Afgiftspligt
§ 1, stk. 1
Følgende varer omfattes af afgiftspligten:

  1. Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus.   
  2. Jordoliekoks.
  3. Brunkulsbriketter og brunkul.
  4. Tallolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg og andre varer udvundet af saften fra træ, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme.
  5. Andre varer henhørende under position 2713, 2714 og 2715 i EU´s kombinerede nomenklatur (bitumen), som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme
  6. Varme produceret ved forbrænding af affald, hvoraf der skal betales affaldsafgift efter bestemmelserne i affalds- og råstofafgiftsloven. Varme produceret ved forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning er dog også omfattet af afgiftspligten, selvom fiberfraktioner, der fremkommer efter afgasning og separering af husdyrgødning, er fritaget for affaldsafgift. Bestemmelsen om varme fra fiberfraktioner, der blev indsat ved lov nr. 512 af 7. juni 2006, er trådt i kraft den 1. februar 2007 med virkning fra den 1. april 2006, jf. bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2007. Se også G.3.5.12. Vareområdet i de første fem punkter er fremover benævnt kul mv., medens varer omfattet af sidste punkt benævnes affaldsvarme. Afgift af affaldsvarme blev indført med virkning fra den 1. januar 1999.
  7. Ny tekst startAffald anvendt som brændsel i anlæg. Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.*)Ny tekst slut

Ny tekst start*) Der er tale om en afgift på affald (tillægsafgift i forhold til afgiften på affaldsvarme), der anvendes som brændsel. Tillægsafgiften, der træder i kraft den 1. januar 2010, erstatter den hidtidige forbrændingsafgift på affald.Ny tekst slut

JordoliekoksJordoliekoks er et restprodukt fra raffinering af råolie og fremstilles ved, at den resterende del af olien efter den egentlige raffinering opvarmes til ca. 500o C, hvorefter de faste bestanddele udskæres. Jordoliekoks markedsføres under flere forskellige benævnelser, fx energikoks, kokssingles, industrikoks og petroleumskoks.

Til tekniske formålForædlede kulprodukter mv., der udelukkende anvendes til tekniske formål (fx opkulningsmidler, der tilsættes støbejern i en smelteproces, og stenkul, der anvendes i rensefiltre i vandværker mv.), er fritaget for afgift. Det er herved en forudsætning, at de pågældende produkter ikke kan anvendes som erstatning for almindelige afgiftspligtige varer.