Indrejse fra
ikke-EU-lande
Ved indrejse fra ikke-EU-lande (tredjelande) kan punktafgiftspligtige varer medbringes told- og afgiftsfrit efter reglerne i toldloven, se Toldvejledningen, D.3.3, og Rejsegodsfolderen. 

Indrejse fra
EU-lande
Ved indrejse fra andre EU-lande kan punktafgiftspligtige varer medbringes afgiftsfrit, men på betingelse af

 • at den rejsende selv medbringer varerne, fx i bagagen
 • at varerne er bestemt til brug eller forbrug for den rejsende personlig eller dennes husstand eller er beregnet til gaver. 

Der gælder dog mængdemæssig begrænsning for mineralolieprodukter (også efter 1. januar 2004), se nærmere herom i Toldvejledningen, D.3.3, og Rejsegodsfolderen.

Ved ToldSkats bedømmelse af, om punktafgiftspligtige varer er til eget brug og dermed er fritaget for afgift eller har erhvervsmæssig karakter og dermed er afgiftspligtig, vil indgå en række forhold bl.a.

 • den forretningsmæssige status hos den rejsende
 • årsagerne til købet af varerne
 • stedet, hvor varerne befinder sig
 • den anvendte transportform
 • ethvert dokument om varerne
 • varernes art
 • varernes mængde.

Varer, der medbringes for andre eller med henblik på videresalg e.l., anses for at have erhvervsmæssig karakter og bliver dermed afgiftspligtige. Tilsvarende gælder for varer, som rejsende skal benytte i egen virksomhed, fx 

 • bekæmpelsesmidler eller gødningstoffer (kvælstof) til brug i landbrugsvirksomhed
 • øl og vin til brug i restaurationsvirksomhed.

Mængden af medbragte varer vil kunne have et sådant omfang, at det må anses for tvivlsomt, at varerne er til eget brug, fx hvor mængden ligger væsentlig over, hvad der med rimelighed kan bruges i en almindelig husholdning. I sådanne tilfælde må den rejsende kunne redegøre nærmere om formålet med varekøbet, Ny tekst startse i øvrigt nyhedsbrev Retningslinier for den afgiftsfrie EU-indførsel efter 1. januar 2004.Ny tekst slut

For alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer er der til brug for vurderingen af, om varerne er til eget brug eller af erhvervsmæssig karakter, fastsat nogle vejledende mængder i art. 9, stk. 2, i RDIR 92/12 (cirkulationsdirektivet). De vejledende mængder er for

Alkoholholdige drikkevarer

 • øl: 110 liter, dvs. 333 fl. á 33 cl
 • bordvin: 90 liter, dvs. 120 fl. á 75 cl (heraf højst 60 liter mousserende vin, dvs. 80 fl.)
 • hedvin: 20 liter, dvs. 28 fl. á 75 cl (portvin, sherry o.l.)
 • Ny tekst startspiritus: 10 liter, dvs. 14 fl. á 70 clNy tekst slut

Tobaksvarer

 • Ny tekst startcigaretter: 800 stk., dvs. 40 pk. á 20 stk.Ny tekst slut
 • Ny tekst startcerutter/cigarilos: 400 stk. (maks. 3 g/stk.)Ny tekst slut
 • Ny tekst startcigarer: 200 stk.Ny tekst slut
 • Ny tekst startrøgtobak: 1,0 kgNy tekst slut

Endvidere kan transportformen evt. medføre, at indførslen ikke kan anses for "egen medbringelse", fx hvor den rejsende og varen ikke transporteres med samme køretøj, eller hvor transporten er atypisk for rejsende, eksempelvis ved benyttelse af lastbiler.

For vin og øl, der indføres til eget brug af personer, som tager bopæl her i landet, og som i mindst 1 år har haft bopæl i et andet EU-land, og dér har ejet den pågældende vin og øl, tillades det dog, at varerne kan medbringes afgiftsfrit som flyttegods i en erhvervsmæssig transport.

Der er truffet flere afgørelser om mængden mv. af rejsendes indførsel, jf. bl.a. SKM2002.247.LSR og SKM2003.237.LSR.

KontrolNy tekst startOm ToldSkats kontrolbeføjelser, se A.12.2.2.Ny tekst slut