Forord Energiafgift af mineralolieprodukter fremgår af lov om afgift af mineralolieprodukter mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998 (mineralafgiftsloven) med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Der skal også betales CO2-afgift af de fleste mineralolieprodukter, se F.5.

Der kan endvidere blive tale om at betale svovlafgift af mineralolieprodukter, hvis svovlindholdet overstiger 0,05 pct. Reglerne herom fremgår af G.11.

Med virkning fra 1. januar 1993 blev reglerne om afgift af visse af mineralolieprodukterne tilpasset EU''s regler for harmoniserede varer. Rådets direktiver 92/12, 92/81 og 92/82 er derfor gældende for hovedparten af mineralolieprodukterne. Der gælder særlige bestemmelser for disse varer, jf. bl.a. A.9.

Direktiverne 92/81 og 92/82 er ophævet pr. 31. december 2003. I stedet gælder Rådets direktiv 2003/96 af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet.   

I medfør af bl.a. mineralolieafgiftslovens godtgørelsesbestemmelser er der udstedt bekendtgørelse nr. 643 af 22. juni 2005 om dokumentation for afgiftsgodtgørelse for olie og gas anvendt til landbrugsaktiviteter og rutekørsel, benzin anvendt til sejlads og sikkerhedsstillelse og lister vedrørende EU-handel (Dokumentationsbekendtgørelsen), som der refereres til i de tilfælde, hvor den finder anvendelse.

Bekendtgørelse nr. 983 af 18. oktober 2005 om farvning af gas og dieselolie og petroleum er trådt i kraft den 1. november 2004. Farvningen af olieprodukter jf. den tidligere bekendtgørelse skete med virkning fra 1. november 2003. Se F.1. Bilag 2.

I meddelelse, der er offentliggjort på SKM2003.159.TSS, er der flere oplysninger om administrationen af ordningen med farvning af gas- og dieselolie og petroleum. Der skal anvendes farvede olieprodukter til opvarmning, i motordrevne driftsmidler, der bruges til landbrugsformål mv., og i fiskerfartøjer. Det er olieselskaberne, der farver olien, inden den udleveres til forbrug. De berørte virksomheder og brancher er nærmere orienteret om ordningen. 

Mineralolieafgiftsloven er tidligere ændret, så den indeholder bestemmelser om administration af ordningen med farvning af gas- og dieselolie og petroleum.

Ved lov 1391 af 20. december 2004 blev der som fodnote til lovens titel indsat følgende: Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EU-Tidende 2003, nr. L 283, s.51) samt dele af direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 (EU-Tidende 2003, nr. L 076, s.10) om ændring af direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie.

Lovændringer mv.Der er de senere år sket nedenfor nævnte følgende lovændringer mv. I parantes er for de senere love angivet eventuelle ikrafttrædelsesbekendtgørelser, der er knyttet til den enkelte ændringslov.

Lov nr.DatoÆndring

858

24.09.1996Lovbekendtgørelse

1214

27.12.1996

Ophævelse af afgiftsfritagelse for benzin til landbrugsformål mv.

444

10.06.1997Justering af rumvarmeafgiften

450

10.06.1997Afgiftsdifferentiering af benzinafgiften efter benzenindhold mv.

1098

29.12.1997Klagestrukturen

1107

29.12.1997Afgift af karburatorvæske

435

26.06.1998Afgift af motorbrændstof til landbrug tilbagebetales

437

26.06.1998Afgiftsforhøjelse

701

28.09.1998Lovbekendtgørelse

325

28.05.1999Afgiftsreguleringer

380

02.06.1999Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

390

02.06.1999Kraftvarmeværker

960

20.12.1999Forhøjelse af dieselafgiften

963

20.12.1999Regler om tilbagebetaling af afgiften

165

15.03.2000Opkrævningsloven

1029

22.11.2000Afskaffelse af hæftestraf

1297

20.12.2000Afgiftsforhøjelse mv. (§1, nr. 2, 3, 5 og 6 trådte i kraft ved bek. nr. 881 af 10. oktober 2001)
39306.06.2002Ændringer af kraftvarmebeskatning, lettelser til erhvervslivet mv.
39506.06.2002Ophævelse af afgiften på smøreolier, hydralikolier og lign. og godtgørelse af genvundne benzindampe mv.

962

02.12.2003

Justering som følge af ændring af toldloven

46209.06.2004Gennemførelse af Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 og forenklinger af energiafgifterne (§ 1, nr. 19 og 21, § 2, nr. 2,3,4,5,6 og nr. 21, § 3, nr. 2,3,5 og 19, § 4, nr. 3,4 og 17 og § 5, nr. 2,3,4 og 14 er trådt i kraft ved bek. nr. 807 af 12. juli 2004),  (§1, nr. 21 - proceslistens pkt. 37 - er trådt i kraft ved bek. nr. 372 af 25.5.2005, jf. endvidere bek. nr. 709 af 5. juli 2005), (§ 3, nr. 4 er trådt i kraft ved bek. nr. 708 af 5. juli 2005)
139120.12.2004 Nedsættelse af visse afgifter mm. 
32518.05.2005Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428 06.06.2005 Kommunalreformen konsekvensændringer
1416 21.12.2005Ny tekst startAfgiftsnedsættelse på overskudsvarmeNy tekst slut  
141721.12.2005Ny tekst startAfgiftspempelser på fjernvarme mv., mikrokraftvarme og justeringer af forbrugsregistrering mv.Ny tekst slut

§ 1, stk. 1Følgende mineralolieprodukter mv. er omfattet af afgiftspligten, se punkterne 1-16 i nedenstående oversigt. Oversigten indeholder endvidere afgiftssatserne.

Tidligere afgiftssatserTidligere afgiftssatser, se F.1 Bilag.

Afgiftssatser Ved lov nr. 462 af 9. juni 2004 er der sket visse forenklinger samt justeringer af afgiftssatserne i CO2-afgiftsloven og energiafgiftslovene.

Der er i hovedtræk tale om følgende satsændringer mv.:

 • CO2-afgiftssatserne nedsættes med 10 pct.
 • Den hidtidige afgiftsgodtgørelse for momsregistrerede virksomheder på 10 pct. af CO2-afgiften af energi til let proces ophæves.
 • Energiafgiftssatserne hæves med et beløb, som svarer til det, som CO2-afgiften nedsættes med.

 

 VareVed dagtemperaturVed 15 grader Celsius
1.Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof278,7 øre/ l

277,1 øre/l

2.Anden gas- og dieselolie185,7 øre/l184,6 øre/l
3.Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)268,7 øre/l267,1 øre/l
4.Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)250,7 øre/l249,2 øre/l
5.Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.) i perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2008248,7 øre/l247,2 øre/l
5. Svolvfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.) fra 1. januar 2009250,7 øre/l249,2 øre/l 
6.Fuelolie209,2 øre/kg-
7.Fyringstjære188,8 øre/kg-
8.Petroleum, der anvendes som motorbrændstof278,7 øre/l277,1 øre/l
9.Anden petroleum185,7 øre/l184,6 øre/l
10.Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. l)450,0 øre/l446,3 øre/l
11.Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. l) 385,0 øre/l381,9 øre/l
12.Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. l) udleveret fra tankstationer udstyret med dampretur447,0 øre/l443,4 øre/l
13.Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. l) udleveret fra tankstationer udstyret med dampretur382,0 øre/l378,9 øre/l
14.Autogas (LPG)174,6 øre/l-
15.Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof 321,0 øre/kg-
16.Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinereing af mineralsk olie (raffinaderigas)237,9 øre/kg-
17.Karburatorvæske407,0 øre/l403,6 øre/l

DagtemperaturFor varer, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperatur, jf. lovens § 1, stk. 4. Satserne ved dagtemperatur fremgår af skemaet ovenfor.

Loven indeholder som anført i oversigterne endvidere afgiftssats ved 15o C. Dette følger af EU-bestemmelserne. Disse satser, som er EU-referencesatser, svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8o C. Referencesatserne ved 15o C kan umiddelbart sammenlignes med satserne i andre EU-lande.

Forskellige mineralolieprodukter skal holdes adskilt. Det er produktets sammensætning på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats der skal anvendes.

Svovlfri benzinAfgiften på svovlfri benzin, som har et indhold på højst 0,001 pct. svovl, nedsættes med 4 øre/l i perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2008.

Anden gas- og dieselolie (nr. 2)Produktet er afgiftsmærket, se nærmere F.1 Bilag 2

Karburatorvæske
(nr. 17)
Afgiftspligtige varer under punkt 17 omfatter karburatorvæske af enhver art. Karburatorvæske anvendes oftest som tilsætningsmiddel til benzin eller med henblik på at øge motorbrændstoffets endelige rumfang.

Smøreolie Ved  lov nr. 395 af 06. juni 2002, lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. blev afgiften af smøreolier, hydraulikolier o.l. ophævet med virkning fra 1. december 2001. Afgiften blev berostillet ved SKM2002.1.TSS af 3. januar 2002, se F.1.9.

Afgiften er blevet ophævet i sin helhed, dvs. at afgiften af samtlige produkter omfattet af bestemmelsen er ophævet. Det drejer sig om smøreolier mv. under toldtariffens position 27.10, 34.03.19 og 99, hydraulikolier under position 38.19 samt andre olier, der konkurrerer hermed.

Der er på visse betingelser mulighed for at få tilbagebetaling af smøreolieafgiften mv., se cirkulære nr. 80 af 15. juli 2002 (TSS2002.23). Ved krav om tilbagebetaling af afgiften vil dansk rets almindelige regler om tilbagebetaling finde anvendelse for de virksomheder, der har indbetalt afgiften. Spørgsmålet om andre berettigede afgøres efter almindelige erstatningsretlige grundsætninger.

Ved SKM2002.533.TSS blev det præciseret, at cirkulæret udelukkende regulerer adgangen til tilbagebetaling for de virksomheder mv., der har indbetalt afgiften til told- og skatteforvaltningen.

Benzenindhold
§ 1, stk. 2
Bestemmelsen om nedsættelse af afgiften på benzin på baggrund af benzenindholdet er ophørt ved ikrafttrædelsen af den nye bestemmelse vedr. afgiftsrabat til benzinstationer, som opfylder visse skærpede miljømæssige krav, jf nedenunder.

I perioden 1. januar 2000 til og med 11. oktober 2001 har nedsættelsen udgjort 2 øre/l, hvis benzenindholdet var mindre end 1 pct. pr. l. Hvis indholdet af benzen var lig med 1 pct. eller derover, anvendtes den normale afgiftssats.

Afgiftsrabat til benzin-
stationer, som opfyldte visse skærpede miljø-
mæssige krav
§ 1, stk. 2
Ved lov nr. 1297 af 20. december 2000 skete en ændring af § 1, stk. 2. Ændringen trådte i kraft 12. oktober 2001 ved bekendtgørelse nr. 881 af 10. oktober 2001, om ikrafttræden af lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. og andre afgiftslove, og gjaldt til og med 31. december 2004.

Lovændringen indeholdt en afgiftsdifferentiering, så afgiften på benzin, som udleveres fra benzinstationer, blev nedsat med 3 øre/l fra det tidspunkt, hvor tilsynsmyndigheden fik meddelelse om, at indretningen og driften af den pågældende benzinstation opfyldte de skærpede krav til indretning og drift af benzinstationer, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 555 af den 9. juni 2001, om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg.

Afgiftsdifferentieringen gjaldt dog ikke for benzinstationer, der var etableret efter den 30. september 2001, hvis benzinstationen samtidig var placeret mindre end 20 km fra Danmarks landfaste grænse til Tyskland.

Varmefremstilling
§ 1, stk. 3, 1. punktum
Af andre kulbrintebrændstoffer, undtagen tørv og afgiftspligtige varer, der er nævnt i § 1, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og i § 1 i lov om afgift af naturgas og bygas, der er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende brændsel til opvarmning. Bestemmelsen omfatter i praksis alle øvrige flydende mineralolieprodukter, der anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme.

Det gælder også for varer, hvoraf der almindeligvis ikke betales afgift, fx specielle olieprodukter til industrielle formål mv. - herunder produkter til kemisk rensning, og produkter der bruges som fortyndere ved fremstilling af maling, lakker, træbeskyttelsesmidler.

Afgiftspligtig er endvidere genbrugsolie/spildolie, fx brugt motorolie, gearkasseolie, skæreolie eller spild- eller slopolie fra skibe. Varerne er afgiftspligtige, uanset om de er indsamlet her i landet eller modtages fra udlandet. Disse produkter anvendes almindeligvis i stedet for fuelolie.

Varer henhørende under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, og faste brændsler, som fx jordoliekoks, er omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., se F.2.

Naturgas er omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift af naturgas og bygas, se F.4.   

Bestemmelserne gælder for hele energibeskatningsdirektivets område. Ud over de afgiftspligtige produkter, der er nævnt i energiafgiftslovene, er der afgift på alle andre kulbrintebrændstoffer, bortset fra tørv, der er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning.

Motorbrændstof
§ 1, stk. 3, 2. punktum
Af andre varer end de afgiftspligtige varer, der er nævnt i § 1, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og i § 1 i lov om afgift af naturgas og bygas, der er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som motorbrændstof eller som tilsætnings- og fyldstof i motorbrændstof, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende motorbrændstof.

Bestemmelsen omfatter i praksis alle varer, der anvendes eller er bestemt til at anvendes som motorbrændstof. Det gælder også vegetabilske olier, fx rapsolie og animalske olier.

Hvis det er diesel, der erstattes, betales således afgift efter § 1, stk. 1, nr. 4 (svovlfattig diesel). Dvs. hvis virksomheden kan godtgøre, at svovlindholdet for svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) er opfyldt, kan denne afgiftssats benyttes. Ellers beskattes varen efter satsen for "gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof".

Der skal endvidere betales CO2-afgift svarende til afgiften af det brændstof, der erstattes.

BiobrændstofferI afgiftsmæssig sammenhæng forstås ved biobrændstoffer flydende eller gasformige brændstoffer, fremstillet på grundlag af biomasse, der anvendes som motorbrændstof. Biomassen er den bionedbrydelige del af produkter, affald og rester fra landbrug (herunder vegetabilsk og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier samt den bionedbrydelige del af affald fra industri og husholdninger.

Aktuelt er bioethanol, der produceres på sukker- og stivelsesholdige afgrøder som sukkerrør, sukkerroer, majs, hvede mm. og biodiesel, der produceres på olieholdige frø som rapsfrø, solsikkefrø mm. langt de mest udbredte biobrændstoffer. I det meste af den bestående bilpark, kan der iblandes henholdsvis benzin og diesel små mængder biobrændstof fx op til 5 pct.

Der betales mineralolieafgift af biobrændstoffer anvendt som motorbrændstof. Biobrændstoffet er fritaget for CO2-afgift.

Naturgas, der anvendes som motorbrændstof, er omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift naturgas og bygas, se F.4.

Additiver mv.På samme måde skal der efter denne bestemmelse betales afgift af alle tilsætningsstoffer og additiver - i det omfang de anvendes eller er bestemt til at anvendes som motorbrændstof.

Afgiftens størrelse er afhængig af afgiften på det motorbrændstof, som produktet tilsættes.

Der skal også betales afgift af mere utraditionelt motorbrændstof, fx ethanol eller sprit, der anvendes til fx speedway motorcykler. Afgiftens størrelse er afhængig af det motorbrændstof, som produktet umiddelbart erstatter.

Motorer i kraftvarmeværker
§ 1, stk. 3, 3. pkt.

Indtil 1. januar 2006:

Af varer, der anvendes til varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarmeværker, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende fyringsolier, når der skal betales afgift efter lov om afgift af elektricitet af hele elproduktionen.

Det forudsættes dermed, at der betales afgift af hele den producerede mængde elektricitet.

I praksis gælder bestemmelsen for olie, der anvendes i motordrevne kraftvarmeanlæg med en elproduktionskapacitet på 150 kW og derover.

For anlæg med en kapacitet på under 150 kW gælder bestemmelsen kun, hvis anlægget er registreret efter elafgiftslovens § 2, stk. 2, eller hele elproduktionen afsættes til et registreret elselskab, hvor den herefter indgår i elselskabets almindelige afgiftspligtige leverancer.

I andre tilfælde skal der betales afgift af olien efter motorbrændstofsatsen for den pågældende olie.

Fra 1. janaur 2006:

Ny tekst start§ 1, stk. 3, 3. pkt. er ændret ved lov nr. 1417 af 21. december 2005. Der skal herefter betales afgift efter satsen for fyringsolie af hele forbruget af olie til at fremstille elektricitet og varme på stationære motorer i kraftvarmeværker.Ny tekst slut 

Se i øvrigt F.3. (Elektricitet)

Forgasningsgas, biogas
§ 1, stk. 3, 4. pkt.
Forgasningsgas og restprodukter herfra, som er produceret på basis af biomasse, samt biogas er fritaget for afgift, når de nævnte varer anvendes til elektricitets- eller varmefremstilling på stationære motorer og kedler.

Ved forgasningsgas forstås gas produceret på basis af biomasse, fx halm og træflis.

Med restprodukter menes de produkter, der er til rest fra forgasningsprocessen. Restprodukterne må højst udgøre 5 pct. af det samlede energiindhold.

Ved biogas forstås gas, der fremkommer ved en gæringsproces i organisk materiale.

Ved anden form for motordrift end ved nævnte el- og varmefremstilling skal der betales afgift af biogas og forgasningsgas.

Blandinger
§ 1, stk. 5
Af blandinger af afgiftspligtige varer eller af disse produkter og andre varer, betales der afgift af hele blandingen efter satsen for den vare, der har den højeste afgiftssats efter mineralolieafgiftsloven, hvis blandingen er anvendelig til fremstilling af varme eller som motorbrændstof.

Fx er en blanding af rapsolie og dieselolie, der tilsættes rapsolien som denatureringsmiddel, afgiftspligtig i sin helhed.

Der betales dog ikke yderligere afgift af blyfri benzin, der efter afgiftsberigtigelsen blandes med afgiftsberigtiget blyholdig benzin.

Spildolie fra skibe
§ 1, stk. 6
For spildolie iblandet vand, som indsamles fra skibe, og som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, skal der ved betaling af energiafgift tages hensyn til vandindhold i olien. Energiafgiften udgør følgende procentdel af afgiftssatsen for fuelolie:

VandindholdProcentdel af afgiften
65 pct. og derover35 pct.
mindst 30 pct. og under 65 pct.70 pct.
mindst 5 pct. og under 30 pct.95 pct.
under 5 pct.100 pct.

De nærmere regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde spildolie er beskrevet i F.1.3.3.

§ 1, stk. 7Afgiftspligtige varer må ikke uden told- og skatteforvaltningens tilladelse blandes, sælges eller anvendes til andet formål, end det, som produkterne er afgiftsberigtiget som, jf. dog stk. 5, 2. punkt om blyfri og blyholdig benzin.

Dampretur § 1, stk. 9 For benzin, der udleveres fra en registreret oplagshaver til benzinstationer, hvor der er installeret udstyr til genindvinding af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer (dampretur), anvendes en afgiftssats, der er 3 øre pr. l lavere end for benzin udleveret fra benzinstationer uden dampretur, jf. § 1, stk. 1, nr. 11 og 12.

De nærmere regler for leverancer af benzin til nedsat afgift er beskrevet i F.1.7.2.

EmballageafgiftAf mineralolieprodukter i emballager (pakninger) under 20 liter skal der desuden betales emballageafgift, se G.1.

§ 3, stk. 2Ny tekst startFor at blive registreret efter bestemmelsen skal virksomheden råde over en lagerkapacitet på mindst 1000 m3. I tilfælde, hvor flere virksomheder har lejet sig ind på samme lagerplads, hæftes der forholdsmæssigt for afgiften udfra, hvor stor en andel af lagerpladsen den enkelte virksomhed råder over. Hæftelsen deles forholdsmæssigt mellem dem, der på tidspunktet for tvisten i praksis råder over lagerkapaciteten, dvs. mellem dem, der på pågældende tidspunkt har varer på lagerpladsen.Ny tekst slut

Efter mineralolieafgiftsloven er registrering opdelt i følgende 4 afgiftsområder:

 1. Afgift af gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære og petroleum.
 2. Afgift af benzin.
 3. Afgift af gas (LPG).
 4. Afgift af karburatorvæske.

Virksomheder, der registreres efter afgiftsområderne 1, 2 og 3, skal også registreres efter CO2-afgiftsloven, se F.5, og svovlafgiftsloven, se G.11. For afgiftsområde 2 (benzin) skal der dog kun ske registrering efter svovlafgiftsloven, hvis benzinen har et indhold af svovl på over 0,05 pct.

Ved anmeldelse til registrering bruges særlige blanketter. For afgiftsområderne 1, 2 og 3 bruges blanket nr. 23.027. Denne blanket omfatter tillige registrering for CO2-afgift. For afgiftsområdet 4 bruges blanket nr. 23.025. Begge blanketter fås elektronisk eller hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

En registrering efter et af de nævnte afgiftsområder omfatter kun det pågældende afgiftsområde. Dvs. at virksomheder, der fx anmelder sig til registrering efter afgiftsområde 2 (benzin), ikke vil blive om fattet af registreringen for de øvrige afgiftsområder i mineralolieafgiftsloven.

Se i øvrigt de generelle regler om registrering i A.5.

Skal registreres
§ 3, stk. 1
Virksomheder, der udvinder eller fremstiller afgiftspligtige varer skal anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som oplagshavere.

Virksomheder, der foretager blandinger af olieprodukter eller blandinger af olieprodukter med andre varer med henblik på fremstilling af afgiftspligtige varer, skal også registreres som oplagshavere.

§ 3, stk. 12Virksomheder, der af miljømyndighederne er godkendt til at indsamle og forarbejde spildolie med henblik på genbrug, skal anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som oplagshaver.

Kan registreres
§ 3, stk. 2
Andre virksomheder, der afsætter, oplagrer eller forbruger afgiftspligtige varer, og som råder over lagerplads med en kapacitet på mindst 1.000 m3, kan anmelde sig til registrering, men sådanne virksomheder har ikke pligt til at være registreret.

Virksomheder, der afsætter karburatorvæske kan anmelde sig til registrering, når virksomheden har et årligt salg af de nævnte varer på mindst 100.000 l.

Told- og skatteforvaltningen kan i særlige tilfælde fravige kapacitetskravet for virksomheder, der afsætter autogas til videresalg.

Til lagerkapaciteten medregnes udover importlagre mv. også virksomhedernes lokale depoter. Detailsalgsanlæg (fx tankstationer) kan ikke medregnes til lagerkapaciteten og må ikke bruges til opbevaring af ubeskattede varer.

Virksomheder, der har opbevaringsanlæg (depoter), som ligger i flere af SKATs samarbejder, er normalt hjemmehørende ved det samarbejde, hvor hovedvirksomheden ligger. Virksomheden skal for hvert depot give oplysning om depotets beliggenhed, lagerkapacitet mv. Virksomheden skal anmelde sig til registrering hos Erhvervs-og Selskabsstyrelsen.

Forbrugsregistrering for varme og registrering for mellemhandel af varmeVed lov nr. 462 af 9. juni 2004 er der sket en ændring af registreringsbestemmelserne, som gør det muligt for større energiforbrugere - på visse betingelser - at blive registreret for forbrug af gas, el og varme. Endvidere kan varmeleverandører - på visse betingelser - blive registreret for mellemhandel af varme.

Betingelser for forbrugsregistrering af varme: Se F.4.2.

Betingelser for registrering for mellemhandel af varme: Se F.4.2.

Ikrafttræden mv.:

Bestemmelserne er trådt i kraft den 1. september 2004, jf. bekendtgørelse nr. 807 af 12. juli 2004.

Ordningerne om forbrugsregistrering for varme og mellemhandel af varme er nærmere beskrevet i følgende 2 nyhedsbreve:

1) Nyhedsbrev af juli 2004 (Energiafgifter - Forbrugsregistrering for gas, el og varme (nettoafregning af afgift) og mellemhandlerregistrering for varme).

2) Nyhedsbrev af september 2004 (Energiafgifter - Forbrugsregistrering - Opgørelse af nettoafgift af gas, el og varme og opgørelse af afgiftsindholdet i varme).  

Der vil ved en senere ajourføring ske den fornødne tilretning af Punktafgiftsvejledningen.

Ved lov nr. 1417 af 21. december 2005 er der pr. 1. januar 2006 sket enkelte justreringer og en udvidelse af ordningen om forbrugsregistrering for gas, el og varme.

Der er i hovedtræk tale om følgendende justeringer mv. af ordningen:

1. "Afregningsmålerprincippet" er ændret til et "virksomhedsprincip":

Forbrugsregistrering - Justeringer mv. pr. 1. januar 2006

Ny tekst startEfter de hidtil gældende regler er det det årlige forbrug pr. afregningsmåler for varme på 4.000 GJ og godtgørelsens størrelse på 90 pct. af den samlede energi- og CO2-afgiftsbelastning, der er afgørende for, om en virksomhed kan forbrugsregistreres.Ny tekst slut

Ny tekst start"Afregningsmålerprincippet" er blevet ændret til et "virksomhedsprincip", dvs. at de hidtidige krav til forbrugets størrelse og godtgørelsens størrelse for at blive forbrugsregistreret er ændret fra at gælde for hver afregningsmåler til at gælde inden for samme lokalitet. Det betyder bl.a., at en virksomhed, der indenfor samme lokalitet har 2 eller flere afregningsmålere, kan få alle målere omfattet af én forbrugsregistrering, hvormed det er det samlede forbrug inden for lokaliteten og ikke hver enkelt måler, der er afgørende for registreringen. Der er samtidig tale om en administrativ forenkling.Ny tekst slut  

Ny tekst startVed lokalitet forstås virksomhedens geografiske forretningssted. Har virksomheden flere forretningssteder (flere geografiske lokaliteter) - er det forbruget ved de enkelte lokaliteter, der er afgørende for, om den enkelte lokalitet kan blive omfattet af en forbrugsregistrering.Ny tekst slut

-----

Ny tekst startJusteringerne mv. er nærmere beskrevet i Ny tekst slutNy tekst startNyhedsbrev af december 2005 (Forbrugsregistrering for gas, el og varme - justeringer mv. af afgiftsreglerne).Ny tekst slut

Ny tekst startNyhedsbrevet indeholder endvidere et afsnit, hvori der er redegjort nærmere om identifikation af afregningsmålere herunder brug af målestedsidentifikation/aftagenummer (EAN-nummer) for afregningsmålere, der er omfattet af en forbrugsregistrering.Ny tekst slut

Ny tekst startDer vil ved en senere ajourføring ske den fornødne tilretning af Punktafgiftsvejledningen.Ny tekst slut

§ 3, stk. 10Oplagshavere kan fremstille, modtage og oplægge afgiftspligtige varer, der er omfattet af virksomhedens registrering, uden at afgiften er betalt. Tilsvarende kan de levere afgiftspligtige varer uden afgift til virksomheder i andre EU-lande og til andre oplagshavere her i landet.

§ 4 A. Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver, og som både afsætter ufarvet og farvet gas- og dieselolie samt petroleum og gas, kan registreres som farvningsvirksomhed hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er en betingelse, at virksomheden afsætter mindst 500.000 l gas- og dieselolie samt petroleum årligt, og at denne afsætning ikke sker fra stationære detailsalgsanlæg.

§ 4 A, stk. 2 Farvningsvirksomheder er berettiget til med henblik på videresalg at få tilført og oplagre ufarvet gas- og dieselolie samt petroleum, hvor der kun er betalt lav afgift, dog jf. reglerne i § 4, stk. 3 om varemodtagere. Ved videresalg af ufarvede produkter skal differencen mellem lav og høj afgift indbetales til SKAT. Tilsvarende gælder, når farvet gas- eller dieselolie samt petroleum videresælges til anvendelse som motorbrændstof.

§ 4 A, stk. 3 Til de registrerede farvningsvirksomheder udstedes et bevis for registreringen.

§ 4 A, stk. 4 Selvstændige transportører, som på tankvogne transporterer gas- og dieselolie eller petroleum på vegne af registrerede oplaghavere og registrerede farvningsvirksomheder, der har opnået tilladelse til farvning ved godkendt farvningsudstyr på tankvogne, kan foretage farvning og mærkning af gas- og dieselolie på vegne af den registrerede oplagshaver eller farvningsvirksomhed ved overgang til forbrug.

Den registrerede oplagshaver eller den registrerede farvningsvirksomhed hæfter for SKATs krav, som opstår i forbindelse med transporten eller varens overgang til forbrug i umiddelbar tilslutning til transportens afslutning. Lovens bestemmelser om regnskab og kontrol finder sammen med regnskabs- og kontrolbestemmelser, der fastsættes som følge af farvningsordningen, anvendelse på den selvstændige transportør.

Se flere oplysninger om oliefarvningsordningen i afsnit F.1. Bilag 2.

Godkendelse
§ 5, stk. 1
Forinden registrering skal virksomhedens produktionsanlæg samt tanke og andre anlæg til indpumpning, behandling, opbevaring, udlevering mv. af afgiftspligtige varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, godkendes af told- og skatteforvaltningen.

Godkendelsen af tankene er betinget af, at der for hver enkelt tank er en pejletabel, eller at der på anden tilfredsstillende måde er mulighed for at opgøre indholdet af den enkelte tank. Der kræves ikke en egentlig opmåling af tankene i forbindelse med godkendelsen. Hvis opgørelsen sker ved anvendelse af pejletabel, skal tabellen findes på det enkelte anlæg, depot mv. Sker opgørelsen på anden måde, skal der foreligge en procedurebeskrivelse på det enkelte anlæg, depot mv.

Hvis oplagshaveren vil foretage ændringer i godkendte anlæg, skal ændringerne forinden anmeldes for og godkendes af told- og skatteforvaltningen.

Told- og skatteforvaltningen skal have let og risikofri adgang til at foretage pejlinger mv. af tanke, der anvendes til opbevaring af afgiftspligtige varer. Told- og skatteforvaltningen skal endvidere have adgang til plantegning over virksomhedens installationer mv. samt tegninger over virksomhedens produktionsanlæg, rørledninger mv.

§ 5, stk. 3Godkendelse af anlæggene og registrering kan tilbagekaldes, hvis anlæggene anvendes eller ændres på en sådan måde, at SKATs kontrol ikke kan udføres på rimelig og betryggende måde.

§ 5, stk. 4Detailsalgsanlæg (fx benzinstationer) kan ikke godkendes til opbevaring af ubeskattede produkter.

Sikkerhedsstillelse
§ 3, stk. 11
Oplagshavere skal stille sikkerhed for betaling af afgift af ubeskattede olieprodukter undtagen karburatorvæske, hvis virksomheden leverer ubeskattede varer til andre oplagshavere her i landet eller i andre EU-lande eller udfører varer til tredjelande via et andet EU-land.

Sikkerhedsstillelsen er mindst 10.000 kr. og den skal være gyldig i alle EU-lande.

Der skal ikke stilles sikkerhed, hvis virksomheden kun leverer

 • beskattede varer
 • ubeskattede varer til 3. lande ved direkte udførsel her fra landet
 • ubeskattede varer til virksomheder her i landet med bevilling til ubeskattet indkøb.
Se i øvrigt A.6. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 985 af 18. oktober 2005

§ 4, stk. 2
Virksomheder, der køber afgiftspligtige varer i andre EU-lande, kan anmelde sig til registrering hos Erhversv- og Selskabsstyrelsen som varemodtagere.

§ 4, stk. 1
Virksomheder og institutioner mv., der ikke er registreret som oplagshavere eller varemodtagere samt privatpersoner skal anmelde hvert køb af varer i EU til SKAT, inden transporten af varerne påbegyndes, og stille sikkerhed for skyldige afgifter, medmindre der er tale om fjernsalg, se i øvrigt A.5.4, A.5.5 og A.9.2.2.

§ 4, stk. 3
Registrerede varemodtagere er berettiget til at få tilført afgiftspligtige varer under suspension af afgiften uden forhåndsanmeldelse til told- og skatteforvaltningen fra andre EU-lande.

§ 13, stk. 2 Virksomheder, der køber afgiftspligtige varer i lande uden for EU, skal anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som varemodtagere.

Registrerede varemodtagere kan hverken oplægge eller afsende varer, uden at afgiften er betalt.

§ 4, stk. 5
Virksomheder i andre EU-lande, der har fjernsalg af afgiftspligtige varer under punkt 1-15 i Danmark, skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Hvis virksomheden ikke har filial e.l. her i landet, skal den registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet, og stille sikkerhed for skyldige afgifter.

§ 4, stk. 7
Virksomheder her i landet, der har fjernsalg af disse varer til andre EU-lande, skal anmelde sin virksomhed til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til afgiftsmyndigheden i varernes bestemmelsesland, herunder stille sikkerhed for skyldige afgifter hos denne myndighed.

Se i øvrigt A.5.5.

Virksomheder, der ikke i forvejen er registreret efter mineralolieafgiftsloven, og som foretager EU-handel med visse mineralolieprodukter, der ikke er nævnt i oversigten over afgiftspligtige varer, jf. lovens § 1, stk. 1, nr. 1, skal af administrative årsager anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for denne EU-handel.

Det drejer sig hovedsagelig om produkter, der anvendes til andet formål end motordrift eller opvarmning, fx som opløsningsmiddel, og som der almindeligvis ikke betales afgift af. Det er varer under følgende toldtarifpositioner:

2707.10-30 benzen, toluen og xylen
2707.50 solvent naphta mv.
2710.11.11-25 special benzin, mineralsk terpentin mv., dog kun bulk-varer
2710.11.70-90 letbenzin mv.
2710.19.29 tændvæske mv., dog kun bulk-varer
2901.10 ethan, butan mv.
2902.20-44 benzen, toluen og xylen (kemisk ren)

Virksomheder, der foretager EU-handel med disse varer, skal anvende ledsagedokument ved varernes forsendelse, se A.15.5.

§§ 6 og 7
Virksomheder, der er registreret som oplagshaver, skal foretage opgørelse af den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåneden. Om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.

Der gælder følgende supplerende regler for oplagshavere, der er registreret efter mineralolieafgiftsloven:

Den afgiftspligtige mængde skal opgøres særskilt for de forskellige afgiftspligtige vareområder, som er omfattet af virksomhedens registrering.

Opgørelsen af afgift af mineralolieprodukter mv. kan ske efter én af to metoder, nemlig udleveringsmetoden eller forbrugsmetoden.

Forbrugsregistrerede virksomheder og registrerede mellemhandlere af varmeOrdningen om forbrugsregistrering for varme og mellemhandel af varme trådte i kraft den 1. september 2004, jf. bekendtgørelse nr. 807 af 12. juli 2004.

Regler om opgørelse af den afgiftspligtige mængde (nettoafgift) for forbrugsregistrerede virksomheder og den afgiftspligtige mængde for mellemhandlere af varme er beskrevet i nyhedsbrev af september 2004 (Energiafgifter - Forbrugsregistrering - Opgørelse af nettoafgift af gas, el og varme og opgørelse af afgiftsindholdet i varme).  

Der vil ved en senere ajourføring ske den fornødne tilretning af Punktafgiftsvejledningen.

 

§ 7, stk. 1Metoden gælder for virksomheder, som hovedsagelig sælger afgiftspligtige varer.

Den afgiftspligtige mængde for en måned skal opgøres som den mængde afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomhedens godkendte anlæg.

Ved opgørelsen medregnes varer, der er fremstillet af virksomheden, og ubeskattede varer, som er tilført virksomheden fra udlandet, fra andre registrerede virksomheder samt fra ikke-registrerede virksomheder, som har bevilling fra told- og skatteforvaltningen til at foretage sådanne leverancer mod godtgørelse af afgift.

Opgørelsen skal omfatte enhver udlevering i månedens løb af afgiftspligtige varer, herunder udlevering til egne salgsanlæg for detailsalg af motorbrændstoffer og fyringsolie mv.

Det gælder, uanset om udleveringen sker for virksomhedens egen regning eller for anden regning, og uanset om varerne er endeligt solgt eller leveret i konsignation eller på anden måde. Varer, der udleveres uden betaling, skal også medregnes.

Med udlevering sidestilles som hovedregel fakturering, så den afgiftspligtige mængde er de i måneden fakturerede afgiftspligtige varer. Det er en forudsætning, at faktureringen sker umiddelbart efter leverancen, i praksis 1-2 dage efter.

Eget forbrugVirksomhedens forbrug af egne varer sidestilles med udlevering.

Det gælder fx varer, som virksomheden har anvendt som motorbrændstof, til opvarmning mv., til de i momslovens § 42, stk. 1, nævnte formål (indehaverens privatforbrug, opvarmning af funktionærboliger mv.) og varer anvendt til formål, som ikke vedrører omsætningen af momspligtige varer og ydelser.

§ 7, stk. 8Hvis afgiftspligtige varer, der ikke udleveres uden afgift efter § 8, stk. 1, se F.1.4, udleveres til andre oplagringsanlæg end de for modtageren normale, kan told- og skatteforvaltningen bestemme, at udleveringen finder sted, når varerne modtages i de normale oplagringsanlæg.

Denne bestemmelse finder fx anvendelse i tilfælde af, at en virksomhed inden en afgiftsforhøjelse hos en registreret oplagshaver indkøber store mængder olieprodukter, som derfor ikke leveres til virksomhedens egne anlæg, men evt. opbevares midlertidigt hos leverandøren. I dette tilfælde kan told- og skatteforvaltningen bestemme, at udleveringen fra den registrerede virksomhed og dermed tidspunktet for afgiftsberigtigelsen, dvs. tidspunktet for fastsættelse af afgiftens størrelse, først anses for at være sket, når olien fysisk leveres til virksomhedens egne anlæg.

§ 8I den afgiftspligtige mængde fradrages mineralolieprodukter mv., der er udleveret uden afgift efter bestemmelserne omtalt i F.1.4 og F.1.5.

§ 8, stk. 1, nr. 6 - dampretur Ved anvendelse af dampretursystemer er det muligt at genindvinde benzindampe, som opstår i forbindelse med udlevering/tankning af benzin. For at undgå dobbeltbeskatning, kan registrerede oplagshavere få et fradrag på 0,14 pct. af den afgiftspligtige mængde benzin, der gennemløber et dampretursystem.

Det er en betingelse for fradrag i den afgiftspligtige mængde, at dampretursystemet opfylder kravene i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin, senest bekendtgørelse nr. 852 af 11. november 1995. Kravene i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin anses også for opfyldt, hvis der i overensstemmelse med bekendtgørelsen er givet dispensation til en registreret oplagshaver.

Efter hidtidig administrativ praksis kan virksomheder, der benytter udleveringsmetoden ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, indtil videre fradrage mængden af afgiftspligtige varer, som virksomheden har anvendt til formål, hvor der kan ske fradrag af afgiften efter lovens § 11. Det gælder fx olie, der er anvendt til procesformål, jf. lovens § 11, stk. 5. Se i øvrigt godtgørelsesreglerne i F.6.

§ 7, stk. 2
Metoden gælder for virksomheder, som ikke eller kun i uvæsentligt omfang sælger afgiftspligtige varer.

Den afgiftspligtige mængde for en måned skal opgøres som den mængde ubeskattede varer, der er tilført virksomhedens godkendte anlæg reguleret for lagerforskydning i månedens løb.

Den afgiftspligtige mængde opgøres således:

Opmålt beholdning ved månedens begyndelse
+ Modtaget fra udlandet
+ Indkøb her i landet af ubeskattede varer
- Afgiftsfri udlevering efter reglerne herom
- Opmålt beholdning ved månedens slutning.

Ved opgørelsen medregnes enhver tilgang i afgiftsperioden af varer, som ubeskattet er tilført virksomheden fra udlandet, fra andre registrerede virksomheder og fra ikke-registrerede virksomheder, der har bevilling fra told- og skatteforvaltningen til at foretage sådanne leverancer mod godtgørelse af afgift.

§ 8
I den afgiftspligtige mængde fradrages mineralolieprodukter mv., der er udleveret uden afgift efter bestemmelserne omtalt i F.1.4 og F.1.5.

§ 8, stk. 2
Ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde kan virksomheden endvidere fradrage mængden af afgiftspligtige varer, som virksomheden har anvendt til formål, hvor der kan ske fradrag af afgiften efter lovens § 11. Det gælder fx olie, der er anvendt til procesformål, jf. lovens § 11, stk. 5. Se i øvrigt godtgørelsesreglerne i F.6.

For spildolie, hvor afgiften er afhængig af vandindholdet i olien, se F.1.1, gælder der følgende særlige regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde:

Forarbejdnings- virksomheder Hvis der i virksomheden sker en løbende ensartet forarbejdning af spildolie, hvor der kun er tale om meget små udsving i vandindholdet, kan opgørelsen af vandindhold ske på grundlag af en analyse af den forarbejdede spildolie ved hvert kvartals begyndelse.

Resultatet af analysen kan herefter lægges til grund for opgørelsen af afgiften af den udleverede mængde spildolie for de 3 afgiftsperioder i kvartalet.

Hvis der derimod er tale om betydelige udsving i vandindholdet i den forarbejdede spildolie, skal der foretages en analyse af vandindholdet for hvert parti forarbejdet olie, der tilføres virksomhedens beholdning af forarbejdet spildolie.

Hvis virksomheden oplagrer hvert parti forarbejdet olie adskilt fra anden olie, skal opgørelsen af den afgiftspligtige mængde ske på grundlag af det faktiske vandindhold i det pågældende parti olie.

Oplagres olien sammen med andre forarbejdede spildolier, skal opgørelsen af spildolieafgiften ske efter en gennemsnitsberegning, se nedenfor om Lagerbalancesystemet.

Andre virksomhederAfgiften skal enten opgøres på grundlag af vandindholdet i det enkelte parti spildolie eller efter en gennemsnitsberegning.

Leverandørens fakturerede vandindhold kan normalt lægges til grund for afgiftsopgørelsen. Det forudsætter dog, at der er tale om 2 uafhængige virksomheder, og at vandindholdet har betydning for prisfastsættelsen for olien.

LagerbalancesystemVirksomheden kan vælge at beregne vandindholdet i spildolien efter et lagerbalancesystem. Lagerbalancesystemet kan benyttes fra begyndelsen af en af giftsperiode og skal gælde for en periode på mindst 2 år.

For spildolie, der tilføres lageret, opgøres vandindholdet efter sælgerens måling eller sælgerens lagerbalancesystem (den registrerede leverandørs fakturerede vandindhold). Det samme gælder, hvis varerne modtages fra udlandet. Hvis varerne forarbejdes, opgøres vandindholdet som nævnt under afsnittet Forarbejdningsvirksomheder.

For varer, der fraføres lageret, beregnes vandindholdet ved at gange det opgjorte aktuelle vandindhold med mængden af spildolie, der fraføres.

Hver gang der er tilført lageret spildolie, skal der ske en ny opgørelse af det samlede lager og det samlede vandindhold i spildolien.

Eksempel
En virksomhed har ved begyndelsen af en afgiftsperiode et lager på 1.000 kg spildolie med et vandindhold på 45 pct. Virksomheden får tilført 500 kg olie med et vandindhold på 50 pct. og frafører/ forbruger i perioden 800 kg olie.

Lager primo1.000 kg x 45 pct. =450 kg vand
Tilført lager500 kg x 50 pct. =250 kg vand
Samlet lager1.000 kg + 500 kg = 1.500 kg
Samlet vandindhold450 kg + 250 kg =700 kg vand
Vandindhold i pct.700 kg / 1.500 kg =46,7 pct.
Fraført lager 800 kg à 46,7 pct. vand  
Beregning af afgift:  
Energiafgift: 800 kg x 1,95 kr. x 70 pct. =1.092 kr.
CO2-afgift 800 kg x 0,32 kr. x 70 pct. =179 kr.

§ 7, stk. 3
Virksomheder, der er registreret som varemodtagere, skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i følgende måned angive mængden af varer, som virksomheden har modtaget i månedens løb, se A.7.2.

Spildolie fra skibe
Afgiften skal opgøres på grundlag af vandindholdet i det enkelte parti spildolie. Leverandørens fakturerede vandindhold kan normalt lægges til grund for afgiftsopgørelsen. Det forudsætter dog, at der er tale om to uafhængige virksomheder, og at vandindholdet har betydning for prisfastsættelsen for olien.

§ 8, stk. 1Oplagshavere kan ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde foretage fradrag for følgende:

 1. varer, der tilføres en anden registreret oplagshaver,
 2. varer, der tilføres en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften,
 3. varer, der udføres til steder uden for EU,
 4. varer, der er fritaget for afgift efter § 9, se F.1.5, og
 5. varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, lækage e.l.

Reglerne for punkterne 1, 2, 3 og 5 fremgår af A.7.1.2. For så vidt angår punkt 2 fremgår reglerne for brug af ledsagedokument af A.15.5.

Udførsel § 31Ifølge lovens § 31 sidestilles med steder uden for EU med hensyn til lovens bestemmelser Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn. Østre Landsret fandt ved dom af 9. november 2001, at mineralolier leveret med henblik på forbrug i Københavns Frihavn ikke befinder sig under en suspensionsordning, og således ikke er fritaget for mineralolieafgift, jf. SKM2001.655.ØLR. Forbrug af mineralolier i Københavns Frihavn er dermed ligestillet med almindeligt forbrug af mineralolier her i landet. Dommen var en stadfæstelse af Landsskatterettens kendelse af af 22. december 1999.

Der fremgår følgende regler for afgiftsfritagelse i lovens § 9:

Benzin § 9, stk. 1, nr. 1Oplagshavere kan levere afgiftspligtig benzin uden afgift til anden teknisk brug end motordrift. Virksomheder, der anvender benzin til teknisk brug, skal have en bevilling hertil udstedt af told- og skatteforvaltningen.

§ 9, stk. 1, nr. 2 Flybrændstoffet Jet A 1
Oplagshavere kan afgiftfrit levere brændstoffet om bord i luftfartøjer. I andre tilfælde kan oplagshavere levere brændstoffet til indehavere af en bevilling til afgiftsfritagelse. Af bevillingen skal det fremgå, at tanken er godkendt til formålet.

Flybrændstoffet Avgas
Oplagshavere kan afgiftfrit levere brændstoffet om bord i luftfartøjer. I andre tilfælde kan oplagshavere levere brændstoffet til indehavere af en bevilling til afgiftsgodtgørelse. Både mellemhandlere og slutbrugere kan få bevilling til afgiftsgodtgørelse.

Benzin til ultralette fly mm.
Slutbrugere kan en gang årligt få godtgjort afgiften under følgende betingelser: Kvitteringer/fakturaer skal anvendes som dokumentation ved ansøgning om godtgørelse af afgiften. Der skal føres logbog over påfyldninger med oplysninger om dato for flyvning, strækning og pilotens navn. Logbogen skal forevises ved ansøgning om godtgørelse af afgiften. Kvitteringer og logbog skal opbevares 5 år efter, at afgiften er godtgjort.

Afgiftsfritagelsen og afgiftsgodtgørelsen af motorbrændstof, der anvendes i luftfartøjer omfatter ikke motorbrændstof, der anvendes til drift af motorspil mv. til opdrift af svævefly mm.

§ 9, stk. 1, nr. 3Oplagshavere kan levere afgiftspligtige varer uden afgift til brug om bord på skibe i udenrigsfart, herunder udenlandske fiskerfartøjer, dog bortset fra lystfartøjer.

Der skal fremlægges dokumentation for den afgiftsfri leverance som ved udførsel af varer til udlandet, se A.7.1.2.3.

Se F.1.5.3 om udenlandske fiskerfartøjer, der fisker i dansk farvand.

Periodisk udførselsangivelseRegistrerede virksomheder kan endvidere efter ansøgning opnå told- og skatteforvaltningens tilladelse til at afgive en periodisk (månedlig) udførselsangivelse, der omhandler flere bunkringer.

Virksomheder, der har opnået en sådan tilladelse, skal foruden den periodiske udførselsangivelse - for den enkelte bunkring kunne fremlægge en erklæring fra skibets fører, styrmand eller maskinchef om, at olien er modtaget om bord.

Erklæring Erklæringen skal mindst indeholde oplysning om

 • leverandørens navn og adresse
 • skibets navn og hjemsted
 • leveringssted og dato
 • skibets udenlandske bestemmelsessted
 • varens art og mængde
 • skibets kvittering (skibsfører mfl.)

Erklæringen kan evt. afgives på en kopi af den udstedte faktura eller følgeseddel.

Hvis indladningen af varerne ikke sker, mens skibet ligger ved kaj, men under skibets forbisejling eller henliggen på reden, kan erklæringen om modtagelse om bord gives af skibets mægler.

Der skal endvidere kunne fremlægges dokumentation for salget i form af ordre, bankafregning e.l.

Hvis olien leveres til rederier for direkte at blive leveret til bestemte skibe i udenrigsfart, skal leverandøren fremlægge erklæring fra rederiet om, at leverancen er bestemt til udførsel med et nærmere angivet skib. Erklæringen skal afgives af en dertil bemyndiget repræsentant for rederiet.

Landsskatteretten har den 16. september 2005 truffet afgørelse i en sag om afgiftsfritagelse af olie til udenrigs brug. Kendelsen er offentliggjort i SKM2005.397.LSR. Et selskab blev anset for moms- og afgiftspligtig af bunkerolieleverancer til et skib, idet betingelserne for afgiftsfritagelse ikke var opfyldt. Selskabet ansås ikke for at have godtgjort, at der var levereret olie til brug om bord i det pågældende skib. Olien blev leveret til skibets lasttank.

9, stk. 1, nr. 3Oplagshavere kan levere afgiftspligtige varer uden afgift til brug om bord i fiskerfartøjer med en bruttotonnage på 5 ton og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 ton og derover.

Af administrative og kontrolmæssige hensyn er den afgiftsfri udlevering gjort betinget af, at fartøjet er omfattet af en fritagelsesbevilling til at modtage olie mv. uden afgift.

Udenlandske fiskerfartøjer, der har aktiviteter med fiskeri i dansk farvand, skal momsregistreres og omfattes også af betingelsen om fritagelsesbevilling til at modtage olie mv. uden afgift.

Leverandøren må sikre sig, at ejeren af fartøjet har en sådan bevilling. Hvis leverandøren ikke kan få dokumenteret bevillingsforholdet, kan SKAT give oplysning herom.

Udstedte salgsfakturaer eller bilag hertil over leverancer til fiskerfartøjer skal bl.a. oplyse om fiskerfartøjets nr. og navn.

Flaskegas, der leveres fra en registreret oplagshaver til brug om bord i fiskerfartøjer til anvendelse til opvarmning af fx styrehus og kabys, kan også leveres afgiftsfrit.

Indkøbsforeninger e.l.Det tillades, at direkte leverancer af olie fra registrerede oplagshavere til fiskerfartøjer med en bruttotonnage på 5 ton og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 ton og derover, som faktureres til en indkøbsforening e.l., kan ske uden afgift.

Udstedte fakturaer eller bilag hertil til indkøbsforeningen e.l. skal indeholde samme oplysninger, som når oplagshaveren både leverer og fakturerer olien direkte til bevillingshaveren.

Andre leverancer af afgiftspligtige varer, som faktureres til en indkøbsforening e.l., skal ske i beskattet stand.

Det er en betingelse for afgiftsfritagelsen/godtgørelsen, at der anvendes farvede olieprodukter i fiskerfartøjer. Se nærmere i F.1 Bilag 2.

§ 9, stk. 1, nr. 4
Afgiftspligtige varer kan leveres uden afgift til diplomater og internationale organisationer som anført i A.7.1.2.5.

Herudover gælder der for oplagshavere af benzin og olieprodukter en særlig ordning, så afgiften af benzin og olie, som diplomater m.fl. køber hos oplagshavernes benzinstationer, kan godtgøres oplagshaverne.

Ordningen fungerer på den måde, at diplomater mfl. afleverer en særlig check eller et særligt kreditkort til tankstationen. Den enkelte oplagshaver registrerer månedsvis salget og udfærdiger for hver ambassade mv. en fortegnelse over det samlede kvantum benzin og olie, der er leveret i månedens løb. Opkrævningen til ambassaden skal derfor ikke indeholde afgift.

Fortegnelsen skal påtegnes af ambassaden bl.a. med anmodning om, at godtgørelsesbeløbet udbetales til oplagshaveren. Fortegnelserne for den enkelte ambassade føres på en særskilt specifikation og sendes efter månedens udløb til told- og skatteforvaltningen, hvor oplagshaveren er hjemmehørende.

Fjernvarme
Fjernvarme fremstillet på basis af olie kan ikke leveres uden afgift til diplomater mv. Derimod kan diplomatiske repræsentationer, udsendte konsulater og her repræsenterede internationale organisationers kontorer få godtgjort den indirekte olieafgiftsbelastning på den leverede fjernvarme.

Godtgørelsen omfatter ikke leverancer til det til repræsentationen knyttede personales private for brug, men kun forbrug vedr. repræsentationschefens bolig.

Repræsentationer mv. kan efter ansøgning til told- og skatteforvaltningen få godtgjort olieafgift (og CO2-afgift og svovlafgift) af olie. Ved ansøgning bruges en særlig anmodningsblanket (23.006), der kan fås hos told- og skatteforvaltningen.

§ 9, stk. 2
Der ydes afgiftsfrihed for mineralolieprodukter , der anvendes til fremstilling af elektricitet, når der skal betales elafgift efter elafgiftsloven af den fremstillede elektricitet.

Der gælder forskellige regler for fordelingen af energiforbruget mellem elproduktion og varmeproduktion i centrale kraftvarmeværker (værker omfattet af bilaget til mineralolieafgiftsloven) og i decentrale kraftvarmeværker, herunder industrielle kraftvarmeværker. De nærmere regler herom fremgår af mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 2.

Reglerne for fordeling af brændsel mellem el- og varmefremstilling i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 2 er parallelle med reglerne i kulafgiftslovens § 7, stk. 1 og naturgasafgiftslovens § 8, stk. 2. Tilsvarende gælder for CO2-afgiften af det anvendte brændsel, jf. CO2-afgiftslovens 7, stk. 1.

Centrale kraftvarmeværker Reglerne for centrale kraftvarmeværker er senest ændret ved lov nr. 390 af 2. juni 1999, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Ændringerne ved lov nr. 390 blev gennemført for at sikre hjemmel til fritagelse af brændsel til elproduktion efter elliberaliseringen.

Den 20. august 1998 blev der - på baggrund af den dagældende lovgivning - udstedt et TSS cirkulære 1998-20 (Cirkulære nr. 148 af 20. august 1998) om centrale kraftvarmeværkers opgørelse og fordeling af brændselsforbrug. I cirkulæret skete bl.a. en præcisering af placeringen af kraftvarmefordelen i afgiftsmæssig henseende. Endvidere blev der i cirkulæret angivet en udfyldende fortolkning om afgiftsbetalingen i en situation, hvor den producerede elektricitet blev afsat til udefra givne priser, - bl.a. om muligheden for at anvende et referenceværk.

Cirkulærets ordlyd er gengivet i F.2.5.

Landsretten - centrale kraftvarmeværker - kraftvarmefordelen Vestre Landsret afsagde den 7. marts 2002, jf. SKM2002.335.VLR, dom i en sag vedrørende den afgiftsmæssige betydning af de centrale kraftvarmeværkers deling af kraftvarmefordelen mellem el- og varmesiden og lovligheden af cirkulære nr. 148 af 20. august 1998, der præciserer fortolkningen af afgiftsreglerne i relation til spørgsmålet om kraftvarmefordelen. Landsretsdommen blev indbragt for Højesteret. Der henvises i øvrigt til F.2.5

Højesteret - centrale kraftvarmeværker - kraftvarmefordelen Højesteret afsagde den 19. februar 2004, jf. SKM2004.144.HR, dom i ovennævnte sag vedrørende de centrale kraftvarmeværkers deling af kraftvarmefordelen. Der henvises i øvrigt til F.2.5.

Decentrale og industrielle kraftvarmeværker Da brændselsfordelingsreglerne i mineralolieafgiftslovens § 9, stk 2 som nævnt ovenfor er parallelle med naturgasafgiftslovens § 8, stk. 2 henvises der til beskrivelsen af reglerne, herunder ændringen af reglerne ved nr. lov 393 af 6. juni 2002, i afsnittet om naturgas, se F.4.5.

Afgiftslempelse på fjernvarme 

Ny tekst start"Stk. 4. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 5, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 5, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 3."Ny tekst slut

Ny tekst start"Stk. 5. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen."Ny tekst slut

Ny tekst startBestemmelserne (afgiftslempelsen) skal godkendes af Europa-Kommissionen efter statsstøttereglerne. Skatteministeren sætter loven/lempelsen i kraft, når statsstøttegodkendelsen er modtaget, dog tidligst den 1. juli 2006. Der vil være sammenfald mellem ikrafttrædelsestidspunktet og virkningstidspunktet for lempelsen.Ny tekst slut   

Ny tekst startSKATs Hovedcenter vil udarbejde nærmere information mv. om lempelsen. Der vil endvidere blive udarbejdet nærmere regler om opgørelsesprocedurer, jf. stk. 4, næstsidste pkt.Ny tekst slut 

Indførsel § 9, stk. 7Der er afgiftsfrihed for mineralolieprodukter, der indføres eller modtages fra andre EU-lande i samme omfang som efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3, dvs. bl.a. når der er toldfrihed ved midlertidig indførsel eller toldfrihed for proviant mv. i skibe og fly, anden afgiftsfrihed efter EUs regler herom, eller ved forsendelse af en værdi under 80 kr.

§ 9, stk. 8Der er endvidere afgiftsfrihed for varer, der midlertidigt indføres eller modtages fra andre EU-lande til de i toldlovens § 5, nr. 3, nævnte formål, dvs. materiel til NATO mv.

Privat indførsel § 9, stk. 7Ved privates indførsel af olieprodukter er der afgiftsfrihed for olieprodukter, der medbringes fra udlandet til brug i køretøjets normale brændstoftank og reservedunk.

Se SKM2003.237.LSR om indførsel af 180 liter fyringsolie og 33 kg gas, erhvervet i Tyskland. Landsskatteretten fandt, at varerne ikke var omfattet af afgiftsfriheden i toldbekendtgørelsens § 116.

§ 13, stk. 3Der skal heller ikke betales afgift af brændstoffet i erhvervskøretøjers og specialcontaineres standardtanke.

Definitionen på standardtanke er følgende:

"Tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle transportmidler af samme type som det pågældende transportmiddel, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af brændstoffet som drivmiddel både for køretøjet og eventuelt for køleanlæg under transporten. Gastanke, der er påmonteret transportmidler konstrueret med henblik på direkte brug af gas som brændstof, samt tanke, der er påmoneret andre anlæg på transportmidlet, anses ligeledes for at være standardtanke.

Tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle beholdere af samme type som den pågældende beholder, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af brændstoffet som drivmiddel under transporten for de køleanlæg eller andre anlæg, som de særlige beholdere er udstyret med. Ved "særlige beholdere" forstås enhver beholder udstyret med specielt indrettet apparatur til kølesystemer, iltningssystemer, varmeisolationssystemer eller andre systemer."

§ 10Virksomheder, der ikke er registreret efter mineralolieafgiftsloven som oplagshaver, kan få bevilling til godtgørelse af afgift for leverancer af olie mv. som nævnt i F.1.4., jf. § 8, stk. 1, nr. 1 - 4.

Der kan ikke gives bevilling til en virksomhed, når den pågældende virksomhed og en registreret oplagshaver, som virksomheden direkte eller indirekte får leveret afgiftspligtige varer fra, er indbyrdes forbundne virksomheder.

Som indbyrdes forbundne virksomheder anses virksomheder, hvor samme ejerkreds direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen i hver virksomhed eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af den eventuel stemmeværdi i hver virksomhed. Ejere som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3, anses ved bedømmelsen af ejerkredsen for én og samme person.

En udstedt bevilling bortfalder, hvis der efterfølgende kommer til at foreligge en situation med indbyrdes forbundne virksomheder.

Når registrerede oplagshavere køber olie mv. uden afgift af virksomheder med bevilling, jf. ovenfor, skal leverandøren udstede en faktura, hvoraf det bl.a. skal fremgå, at varerne er leveret uden afgift.

Registrerede oplagshavere skal medregne sådanne leverancer i regnskabet over tilgang af olie mv. uden afgift.

§ 11
Reglerne for godtgørelse af energiafgiften af mineralolieprodukter, som momsregistrerede virksomheder anvender til procesformål, fremgår af afsnittet om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift se F.6.

§ 9, stk. 4
Virksomheder kan opnå godtgørelse af afgift (og evt. CO2-afgift - se nærmere i F.5) af olie mv., af følgende varer:

 1. varer, der anvendes til jernbane- og færgedrift og til erhvervsmæssig sejlads med andre skibe og fartøjer end dem, der kan købe olie mv. afgiftsfrit, bortset fra lystfartøjer. Se i øvrigt nedenfor.
 2. varer, der anvendes som motorbrændstof ved afprøvning af motorer til skibe i forbindelse med fremstilling af disse motorer. Der ydes dermed ikke godtgørelse ved afprøvning af brugte motorer eller evt. reparation.

FiskerfartøjerFiskerfartøjer, som ikke kan få leveret olie afgiftsfrit efter § 9, stk. 1, nr. 3, se F.1.5.3., kan efter nr. 1 i stedet få godtgjort afgiften af olieprodukter, der leveres til brug ved erhvervsmæssig sejlads. Dette gælder også udenlandske fiskerfartøjer, der fisker i dansk farvand og som registreres efter momsloven.

Flaskegas, der leveres til brug om bord i fiskerfartøjer til anvendelse til opvarmning af fx styrehus og kabys, kan anses for omfattet af reglerne om godtgørelse af energiafgift af mineralolieprodukter, der anvendes til erhvervsmæssig sejlads med fiskerfartøjer, jf. lovens § 9, stk. 4.

Færgedrift mv.Efter nr. 1 ydes der således godtgørelse af afgift af olie, der bl.a. bruges som brændstof til drift af jernbaner og færger, dvs. at trafikselskaber mv. kan opnå afgiftsgodtgørelse, også selv om virksomheden ikke har fradragsret for momsen af den indkøbte olie.

Det er en generel betingelse for afgiftsfritagelse, at varerne skal anvendes til brug ved sejlads.

Det samme gælder for motorbrændstof til erhvervsmæssig sejlads med andre fartøjer end de i § 9, stk. 1, nr. 3, nævnte.

Der gives således bl.a. godtgørelse af olieafgift ved sejlads med lystfiskere, som rent momsmæssigt betragtes som momsfri personbefordring (erhvervsmæssig). Da der er tale om en momsfri aktivitet, og virksomheden derfor ikke er momsregistreret for sejladsen, gives der i dette tilfælde ikke godtgørelse af CO2-afgiften af olien.

Landsskatteretten har den 5. december 2002, jf. SKM2003.46.LSR, afsagt kendelse i en sag om godtgørelse af CO2-afgift til en virksomhed med aktiviteten boat-charter m/fører med passagerer til lystfiskerture. Landsskatteretten fandt, at virksomheden var berettiget til godtgørelse efter CO2-afgiftslovens § 7, stk. 4, idet bestemmelsen i CO2-afgiftslovens § 7, stk. 4, hvorefter det er en betingelse for tilbagebetaling af afgiften, at virksomheden er momsregistreret, ikke kan anses for at være i overensstemmelse med EU-rettens bestemmelser om medlemsstaternes obligatoriske fritagelsesregler. Kendelsen er fuldt op med udstedelse af TSS-cirkulære 2004-15 om genoptagelse af sager og om ændring af praksis for perioden 1. april 1995 til og med den 31. december 2003. Fra den 1. januar 2004 anses betingelsen i kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 4, nr. 1, om registrering efter merværdiafgiftsloven for at være i overensstemmelse med artikel 14 i Rådet direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003. (CO2-afgiftslovens § 7, stk. 4 er nu flyttet til § 7, stk. 5)

Godtgørelsesordningen er tilrettelagt efter samme princip, som gælder for momsregistrerede virksomheders fradrag for købsmoms af virksomhedens køb af varer og ydelser til brug for virksomheden.

Dette indebærer, at virksomheder, der ønsker at få godtgørelse af afgift af olie og gas til færgedrift mv., og som ikke allerede er momsregistrerede, registreres hos told- og skatteforvaltningen. Se også reglerne for godtgørelse af afgift af olie til rutekørsel i F.6.11.

UddybningsfartøjerVed SKM2001.393.TSS har Told- og Skattestyrelsen meddelt, at der ikke er afgiftsfrihed efter mineralolieafgiftslovens § 9 for fartøjer, der er specielt indrettet til uddybningsopgaver, fx uddybning af sejlrender, havne og havneindløb, idet selve uddybningsaktiviteten anses for en så væsentlig funktion, at der ikke er grundlag for at karakterisere denne som en sideaktivitet, uanset om uddybningsfartøjer er indrettet med et lastrum, så fartøjet selv kan transportere bundmateriale, der er suget/gravet op.

Envidere anses forbrug af olie ved losning af bundmaterialer, der er suget/gravet op, at knytte sig så tæt til uddybningsaktiviteten, at denne aktivitet også ikke er omfattet af mineralolieafgiftslovens § 9.

Der vil dog altid kunne opnås afgiftsfrihed for olie, der anvendes i forbindelse med sejlads med sådanne fartøjer. Det gælder både sejlads til arbejdsstedet, sejlads under arbejdet og sejlads fra arbejdsstedet.

Ved kendelse af 4. marts 2005, jf. SKM2005.191.LSR har Landsskatteretten truffet afgørelse vedrørende entreprenørarbejde til søs. Et rederi var ikke berettiget til godtgørelse af olie- og CO2-afgift vedrørende brændstof forbrugt i graveredskaber og vandpumpe ombord på et skib. Rederiet har indbragt afgørelsen for domstolene.

JernbanedriftAfgiftsgodtgørelse efter nr. 1 for olie til jernbanedrift omfatter alene energiafgiften - men ikke CO2-afgiften.

Benzin til fiskerfartøjer mv.Afgiftsgodtgørelse efter nr. 1 omfatter også afgift af benzin, der bruges i fartøjer ved erhvervsmæssig fiskeri eller i fartøjer til anden erhvervsmæssig sejlads bortset fra lystfartøjer.

De nærmere regler herfor fremgår af §§ 6 og 7 i bekendtgørelse nr 985 af 18. oktober 2005. Det er en betingelse for godtgørelse, at det årlige forbrug af benzin udgør mindst 200 liter. Der kræves bevilling for at opnå afgiftsgodtgørelse.

Virksomheden skal kunne dokumentere, at benzinen er anvendt til godtgørelsesberettigede formål. Dokumentationen skal ske ved at opgøre forbruget af benzin, der er anvendt til hvert enkelt fartøj. Regnskabet skal indeholde oplysninger om start- og sluttidspunkt for sejladsen og enten registrering af drifttimetællers udvisende eller registrering af drifttimer pr. dag, fartøjet har været anvendt. Dato og tidspunkt for påfyldning af benzin og mængde skal fremgå af regnskabet.

Regnskabet over forbruget opgøres som den mængde benzin, der er påfyldt fartøjet i virksomhedens afgiftsperiode efter momsloven. Virksomheden får beløbet udbetalt ved at indsende en anmodning til SKAT.

Told- og skatteforvaltningen kan inddrage bevillingen ved misbrug.

Rutekørsel § 9, stk. 5Der ydes godtgørelse af afgift af svovlfri og -fattig diesel og LPG-gas, der anvendes i personmotorkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel anvendes til rutekørsel eller efter Rådets forordning nr. 684/92 af 16. marts 1992 om fælles regler for international personbefordring med bus anvendes til rutekørsel efter regler fastsat af skatteministeren. Reglerne herom er beskrevet i F.6.11.

§ 9, stk. 9I særlige tilfælde kan varer omfattet af § 9, stk. 4, leveres uden afgift fra en registreret oplagshaver. Det forudsætter, at der er tale om leverancer af olie, som der ifølge lovgivningen kan opnås afgiftsfrihed for, både for så vidt angår olieafgift og CO2-afgift.

Der er bl.a. på særlige betingelser givet tilladelse til afgiftsfri leverancer af brændstof til visse færger i indenrigsfart.

§§ 14 og 15Foruden de regnskabs- og faktureringsregler, der fremgår af A.10, gælder følgende:

Registrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde særskilt for de forskellige vareområder i mineralolieafgiftsloven. Det gælder også spildolie fra skibe for hver kategori af vandindhold, og benzin for hver kategori af benzenindhold.

Fremstillings-virksomhederRegistrerede oplagshavere, der udvinder eller fremstiller varer, skal tillige føre regnskab over tilgangen af varer, som anvendes til varefremstilling, samt over udlevering, forbrug og svind i virksomheden af de fremstillede varer.

Endvidere skal fremstillingsvirksomhederne føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug af afgiftspligtige varer, som ikke er fremstillet af virksomheden.

Andre oplagshavereAndre oplagshavere skal føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug i virksomheden.

Regnskabet over udlevering skal også omfatte den afgiftsfri udlevering.

Regnskabet skal føres på en sådan måde, at afgiftsskylden til SKAT kan gøres op ved udløbet af hver afgiftsperiode. Endvidere skal udleveringen til hver enkelt modtager af ubeskattede varer fremgå af regnskabet, så virksomheden efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen kan give oplysning herom.

DepoterDer stilles særlige krav til regnskabsførelse for registrerede virksomheder, der har opbevaringsanlæg (depoter), som ligger ved flere af SKATs samarbejder.

Regnskabet over afgiftspligtige varer skal føres i hovedvirksomheden. Det skal fremgå af regnskabet, hvilket depot de enkelte posteringer vedrører. Fakturaudstedelsen kan foretages enten af hovedvirksomheden eller af det enkelte depot.

Depotet skal periodisk - og i det mindste ved månedens slutning - underrette hovedvirksomheden om til- og afgangen, herunder om forbruget af afgiftspligtige varer. Oplysningerne til hovedvirksomheden om udstedte fakturaer kan gives elektronisk.

For virksomheder, der anvender forbrugsmetoden ved opgørelsen af den afgiftspligtig mængde, skal regnskabet indeholde oplysning om de opmålte beholdninger ved månedens slutning på hvert depot.

Beholdning og svindBeholdningen af ubeskattede afgiftspligtige olieprodukter skal opmåles ved udgangen af hvert kalenderår. For benzin skal beholdningen dog opmåles ved udgangen af hvert kvartal. Beholdningen, der specificeres i de forskellige olieprodukter eller benzinkvaliteter, skal fremgå af virksomhedens interne regnskab.

Den regnskabsmæssige beholdning opgøres således:

Beholdning primo
+ tilgang i kvartalets løb
- afgiftsfri udlevering
- afgiftspligtig udlevering =
regnskabsmæssig beholdning ultimo.

Difference imellem den opmålte beholdning og den regnskabsmæssige beholdning skal vises i regnskabet. I tilfælde af en unormal stor difference skal told- og skatteforvaltningen underrettes.

FakturaFakturaer, følgesedler e.l. skal - foruden oplysning om vareart mv., se A.10.1 - indeholde oplysning om følgende:

 • afgiftens størrelse ved dagtemperatur
 • svovlindholdet for let diesel
 • svovlindholdet for svovlfattig diesel
 • svovlindholdet for svovlfri diesel
 • vandindholdet for spildolie fra skibe
 • benzenindholdet for benzin.

Oplysningspligt § 12, stk. 10Virksomheder, der leverer varme, skal mindst en gang årligt give oplysning om afgiftens størrelse til brug for momsregistrerede virksomheder, der evt. kan få godtgjort afgiften, se F.6.

Mellemhandlere mv. § 14, stk. 4Virksomheder, som køber varer, der er afgiftsberigtiget efter satserne for Anden gas- og dieselolie (punkt 2) og Anden petroleum (punkt 9) skal føre regnskab over tilgang og udlevering af sådanne varer til andre erhvervsdrivende.

§ 14, stk. 7Ikke-registrerede leverandører skal, hvis modtageren er en momsregistreret virksomhed, på forlangende udstede en faktura med de samme oplysninger som fakturaer, der udstedes af oplagshavere.

Virksomheder, som leverer varer iblandet biobrændstoffer til anvendelse som motorbrændstof, skal udstede faktura, hvor mængden af biobrændstoffer er angivet.

EU-Handel § 14, stk. 8For afgiftspligtige varer omfattet af Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet , der sendes mellem EU-landene eller gennem EU-lande til ikke-EU-lande, skal afsenderen udstede et ledsagedokument i overensstemmelse med bestemmelserne herom. Se i øvrigt A.15.5.

§ 15Der skal endvidere udarbejdes lister over køb af ubeskattede varer i andre EU-lande, jf. A.10.2.

Benzindampe Ved anvendelse af dampretursystemer er det muligt at genindvinde benzindampe, som opstår i forbindelse med tankning. Se nærmere F.1.3.1.

RegnskabOplagshavere skal føre regnskab over mængden af leveret benzin for hver benzinstation mv., der er berettiget til at få leveret benzin til nedsat afgift.

Virksomheden skal herefter for hver måned foretage en opgørelse af den afgiftspligtige mængde af blyholdig og blyfri benzin leveret henholdsvis til benzinstationer uden dampretur og benzinstationer med dampretur.

Hver benzinstation med dampretur skal føre regnskab over tilgang og udlevering af varer, der er afgiftsberigtiget med nedsat afgift.

Oplagshaveren (leverandøren) skal sikre sig, at benzinstationen er berettiget til at få leveret benzin til nedsat afgift.

BetingelserFor at være berettiget til at få leveret benzin til nedsat afgift skal benzinstationen overfor kommunen anmelde, at dampretur er installeret i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.

Kommunen kvitterer for modtagelsen af anmeldelsen over for benzinstationen. Den nedsatte afgift har virkning fra den dag, hvor kommunen har kvitteret for modtagelsen af anmeldelsen. Benzin, der fra og med denne dato leveres til benzinstationer med dampretur, kan herefter ske til nedsat afgift.

Samtlige benzinstandere og lignende benzindistributionsenheder på benzinstationen skal være udstyret med dampretur, for at benzinstationen er berettiget til nedsat afgift.

Leverandøren skal forinden levering til nedsat afgift være i besiddelse af et eksemplar af benzinstationens anmeldelse (evt. kopi) om installering af dampretur forsynet med kommunens kvittering.

Den nedsatte afgift omfatter også benzin udleveret fra virksomheder med eget tankanlæg udstyret med dampretur. De nævnte regler for anmeldelse mv. gælder også for sådanne anlæg.

Reglerne for kontrol (§§ 22-24) fremgår af A.12.

OliefarvningFyringsolie må ikke påfyldes motorkøretøjers brændstoftanke. Fyringsolien er afgiftsmærket med et gult og et blåt farvestof, der tilsammen farver fyringsolien grøn. Se nærmere om oliefarvningsordningen under F.1 Bilag 2.  

Tankstationer Den 1. juli 2001 trådte bekendtgørelse nr. 585 af 21. juni 2001 om tankstationers salg af visse olieprodukter i kraft. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 987 af 1. november 2000. Bekendtgørelsen regulerer tankstationers salg af fyringsolie og petroleum, hvoraf der er betalt afgift efter satsen for de pågældende produkter til fyringsformål. Formålet med bekendtgørelsens regler er at sikre overholdelse af den fortsat gældende regel om, at fyringsolie og petroleum ikke må påfyldes motorkøretøjers brændstoftanke.

Reglerne indebærer bl.a., at tankstationen skal betjene standeren med fyringsolie, og at der skal sælges mindst 200 liter fyringsolie eller petroleum ad gangen.

Ved landsretsdom af 11. september 2002, offentliggjort på SKM2002.465.ØLR (TfS 2002, 888), blev bekendtgørelse nr. 987 af 1. november 2000's krav om salgsform og salgsmængde underkendt, da de pågældende foranstaltninger ikke kunne karakteriseres som nødvendige til lovens gennemførelse. Bekendtgørelsen er ophævet ved bekendtgørelse nr. 985 af 18. oktober 2005.

Afregning mv.
Ved SKM2002.1.TSS af 3. januar 2002 blev opkrævningen af smøreolieafgiften berostillet, idet afgiften efter EF-domstolens dom af 10. juni 1999 "Brathens AB v. Riksskatteverket" må anses for ikke at være i overensstemmelse med mineraloliedirektivet. Berostillelsen vedrører samtlige produkter omfattet af den nuværende afgift på smøreolier, hydraulikolier o.l. efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16. Berostillelsen har virkning for afgift, der angives og indbetales for afgiftsperioden december 2001 og fremefter. 

Reglerne for afregning af afgift (§§ 16, 18 og 19) og hæftelse (§ 28) fremgår af A.11. Ved angivelse og betaling af afgift anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 23.010 (benzin og karburatorvæske) og 23.009 (øvrige mineralolieprodukter) for oplagshavere og blanket nr. Y-923A (benzin og karburatorvæske) og Y-904A (øvrige mineralolieprodukter) for varemodtagere.

Straffebestemmelser mv. Reglerne vedr. straffebestemmelser (§§ 25), se A.13, og klagevejledning se A.14.

§ 29, stk. 1
Hvis varer overdrages, erhverves eller anvendes til et andet formål end det, som der er betalt afgift efter, kan told- og skatteforvaltningen kræve, at virksomheden betaler den korrekte afgift. Der kan foretages skønsmæssig ansættelse af det skyldige beløb.

§ 29, stk. 2
Hvis olie, der efter § 9 er fritaget for afgift, anvendes til andet formål end det, hvortil den er bestemt, kan told- og skatteforvaltningen inddrage virksomhedens adgang (bevilling) til at indkøbe afgiftsfri olie. Det gælder fx for fiskerfartøjer på 5 BT og derover, der anvender afgiftsfri olie til andre formål end til brug om bord i fiskerfartøjer, at der kan ske bevillingsinddragelse.

Tidligere afgiftssatser Afgiftssatserne (ved dagtemperatur) har inden for de seneste år tidligere udgjort:

Gas og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

PeriodeSats
1.1.1996-31.12.1996202 øre/l
1.1.1997-31.5.1999212 øre/l
1.6.1999-31.12.1999235 øre/l
1.1.2000-31.3.2001258 øre/l
1.4.2001-31.12.2004276 øre/l

Anden gas og dieselolie

PeriodeSats
1.1.1993-30.6.1998149 øre/l
1.7.1998-31.12.1999170 øre/l
1.1.2000-31.12.2000173 øre/l
1.1.2001-31.12.2001178 øre/l
1.1.2002-31.12.2004183 øre/l

Ultralet diesel/ pr. 1.6.1999 Særlig ultralet diesel

PeriodeSats
1.1.1996-31.12.1996192 øre/l 
1.1.1997-31.5.1999202 øre/l 
1.6.1999-31.12.1999216 øre/l 
1.1.2000-31.12.2000239 øre/l 

Let dieselolie

PeriodeSats
1.1.1996-31.12.1996192 øre/l
1.1.1997-31.5.1999202 øre/l
1.6.1999-31.12.1999225 øre/l
1.1.2000-31.3.2001248 øre/l
1.4.2001-31.12.2004266 øre/l

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

PeriodeSats
1.6.1999-31.12.1999207 øre/l
1.1.2000-31.3.2001230 øre/l
1.4.2001-31.12.2004248 øre/l

Fuelolie

Periode Sats
1.1.1993-30.6.1998166 øre/kg*
1.7.1998-31.12.1999191 øre/kg*
1.1.2000-31.12.2000195 øre/kg*
1.1.2001-31.12.2001 200 øre/kg
1.1.2002-31.12.2004206 øre/kg

Fyringstjære

Periode Sats
1.1.1993-30.6.1998150 øre/kg*
1.7.1998-31.12.1999173 øre/kg*
1.1.2000-31.12.2000176 øre/kg*
1.1.2001-31.12.2001181 øre/kg
1.1.2002-31.12.2004186 øre/kg

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

PeriodeSats
1.1.1996-31.12.1996202 øre/l
1.1.1997-31.5.1999212 øre/l
1.6.1999-31.12.1999235 øre/l
1.1.2000-31.3.2001258 øre/l
1.4.2001-31.12.2004276 øre/l

Anden petroleum

PeriodeSats
1.1.1993-30.6.1998149 øre/l
1.7.1998-31.12.1999170 øre/l
1.1.2000-31.12.2000173 øre/l
1.1.2001-31.12.2001178 øre/l
1.1.2002-31.12.2004183 øre/l

Blyholdig benzin

PeriodeSats
1.1.1996-31.12.1996392 øre/l
1.1.1997-31.12.1997397 øre/l
1.1.1998-31.12.1998402 øre/l
1.1.1999-31.12.1999442 øre/l
1.1.2000-31.12.2000452 øre/l
1.1.2001-31.12.2001462 øre/l 
1.1.2002-31.12.2004472 øre/l

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. l)

PeriodeSats
1.1.1996-31.12.1996327 øre/l
1.1.1997-31.12.1997332 øre/l
1.1.1998-31.12.1998337 øre/l
1.1.1999-31.12.1999377 øre/l
1.1.2000-31.12.2000387 øre/l
1.1.2001-31.12.2001397 øre/l
1.1.2002-31.12.2004407 øre/l

Blyholdig benzin fra benzinstationer udstyret med dampretur

PeriodeSats
1.1.1996-31.12.1996389 øre/l
1.1.1997-31.12.1997394 øre/l
1.1.1998-31.12.1998399 øre/l
1.1.1999-31.12.1999439 øre/l
1.1.2000-31.12.1999449 øre/l
1.1.2001-31.12.2001459 øre/l
1.1.2002-31.12.2004469 øre/l

Blyfri benzin fra benzinstationer udstyret med dampretur

PeriodeSats
1.1.1996-31.12.1996324 øre/l
1.1.1997-31.12.1997329 øre/l
1.1.1998-31.12.1998334 øre/l
1.1.1999-31.12.1999374 øre/l
1.1.2000-31.12.2000384 øre/l
1.1.2001-31.12.2001394 øre/l

1.1.2002-31.12.2004

404 øre/l

Autogas (LPG)

PeriodeSats
1.1.1996-31.12.1996136 øre/l
1.1.1997-31.5.1999143 øre/l
1.6.1999-31.12.1999145 øre/l
1.1.2000-31.3.2001161 øre/l
1.4.2002-31.12.2004173 øre/l

Flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof

PeriodeSats
1.6.1997-31.5.1999259 øre/kg*
1.6.1999-31.12.1999263 øre/kg*
1.1.2000-31.3.2001293 øre/kg*
1.4.2001-31.12.2004318 øre/l

Anden flaskegas (LPG) og raffinaderigas

PeriodeSats
1.1.1993-30.6.1998200 øre/kg*
1.7.1998-31.12.1999218 øre/kg*
1.1.2000-31.12.2000222 øre/kg*
1.1.2001-31.12.2001228 øre/kg
1.1.2002-31.12.2004235 øre/kg

Smøreolier, hydraulikolier o.l.

PeriodeSats
1.8.1993-30.6.1998178 øre/l
1.7.1998-31.12.1999201 øre/l
1.1.2000-31.12.2000204 øre/l
1.1.2001-31.12.2001209 øre/l

Karburatorvæske

PeriodeSats
1.2.1998-31.12.1998337 øre/l
1.1.1999-31.12.1999377 øre/l
1.1.2000-31.12.2000387 øre/l
1.1.2001-31.12.2001397 øre/l

1.1.2002-31.12.2004

407 øre/l

Afgiftssatsen for de med * markerede satser har i versionen gældende fra oktober 2001 været angivet som en afgiftssats pr. liter. Afgiftssatsen skulle retteligt være pr. kg, jf. SKM2002.220.TSS. De her viste satser er de korrekte.

Momsregistrede virksomheder

Farvning af gas- og dieselolier og petroleum Der skal anvendes farvede olieprodukter til:

 • fyringsformål, dvs. til fremstilling af varme, hvor der er betalt afgift efter fyringsoliesatsen
 • landbrugsformål, dvs. motorbrændstof i motordrevne driftsmidler som fx traktorer, mejetærskere mv., der helt eller delvist anvendes til jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, dambrug eller pelsdyravl, hvor der er betalt afgift efter motorbrændstofsatsen
 • fiskerfartøjer af enhver art. Der må dog anvendes farvede olieprodukter i andre fartøjer end fiskerfartøjer, bortset fra lystfartøjer.

Der må ikke anvendes farvede olieprodukter i registrerede motorkøretøjer, dvs. busser, person-, vare- og lastvogne, samt i entreprenørmateriel, stationære motorer, kølemotorer mv.

Ordningen med afgiftsmærkning/oliefarvning ændrer ikke ved reglerne for godtgørelse af olie- og kuldioxidafgift. Det er olieselskaberne, der farver olien, inden den udleveres til forbrug. Det fremgår af fakturaen, at olien er farvet.

Farvede og ufarvede olieprodukter må ikke sammenblandes. Det samme tankanlæg kan derfor ikke bruges til opbevaring af olie til fyringsformål, fiskeri eller landbrugsformål og andre formål, fx registerede motorkøretøjer.

Det er EU, der ved Europa Kommissionens beslutning af 13. juli 2001 har besluttet, at der skal ske afgiftsmærkning af gas- og dieselolier og petroleum. Reglerne kan ses i bekendtgørelse nr. 983 af 18. oktober 2005 og beslutning 2001/574EF.

Landbrugsvirksomheder mv. Farvede olieprodukter må ikke bruges til andre formål end landbrugsformål. Hvis samme traktor mv. bruges både til landbrugsformål og til andre formål fx snerydning for kommunen, kan der anvendes farvet olie i traktoren hele tiden. Hvis en traktor mv. kun bruges til andre formål end egentligt landbrugsarbejde, skal der anvendes ufarvet olie. 

Der kan kun gives godtgørelse af energiafgiften, hvis der bruges farvede olieprodukter som motorbrændstof til drift af fx traktorer og arbejds- og motorredskaber, der anvendes til landbrugsformål. Udover egentligt markarbejde omfatter godtgørelsen også transport med traktorer af egne produkter til og fra landbrugsvirksomheden mv., fx transport af egne roer til sukkerfabrikken.

Hvis det samme tankanlæg anvendes til opbevaring af olieprodukter til både fyringsformål og landbrugsformål, skal olieproduktet indkøbes med motorbrændstofafgift. Hvis olieproduktet herefter bruges til ikke-godtgørelsesberettiget fyringsformål, fx privat fyringsformål, kan forskellen mellem energiafgiften af motorbrændstof og energiafgiften af fyringsolie godtgøres.

Maskinstationer, entreprenører mv.Makinstationer, entreprenører mv., som udfører mark- og skovarbejde for landbrugsvirksomheder mv., skal bruge farvede olieprodukter i de maskiner, der helt eller delvist bruges til dette arbejde.

Hvis det samme driftsmiddel bruges til både landbrugsformål og andet arbejde end egentligt landbrugsarbejde, fx entreprenørarbejde mv., kan der bruges farvede olieprodukter i driftsmidlet hele tiden. Hvis et driftsmiddel kun bruges til andet arbejde end egentligt landbrugsarbejde, skal der bruges ufarvet olie.

Der kan kun gives godtgørelse af energiafgiften, hvis der bruges farvede olieprodukter som motorbrændstof til drift af fx traktorer, arbejds- og motorredskaber, der bruges i forbindelse med landbrugsformål mm. Godtgørelsen omfatter ikke transport af varer til og fra landbrugsvirksomheden mv. (vognmandsvirksomhed). Som landbrugsarbejde anses dog transport af produkter fra marken til landbrugsvirksomheden eller modsat.

Der kan ikke opnås godtgørelse ved fx entreprenørarbejder for landbrugsvirksomheder mv. Ved enpreprenørarbejder forstås dræning, snerydning, udgravning af gylletank mv.

Fiskerfartøjer Der skal bruges farvede olieprodukter i alle former for fiskerfartøjer. Der må også anvendes farvede olieprodukter i alle andre fartøjer end fiskerfartøjer, bortset fra lystfartøjer.

Der må ikke anvendes farvede olieprodukter som motorbrændstof i virksomhedens motorkøretøjer.

Øvrige momsregistrerede virksomhederDer må ikke anvendes farvede olieprodukter som motorbrændstof i virksomheden fx olie til drift af busser, personbiler, vare- og lastvogne, traktorer, entreprenørmaskiner, stationære motorer eller kølemotorer.

Farvede olieprodukter må kun bruges til fremstilling af varme i virksomheden.

Regnskab Hvis der udelukkende bruges ufarvede olieprodukter til fx drift af last- og varevogne, skal der ikke føres et andet end det sædvanlige regnskab.

Hvis der udelukkende bruges farvede olieprodukter til landbrugsvirksomhed (godtgørelsesberettigede formål), skal der ikke føres særskilt forbrugsregnskab over denne olie.

Hvis der kun bruges farvede olieprodukter til fyringsformål, skal der heller ikke føres særskilt regnskab over den farvede olie. Bruges olien både til procesformål og til rumvarme, skal reglerne for fordeling af energiforbrug mellem de nævnte formål dog anvendes.

Hvis der anvendes farvede olieprodukter til både godtgørelsesberettigede og ikke-godtgørelsesberettigede formål, skal der enten føres et særskilt forbrugsregnskab, eller der skal ske en forholdsmæssig fordeling på basis af den omsætning, hvortil der ikke fås godtgørelse af energiafgifterne, og den samlede omsætning.

Hvis der anvendes en omsætningsfordeling til opgørelse af det godtgørelsesberettigede brændstofforbrug, skal der føres et regnskab over omsætningen, sådan at det er muligt at foretage en fordeling af omsætningen i aktiviteter, der kan gives godtgørelse for, og andre aktiviteter.

Ved samlet fakturering af en arbejdsopgave, der både omfatter aktiviteter, der ydes godtgørelse for, og aktiviteter, der ikke ydes godtgørelse for, skal de enkelte aktiviteter specificeres i fakturaen.

Kontrol Told- og skatteforvaltningen har ret til at foretage kontrol i virksomheder, der søger om godtgørelse af energiafgifterne. Told- og skatteforvaltningens anvisning om opbevaring mv. af farvede olieprodukter skal efterkommes og på forlangende skal det oplyses, hvad olieprodukterne er brugt til.

Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at udtage prøver af både ufarvede og farvede oliebeholdninger. Told- og skatteforvaltningen er også berettiget til at udtage prøver af brændstofindholdet i registrerede motorkøretøjers tanke og i andre motorer, hvor der ikke må bruges farvet olie.

Ved uberettiget brug af farvet olie kan Told- og skatteforvaltningen stille krav om, at tanken tømmes og renses, inden den igen kan bruges til opbevaring af ufarvede olieprodukter.

Virksomheder, der er registreret som oplagshaver eller farvningsvirksomhed efter mineralolieafgiftsloven, og til selvstændige transportører

Ifølge bekendtgørelse nr. 983 af 18. oktober 2005 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum, skal der ske farvning af gas- og dieselolier og petroleum, der anvendes til eller er bestemt til anvendelse ved fremstilling af varme her i landet, som motorbrændstof i motordrevne driftsmidler, der helt eller delvis anvendes til virksomhed omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3, eller som motorbrændstof i fiskerfartøjer, jf. mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 1, nr. 3, og stk. 4, nr. 1.

Bestemmelserne om indretning og godkendelse af udstyr til farvning mv. er udarbejdet i samarbejde med oliebranchen.

Uanset bestemmelserne om levering af farvede olieprodukter til fyringsformål er det tilladt at levere ufarvede olieprodukter til opvarmningsformål fx tørløbsleverancer, hvis der betales afgift som for gas- og dieselolier, der anvendes som motorbrændstof.

Farvningspræparatet må hverken helt eller delvis fjernes. Blanding af farvede olieprodukter med anden olie eller andre varer er ikke tilladt.

Hvis der ved en fejl bliver leveret farvede olieprodukter i stedet for ufarvede, skal der ske ombytning, idet farvede olieprodukter ikke må anvendes til andre formål end de, der er nævnt i bekendtgørelsen.

FarvningspræparatOlieprodukterne skal farves med en blanding af et mærkestof og et farvestof. Mærkestoffet og farvestoffet tilsammen benævnes farvningspræparatet. Doseringen skal ske i forholdet 1 del farvningspræparat og 10.000 dele olieprodukt. Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning tillade, at der anvendes en anden dosering.

Farvningspræparatet skal bestå af følgende produkter opløst i et opløsningsmiddel med højt flammepunkt således, at doseringen giver de anførte mængder af stofferne for hver liter leveret olie:

 • 0,0065 gram N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-4-(phenylazo)anilin (Solvent Yellow 124), og
 • 1,4-bisN-diakylaminoathraquinon blandingsprodukt med alkylgrupperne 2-ethyl-hexyl, 3-(2-ethylhexyloxy)propyl og 3-methoxypropyl (speciel version af C.1. Solvent Blue 79 med CAS 90170-70-0) i en mængde, der giver samme farveintensitet målt spektrofotomestrisk ved 640 - 650 nm som 0,0050 g/l 1,4-N-bis (butylamino)anthraquinom (C.1. Solvent Blue 35).

Virksomheden køber farvningspræparatet uden SKATs medvirken direkte hos producent eller forhandler. Yderligere oplysninger om, hvor farvningspræparatet kan købes kan fås hos toldlaboratoriet FORCE Technology i Brøndby.

Farvningspræparatet skal doseres således, at det til enhver tid indeholder en korrekt koncentration af mærke- og farvestoffer indenfor en nøjagtighed på +/- 10 pct.

Godkendte tankanlægFarvning må kun udføres i anlæg, der er godkendt til opbevaring af afgiftspligtig olie og petroleum på rafinaderi eller depot, eller på udleveringsrampe til tankvogn, jf. mineralolieafgiftslovens § 5, eller ved injektion af farvestoffet ved udlevering fra virksomhedens godkendte anlæg, herunder fra tankvogne.

FarvningstilladelseVirksomheder, der er registreret som oplagshavere efter mineralolieafgiftsloven, og som afsætter olie, kan opnå tilladelse til farvning af olie.

Farvningsvirksomheder, der er registreret efter mineralolieafgiftslovens § 4 A, kan også opnå tilladelse til farvning af olie.

Virksomheder, der ønsker at foretage farvning i tankanlæg til opbevaring af afgiftspligtige olier og petroleum på raffinaderi eller depot eller på udleveringsrampe til tankvogn, og hvor anlægget er godkendt af told- og skatteforvaltningen jf. mineralolieafgiftslovens § 5, skal indsende en ansøgning om tilladelse til farvning, til det punktafgiftscentret, hvor virksomheden er registreret. Ansøgningsskemaet har blanket nr. 23.030.

Virksomheden skal i ansøgningen oplyse, hvilket inspektionsorgan, der er indgået aftale med. For øjeblikket har SKAT godkendt FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby, og DOMS Metrology, Formervangen 28, 2600 Glostrup, som inspektionsorganer, der kan benyttes.

Virksomheder, der foretager farvning ved injektion fra tankvogne, kan først få tilladelse til denne farvningsmetode, efter at farvningsanlægget er modelgodkendt.

Der skal også søges om farvningstilladelse, hvis virksomheden udelukkende farver olieprodukter i farvningsanlæg monteret i forbindelse med volumenmåleanlæg (injektionsanlæg) på tankvogne. Volumenmåleanlægget skal være modelgodkendt.

Producenter af farvningsanlæg m.fl. og virksomheder, der er registreret som oplagshaver, og farvningsvirksomheder, kan opnå modelgodkendelse af producerede eller importerede anlæg, men kun virksomheder, der er registreret som oplaghavere og farvningsvirksomheder, kan opnå farvningstilladelse.

Selvstændige transportører, som med tankvogne transporterer gas- og dieselolier og petroleum på vegne af registrerede oplagshavere og registrerede farvningsvirksomheder, der har opnået tilladelse til farvning, kan ved brug af godkendt farvningsudstyr monteret i tankvogne farve olieprodukterne ved overgang til forbrug af olieprodukter på vegne af den registrerede oplagshaver eller farvningsvirksomhed.

Det er den registrerede oplagshaver eller farvningsvirksomhed, der entrerer med en sådan selvstændig transportør, der via et fuldmagtsforhold orienterer transportøren om ordningen og administrerer transportørens godkendelse af farvningsudstyr mv. Afregning af afgiften sker også gennem den registrerede oplagshaver eller farvningsvirksomhed. Den registrerede oplagshaver eller farvningsvirksomhed hæfter for krav, der opstår i forbindelse med transporten eller varens overgang til forbrug i umiddelbar tilslutning til transportens afslutning jf. mineralolieafgiftslovens § 4 A, stk. 4.

Modelgodkendelse af farvningsanlæg (tankvognsfarvning)Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning modelgodkende farvningsanlæg på tankvogne. Bestemmelserne, herunder de nærmere betingelser for modelgodkendelsen og modelprøvningen af farvningsanlægget, fremgår af fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 983 af 18. oktober 2005.

Godkendelsen af farvningsanlægget indebærer, at samtlige farvningsanlæg, som hos virksomheden er opbygget efter samme tekniske koncept som det farvningsanlæg, der er opnået modelgodkendelse for, vil være omfattet af denne godkendelse.

Farvningsanlæg, hvortil der kan opnås modelgodkendelse, består af:

 • doseringsenheden eller injektionsenheden, som bestemmer den mængde farvestof, som skal tilsættes,
 • beholder, hvor farvestoffet opbevares,
 • styresystem, som sikrer korrekt farvetilsætning,

samt installationsvejledningen, hvoraf det fremgår, hvorledes enheden integreres i tankvognen.

Farvningsanlæg beregnet til brug på tankvogne tilhørende vognmænd, der udfører leverance og eventuelt også farvning for virksomhedens regning af risiko, kan også være omfattet af oplagshavers eller farvningsvirksomhedens modelgodkendelse.

Ansøgningen skal indeholde eller vedlægges en teknisk beskrivelse/konstruktionstegning af det samlede farvningsanlæg, herunder af anlæggets styresystem, samt en beskrivelse af det sikkerhedssystem, der er monteret for at hindre uautoriserede indgreb.

Anlægget skal være omfattet af et styresystem, der sikrer, at der altid er overensstemmelse mellem det faktisk leverede olieprodukt, det registrerede olieprodukt og det på udleveringsdokumentet anførte olieprodukt (farvet eller ufarvet). Farvedoseringen skal foretages således, at det ikke er muligt at skylle eller dræne farvebeholderen uden speciel adgang, jf. bestemmelserne om at kun en anden ansvarlig medarbejder end den, der forestår udleveringen af olieprodukter fra tankvognen, har adgang til farvningsanlæggets styresystem. For at sikre korrekt farvning skal farvningsanlæggets opbygning sikre, at doseringen udføres med luftfri farvningspræparat.

Ansøgningen indsendes til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen oversender ansøgningen til FORCE Technology, der af SKAT er bemyndiget til at modelgodkende farvningsanlæg.

InspektionHvert anlæg skal før ibrugtagning førstegangsinspiceres. Inspektion og reinspektion skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 2 i bekendtgørelse nr. 983 af 18. oktober 2005.

SKAT har bemyndiget og godkendt FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby, og DOMS Metrology, Formervangen 28, 2600 Glostrup, som inspektionsorganer, der kan benyttes.

Farvningsanlæg - integreret i tankvogne i henhold til installationsvejledningen - skal førstegangsinspiceres af et inspektionsorgan. Bestemmelserne i bekendtgørelsens bilag 2 om forskellige system- og påvirkningstests skal gennemføres, og der skal udtages prøver af farvede olieprodukter, jf. bestemmelserne om prøveudtagning.

Godkendelse af det enkelte farvningsanlæg bortfalder, hvis der ikke foretages reinspektion af injektionsanlægget med samme tidsinterval, som er gældende for verifikation af volumenmåleanlæg.

Hvis der ikke foretages reinspektion af et farvningsanlæg, eller hvis farvningsanlægget ikke længere er indrettet i overensstemmelse med modelgodkendelsen, må farvningsanlægget ikke benyttes til farvning af olieprodukter.

Ændringer i et farvningsanlæg, der er omfattet af modelgodkendelsen, indebærer endvidere, at modelgodkendelsen bortfalder for det pågældende farvningsanlæg, og der skal derfor på ny søges om en godkendelse eller tillæg til den oprindelige modelgodkendelsesattest.

Prøveudtagning af olieprodukter

Farvningsanlæg beregnet til montering i forbindelse med volumenmåleanlæg i tankvogneVed førstegangsinspektion og reinspektion skal der udtages prøver af farvede olieprodukter.

Prøverne skal udtages af en mængde svarende til anlæggets godkendte mindste farvede udmåling (MFU) farvet olie leveret til tom tank. Der udtages to prøver ved hver prøveudtagning. Den ene prøve bruges til analyse, den anden prøve gemmes til eventuel senere kontrolanalyse. Desuden udtages en prøve af den ufarvede olie.

Hvis analysen viser, at det farvede olieprodukt ikke overholder bekendtgørelsens bestemmelser, skal det pågældende farvningsanlæg tages ud af drift. Det samme gælder, hvis der ved reinspektionen viser sig at være fejl ved anlægget. Farvningsanlægget må først anvendes igen, når der er foretaget den nødvendige reparation af farvningsanlægget. Den nødvendige reparation skal bl.a. være dokumenteret ved analyse af farvede olieprodukter.

Farvning på anden måde end tankvognsfarvningVirksomheder, der farver olieprodukter på anden måde end ved injektion fra tankvogne, er også omfattet af reglerne om prøveudtagning.

Virksomheden skal indgå en aftale med et inspektionsorgan, der uanmeldt skal udtage og analyserer stikprøver af farvede olieprodukter 2 gange om året.

Virksomheden skal derudover have en procedure for egenkontrol. I forbindelse med inspektionsorganets stikprøvekontrol skal der foretages en kontrol af, om virksomhedens egenkontrolprocedure findes og følges.

Hvis analyser viser, at det farvede olieprodukt ikke overholder bekendtgørelsens bestemmelser, skal det pågældende farvningsanlæg tages ud af drift. Det samme gælder, hvis der ved reinspektionen viser sig at være fejl ved anlægget. Farvningsanlægget må først anvendes igen, når der er foretaget den nødvendilge reparation af farvningsanlægget. Den nødvendlige reparation skal bl.a. være dokumenteret ved en analyse af farvede olieprodukter.

Underretning af SKATTold- og skatteforvaltningen skal underrettes, hvis de udtagne prøver ikke opfylder kravene til nøjagtighed. Der skal gives en redegørelse for de forhold, der er årsag til fravigelsen af kravet om nøjagtighed, og en erklæring om, at forholdet nu er bragt i orden. 

Indretning af farvningsanlæg

GenereltMålere og måleanlæg til udmåling af gas- og dieselolier og petroleum er omfattet af Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser til sikring af, at den udmålte mængde er korrekt. Dette gælder også, når der monteres farvningsanlæg i forbindelse med måleanlægget.

Farvningsanlægget må ikke bevirke, at måleanlægget måler forkert. For visse konstruktioner af måleanlæg hhv. farvningsanlæg vil dette nødvendiggøre, at typegodkendelsen for måleanlægget skal ændres. For andre konstruktioner vil dette ikke være nødvendigt. Flere oplysninger kan fås hos Sikkerhedsstyrelsen.

TankvognsfarvningPåbygning af farvningsanlæg i forbindelse med volumenmåleanlæg skal opfylde bekendtgørelsens krav og ske i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens og DANAKs gældende krav til typegodkendelse og verifikation af volumen-væskemåler-/anlæg, herunder måletekniske direktiver og måletekniske meddelelser.

Farvningsanlægget skal i tilknytning hertil være omfattet af et styresystem, der sikrer, at der altid er overensstemmelse mellem det faktisk leverede olieprodukt, det registrerede olieprodukt og det på udleveringsdokumentet anførte olieprodukt, så der kun kan udleveres farvet eller ufarvet produkt med korrekt farvedosering og med korrekt regnskabsregistrering.

Forinden hver udlevering skal der ske en manuel eller antomatisk aktivering (et valg) af, om der skal udleveres farvede eller ufarvede olieprodukter.

Kun en anden ansvarlig medarbejder end den, der forestår udleveringen af olieprodukter fra tankvognen har adgang til farvningsanlæggets styresystem.

Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte bestemmelser om plombering.

Farvebeholderen skal være forsyndet med en kobling, som hindrer utilsigtet påfyldning af andre produkter end farvningspræparatet.

Der skal etableres en skylleprocedure, hvis både farvede og ufarvede olieprodukter leveres via samme udleveringssystem. Der må kun skylles farvede olieprodukter til beholdere med farvede produkter og ufarvede olieprodukter til beholdere med ufarvede produkter eller skylles til tom tank. Ufarvede olieprodukter må højst indeholde 3 pct. farvet olieprodukt, uden at olien betragtes som et farvet olieprodukt. Se nærmere under afsnittet levering af farvede og ufarvede olieprodukter fra tankvogn via samme udleveringssystem.

Udlevering af farvet olie fra farvningsanlæg skal ske i mængder på mindst 200 liter ad gangen.

Farvning på anden måde end tankvognsfarvningVed farvning på anden måde end tankvognsfarvning skal farvningen ske på en sådan måde, at der ikke efter farvningen kan ske sammenblanding med ufarvet olie. Tilsætning af farvningspræparatet skal endvidere ske på en sådan måde, at der kun sker sammenblanding inden for de fastsatte grænser, fx ved at farvningspræparatet pumpes ind i olien ved injektion på rampeanlæg, overpumpning til farvningstanken, eller ved at blandingen bringes i cirkulation ved ompumpning eller lignende.

Virksomheden er omfattet af reglerne om indgåelse af aftale med et inspektionsorgan om prøveudtagning og analyse.

Levering af farvede og ufarvede olieprodukter fra tankvogn via samme udleveringssystem (skyllesystem)Virksomheden kan levere både farvede og ufarvede olieprodukter påfyldt samme tankvogns forskellige tankrum eller ved injektion ved udlevering fra godkendte farvningsanlæg monteret i tankvogne, uden at der er separate leveringssystemer.

Det er en forudsætning herfor, at virksomheden etablerer en hensigtsmæssig procedure, herunde en skylleprocedure eller et system, der sikrer, at levering af sammenblandet farvet og ufarvet olie er minimal, idet et ufarvet olieprodukt højst må indeholde 3 pct. farvet olieprodukt, uden at det betragtes som et farvet olieprodukt

Der må kun skylles farvede olieprodukter til beholdere med farvede olieprodukter og ufarvede olieprodukter til beholdere med ufarvede produkter eller skylles til tom tank.

Ved brug af skyllesystemet skal der udarbejdes en detaljeret beskrivelse samt betjeningsvejledning til systemet.

Der er fastsat særlige regnskabsregler i forbindelse med skylning.

Opbevaring af farvet olie mv.Anlæg, tanke mv., der anvendes til opbevaring af farvet olie, må ikke anvendes til opbevaring af andre varer. Forinden overgang til opbevaring af andre varer skal tankene og rørføring (slanger) mv. tømmes for farvet olie og om nødvendigt renses. Et ufarvet olieprodukt må højst indeholde 3 pct. farvet olieprodukt.

RegnskabsbestemmelserVirksomheder, der har tilladelse til at foretage farvning af olie, skal føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug af farvet olie i virksomheden. Virksomheden skal endvidere føre regnskab over tilgang og forbrug af farvningspræparatet.

Ved farvning på anden måde end ved injektion skal regnskabet føres for hvert enkelt farvningsanlæg mv. med angivelse af dato og mængde for farvningen.

Virksomheden skal påføre udleveringsdokumenter, fakturaer mv., oplysning om, at der er tale om et farvet olieprodukt.

Hvis der sker farvning fra tankvogn, skal udleveringsdokumentet eller fakturaen endvidere indeholde oplysninger, der kan identificere det farvningsanlæg, der er anvendt ved farvningen. En påtegning på udleveringsdokumentet/fakturaen, der identificerer køretøjet, vil være tilstrækkeligt, fx anførsel af registreringsnummer eller selskabets entydige vognnummer.

Virksomhedens regnskab skal være tilrettelagt på en sådan måde, at virksomhedens forbrug af farvningspræparat, mængden af udleverede olieprodukter og mængden af farvede olieprodukter kan opgøres for hvert farvningsanlæg mv.

Opgørelse og afstemning af forbruget af præparatet med mængden af farvede olieprodukter for hvert farvningsanlæg skal foretages ved udgangen af hver måned. For tankvognsfarvning kan opgørelsen dog i stedet for finde sted i forbindelse med den påfyldning af koncentratbeholderen, der ligger nærmest udgangen af måneden. Viser opgørelsen væsentlige uoverensstemmelser, skal virksomheden omgående give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom. Der skal gives en redegørelse for de forhold, der var årsag til fravigelsen af kravet om nøjagtighed, og en erklæring om, at forholdet nu er bragt i orden.

Ved anden farvning end tankvognsfarvning kan virksomheden dog vælge at føre regnskabet samlet for det depot, hvor der farves, i stedet for at føre et regnskab for hvert enkelt farvningsanlæg. Opgørelsen over forbrug af farvningspræparatet og fremstillet mængde farvede olieprodukter samt afstemningen heraf foretages ved udgangen af hver måned. Viser opgørelserne væsentlige uoverensstemmelser, skal virksomheden omgående give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom.

Adgangen til at føre et samlet regnskab for hvert depot er betinget af, at virksomheden indgår en aftale med et inspektionsorgan, der uanmeldt for hvert farvningsanlæg skal udtage stikprøver af farvede olieprodukter 2 gange årligt.

Virksomheder, der både leverer farvede og ufarvede olieprodukter påfyldt samme tankvogns forskellige tankrum eller ved injektion ved udlevering fra godkendte farvningsanlæg monteret i tankvogne og eventuelt med levering via samme slange, skal for hver tankvogn føre regnskab over tilgang og udlevering af farvede og ufarvede olieprodukter. Regnskabet skal tilrettelægges således, at der ved skift fra levering fra farvede/ufarvede olieprodukter og omvendt sker registrering af skylning.

Regnskabet føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab. Hvis regnskabet ikke kan indpasses i forretningsregnskabet, føres et specielt regnskab, der skal afstemmes til forretningsregnskabets registreringer.

Regnskabsmaterialet herunder også laboratoriers løbende kontrolrapporter over farvede olieprodukter og farvningsudstyr skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets udløb. Det samme gælder resultater af virksomhedens egenkontrol.

KontrolTold- og skatteforvaltningen har ret til at foretage kontrol i virksomheden. Virksomheden skal efterkomme told- og skatteforvaltningens anvisning vedrørende opbevaring og lignende af farvede olieprodukter og skal på forlangende give enhver oplysning om oliens anvendelse.

Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at udtage prøver af virksomhedens beholdning af olie. Prøver af farvningspræparatet samt af olieprodukter skal på told- og skatteforvaltningens anmodning indsendes til told- og skatteforvaltningen.

Andre bestemmelserTold- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde virksomhedens tilladelse til farvning, hvis anlæggene anvendes eller indrettes på en sådan måde, at anlæggene ikke opfylder de stillede krav til nøjagtighed, anlæggets indretning mv., eller at told- og skatteforvaltningens kontrol ikke kan udføres på en rimelig måde.

Alle omkostninger forbundet med godkendelse, montering, kontrol og drift af farvningsanlæg mv. samt indkøb af farvningspræparatet påhviler virksomheden.