Der er etableret en ordning under Energistyrelsen, sådan at der kan ydes tilskud til elektricitet fremstillet ved visse energikilder. Tilskudsordningen fremgår af lovbekendtgørelse nr. 490 af 13. juni 2003 om tilskud til elproduktion.

Energistyrelsen har med bemyndigelse i loven udstedt bekendtgørelse nr. 512 af 16. juni 2003, om tilskud til elproduktion (eltilskudsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen erstatter den tidligere bekendtgørelse nr. 798 af 23. oktober 1997.

Ny tekst startEnergistyrelsen har informeret nærmere om tilskudsordningen på sin hjemmeside; www.ens.dk - Forsyning - El- og Varmeproduktion - Priser og tilskud.Ny tekst slut

 Lovændring - lov 377Der er med lov nr. 377 af 2. juni 1999 sket ændringer i lov om tilskud til elproduktion, for så vidt angår elektricitet fremstillet ved vedvarende energi mv., jf. nedenfor om ophør af tilskud til el fra vindmøller og biomasse mv.

Ophør af tilskud til el
fra vindmøller´- lov 377
Ved ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 642 af 5. august 1999 blev tilskuddet til elektricitet produceret af vindmøller ophævet med virkning fra 16. august 1999.

Ophør af tilskud til el
fra biomasse mv. - lov 377
Ved ikræfttrædelsesbekendtgørelse nr. 1331 af 20. december 2000 er tilskuddet til elektricitet produceret ved fornyelige brændsler (vandkraft, biogas og biomasse o.l.) og andre vedvarende energikilder end vindenergi ophævet med virkning fra 1. januar 2001.

Tilskuddet er ophørt for disse energikilder og brændsler både for decentral kraftvarmeproduktion og industriel kraftvarmeproduktion. De nærmere retningslinier i relation til tilskuddets ophør og erstatning af et pristillæg til afregningsprisen er fastlagt i Energistyrelsens regi.

For så vidt angår produktion af elektricitet, der er fremstillet ved biogasbaseret decentral kraftvarmeproduktion, se nedenfor under "Lovændring - lov 393".

Lovændring - lov 393Der er med lov nr. 393 af 6. juni 2002 sket ændringer i lov om tilskud til elproduktion. Der er i hovedtræk tale om følgende ændringer:

1. Ændringsloven fastsætter, at alle naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker med en elproduktionskapacitet på 25 MW eller derunder vil få et elproduktionstilskud på 8 øre pr. kWh. For det enkelte værk vil det samlede årlige elproduktionstilskud dog maksimalt kunne ydes til en årlig elproduktion på 8 mio. kWh svarende til ca. 640.000 kr. Undtaget fra tilskudsgrænsen er barmarksværkerne.

2. De industrielle naturgas- og affaldsbaserede kraftvarmeværker har efter de hidtidige regler fået et tilskud på 7 øre pr. kWh i en periode på 6 eller 8 år. Med ændringen kan et industrielt kraftvarmeværk efter udskiftning af større anlægsdele som fx en motor eller en turbine - få et tilskud på 2 øre pr. kWh i en periode efter udløbet af den oprindelige tilskudsperiode.

3. Med ændringen ydes der tilskud på 8 øre pr. kWh til decentrale kraftvarmeværker, der før den 1. juli 2002 har en kombineret forsyning med naturgas og biogas. Det er en betingelse, at der af det samlede brændselsforbrug regnet efter energiindhold for regnskabsåret 2000/2001 eller 2001 var mindst 10 pct. naturgas. Decentrale naturgasbaserede værker, der efter den 1. juli 2002 omlægger deres forsyning til også at omfatte biogas, herunder ren biogas, kan også få tilskud.

4. Der er som følge af nettoafregningsprincippet i elforsyningsloven, som giver mulighed for at modregne miljøvenlig elproduktion i den aftagepligtige mængde el, sket en konsekvensændring i eltilskudsloven, hvorefter der ydes tilskud til den mængde el, som netvirksomheden måler - i stedet for til den afregnede mængde el.

Dette indebærer bl.a., at der ydes tilskud til elproducenter omfattet af § 8 a, stk. 3 og 4 i elforsyningsloven for et tilskudsberettiget egetforbrug, dvs. til industrielle kraftvarmeproducenter, der anvender det såkaldte nettoafregningsprincip i medfør af elforsyningsloven. Der kan endvidere ydes tilskud til industrielle kraftvarmeproducenter, der aftager/forbruger produceret tilskudsberettiget el direkte fra kraftvarmeanlægget.

Endelig er der sket en præcisering af eltilskudsloven, så det nu fremgår direkte af loven, at der kun ydes eltilskud til den del af produktionen, hvoraf der betales afgift efter lov om afgift af elektricitet.

Ikrafttræden - lov 393Den 23. april 2003 godkendte Europa-Kommissionen ændringerne i punkt 1-3 ovenfor, og ved ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 334 af 9. maj 2003 trådte ændringerne i kraft den 1. juni 2003 med virkning fra den 1. juli 2002. Tilskud til elektricitet produceret i perioden fra og med 1. juli 2002 til og med 31. maj 2003 er udbetalt med forbehold for efterregulering, jf. nedenfor.

Punkt 4 ovenfor trådte i kraft den 1. juli 2002. De nærmere retningslinier i relation til måling mv. fremgår af eltilskudsbekendtgørelsens § 14, stk. 1 og 4.

Ændringerne for elproducenter, der anvender det såkaldte nettoafregningsprincip, har virkning fra 1. januar 2001. Det er netselskabet der varetager udbetalingen af tilskud til elproducenter med tilbagevirkende kraft for perioden 1. januar 2001 til 30. juni 2002. 

Tilskudsberettiget elproduktionTilskudsberettiget er herefter elektricitet, der fremstilles ved decentral naturgasbaseret, biogasbaseret og affaldsbaseret kraftvarmeproduktion og industriel naturgasbaseret og affaldsbaseret kraftvarmeproduktion.

Regulering af eltilskudTilskud til elektricitet, der er fremstillet i perioden fra og med 1. juli 2002 til og med 31. maj 2003, skal efterreguleres som følge af ikrafttræden af § 6, stk. 1-6 og 8 i lov nr. 393, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 27. Netvirksomheder, der udbetaler elproduktionstilskud, skal for hver elproducent opgøre efterreguleringsbeløbet. Senest den 15. juli 2003 udsender netvirksomhederne opgørelser til elproducenterne, jf. § 27, stk. 3. Senest 20 dage efter modtagelsen skal elproducenten, såfremt opgørelsen kan godkendes, sende opgørelsen til Energistyrelsen i underskrevet stand. Såfremt opgørelsen ikke kan godkendes, skal elproducenten indenfor samme frist fremsende korrigeret opgørelse til Energistyrelsen. Energistyrelsen træffer afgørelse i sager, hvor elproducenten ikke godkender netvirksomhedens opgørelse.

Elproducenter, der har modtaget for meget tilskud, skal tilbagebetale efterreguleringsbeløbet senest den 15. august 2003, eller når Energistyrelsen har truffet afgørelse, i de tilfælde hvor elproducenten ikke har godkendt netvirksomhedens opgørelse, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 27, stk. 1. Udbetaling af tilskud til elproducenter, der har modtaget for lidt tilskud, sker hurtigst muligt, efter ToldSkat har modtaget underretning fra Energistyrelsen om, at elproducenten har godkendt netvirksomhedens opgørelse, eller at Energistyrelsen har truffet afgørelse i de tilfælde, hvor elproducenten ikke godkender netvirksomhedens opgørelse, jf. § 27, stk. 4.

Ophør af tidsbegrænset tilskud til nye industrielle kraftvarmeanlæg - lov 1232Ny tekst startMed lov nr. 1232 af 27. december 2003 ydes der ikke tilskud (7 øre) til el produceret på industrielle kraftvarmeanlæg, der er idriftsat den 1. januar 2004 eller senere, eller tilskud (2 øre) til industrielle kraftvarmeanlæg ved udskiftning af større anlægsdele, der idriftsættes fra og med 1. januar 2004, se afsnit F.9.2.2.Ny tekst slut

Lovændringer mv.Der er de seneste år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.DatoÆndring

768

06.10.1997Lovbekendtgørelse

377

02.06.1999Ophævelse af tilskud til vedvarende energi mv.
127720.12.2000Den systemansvarlige virksomheds opgaver mv.
39306.06.2002Omlægning af tilskud for naturgasbaserede decentrale kraftvarmeanlæg, tilskud til biogasbaseret elproduktion, tilskud baseret på måling i stedet for afregning
Ny tekst start452Ny tekst slutNy tekst start10.06.2003Ny tekst slutNy tekst startForbrændring af kød- og benmel mv.Ny tekst slut
49013.06.2003Lovbekendtgørelse
Ny tekst start1232Ny tekst slutNy tekst start27.12.2003Ny tekst slutNy tekst startOphør af tilskud til nye industrielle kraftvarmeanlæg, forsyningssikkerhedNy tekst slut
  

For at kunne modtage tilskud skal nedenstående elproducenter anmelde sig til registrering hos ToldSkat, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 12

  • decentrale naturgasbaserede, affaldsbaserede og biogasbaserede kraftvarmeanlæg
  • industrielle naturgasbaserede og affaldsbaserede kraftvarmeanlæg.

Anmeldelsen sker på blanket 23.002, der kan fås hos ToldSkat og hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. ToldSkat underretter netvirksomheden om, at anlægget er anmeldt til registrering.

Hvis elproducentens forhold, fx ejerforhold, ansvarlig ledelse (tegningsberettiget person) og brændselsvalg ændres, skal elproducenten informere ToldSkat skriftligt herom.

Retten til tilskud samt dets størrelse (sats) og varighed afhænger bl.a. af anlæggets art og hvilken type brændsel, der er medgået til produktionen af elektriciteten. I dette afsnit er der redegjort for reglerne ud fra en opdeling efter anlæggets art (Decentrale kraftvarmeanlæg og Industrielle kraftvarmeanlæg).

 

Decentrale kraftvarmeanlæg er kraftvarmeanlæg, der er godkendt som kollektive varmeforsyningsanlæg i henhold til lov om varmeforsyning, hvor der sker en nyttiggørelse af varmeproduktionen, samt kraftvarmeanlæg med en varmekapacitet på under 0,25 MW med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 1, stk. 1.

Regler indtil 1. juli 2002Kraftvarmeanlæg, der producerer elektricitet ved naturgas eller affald, er berettiget til at opnå et tilskud på 7 øre pr. kWh, jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 6. oktober 1997 om tilskud til elproduktion § 2a, stk. 1.

For naturgasbaserede anlæg, der er anlagt som et barmarksprojekt, dvs. anlagt i forbindelse med etableringen af et kollektivt varmeforsyningsnet, er tilskuddet på 10 øre pr. kWh, jf. § 2a, stk. 2.

For kraftvarmeanlæg med en elproduktionskapacitet på 3 MW eller derunder, som enten er sat i drift før den 1. januar 1997, eller hvor der inden samme frist er indsendt fyldestgørende projektforslag for omstilling til kraftvarme til kommunalbestyrelsen, er tilskuddet på 10 øre pr. kWh, jf. § 2a, stk. 3.

Energistyrelsen træffer efter ansøgning fra elproducenten afgørelse om, hvorvidt den enkelte elproducent er berettiget til at modtage et tilskud på 10 øre pr. kWh som værende et naturgas- eller affaldsbaseret kraftvarmeproducerende anlæg med en eleffekt på 3 MW eller derunder idriftsat inden 1. januar 1997 eller et projektforslag indsendt inden samme dato eller et barmarksprojekt.

Energistyrelsen fremsender en erklæring til elproducenten om tilskud på 10 øre pr. kWh samt orienterer ToldSkat og det elforsyningsselskab, som elproducenten afregner med.

Regler fra og med 1. juli 2002     

Affaldsbaserede anlæg
7 og 10 øres-tilskud
Reglerne om decentral affaldsbaseret kraftvarmeproduktion er ikke ændret med lov 393. Der ydes således fortsat et tilskud på 7 øre pr. kWh til affaldsbaseret kraftvarmeproduktion, jf. eltilskudslovens § 2a, stk. 1 og bekendtgørelsens § 10, stk. 1. Tilskuddet udgør 10 øre pr. kWh for elektricitet, der fremstilles på decentrale kraftvarmeværker med en eleffekt på 3 MW eller derunder idriftsat inden 1. januar 1997, eller hvor der inden samme dato er indsendt projektforslag til kommunen, jf. eltilskudslovens § 2a, stk. 4 og bekendtgørelsens § 10, stk. 2.

Det er fortsat Energistyrelsen, der i tvivlstilfælde træffer afgørelse om kapacitetsgrænsen på 3 MW, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 11, stk. 2.

Gasbaserede anlæg
8 øres-tilskud
Ifølge eltilskudslovens § 2b, stk. 1 og bekendtgørelsens § 3, stk. 1, får naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker med en samlet kapacitet for elproduktion på 25 MW eller derunder tilskud på 8 øre pr. kWh til elproduktionen. Tilskuddet gives op til en årlig elproduktion af det tilskudsberettigede brændsel på 8 mio. kWh fordelt efter følgende maksimumssatser: 

1. kvartal 3,0 mio. kWh
2. kvartal 1,6 mio. kWh
3. kvartal 1,0 mio. kWh
4. kvartal op til 8,0 mio. kWh fratrukket elproduktionen af det tilskudsberettigede brændsel fra de foregående 3 kvartaler. Grænsen på de 8,0 mio. kWh reduceres med de kvartalssatser, hvor værket ikke har været idriftsat.

Det bemærkes, at i 4. kvartal kan elproducenten dermed maksimalt få tilskud til 8 mio. kWh tilskudsberettiget brændsel fratrukket summen af den mindste værdi af enten den faktiske tilskudsberettigede elproduktion eller den maksimale sats i 1., 2. og 3. kvartal. Tilskuddet i 4. kvartal kan dog ikke overstige elproducentens samlede årlige elproduktion fratrukket elproduktion i 1., 2. og 3. kvartal.

Eksempel 1
Den tilskudsberettigede elproduktion, med en årlig elproduktion over 8 mio. kWh (Værk A).

 

mio. kWh

Værk A

1. kv.

2. kv.

3. kv.

4. kv.

i alt
årligt

Faktisk produceret

5

1

1

3

10

Tilskudsberettiget

3

1

1

3*

8

*8-(3+1+1)=3

Eksempel 2
Den tilskudsberettigede elproduktion, med en årlig elproduktion under8 mio. kWh (Værk B).

 

mio kWh

Værk B

1. kv.

2. kv.

3. kv.

4. kv.

i alt
årligt

Faktisk produceret

5

0,5

0,5

1

7

Tilskudsberettiget

3

0,5

0,5

3*

7

*8-(3+0,5+0,5)=4. Der ydes dog kun tilskud til 7-(3+0,5+0,5)=3

Hvis et værk ikke har været idriftsat i hele året, kan der kun modtages tilskud svarende til den tilskudsberettigede mængde brændsel i de kvartaler, hvor værket har produceret, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Hvorvidt et værk producerer al sin tilskudsberettigede el i eksempelvis den 1. måned af et kvartal eller fordelt ud over 2-3 månederne i kvartalet har ingen betydning, idet der ikke er krav om en forholdsmæssig fordeling af produktionen i det enkelte kvartal.

Barmarksværker er undtaget fra den årlige tilskudsgrænse på 8 mio. kWh, jf. lovens § 2b, stk. 4 og bekendtgørelsens § 3, stk. 5. Ved et barmarksværk forstås i eltilskudsloven et anlæg til produktion af varme og kraftvarme, hvor varmen alene leveres til godkendte anlæg til fremføring af varmt vand eller damp, såfremt anlægget er etableret samtidig med etableringen af produktionsanlægget, jf. lovens § 1a, stk. 3 og bekendtgørelsens § 1, stk. 3.

Med lovændringen gives der jf. lovens § 2b, stk. 2 og bekendtgørelsens § 3, stk. 3, mulighed for at yde tilskud på 8 øre pr. kWh til de decentrale kraftvarmeværker med en samlet kapacitet for elproduktion på 25 MW eller derunder, der før 1. juli 2002 har en kombineret forsyning med naturgas og biogas. Det er en betingelse, at der af det samlede brændselsforbrug regnet efter energiindhold for regnskabsåret 2000-2001 eller 2001 var mindst 10 pct. naturgas. Tilskuddet ydes i øvrigt efter samme kriterier som til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeanlæg omfattet af lovens § 2b, stk. 1. Tilsvarende ydes der tilskud til naturgasbaserede decentrale værker, der efter den 1. juli 2002 omlægger deres forsyning til også at omfatte biogas, herunder ren biogas, jf. lovens § 2b, stk. 3 og bekendtgørelsens § 3, stk. 4.

Ved et fjernvarmenet forstås i eltilskudsloven et fysisk selvtændigt kollektivt varmeforsyningsnet, jf. lovens § 1a, stk. 1 og bekendtgørelsens § 1, stk. 5. Værker omfattet af eltilskudsloven skal bestå af et eller flere anlæg, der forsyner et fjernvarmenet, jf. lovens § 1a, stk. 2 og bekendtgørelsens § 1, stk. 6.

Decentrale biogas- og naturgasbaserede værker med en elkapacitet på over 25 MW kan ikke få tilskud til elproduktion, jf. lovens § 2b, stk. 1 og bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Tilskud efter lovens § 2b, stk. 1-4 og bekendtgørelsens § 3 gives kun til værker og barmarksværker, som er idriftsat inden den 1. juli 2002, eller hvor der inden samme dato er indsendt projektforslag for omstilling til kraftvarme til kommunalbestyrelsen i henhold til lov om varmeforsyning, jf. lovens § 2b, stk. 5 og bekendtgørelsens § 4, stk. 1.

Centrale kraftvarmeanlægCentrale kraftvarmeanlæg, som er nævnt i bilag 1 til bekendtgørelse om tilskud til elproduktion, er ikke berettiget til at modtage tilskud, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 4, stk. 2.  Energistyrelsen kan dog ved etablering af nye anlæg på de i bilag 1 nævnte kraftværkspladser i særlige tilfælde godkende tilskud, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 3.

For naturgasbaserede anlæg er det en betingelse for modtagelse af tilskud, at der sker en effektiv energiudnyttelse, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1. Kravet til den effektive energiudnyttelse medfører, at elproduktionen skal ske i samproduktion med varme, som nyttiggøres. Varmen må således eksempelvis ikke udledes til omgivelserne som damp eller kondensering.

Samproduktionskravet er udmøntet i en beregningsformel, som bestemmer den maksimale tilskudsberettigede producerede elektricitet i forhold til den nyttiggjorte varme. Hvis der produceres "for meget" elektricitet i forhold til produceret/nyttiggjort varme, ydes der kun tilskud til den beregnede maksimale mængde producerede elektricitet, jf. bekendtgørelsens §§ 4, stk. 4 og 5, stk. 3. Formlen fremgår af bilag 3 og 4til eltilskudsbekendtgørelsen.
 
Det er Energistyrelsen, som fører kontrol med, om kravet til effektiv energiudnyttelse - herunder samproduktionsformlen - er opfyldt. Regler og procedurer for udarbejdelse og indsendelse af årsopgørelser til Energistyrelsen til kontrol heraf fremgår af afsnit F.9.4. Der er ikke stillet krav om effektiv energiudnyttelse for affaldsbaseret elproduktion.
 
Hvis der anvendes andre brændsler end naturgas, skal der ske en fordeling af elproduktionen på de enkelte brændsler. Hvis fordelingen ikke sker på grundlag af konkrete målinger af den nyttiggjorte energi fra forbrænding af de enkelte brændsler, skal fordelingen ske på grundlag af mængden og brændværdien af de enkelte brændsler, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 2.

Industrielle kraftvarmeanlæg er kraftvarmeanlæg, der ikke er omfattet af anlæggene anført i afsnit F.9.2.1, og som har til formål at levere energi til procesformål eller hovedsaligt til erhvervsbygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Naturgas- og affaldsbaserede anlæg

8 øres-tilskudHvis industrielle kraftvarmeanlæg leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg eller et barmarksværk etableret i forbindelse med etableringen af det industrielle kraftvarmeværk, ydes tilskud til den del af elproduktionen, der kan henføres til sådanne varmeleverancer, efter reglerne i eltilskudsbekendtgørelsens § 3, dvs. med 8 øre pr. kWh, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1. Tilskuddet ydes uden tidsbegrænsning, se nedenfor. For elproduktion, der kan henføres til varme leveret til et kollektivt varmeforsyninganlæg, gælder desuden maksimumssatsen på 8 mio. kWh årligt, jf. afsnit F.9.2.1.

Mængden af elektricitet leveret til et kollektivt varmeforsyningsanlæg eller et barmarksværk opgøres pro rata efter forholdet mellem den med det kollektive varmeforsyningsanlæg eller barmarksværket afregnede mængde varme og den samlede nyttiggjorte varmeproduktion, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 7, stk. 2.

Anlæg idriftsat fra og med 1. januar 2004Ny tekst startReglerne om tilskud til industrielle kraftvarmeanlæg er ændret med lov nr. 1232 af 27. december 2003. Herefter ydes der ikke tilskud på 7 øre pr. kWh til industrielle kraftvarmeanlæg, der er idriftsat den 1. januar 2004 eller senere, jf. § 1, nr. 1. Desuden ydes der ikke tilskud på 2 øre pr. kWh til industrielle kraftvarmeanlæg ved udskiftning af større anlægsdele, hvor det indskiftede anlæg er idriftsat den 1. januar 2004 eller senere, jf. § 1, nr. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan dog i særlige tilfælde dispensere fra kravet om idriftsættelsestidspunkt, jf. § 1, nr. 5.Ny tekst slut

Industrielle kraftvarmeanlæg, der allerede modtager tidsbegrænsede tilskud på henholdsvis 7 og 2 øre til elproduktion på anlæg, der er idriftsat før 1. januar 2004, berøres ikke af ændringerne i lov nr. 1232 af 27. december 2003.

Der ydes ligeledes fortsat tilskud på 8 øre pr. kWh til den del af et industrielt kraftvarmeanlægs elproduktion, der kan henføres til varmeleverancer til et eksisterende kollektivt varmeforsyningsanlæg eller et barmarksværk etableret i forbindelse med etableringen af det industrielle kraftvarmeanlæg.

Anlæg idriftsat inden 1. januar 2004Industrielle kraftvarmeanlæg, der producerer elektricitet ved naturgas eller affald, er berettiget til at opnå et tilskud på 7 øre pr. kWh, jf. eltilskudslovens § 2a, stk. 1 og eltilskudsbekendtgørelsens §§ 5, stk. 1 og 10, stk. 1 (tidl. § 2, stk. 1).

Åremål 6/8 år
7 øres-tilskud
Industrielle kraftvarmeanlæg med en samlet kapacitet for elproduktion over 4 MW, der ikke leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsnet eller et barmarksværk etableret i forbindelse med etableringen af det industrielle kraftvarmeværk, ydes tilskud i 6 år fra idriftssættelsen, jf. eltilskudslovens § 3a, stk. 1 og eltilskudsbekendtgørelsens § 6, stk. 1 (tidl. § 8, stk. 1). Industrielle anlæg med en samlet kapacitet for elproduktion på 4 MW eller derunder, der ikke leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsnet eller et barmarksværk etableret i forbindelse med etableringen af det industrielle kraftvarmeværk, ydes tilskud i 8 år fra idriftsættelsen, jf. eltilskudslovens § 3a, stk. 2 og eltilskudsbekendtgørelsens § 6, stk. 2 (tidl. § 8, stk. 2).

Der er ingen tidsbegrænsning for tilskud til elektricitet, som fremstilles på et industrielt kraftvarmeværk i samproduktion med varme, som leveres til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, jf. eltilskudslovens § 3a, stk. 3. Det samme gælder for den del af værkets elproduktion, der kan henføres til varmeproduktion leveret til et barmarksværk, der er etableret i forbindelse med etablering af det industrielle kraftvarmeværk, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 7, stk. 1.

Tilskud til naturgasbaserede industrielle anlæg kan bortfalde efter Energistyrelsens afgørelse herom, hvis varmebehovet hos den pågældende virksomhed kan dækkes helt eller delvist af varmeforsyning fra et centralt kraftvarmeværk, jf. eltilskudslovens § 3a, stk. 4 og eltilskudsbekendtgørelsens § 9, stk. 1 (tidl. § 11, stk. 1).

Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om tilskud i en tidsbegrænset periode og i givet fald hvor længe (6 eller 8 år), jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 12, stk. 8.

Åremål 6/8 år
2 øres-tilskud
De industrielle kraftvarmeværker kan som anført ovenfor få et tilskud på 7 øre pr. kWh i 6 eller 8 år, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 5, stk. 1 og § 6.

Ændringerne i § 2a medfører, at et industrielt kraftvarmeværk efter udskiftning af større anlægsdele som fx en motor eller en turbine kan få et tilskud på 2 øre pr. kWh i en periode efter udløbet af den oprindelige tilskudsperiode, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 8. Hvis udskiftningen sker i en periode, hvor værket i forvejen modtager 7 øres-tilskud, ydes 7 øres-tilskuddet uændret i den resterende periode, og først herefter ydes tilskud på 2 øre, dog maksimalt i en periode på hhv. 6 eller 8 år fra udskiftning har fundet sted.

Bestemmelsen administreres som den hidtidige åremålsbestemmelse for industrielle kraftvarmeværker af Energistyrelsen, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 12, stk. 8.

Samproduktionskrav - naturgasbaserede anlægFor naturgasbaserede anlæg er det en betingelse for modtagelse af tilskud, at der sker en effektiv energiudnyttelse, jf. F.9.2.1.1. og eltilskudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1 og § 5, stk. 3. Samproduktionskravet er udmøntet i en beregningsformel, som bestemmer den maksimale tilskudsberettigede producerede elektricitet i forhold til den nyttiggjorte varme. Formlen fremgår af bilag 4 til eltilskudsbekendtgørelsen.

Der er ikke stillet krav om effektiv energiudnyttelse for affaldsbaserede anlæg.

Energistyrelsen har med bemyndigelse i loven udstedt bekendtgørelse nr. 799 af 23. oktober 1997 om supplerende tilskud til elproduktion.

Energistyrelsen kan efter ansøgning yde et supplerende tilskud på op til 3 øre pr. KWh til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker, hvis tilskuddet er nødvendigt for at fastholde en pris for levering af varme fra værket, der ikke overstiger den pris, der ville være gældende ved gasfyret fjernvarmeproduktion, jf. eltilskudslovens § 3 b.

Det supplerende tilskud administreres alene af Energistyrelsen. Yderligere information om ordningen kan fås hos Energistyrelsen.

Der kan ydes tilskud til den mængde elektricitet, som netvirksomheden registrerer ved måling, jf. eltilskudslovens § 3d og eltilskudsbekendtgørelsens § 14, stk. 1. Det fremgår videre af bestemmelserne, at hvis elektriciteten ikke måles ved det kollektive elforsyningsnet, ydes tilskuddet til den producerede mængde elektricitet fratrukket dels et beregnet nettab fra produktionsstedet til det kollektive elforsyningsnet og dels det nødvendige egetforbrug i forbindelse med elproduktionen.Tilskudsgrundlaget er enten

1. den producerede mængde elektricitet, som måles ved det kollektive elforsyningsnet eller

2. elproducentens nettoproduktion af elektricitet. Ved nettoproduktion af elektricitet forstås den samlede elproduktion som målt ved generator med fradrag af det nødvendige egetforbrug i forbindelse med elproduktionen og med fradrag af det beregnede nettab fra generatoren til det kollektive elforsyningsnet.

Målinger skal udføres af netvirksomheden ved hjælp af netvirksomhedens egne målere. Måleudstyr skal være i overensstemmelse med gældende forskrifter for det pågældende sammenhængende elforsyningssystem, og målingerne skal registreres med det tidsopgørelsesinterval, der er standard i det pågældende sammenhængende elforsyningssystem, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 4.

EgetforbrugEgetforbrug vil i denne sammenhæng sige anvendelse af elektricitet til formål, der er fritaget for afgift i henhold til elafgiftslovens § 8, stk. 2 og CO2-afgiftslovens § 5, stk. 2. Elektricitet leveret til eget forbrug er således tilskudsberettiget, hvis det ikke er medgået direkte til fremstilling af elektricitet på anlægget, jf. eltilskudslovens § 3 d og eltilskudsbekendtgørelsens § 14, stk. 1, jf. ovenfor.

Ved anvendelse af metode 2 ovenfor skal det være muligt at måle både den leverede produktion og den modtagne elektricitet til egenproduktionen af el. Det er således ikke tilladt at have en måler, der kan "tælle baglæns".

NettabDer kan endvidere ikke ydes tilskud til det nettab, som opstår fra produktionsstedet og frem til nettilslutningen.

FordelingHvis der er fremstillet elektricitet ved anvendelse af tilskudsberettigede- og ikke tilskudsberettigede brændsler eller brændsler, der er tilskudsberettigede med forskellig sats, skal producenten foretage en forholdsmæssig fordeling af den tilskudsberettigede elektricitet samt dennes fordeling på hver tilskudssats. Hvis opgørelsen ikke sker på grundlag af konkrete målinger af den nyttiggjorte energi fra forbrændingen af de anvendte brændsler, skal opgørelsen ske på grundlag af mængden og brændværdien af de anvendte energikilder, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 14, stk. 2. Ved opgørelsen skal elproducenten anvende de i bekendtgørelsens bilag 2 anførte brændværdier. Elproducenten skal give meddelelse til netvirksomheden om den forholdsmæssige fordeling i henhold til § 14, stk. 2, jf. stk. 3, hvis disse bestemmelser finder anvendelse, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 15, stk. 3.

Tilskud til elproduktion udbetales af netvirksomheden, jf. eltilskudslovens § 4, stk. 2 og eltilskudsbekendtgørelsens § 13, stk. 1. Tilskuddet udbetales i forbindelse med den ordinære afregning overfor netvirksomheden, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 15 , stk. 1. Ved udbetaling af tilskud til kraftvarmeproduktion, der er omfattet af 8 mill. kWh-grænsen, jf. § 3, stk. 1, skal netvirksomheden kontrollere, at maksimumsgrænserne overholdes, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 2.

ModregningNetvirksomheden kan fratrække det samlede fakturerede tilskud for en hel kalendermåned ad gangen i det samlede afgiftstilsvar, som netvirksomheden angiver månedsvis for elafgift og CO2-afgift af el til ToldSkat, jf. eltilskudslovens § 4, stk. 2 og eltilskudsbekendtgørelsens § 13, stk. 2. Tilskuddet  modregnes på afgiftsangivelsen for den måned, hvori fakturaen med tilskuddet er udstedt, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 13, stk. 2. Faktureret tilskud ligestilles således med udbetaling af tilskud. Fakturadatoen kan dermed lægges til grund for tidspunktet for modregning af tilskud. Det er dog en forudsætning herfor, at der er tale om fakturering af allerede produceret elektricitet, se endvidere eltilskudsbekendtgørelsens § 15, stk. 1.

Eksempel på modregningHvis eltilskuddet for elektricitet produceret i januar måned faktureres til elproducenten ved en faktura dateret den 10. februar, kan netvirksomheden først fratrække tilskuddet på den månedlige afgiftsangivelse for februar måned. Denne angivelse skal afgives senest 15. marts.

Egen produktionHvis netvirksomheden selv producerer tilskudsberettiget elektricitet, kan tilskuddet fratrækkes på afgiftsangivelsen for den måned, hvori opgørelse af den tilskudsberettigede mængde sker, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 13, stk. 3.

 

Netvirksomheder skal føre regnskab over mængden af tilskudsberettiget elektricitet og udbetalt tilskud fordelt på hhv. 2, 7, 8 og/eller 10 øres-tilskud for hver elproducent, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 17, stk. 1.

Virksomhedens bogføring skal være tilrettelagt på en sådan måde, at den umiddelbart skal kunne foretage en sammentælling af de udbetalte tilskud for hver elproducent, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 17, stk. 1 (tidl. § 21, stk. 1).

Hvis netvirksomheden har egne tilskudsberettigede anlæg, skal der føres et tilsvarende regnskab for tilskuddet til disse anlæg, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 17, stk. 2 (tidl. § 21, stk. 2).
Elproducenter skal for hver afregningsperiode føre regnskab over den mængde elektricitet, som netvirksomheden har registreret ved måling, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 14, opdelt efter tilskudssatser, de modtagne tilskud fordelt på tilskudssatser, og den mængde brændsel, der er forbrugt til energifremstilling på de elproducerende anlæg, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 18, stk. 1, nr. 1-3 (tidl. §§ 22 og 23, stk. 1).

Industrielle kraftvarmeværker, der leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg og/eller et barmarksværk i henhold til bekendtgørelsens § 7, skal desuden føre regnskab over den afregnede mængde varme leveret til det kollektive varmeforsyningsanlæg og/eller barmarksværk, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 2.

Elproducenterne skal ved fakturaer eller afregningsbilag kunne dokumentere, hvilke brændselsarter og -mængder, der er leveret til anlæggene,  jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 18, stk. 3, (tidl. § 23, stk. 2).

Hvis elproducenterne på samme geografiske område producerer elektricitet ved forskellige anlæg, skal der føres regnskab for hvert anlæg.

Samproduktionskrav Elproducenter skal endvidere for hver afregningsperiode føre regnskab over den nyttiggjorte varmeproduktion ab kraftvarmeenheden, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 18, stk. 1, nr. 4. Se også F.9.2.1.1.


ÅrsopgørelseDecentrale og industrielle kraftvarmeværker med en eleffekt over 150 kW, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 16, stk. 4, skal årligt udfærdige en årsopgørelse i henhold til bekendtgørelsens kapitel 1 til Energistyrelsen, jf. § 16, stk. 1. Årsopgørelsen foretages på et særligt skema udfærdiget af Energistyrelsen, jf. § 16, stk. 2 (tidl. § 20, stk. 2).

Årsopgørelserne skal indsendes til Energistyrelsen , og skal være underskrevet af en tegningsberettiget person. For elproducenter, hvor det årlige tilskud er 100.000 kr. og derover, skal årsopgørelsen tillige være påtegnet af en statsautoriseret eller registreret revisor, Kommunernes Revisionsafdeling, Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller andre kommunale revisionsorganer, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 16, stk. 1. Energistyrelsen har udarbejdet en revisionsinstruks til ordningen.

1. aprilÅrsopgørelsen skal indsendes inden den 1. april i det efterfølgende år, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 16, stk. 1 (tidl. 1. marts, § 20, stk. 1).

For stort tilskudHvis elproducenten konstaterer (fx i forbindelse med udarbejdelsen af årsopgørelsen), at der er udbetalt et for stort tilskud, skal elproducenten opgøre det for meget udbetalte tilskud for pågældende kalenderår og indbetale det til ToldSkat inden den 1. april det følgende år, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 16, stk. 3 (tidl. 1. marts, § 20, stk. 4). Fristen er dermed den samme som for indsendelse af årsopgørelsen til Energistyrelsen.

Ændrede forholdHvis der hos elproducenten i løbet af året sker ændring af forhold, der medfører nedsættelse eller bortfald af tilskud, skal elproducenten meddele dette til netvirksomheden med henblik på ændring af udbetalingen.

Tilbagebetaling af tilskudHvis ToldSkat eller Energistyrelsen konstaterer, at elproducenten har modtaget for meget i tilskud, træffer Energistyrelsen afgørelse herom. ToldSkat opkræver herefter det for meget udbetalte eltilskud, jf. eltilskudslovens § 5, stk. 1 og eltilskudsbekendtgørelsens § 21, stk. 1 og 3. Tilskud, som elproducenten har modtaget uden at være registreret efter bekendtgørelsens § 12, stk. 1-3, kan også kræves tilbagebetalt af ToldSkat, jf. § 22, stk. 2.

Hvis beløbet ikke betales rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales, dog mindst 50 kr, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 2.

AfgørelserEnergistyrelsens afgørelse om regulering er endelig, hvorfor der ikke for elproducenten er mulighed for at påklage afgørelsen til anden administrativ myndighed, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 25.

StraffebestemmelserOvertrædelse af eltilskudsloven straffes efter reglerne i lovens §§ 6 og 7 og overtrædelse af bekendtgørelserne efter straffebestemmelserne i § 24 i bekendtgørelsen om tilskud til elproduktion og § 7 i bekendtgørelsen om supplerende tilskud til elproduktion.

Med hensyn til bekendtgørelsen om supplerende tilskud bemærkes det, at administrationen af denne alene varetages af Energistyrelsen.

Af bekendtgørelsens § 20 fremgår omfanget af elproducenternes og netvirksomhedernes oplysningspligt overfor Energistyrelsen og ToldSkat.

Eltilskudsordningen henhører under Økonomi- og Erhvervsministeriets resort. Energistyrelsens afgørelser i henhold til loven kan ikke indbringes for anden myndighed.

Afgørelser truffet af de regionale told- og skattemyndigheder i henhold til eltilskudsloven kan påklages til Told- og Skattestyrelsen.