken er der målt et svovlindhold, der svarer til 234 kg.

  Mængde kul uden vand 100 ton ÷ 10 pct. =

  90 ton

  Afgift 90.000 kg x 0,78 pct. x 20,8 kr. =

  14.601,60 kr.

  ÷ godtgørelse 234 kg x 20,8 kr. =

  4.867,20 kr.

  Afgift efter godtgørelse

  9.734,40 kr.

  Eksempel 2
  Virksomheden har januar måned brugt 46 ton jordoliekoks og 90 ton stenkul (tørstofmængder) i samme kedel. I asken er der målt et svovlindhold, der svarer til 445 kg. Svovlindhold i jordoliekoks: 1,0 pct. og i stenkul: 0,78 pct.

  Svovl i jordoliekoks 46.000 kg x 1,0 pct. =

  460 kg svovl

  Svovl i stenkul 90.000 kg x 0,78 pct. =

  702 kg svovl

  I alt svovl =

  1.162 kg svovl

  Fordeling af askesvovlen

  - jordoliekoks 445 kg x 460/1162=

  176 kg

  - stenkul 445 kg x 702/1162=

  269 kg

   

   

  Afgift af jordoliekoks 460 kg x 20,8 kr. =

  9.568 kr.

  ÷ godtgørelse 176 kg x 20,8 kr. =

  3.660,80 kr.

  Afgift efter godtgørelse

  5.907,20 kr.

    
  Afgift af stenkul 702 kg x 20,8 kr. =

  14.601,60 kr.

  ÷ godtgørelse 269 kg x 20,8 kr. =

  5.595,20 kr.

  Afgift efter godtgørelse

  9.006,40 kr.


  Eksempel 3
  Virksomheden fører røgen fra afbrænding gennem kalkstøv. Der er brugt 100 ton kalk, hvor svovlindholdet før afbrændingen var 10 kg og efter afbrændingen 150 kg.

  Godtgørelsen er(150 kg ÷ 10 kg) x 20,8 kr. =

  2.912 kr.

  § 9, stk. 4 og
  bek. § 10, stk. 1-2
  Virksomheden kan vælge at beregne godtgørelsen efter det minimum af svovl, der bindes i de enkelte materialer. Minimumsindholdet skal anmeldes og dokumenteres over for SKAT og for en periode på mindst 6 måneder ad gangen.

  bek. § 10, stk. 3Det er en betingelse for at bruge denne metode, at virksomheden har indgået aftale med et akkrediteret laboratorium, der uanmeldt skal udtage stikprøver af det materiale, som svovlen er bundet i.

  Antallet af målinger, som laboratoriet skal foretage, fastsættes ved, at den (forventede) årlige godtgørelse divideres med 50.000, idet der dog skal foretages mindst 4 målinger pr. år.

  Antallet af prøver skal stå i rimeligt forhold til mængden af materialet og skal foretages af en repræsentativ del af materialet.

  bek. § 10, stk. 4Viser en måling et lavere svovlindhold end det anmeldte minimum lægges den til grund for afgiftsberegningen i de seneste 12 måneder, ligesom hyppigheden af målingerne fordobles de næste 12 måneder.

  Opgørelse mv.Om opgørelse, regnskab og erklæring, se G.11.5.2.1

  Eksempel (flere brændsler)
  Virksomheden har i januar måned forbrugt 100 ton gas og 100 ton stenkul med 10 pct. vand (90 ton tørstof) i samme kedel. En del af svovlen bindes til roepiller. Virksomheden har til SKAT anmeldt, at der i roepiller bindes mindst 0,1 pct. svovl.

   Svovlindhold i roepiller (100 + 90 ton) x 0,1 pct. = 190 kg svovl
   Afgift 14.601,60 kr.
   ÷ godtgørelse 190 kg x 20,8 kr. = 3.952 kr.
   Afgift efter godtgørelse 10.649,60 kr.

  Udbetaling af
  godtgørelse
  § 9, stk. 8
  Godtgørelsen udbetales ved, at virksomheden fratrækker beløbet på afgiftsangivelsen for den pågældende afgiftsperiode.

  § 9, stk. 6 Virksomheder, der forbruger kulprodukter, halm og træpiller, og som begrænser udledningen af SO2 til luften, kan i stedet for målinger af den bortrensede mængde svovl vælge at beregne godtgørelsen efter en standardsats.

  Ny tekst startAfgiftssatserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015, jf lov nr. 1536 af 19. december 2007.Ny tekst slut

  Ny tekst startI perioden 2010-2015 gælder nedenstående satser, jf. lov nr. 527 af 12. juni 2009Ny tekst slut

  Ny tekst startEfter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016. Reguleringen af satserne sker på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilken satsen skal gælde. Satserne vil til sin tid blive offentliggjort for hvert år.Ny tekst slut

  Ny tekst startStandardsatser for afgiftsgodtgørelse (svovlafgiftslovens § 9, stk. 6):Ny tekst slut

  Godtgørelse for begrænsning af udledning af svovldioxid 

  1. jan. - 31. dec. 2010

  1. jan. - 31. dec. 2011

  1. jan. - 31. dec. 2012

  1. jan. - 31. dec. 2013

  1. jan. - 31. dec. 2014

  1. jan. - 31. dec. 2015

  For brændsel nævnt i § 1, nr. 5 - 7 (kulprodukter) 
  Kulprodukter anvendt i risteanlæg eller "fluid bed"-anlægkr./t

  21,1

  21,5

  21,9

  22,3

  22,7

  23,1

  Kulprodukter anvendt i andre anlægkr./t

  5,3

  5,4

  5,5

  5,6

  5,7

  5,8

  For brændsel nævnt i § 1, nr. 14 
  Træpiller med svovlholdigt bindemiddelkr./t

  8,4

  8,6

  8,8

  8,9

  9,1

  9,2

  Halmkr./t

  8,4

  8,6

  8,8

  8,9

  9,1

  9,2

  Ny tekst startKulprodukter Standardsatsen for indfyrede kulprodukter, omfatter stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders, koksgrus, jordoliekoks, brunkul og brunkulsbriketter.Ny tekst slut

   

  Standardsatsen for indfyrede kulprodukter, der omfatter stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders, koksgrus, jordoliekoks, brunkul og brunkulsbriketter, var, frem til lov nr. 524 om indeksering, i

  • risteanlæg eller "fluid bed"-anlæg: 20 kr. pr. ton
  • andre anlæg: 5 kr. pr. ton.

  Med indekseringen i lov nr. 524 blev standardsatserne følgende for 2008 (fra den 1. september):

  • risteanlæg eller "fluid bed"-anlæg: 20,36 kr. pr. ton
  • andre anlæg: 5,09 kr. pr. ton.

  For perioden 1.1.2009 til 31.12.2009 er satserne følgende:

  • risteanlæg eller "fluid bed"-anlæg: 20,73 kr. pr. ton
  • andre anlæg: 5,18 kr. pr. ton

  I et risteanlæg lægges kullene til forbrænding på en vandret rist, medens granuleret eller pulveriseret kul i et "fluid bed"-anlæg blæses ind og bæres oppe af indstrømmende luft.

   

  Standardsatsen for halm og træpiller (med svovlholdigt bindemiddel) var frem til lov nr. 524 om indeksering 8 kr. pr. ton. Standardgodtgørelsen gælder for svovlbinding fra 1. juli 2002.

  Med indekseringen i lov nr. 524 af 17. juni 2008 blev standardsatsen for 2008 (fra den 1. september 2008): 8,14 kr. pr. ton.

  For perioden 1.1.2009 til 31.12.2009 er satsen 8,29 kr. pr. ton.

  § 10Regnskabet kan føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab eller i tilslutning til dette, se A.10.1.

  § 10, stk. 3Registrerede virksomheder skal på forlangende kunne dokumentere svovlindholdet i de afgiftspligtige varer.

  LagerbalancesystemetUdleverings- og forbrugsvirksomheder, der ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde bruger lagerbalancesystemet, se G.11.4.6, skal føre regnskab over indkøb og forbrug af varer for hver brændselskatagori og på dette grundlag beregne mængden af svovl i brændsler, der er udleveret eller forbrugt i virksomheden.

  FakturaUdleveringsvirksomheden skal ved enhver udlevering af varer udstede faktura, se se A.10.1.

  Afregning
  § 11-14
  Reglerne for afregning af afgift, se A.11. Ved angivelse anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 23.021 for oplagshavere og blanket nr. Y-922A for varemodtagere.

  Kontrol mv.
  Reglerne for kontrol (§§ 19-21) og efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12, for straffebestemmelser (§§ 29-30), se A.13, og for klagevejledning, se A.14.

  Afgiftsfritagne varer
  § 24, stk. 1
  Hvis varer, der efter § 8 er fritaget for afgift, anvendes til andre formål end det, hvortil de er bestemt, kan SKAT inddrage virksomhedens adgang til at indkøbe afgiftsfri varer.