Forord Tilskud til virksomhedernes udgift til CO2-afgift fremgår af lovbek. nr. 846 af 17. november 1997 om statstilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Til loven har Energistyrelsen udstedt bek nr. 659 af 4. juli 2000 om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder (Energiaftalebekendtgørelsen), som med virkning fra 1. august 2005 erstattes af bek. nr. 631 af 24. juni 2005.

Energistyrelsen har også udstedt bek. nr. 951 af 7. november 1996 om promskriteriet i forbindelse med aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til CO2-afgift (Promsbekendtgørelsen), som med virkning fra 1. august 2005 erstattes af bek. nr. 632 af 24. juni 2005.

Aftaler om energieffektivisering indgås mellem virksomhederne og Energistyrelsen. Ved en aftale forpligter virksomheden sig bl.a. til at etablere energiledelse. Til gengæld herfor udsteder Energistyrelsen et tilsagn om udbetaling af tilskud til dækning af CO2-afgiften til virksomheden.

Der er 2 kriterier for, hvornår en virksomhed er berettiget til at indgå aftale om energieffektivisering. Virksomheden skal enten udføre en energiintensiv proces, der er optaget på proceslisten (bilag til lov om kuldioxidafgift) eller opfylde det såkaldte promskriterium, hvor virksomhedens afgiftsværdi skal udgøre mindst 4 pct. af værditilvæksten. Der er desuden fra 1. juli 2002 åbnet mulighed for at få tilskud til rumvarmeafgift ved at indgå aftale om rumvarme i tillæg til en procesaftale eller en promsaftale.

Aftaler, der indgås på baggrund af promskriteriet, henvender sig til virksomheder med et stort energiforbrug til proces, der ikke optræder på proceslisten.

Ordningen administreres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SKAT.

Energistyrelsen varetager forholdene omkring indgåelse af aftale om energieffektiviseringer og kontrollen med overholdelsen af aftalen. Yderligere information herom findes i Energistyrelsens 2 publikationer, der beskriver det nuværende aftalesystem: 

 • Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering, marts 2003 (Kravsspecifikation), revideret juni 2004. 
 • Vejledning om indgåelse af aftale om energieffektivisering, april 2003, revideret september 2004.

Energistyrelsen har endvidere udarbejdet Vejledning om specielle regler for promsaftaler og rumvarme, juli 2002.

Vejledningerne findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk under emnet Energibesparelser - Virksomheder - Tilskud til CO2-afgift.

SKAT varetager udbetalingen af tilskuddet og vejledning og kontrol i forbindelse med opgørelsen af tilskuddets størrelse.

Ændringer pr. 1. juli 2002 Ved lov nr. 1107 af 29. december 1999 er der bl.a. sket følgende ændringer af tilskudsordningen:

1. Bundfradraget fjernes ved udbetaling af tilskud til virksomheder, der indgår aftale med Energistyrelsen på grundlag af en fællesaftale med en branche eller gruppe af virksomheder. Det bemærkes, at for aftalevirksomheder, der ikke er omfattet af en fællesaftale, bibeholdes det årlige bundfradrag på 20.000 kr.

2. Promskriteriet forhøjes fra 3 pct. til 4 pct., og energiafgift af rumvarme og varmt vand indgår i beregningen af afgiftsværdien.

3. Der indføres et "rumvarmetilskud" baseret på promskriteriet, som giver adgang til tilskud til energiafgift og CO2-afgift af rumvarme og varmt vand. Tilskuddet er betinget af, at virksomheden indgår aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen.

4. Klageadgangen ændres, så det fremover er Landsskatteretten og ikke SKAT, der skal behandle klager over skattecentrenes afgørelser vedrørende opgørelse af tilskudsgrundlaget.

Ændringerne  trådte i kraft den 1. juli 2002, jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 509 af 20. juni 2002.

Ændringer pr. 1. januar 2005 Ved lov nr. 462 af 9. juni 2004 er der bl.a. sket visse ændringer af reglerne for godtgørelse af CO2-afgift, som også har betydning for CO2-tilskudsordningen. Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2005.

Der er i hovedtræk tale om følgende ændringer:

 • CO2-afgiftssatserne nedsættes med 10 pct.
 • Den hidtidige afgiftsgodtgørelse for momsregistrerede virksomheder på 10 pct. af CO2-afgiften af energi til lette procesformål ophæves.
 • Energiafgiftssatserne hæves med et beløb, som svarer til det, som CO2-afgiften nedsættes med.

Godtgørelse af CO2-afgift for energi til tung proces nedsættes fra 75 pct. af CO2-afgiften til 13/18 af CO2-afgiften. Denne ændring har kun betydning for virksomheder med energiforbrug til tung proces.

Selv om godtgørelsesandelen nedsættes, så bliver virksomhedernes betaling af CO2-afgift den samme.

Oversigt over godtgørelsesprocenter for CO2-afgift:

ProcesformålIndtil 1. januar 2005 Pr. 1. januar 2005   
Let proces10 pct.0 pct.
Tung proces75 pct.13/18

For virksomheder, der har en procesaftale eller promsaftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, ændres satsen for tilskud til CO2-afgift fra 22 pct. af CO2-afgiften til 11/45 af CO2-afgiften.

Tilskuddet for energiforbrug, der er omfattet af rumvarmeaftaler, er uændret 22 pct. af energi- og CO2-afgiften.

Lovændringer mv. Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.DatoÆndring

850

13.11.1995Lovbekendtgørelse

1220

27.12.1996Lempelse af raffinaderiers betaling af afgift

444

10.06.1997Justering af rumvarmeafgiften mv.

846

17.11.1997Lovbekendtgørelse

1107

29.12.1999Ændring af promskriteriet, bundfradrag og tilskud til energiafgift af rumvarme og varmt vand mv.
102922.11.2000Afskaffelse af hæftestraf
46209.06.2004Implementering af energibeskatningsdirektiv RDIR 2003/96/EF af 27. oktober 2003 og forenkling af energiafgifterne 
428 06.06.2005  Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen mv.
1417  21.12.2005Ny tekst startAfgiftslempelser på fjernvarme mv., mikrokraftvarme og justeringer af forbrugsregistrering mv.Ny tekst slut

 • Ny tekst startEnergiafgiften af elektricitet forhøjes med 0,1 øre pr. kWhNy tekst slut  
 • Ny tekst startCO2-afgiften af elektricitet nedsættes med 0,4 øre pr. kWhNy tekst slut
 • Ny tekst startGodtgørelse af CO2-afgift af elektricitet til tung proces ændres fra 13/18 til 61/86Ny tekst slut
 • Ny tekst startGodtgørelse af CO2-afgift af elektricitet til vækstlys ændres fra 75 pct. til 61/86Ny tekst slut
 • Ny tekst startTilskud til CO2-afgift af elektricitet omfattet af en procesaftale og promsaftale ændres fra 11/45 til 11/43.Ny tekst slut

Ny tekst startSkatteministeren sætter loven/ændringerne i kraft, når der foreligger en godkendelse fra Europa-Kommissionen, dog tidligst den 1. juli 2006. Der vil være sammenfald mellem ikrafttrædelsestidspunktet og virkningstidspunktet for ændringerne.Ny tekst slut

 

Som anført i forordet består kuldioxid-tilskudsordningen af to ordninger, - en ordning om procesaftaler og en ordning om promsaftaler.

Derudover kan en aftalevirksomhed indgå aftale med Energistyrelsen om rumvarme i tillæg til en procesaftale eller promsaftale.

Lovens § 1, stk. 1, nr. 1
Virksomheder kan indgå såkaldte procesaftaler med Energistyrelsen, hvis de udfører en proces omfattet af bilaget (proceslisten) til CO2-afgiftsloven (tung proces), se F.6.5.3.  

Virksomheder, som opfylder rumvarmekriteriet, har derudover mulighed for at indgå en rumvarmeaftale med Energistyrelsen i form af et tillæg til promsaftalen.

Der findes yderligere oplysninger om procesaftaler i Energistyrelsens publikationer; Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering, marts 2003 (Kravsspecifikation), Vejledning om indgåelse af aftale om energieffektivisering, april 2003, og Vejledning om specielle regler for promsaftaler og rumvarme, juli 2002. Vejledningerne findes på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk under emnet Energibesparelser - Virksomheder - Tilskud til CO2-afgift. 

Rumvarmekriteriet - lovens § 1cRumvarmekriteriet udtrykker, at en virksomheds afgiftsbelastning til rumvarme og varmt vand er stor i forhold til værditilvæksten.

Afgiftsbelastningen opgøres ved afgiftsværdien. Værditilvæksten opgøres ved refusionsgrundlaget.

En virksomhed opfylder rumvarmekriteriet, hvis afgiftsværdien, der vedrører rumvarme og varmt vand, udgør mere end 2 pct. af refusionsgrundlaget.

For at få tilskud til rumvarmeafgiften (energi- og CO2-afgiften til rumvarme og varmt vand) skal virksomheden opfylde rumvarmekriteriet. Herudover skal virksomheden indgå en procesaftale eller promsaftale med Energistyrelsen.

En procesaftale indgås ved, at virksomheden på en særlig blanket undertegner en hensigtserklæring om, at virksomheden

 • udfører en eller flere processer, der er optaget på proceslisten,
 • har til hensigt at indgå en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, og
 • vil opbygge og implementere et energiledelsessystem efter særlige retningslinier samt udarbejde et oplæg til aftale indenfor en af Energistyrelsen fastsat tidsplan.

Energistyrelsen giver på grundlag af hensigtserklæringen virksomheden et tilsagn om et betinget tilskud til dækning af udgifter til CO2-afgift for en periode på normalt maksimalt 10 måneder.

Yderligere oplysninger om indgåelse af en procesaftale kan findes i Energistyrelsens vejledning, eller fås hos Energistyrelsen.

RumvarmeaftaleEn rumvarmeaftale indgås ved, at virksomheden på en særlig blanket undertegner en erklæring om, at virksomheden opfylder rumvarmekriteriet.

Før Energistyrelsen meddeler tilsagn om tilskud, skal virksomheden indsende dokumentation for, at den opfylder rumvarmekriteriet. Virksomheden skal opgøre rumvarmekriteriet på et særligt skema, ligesom der skal foreligge en revisorserklæring om, at virksomheden har opgjort rumvarmekriteriet korrekt.

Underretning af SKATEnergistyrelsen underretter SKAT om, at der er udstedt et tilsagn om betinget tilskud, hvorefter SKAT efter anmodning kan udbetale tilskuddet til virksomheden. SKAT underrettes også om indgåelse af en endelig aftale.

Tung procesTilskuddet udgør en procentdel af virksomhedens CO2-afgift af energiprodukter, som anvendes til en proces nævnt i bilaget til CO2-afgiftsloven (tung proces), jf. CO2-tilskudslovens § 1 a, stk. 1. Af disse energiprodukter ydes en forhøjet godtgørelse af CO2-afgiften, jf. CO2-afgiftslovens § 9, stk. 2. 

Der er således sammenfald mellem det energiforbrug, som der ydes godtgørelse til efter reglerne om tung proces og det energiforbrug, der ydes tilskud til efter en procesaftale. Virksomheden kan dog have forbrug til tung proces, som ikke er omfattet af aftalen.

I forbindelse med at den forhøjede godtgørelse er blevet nedtrappet fra 1996, er tilskuddet øget tilsvarende:

ÅrGodtgørelse til tung procesTilskud iht. proces-aftaler
199695 pct. af afgiften2 pct. af afgiften
199790 pct. af afgiften7 pct. af afgiften
199885 pct. af afgiften12 pct. af afgiften
199980 pct. af afgiften17 pct. af afgiften
2000 til og med 2004 75 pct. af afgiften 22 pct. af afgiften 
Fra 1. januar 200513/18 af afgiften11/45 af afgiften

For elektricitet anvendt til vækstlys, har tilskuddet siden 1. oktober 1997 udgjort 22 pct. Dette skyldes, at der alene ydes godtgørelse af 75 pct. af CO2-afgiften af den elektricitet, som anvendes til vækstlys, jf. CO2-afgiftslovens § 9, stk. 9.

Rumvarme/varmt vandTilskuddet udgør 22 pct. af energiafgift og CO2-afgift af afgiftspligtige brændsler og el til ikke-godtgørelsesberettiget rumvarme og varmt vand i virksomheden - herunder evt. kvadratmeterafgift, "afgift" af overskudsvarme og energiafgift og CO2-afgift af et fjernvarmeforbrug. 

 

Energistyrelsen har udstedt en bekendtgørelse om promskriteriet i forbindelse med aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til CO2-afgift, bekendtgørelse nr. 951 af 7. november 1996, som med virkning fra 1. august 2005 erstattes af bekendtgørelse nr. 632 af 24. juni 2005.

Aftaler, der indgås på baggrund af promskriteriet, henvender sig til virksomheder med et stort energiforbrug til proces, der ikke optræder på proceslisten.

Virksomheder, som opfylder rumvarmekriteriet, har derudover mulighed for at indgå en rumvarmeaftale med Energistyrelsen - i form af et tillæg til promsaftalen.

Der findes yderligere oplysninger om procesaftaler i Energistyrelsens publikationer Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering, marts 2003 (Kravsspecifikation), Vejledning om indgåelse af aftale om energieffektivisering, april 2003 og Vejledning om specielle regler for promsaftaler og rumvarme, juli 2002. Vejledningerne findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk under emnet Energibesparelser - Virksomheder - Tilskud til CO2-afgift.

Promskriteriet - lovens § 1, stk. 1, nr. 2 Promskriteriet udtrykker, at en virksomheds afgiftsbelastning er stor i forhold til værditilvæksten.

Afgiftsbelastningen opgøres ved afgiftsværdien. Værditilvæksten opgøres ved refusionsgrundlaget.

En virksomhed opfylder promskriteriet, hvis afgiftsværdien er større end 4 pct. af refusionsgrundlaget.

Virksomheden skal opfylde promskriteriet for at kunne indgå en aftale om energieffektivisering (promsaftale) med Energistyrelsen og dermed være berettiget til at få tilskud til godtgørelsesberettigede CO2-afgift.

Rumvarmekriteriet - lovens § 1bRumvarmekriteriet udtrykker, at en virksomheds afgiftsbelastning til rumvarme og varmt vand er stor i forhold til værditilvæksten.

Afgiftsbelastningen opgøres ved afgiftsværdien. Værditilvæksten opgøres ved refusiuonsgrundlaget.

En virksomhed opfylder rumvarmekriteriet, hvis afgiftsværdien, der vedrører rumvarme og varmt vand, udgør mere end 2 pct. af refusionsgrundlaget.

For at få tilskud til rumvarmeafgiften (energi- og CO2-afgiften til rumvarme og varmt vand) skal virksomheden opfylde rumvarmekriteriet. Herudover skal virksomheden indgå en promsaftale eller en procesaftale med Energistyrelsen.

 

PromsaftaleEn promsaftale indgås ved at virksomheden på en særlig blanket undertegner en erklæring om, at virksomheden

 • opfylder promskriteriet,
 • har til hensigt at indgå en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, og
 • vil opbygge og implementere et energiledelsessystem efter særlige retningslinier samt udarbejde et oplæg til aftale indenfor en af Energistyrelsen fastsat tidsplan.

Før Energistyrelsen meddeler tilsagn om betinget tilskud, skal virksomheden indsende dokumentation for, at den opfylder promskriteriet. Virksomheden skal opgøre promskriteriet på et særligt skema, ligesom der skal foreligge en revisorerklæring om, at virksomheden har opgjort promskriteriet korrekt.

RumvarmeaftaleEn rumvarmeaftale indgås ved, at virksomheden på en særlig blanket undertegner en erklæring om, at virksomheden opfylder rumvarmekriteriet.

Før Energistyrelsen meddeler tilsagn om tilskud, skal virksomheden indsende dokumentation for, at den opfylder rumvarmekriteriet. Virksomheden skal opgøre rumvarmekriteriet på et særligt skema, ligesom der skal foreligge en revisorserklæring om, at virksomheden har opgjort rumvarmekriteriet korrekt.

Underretning af SKATEnergistyrelsen underretter SKAT om, at der er udstedt et tilsagn om betinget tilskud, hvorefter SKAT efter anmodning kan udbetale tilskuddet til virksomheden. SKAT underrettes også om indgåelse af en endelig aftale.

Proces

Tilskuddet udgør 11/45 af virksomhedens CO2-afgift af det energiforbrug, der ikke er ydet tilskud til efter en procesaftale, og som er omfattet af § 9, stk. 1 i CO2-afgiftsloven, og som er fuldt ud tilbagebetalingsberettiget efter energiafgiftslovene, dvs. mineralolieafgiftslovens § 11, kulafgiftslovens § 8, elafgiftslovens § 11 og naturgasafgiftslovens § 10. Der henvises til § 27, stk. 3 i energiaftalebekendtgørelsen.

Se også Energistyrelsens publikation: Specielle regler for promsaftaler og rumvarme, juli 2002, offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk under emnet Energibesparelser - Virksomheder - Tilskud til CO2-afgift. 

ÅrGodtgørelse til let procesTilskud iht. promsaftaler
199650 pct. af afgiften0
199740 pct. af afgiften10 pct. af afgiften
199830 pct. af afgiften20 pct. af afgiften
199920 pct. af afgiften22 pct. af afgiften
2000 til og med 200410 pct. af afgiften 22 pct. af afgiften 
Fra 1. januar 2005Ingen11/45 af afgiften

Rumvarme/varmt vandTilskuddet udgør 22 pct. af energiafgift og CO2-afgift af afgiftspligtige brændsler og el til ikke-godtgørelsesberettiget rumvarme og varmt vand i virksomheden - herunder evt. kvadratmeterafgift, "afgift" af overskudsvarme og energiafgift og CO2-afgift af et fjernvarmeforbrug. 

 

BrancheaftalerDer er mulighed for, at en branche eller en gruppe af virksomheder kan indgå en fællesaftale om tilskud til CO2-afgift. Den enkelte virksomhed skal dog individuelt tiltræde aftalen. 

I Energistyrelsens vejledning er brancheaftaler nærmere beskrevet.

Bundfradrag
§ 1d

Der er en minimumsgrænse på 20.000 kr. (bundfradrag) for størrelsen af tilskuddet. Dette bundfradrag skal forlods trækkes fra ved opgørelsen af tilskuddet. Der kan således først udbetales tilskud, når det akkumulerede tilskud for kalenderåret overstiger bundfradraget.

Hvis virksomheden har flere aftaler, fx både en procesaftale og en promsaftale, skal virksomheden modregne et bundfradrag for hver aftale. Virksomheden kan dog vælge at indgå en samlet aftale og dermed nøjes med et bundfradrag.

Virksomheder, som modtager et tilsagn fra Energistyrelsen med ikrafttræden fra en senere dato end 1. januar, skal reducere bundfradraget forholdsmæssigt. Eksempelvis vil bundfradraget i perioden 1. marts 2000 til 31. december 2000 udgøre 10/12 af 20.000 kr. = 16.667 kr.

Virksomheder, der har tilsluttet sig en brancheaftale eller en aftale indgået af en gruppe virksomheder, skal ikke modregne et bundfradrag og får dermed udbetalt hele tilskuddet uden fradrag.

Udvikling af bundfradraget siden 1996

ÅrBundfradrag
199610.000 kr.
199710.000 kr.
199815.000 kr.
199915.000 kr.
2000 og derefter20.000 kr.

For væksthusgartnerier udgjorde bundfradraget 10.000 kr. pr. år indtil 1. juli 2002. Fra 1. juli 2002 udgør bundfradraget 20.000 kr. for væksthusgartnerier. Det bemærkes dog, at alle aftalevirksomheder indenfor væksthusområdet har tilsluttet sig en brancheaftale for væksthusgartnere, hvilket indebærer, at der ikke skal regnes med et bundfradrag, jf. ovenfor.

Minimumsafgift § 1 a
På grund af reglerne om betaling af minimumsafgift af fuelolie og gas- og dieselolie gælder der særlige regler for at få tilskud til CO2-afgift af disse brændsler, når de anvendes til varmefremstilling, herunder dampproduktion. Det er uden betydning, om olien anvendes til varmefremstilling i virksomheden eller tilfaktureres som varmeleverance incl. afgift fra en anden virksomhed.

Reglerne om betaling af minimumsafgift fremgår af F.6.5.2.

Disse regler gælder dog ikke for olieraffinaderier og for landbrugsvirksomheder mv. omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3, se F.6.3.2. Det betyder bl.a., at der ikke skal beregnes minimumsafgift af olie, som anvendes til opvarmning af væksthuse, herunder fjernvarme fremstillet på baggrund af olie, som leveres til opvarmning af væksthuse.

Fuelolie
For fuelolie medfører minimumsafgiften, at der ikke kan ydes tilskud i henhold til en procesaftale til tung proces.

Gas- og dieselolie
For gas- og dieselolie medfører minimumsafgiften, at der kun kan ydes tilskud efter følgende satser:

ÅrTilskud til gas- og dieselolie.
19960 øre
19970 øre
19980 øre
19990,4 øre pr. liter
2000 og derefter1,75 øre pr. liter

Afgiftsbelastningen på fuelolie og gas- og dieselolie kan således ikke medregnes til tilskudsgrundlaget for procesaftaler. For gas- og dieselolie, der anvendes til varmefremstilling skal tilskudsdækningen i stedet ske med 1,75 øre pr. liter.

Energiaftalebekendtgørelsens § 28, stk. 4 og 5 indeholder overgangsregler ved ikrafttrædelse og ophør af tilsagn.

Hvis ikrafttrædelsen af tilsagnet ikke falder sammen med begyndelsen af virksomhedens afgiftsperiode efter momsloven, opgøres tilskuddet fra tilsagnets ikrafttræden til udløbet af første afgiftsperiode på grundlag af virksomhedens CO2-afgift for samme tidsrum. Det vil sige, at grundlaget for opgørelse af tilskuddet er den CO2-afgift, som virksomheden i samme periode kan opnå godtgørelse for efter reglerne for tung proces eller let proces, afhængigt af om der er tale om en proces- eller promsaftale.

Samme opgørelsesgrundlag anvendes for virksomheder, der kan opnå fremskyndet tilbagebetaling af godtgørelsesberettiget CO2-afgift og tilskud.

Hvis tilsagnet ophører før udløbet af virksomhedens afgiftsperiode efter momsloven, opgøres tilskuddet fra momsperiodens begyndelse til tilsagnets udløb på grundlag af virksomhedens CO2-afgift for samme tidsrum. Det vil sige, at grundlaget for opgørelse af CO2-tilskuddet er den CO2-afgift, som virksomheden i samme periode kan opnå godtgørelse for efter reglerne for tung proces eller let proces, afhængigt af om der er tale om en proces- eller promsaftale.

Samme opgørelsesgrundlag anvendes for virksomheder, der kan opnå fremskyndet tilbagebetaling af godtgørelsesberettiget CO2-afgift og tilskud.

Tilskud til CO2-afgift kan aldrig ske ved hjælp af momsangivelsen, men derimod skal anmodning om tilskud ske via blanketten "Anmodning - tilskud til CO2-afgift" (blanket nr. 24.001). Beløb angives i hele kroner. Anmodningen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse og skal sendes til SKAT.

Anmodning om godtgørelse af CO2-afgift og anmodning om tilskud til CO2-afgift kan således ikke ske som et samlet beløb. Ved anmodning om almindelig godtgørelse af CO2-afgift skal virksomheden bruge momsangivelsen.

Tilsagnsvirksomheder kan få udbetalt tilskud for hver momsperiode.

For virksomheden, der ikke er omfattet af en brancheaftale, skal det akkumulerede tilskud for kalenderåret dog overstige bundfradraget, inden der kan anmodes om udbetaling af tilskud, se F.8.5.

§ 2, stk. 3
Virksomheder med bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter kan opnå fremskyndet (månedsvis) udbetaling af tilskud. Reglerne i virksomhedens bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter gælder også for tilskuddet, jf. § 2, stk. 3, i CO2-tilskudsloven, jf. § 2, stk. 1, i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter.

Reglerne for fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter fremgår af F.7.

Anmodning om fremskyndet udbetaling af tilskud skal ske på den normale blanket til udbetaling af tilskud, se F.8.7. Der er således ikke, som tilfældet er for fremskyndet godtgørelse af energi- og CO2-afgift, en særlig blanket til fremskyndet udbetaling af tilskud.

Registrerede aftalevirksomheder
Aftalevirksomheder, der er registreret efter CO2-afgiftsloven, og som har bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter, skal bruge "indbetalingskort - CO2-afgift - CO2-tilskudsvirksomheder" (blanket nr. 24.003) både til anmodning om godtgørelse af CO2-afgift og til anmodning om tilskud til CO2-afgift.

Beløb angives i hele kroner. Anmodningen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Virksomheden skal angive hele CO2-afgiften af den afgiftspligtige mængde, se F.5, på indbetalingskortet. Ved den månedlige opgørelse af CO2-afgift, som virksomheden kan få godtgjort, skal både medregnes CO2-afgift af energi, der er omfattet af virksomhedens registrering efter CO2-afgiftsloven, og tilfaktureret CO2-afgift, fx tilfaktureret CO2-afgift af elektricitet, der er købt hos elselskabet.

Den opgjorte CO2-godtgørelse anføres i indbetalingskortets felt "Godtgørelse af CO2-afgift i afgiftsperioden".

Det opgjorte tilskud til CO2-afgift anføres i feltet "CO2-tilskud i afgiftsperioden".

Sådanne virksomheder skal dermed hverken benytte momsangivelsen eller anmodningsblanket 23.001 til fremskyndet godtgørelse af CO2-afgift, ligesom virksomheden ikke skal benytte blanket 24.001 til anmodning om udbetaling af tilskud til CO2-afgift.

Ordningen om forbrugsregistrering for gas, el og varme trådte i kraft den 1. september 2004, jf. bekendtgørelse nr. 807 af 12. juli 2004.

Aftalevirksomheder, der er forbrugsregistreret for gas, el eller varme, skal - som andre CO2-afgiftsregistrerede aftalevirksomheder - anvende ovennævnte ordning om opgørelse, angivelse mv. af CO2-afgift. Reglerne for forbrugsregistrerede virksomheder er nærmere beskrevet i nyhedsbrev af september 2004 (Energiafgifter - Forbrugsregistrering - Opgørelse af nettoafgift af gas, el og varme og opgørelse af afgiftsindholdet i varme).

Elafgiftsregistrerede aftalevirksomheder
Virksomheder, der er registreret efter elafgiftsloven og CO2-afgiftsloven i relation til elektricitet (fx virksomheder med eget elproduktionsanlæg), vil også modtage et indbetalingskort (blanket 23.011) som følge af virksomhedens registrering efter elafgiftsloven. Feltet for CO2-afgift skal ikke udfyldes på denne blanket. CO2-afgift af elektricitet skal i stedet påføres blanket 24.003, jf. ovenfor.

Udbetaling og modregning af tilskud sker efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv., jf § 29, stk. 1 i bekedntgørelse nr. 631 af 24. juni 2005 (energiaftalebekendtgørelsen).

Tilskudsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

Udbetaling af tilskud sker senest 3 uger efter, at SKAT har modtaget anmodningen.

Hvis SKAT ikke kan kontrollere anmodningen på grund af virksomhedens forhold (fx ferielukning, bortrejse eller ikke ajourført regnskab), kan denne 3-ugers frist overskrides.

Virksomheder, der anvender reglerne om acontogodtgørelse (acontofradrag) for energiafgifter og CO2-afgift, se F.6.15.1., skal samtidig med den årlige regulering af den almindelige godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift foretage en regulering af tilskuddet. Regulering af godtgørelse af CO2-afgift og af tilskud til CO2-afgift følger dermed hinanden.

Tilskuddet skal reguleres på grundlag af resultatet af den endelige opgørelse. Eventuelle differencer trækkes fra eller lægges til tilskuddet, inden beløbet anføres i feltet "CO2-tilskud" på tilskudsanmodningen/ indbetalingskortet. Reguleringen skal vises i virksomhedens regnskab.

Tilbagebetaling af tilskudOverholder virksomheden ikke aftalen, kan Energistyrelsen opsige aftalen og beslutte, at tilskud skal tilbagebetales. Tilskud kan derudover kræves tilbagebetalt, hvis der er ydet for stort tilskud, eller virksomheden ikke har opfyldt betingelserne for at opnå tilskud.

Der skal ske tilbagebetaling af tilskud senest 14 dage efter påkrav.

HæftelseDen der som ejer, forpagter e.l. driver virksomheden for egen regning, hæfter for tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud.

Ændringer i virksomhedens forholdVirksomheder har i henhold til momsloven pligt til at meddele SKAT ændringer i virksomhedens forhold, fx navn, adresse og ansvarlig ledelse.

Endvidere skal tilsagnsvirksomheder underrette Energistyrelsen om væsentlige ændringer i de forhold, som vedrører virksomhedens tilsagn.

StraffebestemmelserOvertrædelse af energiaftaleloven straffes efter reglerne i lovens §§ 7 og 8, og overtrædelse af bekendtgørelserne efter loven efter straffebestemmelserne i Energiaftalebekendtgørelsens § 38 og i Promsbekendtgørelsens § 18.

Med hensyn til Promsbekendtgørelsen bemærkes det, at administrationen af denne alene varetages af Energistyrelsen.

Reglerne om regnskabsførelse for tilskud til CO2-afgift følger reglerne for virksomhedens regnskab ved godtgørelse af energiafgifter, jf. Energiaftalebekendtgørelsens § 34 og F.6.16.2.

Kontrol mv.Reglerne for kontrol af tilskuddets størrelse mv. følger reglerne for godtgørelse af CO2-afgift, se bl.a. afsnit A.12. (Kontrolbestemmelser) og A.13. (Straffebestemmelser) samt energiaftalebekendtgørelsens § 38.

Klagevejledning
En klage over SKATs afgørelse om opgørelse af tilskudsgrundlaget skal indgives til Landsskatteretten, se afsnit A.14.