Godtgørelse af energiafgifter - § 11 mv.

Reglerne for godtgørelse af elafgift, som momsregistrerede virksomheder anvender til procesformål, fremgår af afsnittet om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift. F.6.

Reglerne for godtgørelse er på visse punkter ændret med virkning fra 1. januar 2010. Det betyder bl.a., at virksomheder, der leverer ydelser i form af belysning, ikke længere kan få godtgørelse af elforbrug til dette formål. De nye regler er nærmere omtalt i afsnit F.6.

Særlig svovlafgift af el

El var indtil udgangen af 1999 pålagt en særlig svovlafgift af el. Momsregistrerede virksomheder har ikke haft adgang til fradrag af denne afgift.

§ 11, stk. 14 - elproducenter

Virksomheder, som producerer elektricitet, og som er berettiget til at tilbagebetaling af afgift af elektricitet, kan foruden tilbagebetaling efter § 11, stk. 1, få tilbagebetalt 1 øre pr. kWh af den del af virksomhedens forbrug af elektricitet, der medgår direkte til fremstilling af elektricitet sam til at opretholde muligheden for produktion af elektricitet.

Afgiftslempelse på fjernvarme - § 11, stk. 17 og 18

Ved lov nr. 1417 af 21. december 2005 blev der som ny § 11, stk. 17 og 18 i elafgiftsloven indsat bestemmelser om afgiftslempelse på fjernvarme (elpatronordningen). Ordningen om afgiftslempelse på fjernvarme trådte i kraft den 1. januar 2008. 

Den grundlæggende ordning om afgiftslempelse på fjernvarme er nærmere beskrevet i et nyhedsbrev af 20. december 2007 med titlen: "Energiafgifter - afgiftslempelse på fjernvarme".

Dele af nyhedsbrevet vil ved en senere ajourføring blive indarbejdet i Punktafgiftsvejledningen.

Lov nr. 527 af 12. juni 2009
Ordningen om afgiftslempelse på fjernvarme blev ændret ved lov nr. 527 af 12. juni 2009. 

Gældende § 11, stk. 17 og 18 har herefter følgende ordlyd:

"Stk. 17. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 18, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 18, samt værker omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 50,1 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk (2015-niveau) eller 18,1 øre pr. kWh fjernvarme ab værk (2015 niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 50,1 kr. pr. GJ fjernvarme (2015-niveau) eller 18,1 øre pr. kWh fjernvarme ab værk forholdsmæssigt. I perioden 2010-2014 er satserne nævnt i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 5. Satserne nævnt i 2. og 3. pkt. reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v." 

Stk. 18. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen."

Det bemærkes, at satserne i medfør af § 11, stk. 17, er ændret ved lov nr. 1564 af 21. december 2010, se nedenfor.

Ny tekst startNy tekst startNy tekst startLov nr. 1564 af 21. december 2010Ny tekst slutNy tekst slutNy tekst slutNy tekst startNy tekst startNy tekst start
Ny tekst slut
Ny tekst slut
Ny tekst slut
Ved lov nr. 1564 af 21. december 2010 er der sket en ændring af brændselsfordelingsreglerne på kraftvarmeområdet. V-formel 1,25 er ændret til 1,20 og E-formel 0,65 er ændret til 0,67.

Dette indebærer, at en større mængde brændsel henføres til produktion af varme, som produceres på kraftvarmeværker.

For at opretholde balancen i forhold til afgiften på kraftvarme er satserne for at opnå afgiftslempelse på fjernvarme (grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter) forhøjet tilsvarende.

Ovennævnte ændringer ved lov nr. 1564 træder i kraft den 1. juli 2011. 

Ny tekst startNy tekst startNy tekst startSatser for perioden 2011-2015Ny tekst slutNy tekst slutNy tekst slutNy tekst startNy tekst startNy tekst start
Ny tekst slut
Ny tekst slut
Ny tekst slut

Elafgiftslovens § 11, stk. 17 gælder kun i 4 år indtil den 31. december 2011. Se dog ændringen ved lov nr. 722 af 25. juni 2010, som endnu ikke er trådt i kraft.

Der gælder herefter følgende satser for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2015:

   

1.1. - 30.6.2011

1.7. - 31.12.2011

2012

2013

2014

2015

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter
kr./GJ fjern-
varme ab værk 

 46,7

 48,6

49,5

50,4

 51,3

 Ny tekst start52,2Ny tekst slut

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter  

øre/kWh fjern-
varme ab værk 

 16,8

 17,5

 17,8

 18,1

 18,5

18,8

Satserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015.

Efter 2015 reguleres satserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset. jf. mineralolieafgiftslovens § 32 a.

Tidligere satser 

   

2008

2009 

2010

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter
kr./GJ fjern-
varme ab værk 

45,8

46,6

45,9

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter 
øre/kWh fjern-
varme ab værk  

16,5

16,8

16,5

Lov nr. 722 af 25. juni 2010

Ved lov nr. 722 af 25. juni 2010 er der sket visse ændringer af elpatronordningen (ordningen om afgiftslempelse på fjernvarme).

Der er i hovedtræk tale om følgende ændringer:

  • Ordningen med de særligt lave afgiftssatser for brug af elektricitet i elpatroner og eventuelle andre anlæg i forbindelse med varmeleverancer gøres permanent.
  • Ordningens krav om ejerskab lempes på to områder. Det betyder for det første, at de lave afgiftssatser for el og brændsler også skal gælde for varme, som momsregistrerede fjernvarmeværker uden kraftvarmekapacitet leverer til fjernvarmenettet. Det kræves dog, at hovedparten af varmen i fjernvarmenettet kan forsynes fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarmekapacitet. For det andet skal ordningen også gælde, hvis momsregistrerede virksomheder med kraftvarmekapacitet vælger at bruge varmen direkte i deres interne varmesystemer.
  • Efter den gældende ordning har det bl.a. været en betingelse, at de omfattede varmeleverancer skulle leveres til de kollektive fjernvarmenet. Ordningen er ændret, således at afgiftslempelsen også gælder for varmeleverancer til andre lignende fjernvarmenet.
  • Momsregistrerede virksomheder kan foretage en særlig opgørelse af elafgift for procesvarme, når varmen er omfattet af elpatronordningen. Dette indebærer, at virksomhederne kan vælge at reducere tilbagebetalingen af afgift af elbaseret varme efter de samme procentsatser, som gælder for brændselsbaseret varme, der anvendes til procesformål.

Ændringerne er endnu ikke trådt i kraft.

Spørgsmålet om hvorvidt disse ændringer er i overensstemmelse med energibeskatningsdirektivet og statsstøttereglerne behandles af EU-Kommissionen.

Ændringerne kan først træde i kraft, når der er sket en afklaring af dette forhold i relation til EU-Kommissionen.

Der vil blive udarbejdet et særskilt nyhedsbrev om ændringerne, når de træder i kraft.