Energiafgifter
Godtgørelsen af energiafgifter skal nedsættes med et beløb i kr. pr. gigajoule (GJ) overskudsvarme, der anvendes i virksomheden til rumopvarmning eller varmt vand. For varme, der afsættes fx til et varmeforsyningsselskab, nedsættes godtgørelsen dog højst med en procentdel af det samlede vederlag forvarmeleverancen. Ved det samlede vederlag forstås såvel det vederlag, som afregnes i forhold til den leverede mængde varme, som faste bidrag.

Den daværende Told- og Skattestyrelse har i 1999 udarbejdet et notat om overskudsvarme, der afsættes, se F.6.9.5.

Ny tekst startLov nr. 1564 af 21. december 2010
Ny tekst slutVed lov nr. 1564 af 21. december 2010 er der sket en ændring af brændselsfordelingsreglerne på kraftvarmeområdet. V-formel 1,25 er ændret til 1,20 og E-formel 0,65 er ændret til 0,67.

Dette indebærer, at en større mængde brændsel henføres til produktion af varme, som produceres på kraftvarmeværker.

For at opretholde balancen i forhold til afgiften på kraftvarme er reguleringssatserne for overskudsvarme fra varme produceret på virksomhedens eget kraftvarmeanlæg forhøjet tilsvarende som virkningen af de nye brændselsfordelingsnøgler har i form af en højere afgift på varme fra kraftvarmeværker. 

Ovennævnte ændringer ved lov nr. 1564 træder i kraft den 1. juli 2011. De nye reguleringssatser skal dermed anvendes fra den 1. juli 2011.

De nye reguleringssatser er indarbejdet i nedenstående to oversigter under overskriften Sats for overskudsvarme fra eget kraftvarmevarmeanlæg.  

Overskudsvarme fra procesformål med almindelig procesgodtgørelse 

Generel sats
For nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer omfattet af den almindelige procesgodtgørelse udgør nedsættelsen af godtgørelsen følgende:

01.01.1996 - 31.12.199842,50 kr./GJ
01.01.1999 - 31.12.199947,50 kr./GJ
01.01.2000 - 31.12.200150,00 kr./GJ
01.01.2002 - 31.12.200752,50 kr./GJ
01.01.2008 - 31.12.200853,45 kr./GJ
01.01.2009 - 31.12.200954,41 kr./GJ
01.01.2010 - 31.12.201052,80 kr./GJ
01.01.2011 - 31.12.201153,90 kr./GJ
01.01.2012 - 31.12.201254,80 kr./GJ
01.01.2013 - 31.12.201344,70 kr./GJ 
01.01.2014 - 31.12.201445,50 kr./GJ
01.01.2015 - 31.12.201546,30 kr./GJ

Nedsættelsen er den samme for energiafgiften af olie, gas, kul og el.

Sats for overskudsvarme fra eget kraftvarmeanlæg
Ved lov nr. 393 af 6. juni 2002 skete der med virkning fra 1. juli 2002 en nedsættelse af satsen for procesoverskudsvarme fra industriel kraftvarmeproduktion, hvormed godtgørelsen skal reduceres. Satsen blev sat ned fra 52,50 kr. pr. GJ varme til 42,00 kr. pr. GJ varme.

Bemærk: Nedsættelsen er betinget af, at der er tale om overskudsvarme fra en produktionsproces, hvor varmen kommer fra en virksomheds eget "industrielle" kraftvarmeværk.

Nedsættelsen gælder for overskudsvarme baseret på olie, gas og kul mv.

Nedsættelsen af godtgørelsen udgør følgende: 

01.07.2002 - 31.12.200742,00 kr./GJ
01.01.2008 - 31.12.200842,76 kr./GJ
01.01.2009 - 31.12.200943,53 kr./GJ
01.01.2010 - 31.12.201042,30 kr./GJ
01.01.2011 - 30.06.201143,10 kr./GJ
Ny tekst start01.07.2011 - 31.12.2011Ny tekst slutNy tekst start44,90 kr./GJNy tekst slut
Ny tekst start01.01.2012 - 31.12.2012Ny tekst slutNy tekst start45,70 kr./GJNy tekst slut
Ny tekst start01.01.2013 - 31.12.2013Ny tekst slutNy tekst start37,20 kr./GJNy tekst slut
Ny tekst start01.01.2014 - 31.12.2014Ny tekst slutNy tekst start37,90 kr./GJNy tekst slut
Ny tekst start01.01.2015 - 31.12.2015Ny tekst slutNy tekst start38,60 kr./GJNy tekst slut

Overskudsvarme fra landbrug, gartneri og lign., mineralogiske processer mv. samt fra raffinadier

Generel sats
For nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer, fra virksomhed med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug, og pelsdyravl og fra virksomhed med mineralogiske processer mv. og overskudsvarme fra raffinaderier udgør nedsættelsen af godtgørelsen følgende:

01.01.2010 - 31.12.201057,30 kr./GJ
01.01.2011 - 31.12.201158,40 kr./GJ
01.01.2012 - 31.12.201259,40 kr./GJ
01.01.2013 - 31.12.201360,50 kr./GJ
01.01.2014 - 31.12.201461,60 kr/GJ
01.01.2015 - 31.12.201562,70 kr./GJ

Nedsættelsen er den samme for energiafgiften af olie, gas, kul og el.

Sats for overskudsvarme fra eget kraftvarmeanlæg
Nedsættelsen af godtgørelsen udgør følgende: 

01.01.2010 - 31.12.201045,80 kr./GJ
01.01.2011 - 31.12.201146,70 kr./GJ
01.01.2011 - 30.06.201147,50 kr./GJ
Ny tekst start01.07.2011 - 31.12.2011Ny tekst slutNy tekst start48,60 kr./GJNy tekst slut
Ny tekst start01.01.2012 - 31.12.2012Ny tekst slutNy tekst start49,50 kr./GJNy tekst slut
Ny tekst start01.01.2013 - 31.12.2013Ny tekst slutNy tekst start50,40 kr./GJNy tekst slut
Ny tekst start01.01.2014 - 31.12.2014Ny tekst slutNy tekst start51,30 kr./GJNy tekst slut
Ny tekst start01.01.2015 - 31.12.2015Ny tekst slutNy tekst start52,20 kr./GJNy tekst slut

Overskudsvarme, der afsættes
For varme, der afsættes, udgør nedsættelsen dog højst 32,5 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen. Se endvidere F.6.9.5.

Oversigt over pct.-satsen for overskudsvarme, der afsættes:
01.01.1996 - 31.12.199842,5 pct. af vederlaget
01.01.1999 - 31.12.200145,0 pct. af vederlaget
01.01.2002 - 31.01.200747,5 pct. af vederlaget
01.02.2007 og fremover32,5 pct. af vederlaget *)

*) Nedsættelsen af pct.-satsen for overskudsvarme, der afsættes, skete ved lov nr. 1416 af 21. december 2005, der trådte i kraft den 1. februar 2007, jf. bekendtgørelse nr. 33 af 15. januar 2007.

Nedsættelsen er den samme for energiafgiften af olie, gas, kul og el.

Måling af overskudsvarme
Der skal ske måling af den mængde overskudsvarme, som der skal svares afgift af efter ovennævnte regler.

 

CO2-afgift (Ophævet pr. 31.12.2010)

Bestemmelserne i CO2-afgiftslovens § 9, stk. 4 om nedsættelse af godtgørelsen af CO2-afgift ved nyttiggørelse af overskudsvarme fratung proces er ophævet med virkning fra 1. januar 2010. Dette indebærer, at der fra 1. januar 2010 ikke længere skal "betales CO2-afgift" af overskudsvarme, der nyttiggøres af kvoteomfattede og ikke-kvoteomfattede virksomheder. 

Regler før 1. januar 2010

Efter samme regler som for energiafgiften nedsættes godtgørelsen af CO2-afgift af procesenergi, når der er tale om nyttiggjort overskudsvarme fra tung proces, jf.CO2-afgiftslovens § 9, stk. 4.

Oversigt over satsen for overskudsvarme udtrykt i kr. pr. GJ:

01.01.1996 - 31.12.20077,50 kr./GJ
01.01.2008 - 31.12.20087,64 kr./GJ
01.01.2009 - 31.12.20097,77 kr./GJ

Ved lov nr. 393 af 6. juni 2002 skete der med virkning fra 1. juli 2002 en nedsættelse af satsen for procesoverskudsvarme fra industriel kraftvarmeproduktion, hvormed godtgørelsen skalreduceres. Nedsættelsen var fra 7,50 kr. pr. GJ varme til 6,00 kr. pr. GJ varme. Bemærk: Nedsættelsen er betinget af, at der er tale om overskudsvarme fra en produktionsproces, hvorvarmen kommer fra en virksomheds eget "industrielle" kraftvarmeværk.

Oversigt over satsen for overskudsvarme udtrykt i kr. pr. GJ:

01.07.2002 - 31.12.20076,00 kr./GJ
01.01.2008 - 31.12.20086,11 kr./GJ
01.01.2009 - 31.12.20096,22 kr./GJ

For varme, der afsættes, udgør nedsættelsen dog højst 7,5 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen. Se endvidere F.6.9.5.