Regler før 1. januar 2010

Momsregistrerede virksomheder, bortset fra liberale erhverv, kunne få godtgørelse af elafgift på elektricitet til processer i forbindelse med momspligtig aktivitet. Der ydes dog ikke godtgørelse af 1 øre pr. kWh for forbrug til og med 15 mio. kWh pr. år. Virksomhederne kan i øvrigt ikke få godtgørelse af elafgift på elektricitet til brug i elektriske radiatorer og vandvarmere mv. (rumvarme og varmt vand).

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgørelse af energiafgifter på brændsler, til proces i forbindelse med momspligtig aktivitet. Virksomhederne kan ikke få godtgørelse af afgift på brændsler, som anvendes til rumvarme og varmt vand.

For en nærmere beskrivelse af disse processer og regler på området henvises der til SKATs vejledning E68 "Tilbagebetaling af energiafgifter og vandafgift"

Nye regler pr. 1. januar 2010

Ny tekst startGodtgørelsesadgangen for afgift af brændsler og elektricitet nedsættes med virkning fra den 1. januar 2010. Nedsættelsen af godtgørelsen indfases over en årrække og vil være fuldt indfaset i 2013. Godtgørelsen nedsættes med følgende satser/beløb:Ny tekst slut

Ny tekst startMineralolie mv., kul mv., naturgas og bygasNy tekst slut

2010: 7,8 pct.

2011: 7,7 pct.

2012: 7,7 pct.

2013: 25,7 pct.

For efterfølgende år udgør nedsættelsen af godtgørelsen 25,7 pct.

Elektricitet

2010: 1,6 øre/kWh

2011: 1,6 øre/kWh

2012: 1,6 øre/kWh

2013: 6,2 øre/kWh

2014: 6,3 øre/kWh

2015: 6,4 øre/kWh

Ny tekst startFra 1. januar 2013 og frem reduceres tilbagebetalingen med et beløb svarende til tillægsafgiften. For perioden 2013-2015 er det således satsen for tillægsafgiften der er angivet.Ny tekst slut

Landbrug, gartneri og lignende

Ny tekst startFor mineralolie mv., kul mv., naturgas og bygas anvendt til virksomhed med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug og pelsdyravl udgør nedsættelsen af godtgørelsen 1,8 pct. fra 1. januar 2010 og frem.Ny tekst slut

Ny tekst startFor disse erhverv sker der ikke nogen nedsættelse af godtgørelsen vedrørende elektricitet.Ny tekst slut

Mineralogiske processer mv.

Ny tekst startFor brændsler og elektricitet direkte anvendt til følgende formål gælder der særlige regler for godtgørelse af energiafgift: Ny tekst slut

  • Varer, der anvendes til kemisk reduktion
  • Varer, der anvendes i elektrolyse
  • Varme og varer, der anvendes direkte til opvarmning i metallurgiske processer. Opvarmningen skal foregå i anlæg, og de anvendte materialer skal gennem opvarmningen i anlæggene forandre kemisk eller indre fysisk struktur.
  • Varme og varer, der anvendes direkte til opvarmning i mineralogiske processer. Opvarmningen skal foregå i anlæg, og de anvendte materialer skal gennem opvarmningen i anlæggene forandre kemisk eller indre fysisk struktur.

Ny tekst startFor brændsler og elektricitet direkte anvendt til disse processer finder nedsættelsen af godtgørelsen ikke anvendelse. Der henvises til afsnit F.6.1.5.Ny tekst slut

CO2-afgift - kvoteomfattede virksomheder med mineralogiske processer mv.

Ny tekst startKvotevirksomheder kan fra 1. januar 2010 få tilbagebetalt CO2-afgiften af kvoteomfattet brændselsforbrug (olie, gas og kul) herunder CO2-afgift af egen produceret varme, damp og varmt vand, der anvendes til mineralogiske processer mv. (kemisk reduktion, elektrolyse, metallurgiske processer og mineralogiske processer) Ny tekst slut

Ny tekst startReglerne for tilbagebetaling af CO2-afgift af el (benævnt energispareafgift fra 1. januar 2010) er ikke blevet ændret den 1. januar 2010. Virksomheder med mineralogiske processer mv. kan dermed som hidtil få delvis tilbagebetaling af energispareafgift af el til tung proces.Ny tekst slut

Ny tekst startNy tekst slut

Fra 1. januar 2010 er satsen for tilbagebetaling dog ændret til 57,3 pct. af afgiften.

CO2-afgift - ikke-kvoteomfattede virksomheder med mineralogiske processer mv.

Ny tekst startFor ikke-kvoteomfattede virksomheder er der fra 1. januar 2010 indført et bundfradrag i CO2-afgiften af virksomhedens energiforbrug til procesformål.Ny tekst slut

De nærmere regler herom er beskrevet i nyhedsbrevet CO2-afgift - bundfradrag for ikke-kvoteomfattede virksomheder, kvoteomfattet varmeproduktion, EU´s minimumsafgifter mv.

Tilbagebetaling af CO2-afgift og svovlafgift for perioden 2005 - 2009

Ny tekst startVed lov nr. 1384 af 21. december 2009 er der givet adgang til tilbagebetaling af CO2-afgift for perioden 2005 - 2009 for kvoteomfattede virksomheder med mineralogiske processer mv.Ny tekst slut

Ny tekst startDer er endvidere givet adgang til, at momsregistrerede virksomheder med mineralogiske processer mv. kan få tilbagebetalt svovlafgift af kulprodukter og fuelolie for perioden 2005 - 2009. Der henvises til afsnit G.11.4.8.Ny tekst slut

Godtgørelsessatser 2008 og 2009Nedenstående oversigt viser i hovedtræk godtgørelsessatserne, som har været gældende fra 1. januar 2008 til 31 december 2009.

 Afgift

Procesformål (let proces) 

Procesformål(tung proces) 

Rumvarme/varmt vand 

Energiafgift af olie, petroleum, LPG-gas og raffinaderigas 

 100 pct. 1)

 100 pct.

0 pct. 

Energiafgift af kulprodukter og affaldsvarme 

 100 pct.

 100 pct.

0 pct. 

Energiafgift af elektricitet 

 100 pct. 2) 3)

 100 pct. 2)3)

0 pct. 

Energiafgift af naturgas og bygas 

 100 pct. 1)

 100 pct.

0 pct. 

CO2-afgift af elektricitet

 0 pct.

 61/86 4) 5)

 0 pct.

CO2-afgift af andet energiforbrug

 0 pct.

 13/18 6)

0 pct. 

Noter:

1. Motorbrændstof, der anvendes ved mark- og skovarbejde o.l., betragtes som procesformål, se F.6.10.2.

2. Der ydes ikke afgiftsgodtgørelse for elforbrug til ydelser omfattet af bilaget til elafgiftsloven, se F.6.6.

3. Der ydes dog ikke godtgørelse for 1 øre pr. kWh af eldistributionsbidraget. Virksomheder med et samlet årligt forbrug på over 15 mio. kWh kan få 100 pct. godtgørelse af eldistributionsbidraget for forbrug af elektricitet, der overstiger 15 mio. kWh. Se F.6.7.

4. Der ydes kun afgiftsgodtgørelse for visse typer af elforbrug til formål nævnt i proceslistens nr. 1 - 14, se F.6.5.3.   

5. Godtgørelse af elektricitet til vækstlys, jf. CO2-afgiftslovens § 9, stk. 9, er ligeledes 61/86 af CO2-afgiften, se F.6.5.5

6. Godtgørelsen på 13/18 svarer til 72,22 pct.

Ny tekst start

Ny tekst slut