Ved virksomheders indførsel af varer fra ikke-EU-lande (tredjelande) eller modtagelse af varer fra EU-lande skal der betales afgift på tilførselstidspunktet, medmindre varerne tilføres en virksomhed, der er registreret som oplagshaver for den pågældende punktafgift, og denne afgiftslov giver oplagshaveren ret til at modtage varer uden afgift til beskatning ved udleveringen, se A.5.

Varer fra EU-landeVed modtagelse af varer fra andre EU-lande skal der altid foreligge en af sælgeren udstedt faktura med oplysning om sælgers momsnummer og købers 8-cifrede SE-nummer samt følgeseddel, fragtbrev e.l.

For varer omfattet af EU-punktafgifter skal der endvidere altid foreligge et punktafgiftsledsagedokument, se A.15. Angivelse og afregning af punktafgiften sker efter reglerne i A.11.

Varer fra
ikke-EU-lande
Ved indførsel af varer fra tredjelande skal oplagshavere og varemodtagere afgive sædvanlig fortoldningsangivelse (enhedsdokument). I rubrik 47 anføres linieart 3 med den punktafgiftskode, der gælder for den pågældende vare, og som virksomheden er registreret for (tilførsel til punktafgiftsvirksomhed), se Toldvejledningen. Angivelse og afregning af punktafgiften sker efter reglerne i A.11.

AfgiftsfritagelseAfgiftsfritagelse for varer, der indføres eller modtages fra udlandet vil som hovedregel kunne gives i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3, se Momsvejledningen. Momslovens fritagelsesbestemmelser gælder punktafgiftsmæssigt både for varer fra tredjelande og for varer fra EU-lande.

Ikke-bestilllings-
svarende varer e.l.
Varemodtagere kan få godtgjort afgiften af varer, der genudføres eller evt. tilintetgøres på grund af fejl eller af andre grunde ikke svarer til bestillingen, eller fordi de er leveret ved en åbenbar fejltagelse.

Virksomheden skal kunne fremlægge dokumentation for, at der er betalt afgift af varerne, og at den udenlandske leverandør har erkendt fejlleverance e.l. i form af kreditnota eller faktura vedr. erstatningsleverance e.l.

Hvis varerne genudføres, skal virksomheden kunne fremlægge dokumentation som ved udførsel af varer fra momsregistrerede virksomheder, se  A.8.2

Hvis varerne i stedet ønskes tilintetgjort, fx på grund af transportomkostningerne ved returnering, skal virksomheden forud ansøge ToldSkat om afgiftsgodtgørelse, og i ansøgningen skal varerne specificeres med oplysning om årsag til og om tidspunkt for destruktion/denaturering af varerne. Sidstnævnte af hensyn til ToldSkats mulighed for at kontrollere destruktionen/denatureringen af varerne.

Ved privatpersoners indførsel af varer gælder nedenstående regler.

Indrejse fra
ikke-EU-lande
Ved indrejse fra ikke-EU-lande (tredjelande) kan punktafgiftspligtige varer medbringes told- og afgiftsfrit efter reglerne i toldloven, se Toldvejledningen, D.3.3, og Rejsegodsfolderen. 

Indrejse fra
EU-lande
Ved indrejse fra andre EU-lande kan punktafgiftspligtige varer medbringes afgiftsfrit, men på betingelse af

 • at den rejsende selv medbringer varerne, fx i bagagen
 • at varerne er bestemt til brug eller forbrug for den rejsende personlig eller dennes husstand eller er beregnet til gaver. 

Der gælder dog mængdemæssig begrænsning for mineralolieprodukter (også efter 1. januar 2004), se nærmere herom i Toldvejledningen, D.3.3, og Rejsegodsfolderen.

Ved ToldSkats bedømmelse af, om punktafgiftspligtige varer er til eget brug og dermed er fritaget for afgift eller har erhvervsmæssig karakter og dermed er afgiftspligtig, vil indgå en række forhold bl.a.

 • den forretningsmæssige status hos den rejsende
 • årsagerne til købet af varerne
 • stedet, hvor varerne befinder sig
 • den anvendte transportform
 • ethvert dokument om varerne
 • varernes art
 • varernes mængde.

Varer, der medbringes for andre eller med henblik på videresalg e.l., anses for at have erhvervsmæssig karakter og bliver dermed afgiftspligtige. Tilsvarende gælder for varer, som rejsende skal benytte i egen virksomhed, fx 

 • bekæmpelsesmidler eller gødningstoffer (kvælstof) til brug i landbrugsvirksomhed
 • øl og vin til brug i restaurationsvirksomhed.

Mængden af medbragte varer vil kunne have et sådant omfang, at det må anses for tvivlsomt, at varerne er til eget brug, fx hvor mængden ligger væsentlig over, hvad der med rimelighed kan bruges i en almindelig husholdning. I sådanne tilfælde må den rejsende kunne redegøre nærmere om formålet med varekøbet, Ny tekst startse i øvrigt nyhedsbrev Retningslinier for den afgiftsfrie EU-indførsel efter 1. januar 2004.Ny tekst slut

For alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer er der til brug for vurderingen af, om varerne er til eget brug eller af erhvervsmæssig karakter, fastsat nogle vejledende mængder i art. 9, stk. 2, i RDIR 92/12 (cirkulationsdirektivet). De vejledende mængder er for

Alkoholholdige drikkevarer

 • øl: 110 liter, dvs. 333 fl. á 33 cl
 • bordvin: 90 liter, dvs. 120 fl. á 75 cl (heraf højst 60 liter mousserende vin, dvs. 80 fl.)
 • hedvin: 20 liter, dvs. 28 fl. á 75 cl (portvin, sherry o.l.)
 • Ny tekst startspiritus: 10 liter, dvs. 14 fl. á 70 clNy tekst slut

Tobaksvarer

 • Ny tekst startcigaretter: 800 stk., dvs. 40 pk. á 20 stk.Ny tekst slut
 • Ny tekst startcerutter/cigarilos: 400 stk. (maks. 3 g/stk.)Ny tekst slut
 • Ny tekst startcigarer: 200 stk.Ny tekst slut
 • Ny tekst startrøgtobak: 1,0 kgNy tekst slut

Endvidere kan transportformen evt. medføre, at indførslen ikke kan anses for "egen medbringelse", fx hvor den rejsende og varen ikke transporteres med samme køretøj, eller hvor transporten er atypisk for rejsende, eksempelvis ved benyttelse af lastbiler.

For vin og øl, der indføres til eget brug af personer, som tager bopæl her i landet, og som i mindst 1 år har haft bopæl i et andet EU-land, og dér har ejet den pågældende vin og øl, tillades det dog, at varerne kan medbringes afgiftsfrit som flyttegods i en erhvervsmæssig transport.

Der er truffet flere afgørelser om mængden mv. af rejsendes indførsel, jf. bl.a. SKM2002.247.LSR og SKM2003.237.LSR.

KontrolNy tekst startOm ToldSkats kontrolbeføjelser, se A.12.2.2.Ny tekst slut

Ved privatpersoners indførsel/modtagelse af varer fra udlandet, herunder andre EU-lande, som de pågældende ikke selv medbringer, skal der betales punktafgift, medmindre varerne er berettiget til afgiftsfritagelse.

Der gives som hovedregel afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3, se Momsvejledningen. Momslovens fritagelsesbestemmelser gælder punktafgiftsmæssigt for varer både fra ikke-EU-lande (tredjelande) og fra EU-lande.

Varer fra
ikke-EU-lande
Ved indførsel af varer fra ikke-EU-lande betales punktafgiften ved varens fortoldning, se Toldvejledningen.

Varer fra EU-landeVed modtagelse (indførsel) af varer fra EU-lande, hvoraf der skal betales punktafgift, skal varemodtageren straks give anmeldelse herom til ToldSkat. Varemodtageren vil efterfølgende få tilsendt et indbetalingskort på afgiftsbeløbet.

Reglerne for modtagelse (indførsel) af varer fra andre EU-lande er i øvrigt følgende:

Køb af spiritus, vin,
tobaksvarer mv.
Ved køb af varer, der er omfattet af EU-punktafgifterne, dvs. spiritus, vin, øl, tobaksvarer og mineralolieprodukter, i andre EU-lande til levering her i landet, betales afgifter således:

 • Hvis køberen selv forestår varens forsendelse fra udlandet, skal køberen forud anmelde købet til ToldSkat og stille sikkerhed, se i øvrigt vejledningen om Internethandel for private.
 • Hvis sælgeren forsender varen (internethandel/postordresalg), skal sælgeren betale punktafgiften og dansk moms. Fremgår det af varens pris eller på anden måde, at varen sælges uden dansk afgift, skal køberen forud anmelde købet til ToldSkat og stille sikkerhed, se i øvrigt vejledningen om Internethandel for private.

Køb af andre varerVed køb af andre punktafgiftspligtige varer, fx chokolade, sodavand eller energikoks, skal der betales afgift, hvis varens værdi uden punktafgift er over 80 kr.

Gaver e.l.Der skal betales afgift af spiritus og tobaksvarer, der sendes fra privatpersoner i et andet EU-land til en privatperson her i landet, fx som gave.

For andre punktafgiftspligtige varer end spiritus og tobaksvarer skal der kun betales afgift, hvis varens værdi uden afgift overstiger 360 kr.

Betingelserne for afgiftsfritagelse er de samme som for told- og momsfritagelse ved indførsel fra ikke-EU-lande, se Toldvejledningen.

KontrolNy tekst startOm ToldSkats kontrolbeføjelser, se A.12.2.2.Ny tekst slut