Afgiftsfritagelse
§ 7 og § 8, stk. 1-2
Afgiftsfritagelse for varer, der udleveres fra en registreret oplagshaver (udleveringsvirksomhed), se G.11.4.2 og A.7.1.2.

Benzin
§ 8, stk. 3, 1. pkt.
Oplagshavere kan levere afgiftspligtig benzin uden svovlafgift til anden teknisk brug end motordrift, se F.1.4.

Privat indførsel
§ 8, stk. 3, 2. pkt.
Ved privates indførsel af olieprodukter er der afgiftsfrihed for olieprodukter, der medbringes fra udlandet til brug i køretøjets normale brændstoftank eller reservedunk, se F.1.5.6.

Raffinaderier
§ 8, stk. 4
Ny tekst startVirksomhedens egne fremstillede energiprodukter omfattet af svovlafgiftslovens § 1, der direkte medgår til produktion af et tilsvarende energiprodukt, fritages for svovlafgift. Dette gælder dog ikke energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof. Sker forbruget med henblik på formål, som ikke vedrører produktion af energiprodukter, er der afgiftspligt.Ny tekst slut

§ 18, stk. 3Der skal heller ikke betales afgift af op til 200 l brændstof i erhvervskøretøjer og specialcontaineres normale tanke, se F.1.5.6.

Momsregistrerede
virksomheder
I modsætning til energiafgifterne og C02-afgiften ydes der ikke godtgørelse af svovlafgiften på energiprodukter, der forbruges i momsregistrerede virksomheder, bortset fra nedenstående tilfælde.

§ 9, stk. 5 Virksomheder, der anvender varer til færgedrift og til anden erhvervsmæssig sejlads, fx med fiskerfartøjer under 5 BT/BRT, bortset fra lystfartøjer, kan få afgiften godtgjort eller evt. få tilladelse til, at varerne leveres uden afgift, se F.1.5.3.

§ 9, stk. 7-8Virksomheder, der ikke er registreret efter svovlafgiftsloven, kan af SKAT meddeles bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af varer i samme omfang, som registrerede udleveringsvirksomheder kan udlevere varer uden afgift, dvs. for varer

  • tilført en svovlafgiftsregistreret virksomhed
  • leveret til udlandet og diplomater o.l.
  • leveret til brug om bord på skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer på 5 BT/BRT og derover, og
  • leveret til brug i luftfartøjer.

Afgiftsgodtgørelser under 500 kr. udbetales ikke.

Der kan ikke gives bevilling til en virksomhed, når den pågældende virksomhed, og den registrerede virksomhed, som virksomheden direkte eller indirekte får leveret afgiftspligtige varer fra, er indbyrdes forbundne virksomheder., se F.1.6.1.

§ 9, stk. 1Virksomheder, der betaler afgift af svovlindholdet i forbrugte varer, og som begrænser udledningen af SO2 til luften ved røgrensning eller binder svovl i andre materialer mv., kan få godtgjort afgiften af den mængde svovl, der i afgiftsperioden bortrenses eller bindes i andre materialer.

Godtgørelsen omfatter svovl, der fx

  • bindes i et rensningsanlæg ved en egentlig svovlproduktion
  • ved en proces går i forbindelse med kalkholdige vanddråber, hvorved der fremkommer gips
  • går i forbindelse med kalkstøv eller
  • bindes i slagger og aske.

§ 9, stk. 2Godtgørelsen beregnes for hvert brændsel og for hvert ovn- eller kedelanlæg for sig. Bruger virksomheden flere brændsler i samme ovn- eller kedelanlæg samtidig, fordeles den bortrensede eller bundne mængde svovl for hvert brændsel i hvert ovn- eller kedelanlæg for sig i forhold til mængden af svovl i de indfyrede brændsler.

§ 9, stk. 3Mængden af svovl, der ydes godtgørelse for, kan ikke overstige mængden af svovl i de indfyrede brændsler efter almindelig bundfradrag.

Afgiftsgodtgørelse kan ske efter måling, standardsats eller minimumssats, se G.11.5.2.1, G.11.5.2.2 og G.11.5.2.3.

§ 9, stk. 10De nærmere regler for måling mv. fremgår af Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1163 af 21. december 1995. (Henvisninger til bekendtgørelsen er i nedenstående markeret med "bek." foran paragraftegnet.)

bek. § 9, stk. 1-2Virksomheden skal opgøre mængden af det materiale, som svovlet bindes i, og foretage stikprøvemålinger af svovlindholdet i et omfang og med en hyppighed, der gør stikprøven repræsentativ. Omfang og hyppighed afhænger derfor af ensartethed og stabilitet i virksomhedens brændselssammensætning, produktionsforhold og brændselsudnyttelse mv.

SKAT fastsætter antallet af prøver og hyppighed af prøvetagningen for virksomheden. Der skal dog mindst foretages 8 prøver årligt.

bek. § 11Hvis svovlen bindes i andre materialer end aske, skal materialets oprindelige svovlindhold bestemmes og fradrages svovlindholdet i materialet efter binding. Virksomheden får dermed ikke godtgørelse af det oprindelige svovlindhold.

Ved bestemmelse af svovlindholdet i det oprindelige materiale skal virksomheden følge samme procedure som beskrevet i G.11.5.2.2.

Opgørelse
bek § 12, stk. 1-2
Virksomheden skal for hver afgiftsperiode foretage en samlet opgørelse af den mængde svovl, der er bortrenset, bundet eller produceret, samt af svovlindholdet i de brændsler, der er forbrugt i perioden.

Regnskab
bek § 12, stk. 3
Virksomheden skal indrette regnskabet således, at den for hvert brændsel og for hvert ovn- og kedelanlæg kan dokumentere, hvilke mængder svovlholdige brændsler, der er forbrugt. Regnskabet skal ligeledes være indrettet således, at den for hvert brændsel og hvert ovn- eller kedelanlæg kan dokumentere mængden af svovl, der er bortrenset, bundet eller produceret, samt afgiften heraf. Endelig skal regnskabet tilrettelægges på en sådan måde, at der kan føres kontrol med den korrekte godtgørelse af afgiften.

Erklæring
bek. § 12, stk. 4
Virksomheden skal vedlægge en erklæring udfærdiget af et akkrediteret laboratorium om, at den anvendte målemetode kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften.

Eksempel 1
Virksomheden har i januar måned forbrugt 100 ton stenkul med 10 pct. vand i en kedel. Svovlindhold i tørstof 0,78 pct. I asken er der målt et svovlindhold, der svarer til 234 kg.

Mængde kul uden vand 100 ton ÷ 10 pct. =

90 ton

Afgift 90.000 kg x 0,78 pct. x 20 kr. =

14.040 kr.

÷ godtgørelse 234 kg x 20 kr =

4.680 kr.

Afgift efter godtgørelse

9.360 kr.

Eksempel 2
Virksomheden har januar måned brugt 46 ton jordoliekoks og 90 ton stenkul (tørstofmængder) i samme kedel. I asken er der målt et svovlindhold, der svarer til 445 kg. Svovlindhold i jordoliekoks: 1,0 pct. og i stenkul: 0,78 pct.

Svovl i jordoliekoks 46.000 kg x 1,0 =

460 kg svovl

Svovl i stenkul 90.000 kg x 0,78 pct. =

702 kg svovl

I alt svovl =

1.162 kg svovl

Fordeling af askesvovlen

- jordoliekoks 445 kg x 460/1162=

176 kg

- stenkul 445 kg x 702/1162=

269 kg

 

 

Afgift af jordoliekoks 460 kg x 20 kr. =

9.200 kr.

÷ godtgørelse 176 kg x 20 kr. =

3.520 kr.

Afgift efter godtgørelse

5.680 kr.

  
Afgift af stenkul 702 kg x 20 kr. =

14.040 kr.

÷ godtgørelse 269 kg x 20 kr. =

5.380 kr.

Afgift efter godtgørelse

8.660 kr.


Eksempel 3
Virksomheden fører røgen fra afbrænding gennem kalkstøv. Der er brugt 100 ton kalk, hvor svovlindholdet før afbrændingen var 10 kg og efter afbrændingen 150 kg.

Godtgørelsen er(150 kg ÷ 10 kg) x 20 kr. =

2.800 kr.

§ 9, stk. 4 og
bek. § 10, stk. 1-2
Virksomheden kan vælge at beregne godtgørelsen efter det minimum af svovl, der bindes i de enkelte materialer. Minimumsindholdet skal anmeldes og dokumenteres over for SKAT og for en periode på mindst 6 måneder ad gangen.

bek. § 10, stk. 3Det er en betingelse for at bruge denne metode, at virksomheden har indgået aftale med et akkrediteret laboratorium, der uanmeldt skal udtage stikprøver af det materiale, som svovlen er bundet i.

Antallet af målinger, som laboratoriet skal foretage, fastsættes ved, at den (forventede) årlige godtgørelse divideres med 50.000, idet der dog skal foretages mindst 4 målinger pr. år.

Antallet af prøver skal stå i rimeligt forhold til mængden af materialet og skal foretages af en repræsentativ del af materialet.

bek. § 10, stk. 4Viser en måling et lavere svovlindhold end det anmeldte minimum lægges den til grund for afgiftsberegningen i de seneste 12 måneder, ligesom hyppigheden af målingerne fordobles de næste 12 måneder.

Opgørelse mv.Om opgørelse, regnskab og erklæring, se G.11.5.2.1

Eksempel (flere brændsler)
Virksomheden har i januar måned forbrugt 100 ton gas og 100 ton stenkul med 10 pct. vand (90 ton tørstof) i samme kedel. En del af svovlen bindes til roepiller. Virksomheden har til SKAT anmeldt, at der i roepiller bindes mindst 0,1 pct. svovl.

Svovlindhold i roepiller (100 + 90 ton) x 0,1 pct. =

190 kg svovl

Afgift

14.040 kr.

÷ godtgørelse190 kg x 20 kr. =

3.800 kr.

Afgift efter godtgørelse

6.460 kr.

Udbetaling af
godtgørelse
§ 9, stk. 8
Godtgørelsen udbetales ved, at virksomheden fratrækker beløbet på afgiftsangivelsen for den pågældende afgiftsperiode.

§ 9, stk. 6Virksomheder, der forbruger kulprodukter, halm og træpiller, og som begrænser udledningen af SO2 til luften, kan i stedet for målinger af den bortrensede mængde svovl vælge at beregne godtgørelsen efter en standardsats.

KulprodukterStandardsatsen for indfyrede kulprodukter, der omfatter stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders, koksgrus, jordoliekoks, brunkul og brunkulsbriketter, er i

  • risteanlæg eller "fluid bed"-anlæg: 20 kr. pr. ton
  • andre anlæg: 5 kr. pr. ton.

I et risteanlæg lægges kullene til forbrænding på en vandret rist, medens granuleret eller pulveriseret kul i et "fluid bed"-anlæg blæses ind og bæres oppe af indstrømmende luft.

Halm/træpillerStandardsatsen for halm og træpiller (med svovlholdigt bindemiddel) er 8 kr. pr. ton. Standardgodtgørelsen gælder for svovlbinding fra 1 juli 2002.

Eksempel
Virksomheden har i januar måned forbrugt 100 ton stenkul med 10 pct. vand i samme kedel. Svovlindhold: 0,78 pct. Kedlen er et risteanlæg.

Mængde kul uden vand 100 ton ÷ 10 pct. =90 ton
Afgift 90.000 kg x 0,78 pct. x 20 kr.14.040 kr.
÷ godtgørelse 90 ton x 20 kr. =1.800 kr.
Afgift efter godtgørelse12.240 kr.