Virksomheder skal registreres som oplagshaver efter nedenstående regler, se i øvrigt de generelle regler om registrering i A.5. Virksomheder, der registreres efter naturgasafgiftsloven, skal også registreres efter CO2-afgiftsloven, se F.5.

Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 23.020, som kan fås hos ToldSkat. Registreringsanmeldelsen omfatter tillige registrering for CO2-afgift.

§ 3, stk. 1Virksomheder, der indvinder, fremstiller eller afsætter afgiftspligtig gas (gasselskaber), samt kraftværker og kraftvarmeværker, der er omfattet af bilaget til loven og som anvender naturgas, skal anmelde sig til registrering hos ToldSkat.

Centrale kraftværker og kraftvarmeværker omfattet af bilaget til loven er følgende:

 • H. C. Ørstedsværket
 • Svanemølleværket
 • Amagerværket
 • Avedøreværket
 • Kyndbyværket
 • Asnæsværket
 • Stigsnæsværket
 • Masnedøværket
 • Fynsværket
 • Enstedværket, inkl. Blok 3
 • Vestkraft, Esbjerg- og Herningværkerne
 • Midtkraft, Studstrup- og Ârhusværkerne
 • Randersværket
 • Nordjyllandsværket
 • Vendsysselværket
 • Skærbækværket
 • Østkraft, Rønneværket

§ 3, stk. 2Ved lov nr. 1289 af 20. december 2000 er der efter § 3, stk. 1 indsat et nyt stykke: "Ved den der afsætter afgiftspligtig gas, jf. stk. 1, forstås i denne lov distributionsselskaber og transmissionsselskaber, der har bevilling efter § 10 i lov om naturgasforsyning, samt selskaber, der driver særlige bygasnet."

Ny tekst startBestemmelsen trådte i kraft den 15. december 2003, jf. bekendtgørelse nr. 964 af 3.12.2003 om ikrafttræden af dele af lov nr. 1289 af 20. december 2000.Ny tekst slut

§ 4Registrerede virksomheder har ret til at modtage gas uden afgift fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet.

VaremodtagereDer er ingen registreringsbestemmelse for varemodtagere.

Der er endvidere ikke krav om registrering af virksomheder i andre EU-lande, der har fjernsalg af naturgas og bygas til en privat køber i Danmark. Men ikke-registrerede modtagere af afgiftspligtig gas fra udlandet skal betale afgift ved modtagelsen af gassen, jf. § 13, stk. 1.