Forord Afgift af gevinster mv. fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1146 af 2. december 2005 om afgift af gevinster ved lotterispil mv., se nedenstående oversigt. 

Til lovgivningen knytter sig også bekendtgørelse nr. 1033 af 24. oktober 2005 om afgift af gevinster ved lotterispil m.v.

Lovændringer mv. Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.DatoÆndring

636

27.07.1993Lovbekendtgørelse

1223

27.12.1996Dødsboskifteloven og dødsboskatteloven

1029

22.11.2000Afskaffelse af hæftestraf
428 06.06.2005Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v. 
114602.12.2005 Lovbekendtgørelse  
513 07.06.2006 Opkrævning via én skattekonto *)
*) Ikke trådt i kraft -  Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.  

Lov om afgifter af spilNy tekst startFolketinget har den 4. juni 2010 vedtaget en ny lov om afgifter af spil, lov nr. 698 af 25. juni 2010. Loven træder i kraft på et senere tidspunkt. Loven er en generel lov, som samler og moderniserer reglerne om afgifter på spil, herunder reglerne om registrering af virksomheder og indbetaling af afgift. Der bliver indført nye afgifter på de typer spil, der bliver tilladt i et liberaliseret marked, herunder online-kasinospil og væddemål. Dette følger af en ny lov om spil, som er vedtaget samtidig med lov om afgifter af spil. Når den nye lov om afgifter af spil træder i kraft, erstatter og ophæver den bl.a. lov om afgift af gevinster ved lotterispil mv. Det vil dog ikke betyde væsentlige ændringer af de hidtidige regler om gevinstafgift. Reglerne i den nye lov vil blive indarbejdet i vejledningen, når loven træder i kraft.Ny tekst slut

§ 1 Der betales afgift til staten af gevinster:

  1. i Landbrugslotteriet og Almindeligt dansk Vare- og Industrilotteri (Varelotteriet),
  2. ved bortlodninger, der sker i henhold til lov om gevinstopsparing,
  3. ved klasselotteri afholdt af Det Danske Klasselotteri A/S,
  4. ved bortlodninger, hvortil der i henhold til § 2 i lov af 6. marts 1869 kræves tilladelse fra det offentlige, herunder bortlodning ved tombola,
  5. ved andre her i landet afholdte bortlodninger, der må anses for offentlige, og
  6. ved her i landet afholdte præmie- og gættekonkurrencer, der må anses for offentlige.
Gevinster af nævnte art er fritaget for indkomstskat til stat og kommune. Gevinster vundet i udlandet er ikke fritaget for indkomstskat, med mindre de vindes på et spil eller lotteri, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU-land, i det omfang det tilsvarende spil eller lotteri her i landet ikke indkomstbeskattes, se SKM.2004.121.DEP og SKM2009.276.LSR, samt Ligningsvejledningen afsnit A.B.7.5.1.

Ved bortlodning forstås et arrangement, hvis deltagere mod betaling af et indskud opnår en gevinstchance, og hvor gevinstfordelingen beror på tilfældet.

Afgiftsfritaget Præmier opnået ved deltagelse i konkurrencer af litterær, kunstnerisk, videnskabelig eller teknisk karakter samt med hensyn til prisbelønninger for besvarelsen af opgaver af denne art, er ikke omfattet af denne lov. Sådanne præmier er derfor ikke fritaget for indkomstskat.

Afgørelser En ejendomsmægler bortloddede en grund blandt klienter, som havde afsluttet en handel inden for et angivet tidsrum, som udgjorde ca. 7 måneder. Daværende Skattedepartement traf afgørelse om, at bortlodningen var omfattet af lotteriafgiftsloven, SKDmedd 1977, 79.

Et rederiaktieselskab havde udbudt et skib til salg i anparter à 10.000 kr. Skibet var blevet udbudt ved annoncer i dagspressen, og de, der havde indsendt tegningsformularen samt foretaget første indbetaling på 150 kr. inden den 31. december 1974, havde deltaget i en lodtrækning med en hovedgevinst på 100.000 kr. Landsskatteretten fandt, at alle og enhver havde haft adgang til at gøre sig til kommanditist i kommanditselskabet og dermed til deltager i lodtrækningen, der derfor var omfattet af reglerne om lotteriafgift, LSR 1978, 183.

Et amtsråds regionplanudvalg havde udskrevet en offentlig konkurrence om et skriftligt bidrag til regionplanlægningen. Konkurrencen var offentlig og åben for alle, både enkeltpersoner og grupper, og den havde til hensigt at vække opmærksomhed om problemerne i forbindelse med lov om lands- og regionplanlægning. Skatteministeriets departement traf afgørelse om, at præmierne var afgiftspligtige efter § 1, stk 1, litra d, nu litra f, SKDmedd 1976, 104.

TV-konkurrencerKonkurrencer i form af fx tv-programmerne Jeopardy og Lykkehjulet har tidligere været anset for omfattet af denne lov. I SKM2006.80.SKAT er der taget nærmere stilling til den afgiftsmæssige behandling af visse TV-konkurrencer.

Det fremgår heraf, at praksis for de nævnte programmer og andre tv-konkurrencer, der alene er offentligt tilgængelige i relation til deltagelse i en udvælgelsesproces, men ikke til deltagelse i selve konkurrencen, og som hidtil er blevet tilladt omfattet af lotterigevinstafgiftsloven, er blevet nærmere vurderet af SKAT, der er kommet til det resultat, at praksis ikke kan opretholdes, idet konkurrencerne ikke kan anses for offentlige tilgængelige, når alle ansøgere ikke har mulighed for at deltage i selve konkurrencen. Dette indebærer, at vinderne skal betale indkomstskat til stat og kommune af præmierne i konkurrencen.

Det fremgår nærmere af SKM2006.80.SKAT, at dette gælder for konkurrencer, hvor deltagerne bliver udvalgt af TV-stationen/producenten ved casting på baggrund af personlige egenskaber, holdninger, TV-tække mv., dvs. ikke ud fra et tilfældighedsprincip eller lodtrækning. Konkurrencerne kan i disse tilfælde ikke anses for offentlige.

Endelig fremgår det af SKM2006.80.SKAT, at den hidtidige praksis fortsat var gældende for konkurrencer, hvor der var indgået produktionsaftale med producenten af programmet, eller hvor produktionen af programmet var påbegyndt senest den 31. december 2006. For at være omfattet skulle den enkelte konkurrence, der indgik i programmet, dog være afsluttet senest den 31. december 2007.

Se endvidere Ligningsvejledningen alm. del afsnit A.B.7.5.2 for så vidt angår gevinster, der er skattepligtige indkomst for modtageren.

§ 2 Afgiften udgør:

  1. af gevinster i Landbrugslotteriet og Varelotteriet samt af kontante gevinster 15 pct. af den del af gevinstens beløb, der overstiger 200 kr.
  2. af andre gevinster 17,5 pct. af den del af gevinstens værdi, der overstiger 200 kr.

Afgiftssatserne er ikke ændret inden for de seneste år.

Kontante gevinster For kontante gevinster modregnes afgiften ved gevinstudbetalingen.

Andre gevinster Består gevinsten fx af varer, beregnes afgiften ud fra gevinstens handelsværdi ved salg til forbruger. Det er således ikke anskaffelsessummen, der skal lægges til grund.

Uafhentede gevinster Afgiftspligten omfatter alle gevinster, uanset om disse afhentes eller ej.

Gevinster på usolgte
lodder
Gevinster på usolgte lodder er afgiftsfri og skal derfor ikke medtages på afgiftsanmeldelsen, jf. I.3.3. I stedet skal vedlægges et bilag med oplysning om antallet af disse gevinster og gevinstsummer. Det skal samtidig oplyses, hvordan kontrollen er foretaget.

§ 3, stk. 1 Falder en lotterigevinst på et nummer, der er delt i halve, fjerdedele, ottendedele eller andre brøkdele, beregnes afgiften selvstændigt for hver af de på del-sedlerne faldne gevinstbeløb.

§ 3, stk. 2 Derimod får det ingen indflydelse på afgiftsberegningen, at flere personer i forening spiller på samme lodseddel (en hel seddel eller en del-seddel) eller på anden måde i forening vinder en af de i denne lov omhandlede gevinster.

Afgørelser Skatteministeriets departement har truffet afgørelse om, at det er en betingelse for at fritage lotterigevinster for lotteriafgift, at det kan dokumenteres, at gevinsterne er faldet på ikke solgte lodsedler.

En forening, som havde destrueret de ikke solgte lodsedler, måtte betale afgift af samtlige gevinster, idet sandsynlighedsbevis ikke anses for tilstrækkeligt, SKDmedd 1978, 49.

Et landslotteri blev etableret på den måde, at der til samtlige husstande udsendtes giroindbetalingskort med fortrykt lodseddelnummer. Ved indløsning af girokortene opnåedes deltagelse i lotteriet. Lodtrækningen blev foretaget blandt samtlige numre - såvel indløste som ikke indløste girokort. Arrangørerne havde på grund af den anvendte lotteriform ikke mulighed for umiddelbart at dokumentere, hvilke af de uafhentede gevinster, der var faldet på henholdsvis indløste og uindløste girokort. Der skulle svares gevinstafgift af samtlige de i lotteriet udsatte gevinster, hvis dokumentation for fordelingen af uafhentede gevinster på solgte og usolgte numre ikke kunne fremskaffes, SKDmedd 1978, 76.

Pligt til at betale gevinstafgift blev først antaget at indtræde, efter at indehaveren af et udtrukket nummer havde indsendt korrekt løsning af en stillet opgave, jf. ØLD 1982-10-07.

Departementet har truffet afgørelse om, at gevinster vundet i et spil eller lotteri, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU eller EØS-land og opfylder betingelserne m.v. i spillelovgivningen i det pågældende medlemsland, fritages for indkomstbeskatning. Det er en betingelse, at et tilsvarende spil lovligt udbydes her i landet, uden at gevinsterne indkomstbeskattes.

Fritagelsen for indkomstskat forudsætter, at den pågældende kan fremlægge den fornødne dokumentation. Er ovennævnte betingelser ikke opfyldte, skal gevinsten indkomstbeskattes, jf SKM2004.121.DEP.

§ 4Afgiftens betaling m.m. påhviler den, der afholder de pågældende lotterier mv. (den afgiftspligtige)

Anmeldelse
§ 6 og bek § 1
 Anmeldelse af gevinster sker ved at udfylde en særlig blanket 29.021, der fås hos told- og skatteforvaltningen. Anmeldelsen skal sendes til told- og skatteforvaltningen i 2 eksemplarer. Indsendelsesfristen er 14 dage efter, at resultatet (vinderlisten) af den pågældende bortlodning eller konkurrence, er bekendtgjort i dagspressen eller på anden måde offentliggjort. Sammen med anmeldelsen skal indsendes en vinderliste (trækningsliste). Hvis gevinsterne ikke fremgår af listen, skal der vedlægges en fortegnelse over gevinsterne.

Anmeldelsen skal indeholde en specificeret opgørelse af det afgiftspligtige gevinstbeløb og være underskrevet af den, der har ansvaret for bortlodningen m.m.

Hvis fristen på 14 dage for indsendelse af anmeldelse overskrides, forhøjes afgiften med 50 pct., jf. lovens § 6, stk. 3. Der er mulighed for eftergivelse eller nedsættelse af afgiftsforhøjelsen, hvis omstændighederne taler derfor.

Der skal ikke afgives afgiftsanmeldelse, hvis den højeste gevinstværdi ikke overstiger 200 kr.

§ 7 Hvis indgivelse af afgiftsanmeldelse ikke sker rettidigt, kan den afgiftspligtige pålægges dagbøder, indtil anmeldelsen er afgivet.

Afgørelse Resultatet af en bortlodning eller konkurrence foreligger, når vinderlisten er bekendtgjort i dagspressen eller på anden måde offentliggjort. Endvidere når vinderen har fået særlig underretning.

Betaling Betaling af afgiften skal ske til told- og skatteforvaltningen samtidig med indsendelse af anmeldelsen. Hvis afgiften ikke betales rettidigt, opkræves en rente på 5 pct. p.a.

Ved lov nr. 513 af 7. juni 2006 er følgende bestemmelser vedtaget, men endnu ikke trådt i kraft, idet skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden: Betales et beløb ikke rettidigt, eller er der ydet henstand med betalingen, skal der betales en månedlig rente, som fastsat efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 med tillæg af 0,7 procentpoint regnet fra den seneste rettidige betalingsdag for beløbet, og frem til beløbet betales. Se nærmere i A.11.2

Straf
§ 9
Afgivelse af urigtig afgiftsanmeldelse straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Eventuelle overtrædelser skal anmeldes til politiet, og der er ikke hjemmel til for told- og skatteforvaltningen at søge bødesager afgjort ved bødeforelæg.

KlageadgangSe afsnit A.14.