Energiafgifter
Godtgørelsen af energiafgifter skal nedsættes med et beløb i kr. pr. gigajoule (GJ) overskudsvarme, der anvendes i virksomheden til rumopvarmning eller varmt vand. For varme, der afsættes fx til et varmeforsyningsselskab, nedsættes godtgørelsen dog højst med en procentdel af det samlede vederlag for varmeleverancen. Ved det samlede vederlag forstås såvel det vederlag, som afregnes i forhold til den leverede mængde varme, som faste bidrag.

Den daværende Told- og Skattestyrelse har i 1999 udarbejdet et notat om overskudsvarme, der afsættes, se F.6.9.5.

Generel sats

Oversigt over satsen for overskudsvarme udtrykt i kr. pr. GJ:

01.01.1996 - 31.12.199842,50 kr./GJ
01.01.1999 - 31.12.199947,50 kr./GJ
01.01.2000 - 31.12.200150,00 kr./GJ
01.01.2002 - 31.12.200752,50 kr./GJ
01.01.2008 - 31.12.200853,45 kr./GJ
01.01.2009 - 31.12.200954,41 kr./GJ
01.01.2010 - 31.12.201052,80 kr./GJ

Satsen reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år i perioden 2008 - 2015, se bl.a. § 1, nr. 11 og mineralolieafgiftslovens bilag 4 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 (indeksering af energiafgifterne).

Nedsættelsen er den samme for energiafgiften af olie, gas, kul og el.

General sats - Eget kraftvarmeanlæg

Ved lov nr. 393 af 6. juni 2002 skete der med virkning fra 1. juli 2002 en nedsættelse af satsen for procesoverskudsvarme fra industriel kraftvarmeproduktion, hvormed godtgørelsen skal reduceres. Satsen blev sat ned fra 52,50 kr. pr. GJ varme til 42,00 kr. pr. GJ varme. Bemærk: Nedsættelsen er betinget af, at der er tale om overskudsvarme fra en produktionsproces, hvor varmen kommer fra en virksomheds eget "industrielle" kraftvarmeværk. Nedsættelsen gælder for overskudsvarme baseret på olie, gas og kul.

Oversigt over satsen for overskudsvarme udtrykt i kr. pr. GJ:
01.07.2002 - 31.12.200742,00 kr./GJ
01.01.2008 - 31.12.200842,76 kr./GJ
01.01.2009 - 31.12.200943,53 kr./GJ
01.01.2010 - 31.12.201042,30 kr./GJ

Satsen reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år i perioden 2008 - 2015, se bl.a. § 1 og mineralolieafgiftslovens bilag 4 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 (indeksering af energiafgifterne).

Sats - Landbrug, gartneri og lign. samt virksomheder med mineralogiske processer mv.

Ny tekst startFor nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer, fra virksomhed med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug, og pelsdyravl og fra virksomhed med mineralogiske processer mv. hvor de særlige godtgørelses regler finder anvendelse udgør nedsættelsen af godtgørelsen i 2010 57,30 kr./GJ. For nyttiggjort overskudsvarme vedrørende eget kraftvarmeanlæg, jf. ovenfor, udgør nedsættelsen af godtgørelsen 48,80 kr./GJ.Ny tekst slut

Ny tekst startNedsættelsen er den samme for energiafgiften af olie, gas, kul og el.Ny tekst slut

Varme der afsættes

For varme, der afsættes, udgør nedsættelsen dog højst 32,5 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen. Se endvidere F.6.9.5.

Oversigt over pct.-satsen for overskudsvarme, der afsættes:
01.01.1996 - 31.12.199842,5 pct. af vederlaget
01.01.1999 - 31.12.200145,0 pct. af vederlaget
01.01.2002 - 31.01.200747,5 pct. af vederlaget
01.02.2007 og fremover32,5 pct. af vederlaget *)

*) Nedsættelsen af pct.-satsen for overskudsvarme, der afsættes, skete ved lov nr. 1416 af 21. december 2005, der trådte i kraft den 1. februar 2007, jf. bekendtgørelse nr. 33 af 15. januar 2007.

Nedsættelsen er den samme for energiafgiften af olie, gas, kul og el.

Der skal ske måling af den mængde overskudsvarme, som der skal svares afgift af efter ovennævnte regler.

CO2-afgift

Ny tekst startBestemmelserne i CO2-afgiftslovens § 9, stk. 4 om nedsættelse af godtgørelsen af CO2-afgift ved nyttiggørelse af overskudsvarme fra tung proces er ophævet med virkning fra 1. januar 2010.Ny tekst slut

Regler før 1. januar 2010

Efter samme regler som for energiafgiften nedsættes godtgørelsen af CO2-afgift af procesenergi, når der er tale om nyttiggjort overskudsvarme fra tung proces, jf. CO2-afgiftslovens § 9, stk. 4.

Oversigt over satsen for overskudsvarme udtrykt i kr. pr. GJ:

01.01.1996 - 31.12.20077,50 kr./GJ
01.01.2008 - 31.12.20087,64 kr./GJ
01.01.2009 - 31.12.20097,77 kr./GJ

Satsen reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år i perioden 2008 - 2015, se § 5, nr. 5 og CO2-afgiftslovens bilag 4 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 (indeksering af energiafgifterne).

Ved lov nr. 393 af 6. juni 2002 skete der med virkning fra 1. juli 2002 en nedsættelse af satsen for procesoverskudsvarme fra industriel kraftvarmeproduktion, hvormed godtgørelsen skal reduceres. Nedsættelsen var fra 7,50 kr. pr. GJ varme til 6,00 kr. pr. GJ varme. Bemærk: Nedsættelsen er betinget af, at der er tale om overskudsvarme fra en produktionsproces, hvor varmen kommer fra en virksomheds eget "industrielle" kraftvarmeværk.

Oversigt over satsen for overskudsvarme udtrykt i kr. pr. GJ:

01.07.2002 - 31.12.20076,00 kr./GJ
01.01.2008 - 31.12.20086,11 kr./GJ
01.01.2009 - 31.12.20096,22 kr./GJ

Satsen reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år i perioden 2008 - 2015, se § 5, nr. 5 og CO2-afgiftslovens bilag 4 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 (indeksering af energiafgifterne).

For varme, der afsættes, udgør nedsættelsen dog højst 7,5 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen. Se endvidere F.6.9.5.