Industrielle kraftvarmeanlæg er kraftvarmeanlæg, der ikke er omfattet af anlæggene anført i afsnit F.9.2.1, og som har til formål at levere energi til procesformål eller hovedsaligt til erhvervsbygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Naturgas- og affaldsbaserede anlæg

8 øres-tilskudHvis industrielle kraftvarmeanlæg leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg eller et barmarksværk etableret i forbindelse med etableringen af det industrielle kraftvarmeværk, ydes tilskud til den del af elproduktionen, der kan henføres til sådanne varmeleverancer, efter reglerne i eltilskudsbekendtgørelsens § 3, dvs. med 8 øre pr. kWh, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1. Tilskuddet ydes uden tidsbegrænsning, se nedenfor. For elproduktion, der kan henføres til varme leveret til et kollektivt varmeforsyninganlæg, gælder desuden maksimumssatsen på 8 mio. kWh årligt, jf. afsnit F.9.2.1.

Mængden af elektricitet leveret til et kollektivt varmeforsyningsanlæg eller et barmarksværk opgøres pro rata efter forholdet mellem den med det kollektive varmeforsyningsanlæg eller barmarksværket afregnede mængde varme og den samlede nyttiggjorte varmeproduktion, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 7, stk. 2.

Anlæg idriftsat fra og med 1. januar 2004Ny tekst startReglerne om tilskud til industrielle kraftvarmeanlæg er ændret med lov nr. 1232 af 27. december 2003. Herefter ydes der ikke tilskud på 7 øre pr. kWh til industrielle kraftvarmeanlæg, der er idriftsat den 1. januar 2004 eller senere, jf. § 1, nr. 1. Desuden ydes der ikke tilskud på 2 øre pr. kWh til industrielle kraftvarmeanlæg ved udskiftning af større anlægsdele, hvor det indskiftede anlæg er idriftsat den 1. januar 2004 eller senere, jf. § 1, nr. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan dog i særlige tilfælde dispensere fra kravet om idriftsættelsestidspunkt, jf. § 1, nr. 5.Ny tekst slut

Industrielle kraftvarmeanlæg, der allerede modtager tidsbegrænsede tilskud på henholdsvis 7 og 2 øre til elproduktion på anlæg, der er idriftsat før 1. januar 2004, berøres ikke af ændringerne i lov nr. 1232 af 27. december 2003.

Der ydes ligeledes fortsat tilskud på 8 øre pr. kWh til den del af et industrielt kraftvarmeanlægs elproduktion, der kan henføres til varmeleverancer til et eksisterende kollektivt varmeforsyningsanlæg eller et barmarksværk etableret i forbindelse med etableringen af det industrielle kraftvarmeanlæg.

Anlæg idriftsat inden 1. januar 2004Industrielle kraftvarmeanlæg, der producerer elektricitet ved naturgas eller affald, er berettiget til at opnå et tilskud på 7 øre pr. kWh, jf. eltilskudslovens § 2a, stk. 1 og eltilskudsbekendtgørelsens §§ 5, stk. 1 og 10, stk. 1 (tidl. § 2, stk. 1).

Åremål 6/8 år
7 øres-tilskud
Industrielle kraftvarmeanlæg med en samlet kapacitet for elproduktion over 4 MW, der ikke leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsnet eller et barmarksværk etableret i forbindelse med etableringen af det industrielle kraftvarmeværk, ydes tilskud i 6 år fra idriftssættelsen, jf. eltilskudslovens § 3a, stk. 1 og eltilskudsbekendtgørelsens § 6, stk. 1 (tidl. § 8, stk. 1). Industrielle anlæg med en samlet kapacitet for elproduktion på 4 MW eller derunder, der ikke leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsnet eller et barmarksværk etableret i forbindelse med etableringen af det industrielle kraftvarmeværk, ydes tilskud i 8 år fra idriftsættelsen, jf. eltilskudslovens § 3a, stk. 2 og eltilskudsbekendtgørelsens § 6, stk. 2 (tidl. § 8, stk. 2).

Der er ingen tidsbegrænsning for tilskud til elektricitet, som fremstilles på et industrielt kraftvarmeværk i samproduktion med varme, som leveres til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, jf. eltilskudslovens § 3a, stk. 3. Det samme gælder for den del af værkets elproduktion, der kan henføres til varmeproduktion leveret til et barmarksværk, der er etableret i forbindelse med etablering af det industrielle kraftvarmeværk, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 7, stk. 1.

Tilskud til naturgasbaserede industrielle anlæg kan bortfalde efter Energistyrelsens afgørelse herom, hvis varmebehovet hos den pågældende virksomhed kan dækkes helt eller delvist af varmeforsyning fra et centralt kraftvarmeværk, jf. eltilskudslovens § 3a, stk. 4 og eltilskudsbekendtgørelsens § 9, stk. 1 (tidl. § 11, stk. 1).

Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om tilskud i en tidsbegrænset periode og i givet fald hvor længe (6 eller 8 år), jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 12, stk. 8.

Åremål 6/8 år
2 øres-tilskud
De industrielle kraftvarmeværker kan som anført ovenfor få et tilskud på 7 øre pr. kWh i 6 eller 8 år, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 5, stk. 1 og § 6.

Ændringerne i § 2a medfører, at et industrielt kraftvarmeværk efter udskiftning af større anlægsdele som fx en motor eller en turbine kan få et tilskud på 2 øre pr. kWh i en periode efter udløbet af den oprindelige tilskudsperiode, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 8. Hvis udskiftningen sker i en periode, hvor værket i forvejen modtager 7 øres-tilskud, ydes 7 øres-tilskuddet uændret i den resterende periode, og først herefter ydes tilskud på 2 øre, dog maksimalt i en periode på hhv. 6 eller 8 år fra udskiftning har fundet sted.

Bestemmelsen administreres som den hidtidige åremålsbestemmelse for industrielle kraftvarmeværker af Energistyrelsen, jf. eltilskudsbekendtgørelsens § 12, stk. 8.

Samproduktionskrav - naturgasbaserede anlægFor naturgasbaserede anlæg er det en betingelse for modtagelse af tilskud, at der sker en effektiv energiudnyttelse, jf. F.9.2.1.1. og eltilskudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1 og § 5, stk. 3. Samproduktionskravet er udmøntet i en beregningsformel, som bestemmer den maksimale tilskudsberettigede producerede elektricitet i forhold til den nyttiggjorte varme. Formlen fremgår af bilag 4 til eltilskudsbekendtgørelsen.

Der er ikke stillet krav om effektiv energiudnyttelse for affaldsbaserede anlæg.