Der fremgår følgende regler for afgiftsfritagelse og - godtgørelse i lovens § 7:

Skibe og luftfartøjer, § 7, stk. 1, nr. 1

Registrerede virksomheder kan levere varer, der er afgiftspligtige efter § 2, stk. 1, nr. 1-4 og 9-11, uden afgift til brug om bord i skibe i udenrigsfart, fiskerfartøjer med en bruttotonnage på 5 ton og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 ton og derover, se F.1.5.2, og jetfuel til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt, se F.1.5.1.

Ved lov nr. 524 af 17. juni 2008 er reglerne om afgiftsfritagelse for varer anvendt i luftfartøjer ændret til at omfatte jetfuel til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt. Ifølge bekendtgørelse nr. 836 af 18. august 2008 om ikrafttræden af dele af lov nr. 524 af 17. juni 2008 om ændring af momsloven og forskellige andre love er bestemmelsen trådt i kraft den 1. oktober 2008.

Diplomater, § 7, stk. 1, nr. 4

Afgiftspligtige varer kan leveres uden afgift til diplomater og internationale organisationer som anført i A.8.1.

Ordningen med fritagelse for CO2-afgift af energiprodukter til diplomater og internationale organisationer administreres på samme måde som for den tilhørende energiafgift. Reglerne herom fremgår af A.8.1.

Derudover henvises til F.1.5.4 om særlige regler for olie, som diplomater mv. køber på tankstationer, og for fjernvarme, der leveres til diplomater mv.

Fremstilling af elektricitet, § 7, stk. 1, nr. 2 og 3

Der ydes afgiftsfrihed for CO2-afgift af olieprodukter, kul og naturgas, der anvendes til fremstilling af elektricitet, når der skal betales elafgift af den fremstillede elektricitet efter elafgiftsloven. Fra 1. januar 2010 er det dog en betingelse, at der er tale om kvoteomfattet elproduktion, se nedenfor.

Der gælder forskellige regler for fordeling af energiforbruget mellem elproduktion og varmeproduktion i centrale kraftvarmeværker (værker omfatter af bilaget til bl.a. mineralolieafgiftsloven) og i decentrale og industrielle kraftværker. Reglerne herom fremgår af

  • mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 2, se F.1.5.5 
  • kulafgiftslovens § 7, stk. 1, se F.2.5, og 
  • naturgasafgiftslovens § 8, stk. 2, se F.4.5.

Ved lov nr. 528 af 17. juni 2008 er der sket en ændring vedr. adgangen til tilbagebetaling af CO2-afgift af brændsel, der anvendes til fremstilling af el.

Indtil 1. januar 2010 har der været overensstemmelse mellem de såkaldte "kraftvarmeregler" i energiafgiftslovene og CO2-afgiftsloven.

Det har bl.a. betydet, at kraftvarmeværkerne har haft fuld CO2-afgiftsfrihed for brændsel til elproduktion, jf. CO2-afgiftslovens 7, stk. 1, nr. 2 og 3, i samme omfang som afgiftsfrihed for energiafgiften af brændslet, jf. reglerne i bl.a. gasafgiftslovens § 8, stk. 2.

Ved § 4, nr. 3 og 4 i lov nr. 528 af 17. juni 2008 (Implementering af energiaftalen) ændres CO2-afgiftslovens § 7, stk. 1, nr. 2 og 3, således at afgiftsfriheden for brændsel til elproduktion kun omfatter kvoteomfattet elproduktion, det vil sige el, der produceres på værker, der har tilladelse til udledning af CO2, jf. § 9 i CO2-kvoteloven.

Herved ophæves afgiftsfriheden for CO2-afgift af brændsler for ikke-kvoteomfattet af el-produktion.

Ved § 8 i lov nr. 528 indføres der en kompensationsordning for CO2-afgiften af brændselsforbruget til elfremstilling på ikke-kvoteomfattede værker. Ordningen administreres af Energinet.dk. på baggrund af bekendtgørelse nr. 277 af 26. marts 2010 (bekendtgørelse om kompensation for CO2-afgift af brændsler til elproduktion).

Dampskibsfart og jernbanedrift, § 7, stk. 1, nr. 3

Der ydes afgiftsfrihed for CO2-afgift af stenkul, brunkul og koks mv., der anvendes til dampskibsfart og jernbanedrift.

Elektricitet, § 7, stk. 2

Fritaget for afgift er elektricitet, der er undtaget fra afgiftspligten efter elafgiftslovens § 2.

Olieraffinaderier mv., § 7, stk. 3

Fritaget for afgift er et brændsel omfattet af § 2, stk. 1, der direkte medgår til produktionen af et tilsvarende energiprodukt. Fritagelsen gælder kun for energiprodukter, som er produceret på virksomhedens område. Fritagelsen gælder dog ikke for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof. En forholdsmæssig del af brændslerne kan henregnes under 1. pkt., i de tilfælde hvor samme anlæg forsyner såvel anvendelser omfattet af 1. pkt. som andre anvendelser i virksomheden, når en sådan fordeling kan opgøres. Reglerne for fordeling i § 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Biobrændstoffer, § 7, stk. 4

Fritaget for afgift er biobrændstoffer, der anvendes som motorbrændstof. Biobrændstoffer er flydende eller gasformige brændstoffer, der anvendes som motorbrændstof, fremstillet på baggrund af biomasse.

§ 7, stk. 5, nr. 1

Virksomheder kan opnå godtgørelse for hele CO2-afgiften af mineralolie, kul og gas (varer omfattet af afgiftspligten efter lovens § 2, stk. 1. nr. 1-7 og 9-13), der anvendes til følgende formål:

  • til erhvervsmæssig sejlads med andre skibe og fartøjer end dem, der er berettiget til at få leveret de pågældende produkter afgiftsfrit, bortset fra lystfartøjer. 
  • på anden måde end som motorbrændstof eller brændstof til fremstilling af varme
  • til fremstilling af elektricitet, som ikke er fritaget for CO2-afgift efter § 7, stk. 2. Der henvises i øvrigt til afsnittet Fremstiling af elektricitet § 7, stk. 1, nr. 2 og 3, hvoraf det fremgår, at afgiftsfriheden er betinget af, at der er tale om kvoteomfattet elproduktion.

Færgedrift, § 7, stk. 5, nr. 2

Der ydes godtgørelse af hele CO2-afgiften af mineralolieprodukter (varer omfattet af afgiftspligten efter lovens § 2, stk. 1, nr. 1-4 og 9-11), der anvendes til færgedrift. De nærmere regler fremgår af F.1.6.3.

Rutekørsel

Der ydes ikke længere godtgørelse af hele CO2-afgiften af svovlfri og -fattig dieselolie, LPG-gas og elektricitet, der anvendes i personmotorkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel anvendes til rutekørsel. De nærmere regler fremgår af F.6.11.

Bestemmelsen om godtgørelse af afgiften ved rutekørsel er ophævet ved lov nr. 524 af 17. juni 2008. Ifølge bekendtgørelse nr. 836 af 18. august 2008 om ikrafttræden af dele af lov nr. 524 af 17. juni 2008 om ændring af momsloven og forskellige andre love er bestemmelsen trådt i kraft den 1. september 2008.

El til elfremstilling, § 7, stk. 5, nr. 3

Der ydes godtgørelse for CO2-afgiften af el anvendt direkte til elfremstilling i elselskaber, jf. § 5, stk. 5. 

Benzin, § 7, stk. 5, nr. 4

Der ydes godtgørelse af CO2-afgiften for benzin - § 2, stk. 1, nr. 14 - i det omfang, der ydes tilbagebetaling efter lov om energiafgifter af mineralolieprodukter mv. for disse varer.

Luftfartøjer, § 7, stk. 5, nr. 5

Afgiften godtgøres af andre varer end jetfuel, der anvendes til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt, se lov nr. 524 af 17. juni 2008. Ifølge bekendtgørelse nr. 836 af 18. august 2008 om ikrafttræden af dele af lov nr. 524 af 17. juni 2008 om ændring af momsloven og forskellige andre love er bestemmelsen trådt i kraft den 1. oktober 2008.

Afgiftslempelse på fjernvarme - § 7, stk. 7 og 8

Ved lov nr. 1417 af 21. december 2005 blev der som ny § 7, stk. 7 og 8 i CO2-afgiftsloven indsat bestemmelser om afgiftslempelse på fjernvarme (elpatronordningen). Ordningen om afgiftslempelse på fjernvarme trådte i kraft den 1. januar 2008. 

Den grundlæggende ordning om afgiftslempelse på fjernvarme er nærmere beskrevet i et nyhedsbrev af 20. december 2007 med titlen: "Energiafgifter - afgiftslempelse på fjernvarme".

Dele af nyhedsbrevet vil ved en senere ajourføring blive indarbejdet i Punktafgiftsvejledningen.

Lov nr. 527 af 12. juni 2009
Ordningen om afgiftslempelse på fjernvarme blev ændret ved lov nr. 527 af 12. juni 2009. 

Gældende § 7, stk. 7 og 8 har herefter følgende ordlyd:

"Stk. 7. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 8, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 8, samt værker omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 12,9 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk (2015-niveau) eller 4,6 øre pr. kWh fjernvarme ab værk (2015 niveau), tilbagebetales. Hvis der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 12,9 kr. pr. GJ fjernvarme (2015-niveau) eller 4,6 øre pr. kWh fjernvarme ab værk forholdsmæssigt. I perioden 2010-2014 er satserne nævnt i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 3. Satserne nævnt i 2. og 3. pkt. reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v." 

Stk. 8. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen."

Det bemærkes, at satserne i medfør af § 7, stk. 7, er ændret ved lov nr. 1564 af 21. december 2010, se nedenfor.

Ny tekst startNy tekst startNy tekst startLov nr. 1564 af 21. december 2010
Ny tekst slut
Ny tekst slut
Ny tekst slut
Ved lov nr. 1564 af 21. december 2010 er der sket en ændring af brændselsfordelingsreglerne på kraftvarmeområdet. V-formel 1,25 er ændret til 1,20 og E-formel 0,65 er ændret til 0,67.

Dette indebærer, at en større mængde brændsel henføres til produktion af varme, som produceres på kraftvarmeværker.

For at opretholde balancen i forhold til afgiften på kraftvarme er satserne for at opnå afgiftslempelse på fjernvarme (grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter) forhøjet tilsvarende.

Ovennævnte ændringer ved lov nr. 1564 træder i kraft den 1. juli 2011.

Ny tekst startSatser for perioden 2011-2015
Ny tekst slut

CO2-afgiftslovens § 7, stk. 7 gælder kun i 4 år indtil den 31. december 2011. Se dog ændringen ved lov nr. 722 af 25. juni 2010, som endnu ikke er trådt i kraft.

Der gælder herefter følgende satser for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2015:

 

   

1.1. - 30.6.2011

1.7. - 31.12.2011

2012

2013

2014

2015

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter
kr./GJ fjern-
varme ab værk 

12,0

12,5

12,8

 13,0

 13,2

13,5

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter 
øre/kWh fjern-
varme ab værk 

 4,3

 4,5

Ny tekst start4,6Ny tekst slut

 Ny tekst start4,7Ny tekst slut

Ny tekst start4,8Ny tekst slut

4,8

 

Satserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015.

Efter 2015 reguleres satserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset. jf. mineralolieafgiftslovens § 32 a.

Tidligere satser 

   

2008

2009 

2010

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter
kr./GJ fjern-
varme ab værk 

5,1

5,2

11,8

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter 
øre/kWh fjern-
varme ab værk  

1,8

1,9

4,3

Lov nr. 722 af 25. juni 2010

Ved lov nr. 722 af 25. juni 2010 er der sket visse ændringer af elpatronordningen (ordningen om afgiftslempelse på fjernvarme).

Der er i hovedtræk tale om følgende ændringer:

  • Ordningen med de særligt lave afgiftssatser for brug af elektricitet i elpatroner og eventuelle andre anlæg i forbindelse med varmeleverancer gøres permanent.
  • Ordningens krav om ejerskab lempes på to områder. Det betyder for det første, at de lave afgiftssatser for el og brændsler også skal gælde for varme, som momsregistrerede fjernvarmeværker uden kraftvarmekapacitet leverer til fjernvarmenettet. Det kræves dog, at hovedparten af varmen i fjernvarmenettet kan forsynes fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarmekapacitet. For det andet skal ordningen også gælde, hvis momsregistrerede virksomheder med kraftvarmekapacitet vælger at bruge varmen direkte i deres interne varmesystemer.
  • Efter den gældende ordning har det bl.a. været en betingelse, at de omfattede varmeleverancer skulle leveres til de kollektive fjernvarmenet. Ordningen er ændret, således at afgiftslempelsen også gælder for varmeleverancer til andre lignende fjernvarmenet.
  • Momsregistrerede virksomheder kan foretage en særlig opgørelse af elafgift for procesvarme, når varmen er omfattet af elpatronordningen. Dette indebærer, at virksomhederne kan vælge at reducere tilbagebetalingen af afgift af elbaseret varme efter de samme procentsatser, som gælder for brændselsbaseret varme, der anvendes til procesformål.

Ændringerne er endnu ikke trådt i kraft.

Spørgsmålet om hvorvidt disse ændringer er i overensstemmelse med energibeskatningsdirektivet og statsstøttereglerne behandles af EU-Kommissionen.

Ændringerne kan først træde i kraft, når der er sket en afklaring af dette forhold i relation til EU-Kommissionen.

Der vil blive udarbejdet et særskilt nyhedsbrev om ændringerne, når de træder i kraft.

Jernbanedrift, § 9, stk. 19

Bestemmelsen blev ophævet ved lov nr. 462 af 9. juni 2004, som trådte i kraft den 1. januar 2005.

Indtil 1. januar 2005 blev der ydet godtgørelse af CO2-afgift af energi, der vedrører personbefordring med jernbane. Godtgørelsen blev ydet efter reglerne for let proces. 

Godtgørelse iøvrigt

Se F.5.6 om afgiftsgodtgørelsesregler iøvrigt.