Forord Afgift af spiritus fremgår af lovbek. nr. 564 af 3. august 1998 om afgift af spiritus m.m. med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Afgiften af spiritus blev indført i 1887. Den nuværende lov om afgift af spiritus m.m. - lov nr. 153 af 6. maj 1980 - trådte i kraft den 1. januar 1980. Loven er siden ændret flere gange bl.a. som følge af tilpasningen til EUs bestemmelser, jf. lov nr. 1017 af 19. december 1992, idet afgiften er omfattet af de EU-harmoniserede punktafgifter, se A.15.

Afgiftssatsen for spiritus blev med virkning fra 1. juli 1996 ændret fra en kombineret liter og værdiafgift til en ren literafgift, jf. lov nr. 400 af 22. maj 1996.

Af spiritusafgiftspligtige drikkevarer i form af alkoholsodavand (alcopops, RTD-drikke) opkræves der fra 1. juni 2005 en tillægsafgift, jf. lov nr. 1392 af 20. december 2004.

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 988 af 18. oktober 2005 om sikkerhedstillelse, banderolering, lister over EU-handel og registreringsoplysninger efter lov om afgift af spiritus m.m. I vejledningen omtales denne som bekendtgørelsen eller bek.

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.DatoÆndring

564

03.08.1998Lovbekendtgørelse

166

24.03.1999Objektiveringer

380

02.06.1999Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

947

20.12.1999

Svigbekæmpende foranstaltninger mv. *)

165

15.03.2000

Opkrævningsloven

1029

22.11.2000

Afskaffelse af hæftestraf.

1059

17.12.2002Regnskabsbestemmelser, skærpede bøder mv.

1063

17.12.2002

Nedsættelse af afgiften af spiritus mv.

962 02.12.2003 Afskaffelse af 24-timers-reglen (konsekvensændringer) 
139220.12.2004Tillægsafgift af alkoholsodavand
325 18.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
42806.06.2005 Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen. 
Ny tekst start1410Ny tekst slutNy tekst start21.12.2005 Ny tekst slutNy tekst startJustering af tillægsafgift på alkoholsodavandNy tekst slut
*) Ikke trådt i kraft f.s.v.a. ændringslovens § 2, nr. 4-7 (ledsagedokumenter)

Vareområde
§ 1, stk. 1 og § 12, stk. 4
Der skal betales afgift af følgende varer:

 • spiritus, herunder ethanol (alkohol) i ren stand eller blandet med vand (sprit), med et ethanolindhold på over 1,2 pct. vol., fx akvavit, cognac, whisky, vodka, rom, gin, likør og finsprit.
    
  Dette punkt omfatter alle produkter med et virkeligt alkoholindhold på over 1,2 pct. vol., som henhører under toldtariffens pos. 2207-2208, selv når disse produkter indgår i et produkt, der henhører under et andet kapitel i toldtariffen, se dog B.1.5. Undtaget er enkelte varer under pos. 2208, som ikke uden tilsætning af spiritus eller vin kan bruges til fremstilling af drikkelige varer med et ikke uvæsentligt ethanolindhold, fx visse ethanolholdige essenser til brug ved fremstilling af limonade o.l.
     
 • hedvin, vermouth, frugtvin o.l. med et ethanolindhold over 22 pct. vol. (varer under toldtariffens pos. 2204-2206).
     
 • andre varer med et ethanolindhold på mere end 1,2 pct. vol., hvis varerne er drikkelige, fx whisky-soda og cocktails. Øl omfattes ikke af afgiftspligten. Det samme gælder vin og frugtvin med et ethanolindhold på 22 pct. vol. og derunder.
     
 • ethanolholdige ekstrakter, essenser o.l., der ikke er afgiftspligtige efter § 1, men som virksomheden vil anvende til fremstilling af afgiftspligtige varer.
    
 • indført vin og ethanolholdige ekstrakter, essenser o.l., som ikke i sig selv er spiritusafgiftspligtige, inddrages under afgiftspligten, når de tilføres en registreret virksomhed med henblik på brug ved fremstilling af spiritusafgiftspligtige varer.

Tillægsafgift af alkoholsodavand
§ 1, stk. 1
Fra 1. juni 2005 skal der betales en tillægsafgift af alkoholsodavand.

Følgende drikkevarer, der er omfattet af spiritusafgiften, anses for alkoholsodavand

 • blandinger af ikke-alkoholholdige drikkevarer med spiritus, der henhører under pos. 2208, Ny tekst starthvis blandingens alkoholindhold er på under 15 % vol., jf. Rådets forordning  nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus,Ny tekst slut og over 1,2% vol.

Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter varer under pos. 2009, 2201 og 2202, dvs.

 • frugt- og grøntsagssafter, most o.l.
 • drikkevarer med eller uden kulsyre, fx almindelig drikkevand, mineralvand, limonade, sodavand og kakaomælk.

Ny tekst startSKAT kan kræve dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen. Dokumentationen kan være i form af en leverandør- eller fabrikanterklæring.Ny tekst slut

Følgende drikkevarer anses ikke for alkoholsodavand

 • spiritus, der alene er tilsat aromastoffer  
 • spiritus med et alkoholindhold på eller over 15 pct. vol., dvs. omfattet af EU-Rådets forordning om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus.

Fremstilling af sprit/spiritus
§ 1, stk. 3
Indmæskning, gærsætning, destillation, syntese o.l., hvorved der fremkommer spiritus, må kun foretages af registrerede virksomheder, se B.1.3.

EmballageafgiftEmballager til spiritus, herunder denatureret sprit, er afgiftspligtig efter emballageafgiftsloven, se G.1.

Returpantsystemet Emballager til alkoholsodavand med 10 pct. vol. alk. eller derunder er omfattet af reglerne om pant og indsamling mv. af emballager, se B.3.6.1.

Afgiftssats
§ 2, stk. 1
Afgiften af spiritus er 150 kr. pr. liter 100 pct. ethanolstyrke. 

Eksempel

  
 3/4 fl. (70 cl) spiritus, 40% vol. : 0,70 l x 40% x 150 kr.  = 42,00 kr.
 3/8 fl. (35 cl) spiritus, 38% vol. : 0,35 l x 38% x 150 kr.  = 19,95 kr.

     Tillægsafgiftssats
     § 2, stk. 2
     Tillægsafgiften af alkoholsodavand er 2,90 kr. pr. liter (færdigvare).

     Eksempel
     Spiritusbaseret alkohoholsodavand: Flaske med 27,5 cl og 5,6% vol.
     Spiritusafgift0,275 liter X 5,6% X 150 kr.  =2,31 kr. 
     Tillægsafgift0,275 liter X 2,90 kr.            =0,80 kr.
     Afgift at betale i alt3,11 kr.

     Tidligere afgiftssatserAfgiften af spiritus har tidligere udgjort:

     01.07.1996-30.09.2003: 275 kr. pr. liter 100 pct. ethanolstyrke.

     Virksomheder registreres som oplagshaver efter nedenstående regler. De generelle regler om registrering, se A.5. Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 22.046.

     Hvis virksomheden ikke er registreret efter ovenanførte regler skal den ved køb af varer i andre EU-lande forudanmelde  hvert enkelt køb til told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed (ikke-registreret varemodtager), se A.5.4 og A.15.5.7.

     Fremstilling/indførsel
     § 7, stk. 1
     Virksomheder, der fremstiller eller indfører afgiftspligtige varer, skal registreres som oplagshaver. Aftapning eller anden behandling af varer i erhvervsmæssig øjemed anses også for fremstilling.

     Restaurationer o.l. fremstilling af drinks og cocktails af beskattede varer, og hvor drinken eller cocktailen serveres i glas efter fremstillingen, anses ikke for registreringspligtig fremstilling.

     Mellemhandel
     § 7, stk. 2
     Virksomheder, der driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, kan registreres som oplagshavere. Ved mellemhandel forstås videresalg til andre handlende, restauratører mv. (en gros). Salg fra almindelige detailhandlere til restaurationer o.l. anses ikke for mellemhandel.

     § 7, stk. 3 Virksomheder og institutioner mv., der fra andre EU-lande modtager varer med henblik på videresalg en detail, kan undlade at lade sig registrere som oplagshaver, se i øvrigt B.1.3.2.

     § 9, stk. 1 Oplagshavere har ret til at modtage og oplagre varer uden afgift, se A.5.2.

     § 9, stk. 4 Varer, der er bestemt til salg gennem virksomhedens egen detailforretning, og som købes hos andre oplagshavere, skal i almindelighed købes i beskattet stand. Oplagshavere, der alene driver mellemhandel med varer, har kun ret til at modtage og oplagre banderolerede varer fra andre registrerede virksomheder, jf. dog § 9, stk. 3, se B.1.8.

     Sikkerhedsstillelse
     § 8, stk. 1, jf. bek.
     § 1, stk. 1 og 2
     Registrering er betinget af, at virksomheden stiller sikkerhed for skyldige afgifter på mindst 200.000 kr. Sikkerhedens endelige størrelse fastsættes af SKAT efter særlige regler. SKAT kan stille krav om fuld sikkerhed for afgiften ved manglende rettidig betaling jf. § 23, stk. 1.

     Ved fjernsalg her i landet kræves der fuld sikkerhed for afgiften, jf. bek. § 1, stk. 4.

     Hvis virksomheden leverer ubeskattede varer til andre virksomheder her i landet eller i andre EU-lande, skal sikkerhedsstillelsen være gyldig i alle EU-lande.

     Lokaler
     § 8, stk. 3 og 4
     Lokaler, som virksomheden bruger til fremstilling, behandling og aftapning, herunder banderolering, af varer, skal godkendes af SKAT se A.5.2.

     Fælles lokaler Virksomheder kan efter ansøgning til SKAT få tilladelse til at benytte fælles lokaler sammen med andre registrerede oplagshavere.

     For fælles lokaler betyder godkendelseskravet vedrørende virksomhedens orden udover det ovenfor nævnte, at det skal være umiddelbart synligt, hvordan de enkelte virksomheder har opdelt lokalet imellem sig, dvs. at den enkelte virksomheds lager skal stå samlet og klart afgrænset fra de øvriges.

     Tilladelsen er endvidere betinget af,

     • at virksomhederne hver for sig er registreret efter spiritusafgiftsloven og hver især har fået lokalegodkendelse efter reglerne om fælleslokale,
     • at virksomhedernes regnskaber føres separat,
     • at virksomhederne ikke fører de samme varemærker,
     • at virksomhederne indsender fortegnelser over de varemærker, som de hver især og samlet forhandler,
     • at der løbende gives oplysning om ændringer i fortegnelserne, og
     • at virksomhederne i øvrigt efterkommer de kontrolbestemmelser, som SKAT måtte foreskrive.

     UdleveringslagreVirksomheder, som fra særlige udleveringslagre, der ligger uden for hovedvirksomheden, udleverer banderolerede varer en gros til andre handlende, restauratører mfl., kan få udleveringslagrene registreret sammen med hovedvirksomheden, se A.5.1.

     Aftapning mv. hos en anden virksomhed Virksomheder kan af SKAT få tilladelse til som lønarbejde at foretage aftapning, herunder banderolering og etikettering, af varer for andre registrerede virksomheder.

     Tilladelsen vil bl.a. være betinget af:

     • at aftapningen for andre virksomheder udgør mindst 100.000 liter årlig,
     • at det enkelte parti er på mindst 400 liter.
     Virksomheden kan få tilladelse til at lade varer aftappe som lønarbejde hos en anden registreret virksomhed (aftapningscentral), se B.1.8.

     Indførsel
     § 7, stk. 3
     § 18, stk. 2
     Virksomheder og institutioner mv., der fra andre EU-lande modtager afgiftspligtige varer for videresalg en detail, kan undlade at lade sig registrere som oplagshaver, jf. B.1.3.1

     Der er efter loven ikke adgang til varemodtagerregistrering af sådanne virksomheder mv. Disse skal derfor anmelde hvert enkelt køb af varer til SKAT. Anmeldelse skal ske inden transporten påbegyndes, og der skal samtidig stilles sikkerhed for skyldige afgifter.

     PrivatpersonerPrivatpersoner, der fra andre EU-lande modtager eller erhverver varer, skal ligeledes anmelde dette til SKAT. Det skal ske inden transporten påbegyndes, og der skal samtidig stilles sikkerhed for skyldige afgifter, medmindre der er tale om fjernsalg, se A.9.2.2.

     Fjernsalg
     § 9 a, stk. 1-2
     Virksomheder, der har postordresalg e.l. af varer fra andre EU-lande til kunder i Danmark, skal registreres hos SKAT, se A.5.4.

     § 9 a, stk. 4Virksomheder, der er registreret som oplagshaver i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en repræsentant til at forestå afgiftsbetalingen. Repræsentanten, der skal være bosiddende her i landet, skal anmelde sig til registrering hos SKAT og stille sikkerhed for skyldige afgifter.

     §§ 10-14
     Virksomheder, der er registreret som oplagshaver, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåneden. Om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.

     For opgørelsen, der foretages på grundlag af afgiftsregnskabet, se B.1.6, gælder der i øvrigt følgende supplerende regler:

     § 11 og § 3 Den afgiftspligtige mængde er mængden i liter 100 pct. fastsat ved 20° C opgjort på grundlag af det virkelige cl-indhold i beholderne. Ethanolstyrken i pct. vol. er varens virkelige styrke udfundet ved destillation ved 20° C.

     § 10, stk. 2-4 Den afgiftspligtige mængde er den mængde udleverede banderolerede varer, som virksomheden har banderoleret eller modtaget i banderoleret, men uberigtiget stand. Varerne skal medregnes til udleveringen, uanset om de er endeligt solgt eller leveret i konsignation eller på anden måde.

     Til den afgiftspligtige udlevering medregnes også varer, der er:

     • overført til virksomhedens egne detailudsalg og restaurationer
     • udleveret som handelsprøver o.l.
     • udtaget til forbrug i virksomheden.

     Varer, der er udleveret ubeskattet, fradrages i den afgiftspligtige mængde, se nedenfor.

     Kvartalsopgørelse
     § 12, stk. 1
     Med henblik på beskatning af ikke-godkendt svind mv. skal virksomheden for hvert kvartal ved en lageropgørelse opgøre den afgiftspligtige udlevering af banderolerede varer.

     Opgørelsen foretages på grundlag af afgiftsregnskabet, se B.1.6.

     En evt. manko skal medregnes til den afgiftspligtige mængde for den pågældende måned.

     Fradrag
     § 14
     I den afgiftspligtige mængde, der er opgjort efter ovenfor angivne regler, kan virksomheden fradrage varer, der er:

     • tilført en anden registreret virksomhed,
     • leveret til udlandet og til diplomater,
     • leveret til en virksomhed med bevilling, herunder provianteringsvirksomheder
     • gået tabt eller beskadiget
     • leveret til en virksomhed, der anvender varerne til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter spiritusafgiftsloven, fx frugtvin og chokolade.

     Betingelserne for fradrag er beskrevet nedenfor.

     Virksomheder i Danmark
     § 14, stk. 1, nr. 1
     Varer leveret til andre registrerede virksomheder i Danmark kan fradrages. Det gælder både banderolerede og ubanderolerede varer. Virksomheder, hvis registrering kun gælder mellemhandel (ikke-banderolerende virksomheder), kan dog ikke modtage ubanderolerede varer.

     Adgangen til at overføre ubanderolerede varer gælder kun varer, der er indført fra tredjelande eller EU på flasker med angivelse af indholdets art, og varer i beholdere med et rumindhold på over 3 liter. Varer, der er aftappet på flasker her i landet, kan ikke overføres ubanderoleret, men skal banderoleres af den virksomhed, der har foretaget tapningen.

     Inden varerne sendes, skal virksomheden sikre sig, at modtageren er registreret hos SKAT. SKAT kan give oplysning herom.

     Som dokumentation for leverancerne skal virksomheden kunne fremlægge fakturakopi, der tydeligt oplyser om, at varerne er overført uden afgift, se A.10.1.1.

     Frugtvinsfremstilling
     § 14, stk. 1 nr. 4, og
     § 15, stk. 1, nr. 3
     Ubanderoleret sprit (ethanol) i beholdere med et rumindhold på over 3 liter kan fradrages ved overførsel til en frugtvinsfremstillingsvirksomhed med tilladelse til at få tilført ethanol til brug ved fremstilling af frugtvin.

     Inden varerne sendes, skal virksomheden sikre sig, at modtageren har tilladelse fra SKAT. SKAT kan give oplysning herom.

     For så vidt angår dokumentation for leverancerne, se ovenfor vedrørende levering til anden registreret virksomhed i Danmark.

     Virksomheder i
     andre EU-lande
     § 14, stk. 1, nr. 2
     Ubanderolerede varer kan fradrages ved levering til virksomheder i andre EU-lande, der er berettiget til at modtage disse ubeskattet, se A.7.1.2.2 og A.15.5.1.

     Virksomheder i
     tredjelande
     § 14, stk. 1, nr. 3
     Ubanderolerede varer kan fradrages ved udførsel til lande uden for EU, til Færøerne og Grønland og til Københavns Frihavn, se A.7.1.2.3 og A.15.5.1.

     Provianterings-
     virksomheder mv.
     Ubanderolerede varer kan fradrages ved levering til kiosker i toldlufthavne og provianteringsvirksomheder, der har bevilling til told- og afgiftsfritagelse (i Danmark), se Toldvejledningen. Dokumentation for leverancen, se A.10.1.1.

     Ligeledes er der fradrag for afgift af varer, hvoraf der ikke skal betales told, fordi varen er tilintetgjort eller overgivet til staten samt for beskattede varer, som virksomheden tager retur, se A.7.1.2.7.

     Diplomater
     § 14, stk. 1, nr. 4, jf.
     § 15, stk. 1, nr. 4
     Der henvises til A.7.1.2.5.

     Bevillingsvirksomheder
     § 14, stk. 1, nr. 4,
     jf. § 15, stk. 1
     Ethanol og varer i ubanderolerede beholdere med et rumindhold på over 3 liter (for standarddenatureret sprit 1/4 liters beholdere) kan fradrages ved levering til virksomheder, der har bevilling til afgiftsfritagelse, og virksomheder nævnt underB.1.5.

     Ubanderolerede varer kan også fradrages ved levering til virksomheder, der er registreret for fremstilling af tobaksvarer eller chokolade- og sukkervarer i medfør af de pågældende afgiftslove. Disse virksomheder skal ikke have bevilling til afgiftsfrit køb, men leverandøren må sikre sig, at modtageren er registreret for fremstilling af tobaksvarer eller chokolade- og sukkervarer. Hvis leverandøren ikke kan få dokumenteret registreringsforholdet ved, at registreringsbeviset fremlægges, kan oplysning herom fås hos SKAT.

     Leverandøren skal sikre sig, at modtageren har bevilling til afgiftsfrit indkøb. Hvis leverandøren ikke kan få dokumenteret dette ved, at bevillingen fremlægges, kan oplysning herom fås hos SKAT.

     Svind
     § 14, stk. 1, nr. 5
     Der er fradrag for normalt svind, der er opstået som følge af varernes art ved fremstilling, lagring og aftapning af varer. Fradraget omfatter både banderolerede og ubanderolerede varer.

     Brækage, brand o.l.
     § 14, stk. 1, nr. 5
     Der kan gives fradrag for ubeskattede varer, der er gået til spilde ved brækage, brand o.l. hos den registrerede virksomhed eller under transport til og fra den registrerede virksomhed. Fradraget omfatter både banderolerede og ubanderolerede varer.

     Endvidere kan der gives registrerede virksomheder afgiftsgodtgørelse for beskattede varer, der er gået til spilde ved brækage, svind o.l. under transport til en ikke-registreret handlende (detailhandler, restaurationsvirksomhed o.l.).

     Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for varer, der er gået til spilde ved brækage o.l. hos detailhandlere, herunder i virksomhedens egen detailforretning, og hos forbrugere.

     Der kan heller ikke gives afgiftsfritagelse for varer, der er gået tabt (forsvundet) ved tyveri, herunder indbrudstyveri/røveri, hverken hos den registrerede virksomhed, under transporten eller hos detailhandleren.

     For fradraget gælder i medfør af § 14, stk. 2, følgende regler:

     Fustagevarer Brækage på fustager o.l. skal i alle tilfælde anmeldes til SKAT umiddelbart efter, at brækagen er sket eller konstateret.

     Virksomheden skal sende en ansøgning til SKAT om tilladelse til fraskrivning direkte i regnskabet over ubanderolerede varer. Ansøgningen skal indeholde oplysning om mængden af de varer, der er gået til spilde, og om varernes art, konto i regnskabet over ubanderolerede varer og ethanolstyrke. Endvidere skal virksomheden redegøre for omstændighederne ved og tidspunktet for brækagen.

     Fustagebrækager, der fritages for afgift, fraskrives i lagerbeholdningsbogen under Literbevægelser - fra med henvisning til SKATs skrivelser.

     Fustagebrækager, der ikke fritages for afgift, skal posteres i prøve- og brækagelisten til overførsel til kvartalsopgørelsen, se B.1.6.1.

     Ubanderolerede
     flaskevarer
     Ubanderoleret flaskebrækage opføres straks på prøve- og brækageliste 22.066, der nummereres fortløbende for kalenderåret og udskrives i 2 eksemplarer. Afgiftsfritagelsen gives ved, at varen ved udgangen af kvartalet overføres som afgangsposter til regnskabet over ubanderolerede varer.

     I prøve- og brækagelisten skal der bl.a. gøres rede for, hvornår brækagen er indtruffet eller konstateret, og for varens navn, konto i regnskabet over ubanderolerede varer, ethanolstyrke, antal flasker, flaskernes cl-indhold og evt. restindhold.

     Brækage på et større antal flasker ad gangen skal straks anmeldes til SKAT.

     Prøve- og brækagelisten underskrives, før den indsendes til SKAT, som kontrollerer flaskebrækagen, inden der gives afgiftsfritagelse.

     Banderolerede,
     ubeskattede
     flaskevarer
     Banderoleret flaskebrækage i en registreret virksomheds ubeskattede beholdning opføres straks på brækagelister 22.050, der nummereres fortløbende for kalenderåret og udskrives i 2 eksemplarer.

     I brækagelisten skal der gøres rede for, hvornår brækagen er indtruffet eller konstateret, og for varens navn, ethanolstyrke, antal flasker, flaskernes cl-indhold og evt. for restindhold.

     Brækagelisten afsluttes ved udgangen af kvartalet, idet flaskernes cl-indhold sammentælles for hver styrke og omregnes til liter 100 pct.

     Antal liter 100 pct. ifølge brækagelisten posteres med nummerhenvisning i afgiftsregnskabet, før det afsluttes. I-eksemplaret af listen sendes til SKAT. II-eksemplaret opbevares i virksomheden sammen med skår, indtil brækagerne er kontrolleret.

     Brækagelister kan dog også afsluttes og posteres i månedens løb, fx i tilfælde hvor brækagerne er kontrolleret. I-eksemplaret indsendes også i sådanne tilfælde til SKAT.

     Brækage på et større antal flasker ad gangen skal straks anmeldes til SKAT.

     Før der indrømmes afgiftsfritagelse, skal SKAT kontrollere flaskebrækagen ifølge brækagelisten.

     Banderolerede,
     beskattede flaskevarer
     Hvis en banderoleret sending går tabt under transport til en ikke-registreret virksomhed, efter at varen er fraskrevet til beskatning, annulleres fraskrivningen, hvorefter varen opføres på brækagelisten.

     Destruktion
     § 14, stk. 1, nr. 5
     Hvis ubanderolerede varer er blevet udrikkelig e.l. som følge af varens beskaffenhed eller alder, og som følge heraf ønskes destrueret, kan virksomheden søge SKAT om tilladelse til at fradrage den destruerede mængde i regnskabet. Destruktionen skal ske under tilsyn af SKAT. I ansøgningen skal varerne specificeres, og årsagen til og det ønskede tidspunkt for destruktionen anføres.

     Banderolerede varer, der er blevet usælgelige, kan opføres på brækagelisten efter samme regler, som gælder for banderoleret flaskebrækage, se ovenfor. Varen skal destrueres under tilsyn af SKAT.

     PrøverPrøver, der udtages af SKAT, fritages for afgift. Der kan derimod ikke indrømmes fradrag ved udlevering af prøver i andre tilfælde, herunder prøver til levnedsmiddelkontrollen.

     Generelle betingelser
     § 15, stk. 5
     Regnskabs- og kontrolbetingelserne for afgiftsfritagelse fastsættes for at sikre en korrekt og ukompliceret anvendelse af fritagelserne og for at hindre svig, unddragelse eller misbrug.

     § 35Anvendes varer, der er fritaget for afgift efter § 15, til andet, end hvad de er bestemt til, kan SKAT inddrage adgangen til at indkøbe afgiftsfri varer.

     Ved meddelelse af en afgiftsfritagelsesbevilling tager SKAT stilling til, hvilke kontrolmæssige betingelser der skal knyttes til bevillingen. Ved afgørelsen af, hvilke betingelser der skal stilles, indgår en vurdering af, om varen på grund af ethanolindhold, udvindingsmulighed og prisniveau vil kunne konkurrere med spiritus.

     Afgiftsfritagelse
     § 15, stk.1, nr. 1-3
     Der sker afgiftsfritagelse af varer, der

     1. er denaturerede (fuldstændig denatureret)
     2. anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål o.l.
     3. anvendes til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter loven.

     Fritagelsesbestemmelserne er nærmere beskrevet nedenfor.

     Ansøgning om afgiftsfritaget spritAfgiftsfritagelse gives - bortset fra fuldstændig denatureret sprit - i almindelighed kun efter bevilling (tilladelse). For sprit til medicinske formål gives afgiftsfritagelse dog i vid udstrækning uden bevilling.

     Ansøgning om bevilling til forbrug af sprit afgives på en blanket (22.011), der bl.a. skal indeholde oplysning om

     • det formål, som spritten skal bruges til
     • hvilken sprittype der ønskes brugt
     • det anslåede årlige forbrug.

     Hvis der ikke kan bruges en standarddenatureret sprittype, se nedenfor, skal det oplyses, hvilke denatureringsmidler der kan bruges og i hvilke mængder. Hvis der til det pågældende formål ikke kan bruges denatureret sprit, skal ansøgningen indeholde en nærmere begrundelse herfor.

     Ansøgningen om bevilling til indkøb og videresalg af sprit skal indeholde oplysning om virksomhedens kundekreds og - for så vidt angår standarddenatureret sprit - desuden leverandørens navn og adresse.

     Denatureret sprit
     § 15, stk. 1, nr. 1
     Der gives afgiftsfritagelse for ethanol (sprit), der er gjort uanvendelig til drikkebrug ved tilsætning af denatureringsmidler, som foreskrevet af SKAT. En sådan denatureret sprit betegnes som "fuldstændig denatureret" og kan sælges, købes og anvendes uden særlig kontrol fra SKAT, fx husholdningssprit.

     Sprit, der er fuldstændig denatureret efter et andet EU-lands bestemmelser, kan ligeledes sælges, købes og anvendes uden særlig kontrol, jf. KFO 3199/93. Dog gælder ved EU-handel (transport mellem EU-lande) af fuldstændig denatureret sprit, at der skal udstedes og medfølge et forenklet ledsagedokument, se A.15.6.

     Varer til tekniske formål mv.
     § 15, stk. 1, nr. 2, og stk. 2
     Afgiftsfritagelsen for sprit til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål o.l. er som regel betinget af, at spritten denatureres, så den er uegnet til drikkebrug eller til fremstilling af drikkevarer. Sådan sprit betegnes som "ufuldstændig denatureret".

     Ufuldstændig denaturering bruges for sprit, som benyttes til fremstilling mv. af varer og andre formål, hvortil der ikke kan bruges fuldstændig denatureret sprit. De anvendte denatureringsmidler afpasses efter sprittens anvendelse og vil som regel have en svagere denaturerende virkning end de midler, der anvendes ved fuldstændig denaturering. Køb og brug af ufuldstændig denatureret sprit er derfor underlagt kontrol af SKAT.

     Denatureringsmidlet fastsættes i samråd med den pågældende branche/virksomhed, der ønsker denaturering foretaget, og med SKATs laboratorium (Force Technology).

     Visse typer ufuldstændig denatureret sprit kan købes i færdigblandet stand (standarddenatureret) hos virksomheder, der har tilladelse fra SKAT til forhandling af sådan sprit. Den pågældende sprit benævnes "IPA-sprit", "parfumesprit", "terpentinsprit" og "hospitalssprit".

     IPA-sprit
     IPA-spritIPA-sprit er sprit, der er denatureret med 2-propanol (isopropylalkohol) - 10 liter pr. 100 liter á 100 pct. sprit

     IPA-sprit bruges bl.a. til

     • fremstilling, fortynding eller opløsning af farver, lakker, rensemidler, blomstergødning o.l., desinfektionsmidler
     • fremstilling af parfumer, kosmetiske artikler og toiletmidler
     • fremstilling af desinfektions- og luftrensemidler, sæbe, myggebalsam o.l. varer.
     • afvaskning, rensning, rengøring, desinfektion og polering af klicheer, trykplader o.l., printplader, loddede emner, elektriske komponenter o.l., kontormaskiner (i kontorservicevirksomheder), støbeforme, glas til produktion af termoruder o.l., metal før overfladebehandling (i produktionsvirksomheder), påfyldnings- og opskæringsmaskiner i levnedsmiddelindustrien, smøre- og skæremiddel ved arbejde i letmetaller, glas og apparater i kemiske laboratorier, kvartskrystaller til brug i den elektroniske industri
     • frostsikring af jordvarmeanlæg
     • bestemmelse af stenmaterialers massefylde
     • fysik- og kemiundervisning i folkeskolen (årsopgørelse, se blanket 22.038).

     Denaturering, forhandling og forbrug af IPA sprit må kun ske efter bevilling fra SKAT.

     Parfumesprit
     ParfumespritParfumesprit er sprit, der er denatureret med bitrex (denatonium benzoate) - 1,0 g pr. 100 liter á 100 pct. sprit - eller diethylphthalat - 0,5 liter pr. 100 liter á 100 pct. sprit.

     Miljøstyrelsen har opfordret til, at virksomhederne undlader brug af diethylphthalat som denatureringsmiddel og i stedet bruger "parfumesprit" med denatureringsmidlet bitrex (denatonium benzoate) eller evt. IPA-sprit, se ovenfor.

     Parfumesprit bruges bl.a. til

     • fremstilling af parfumer, kosmetiske artikler og toiletmidler
     • opløsning af blomsterolier o.l. til industrielle formål
     • fremstilling af desinfektions- og luftrensemidler, sæbe, myggebalsam o.l. varer. 

     Det er en betingelse for brug af parfumesprit, at færdigvarerne indeholder sådanne stoffer, at de ikke kan bruges som drikkevarer eller til fremstilling af drikkevarer.

     Denaturering, forhandling og forbrug af parfumesprit må kun ske efter bevilling fra SKAT.

     Terpentinsprit
     TerpentinspritTerpentinsprit er sprit, der er denatureret med vegetabilsk terpentinolie - 0,5 liter pr. 100 liter á 100 pct. sprit.

     Terpentinsprit bruges bl.a. til 

     • fremstilling, fortynding og opløsning af farver, lakker, flussmidler, rensemidler, vitaminpræparater o.l.
     • afvaskning, rensning, rengøring, desinfektion og polering af klicheer, trykplader, konservesdåser o.l.

     Denaturering, forhandling og forbrug af terpentinsprit må kun ske efter bevilling fra SKAT.

     Hospitalssprit
     HospitalsspritHospitalssprit er sprit, der er denatureret med 2-propanol (isopropylalkohol) - 6 liter pr. liter á 100 pct. sprit.

     Hospitalssprit må kun bruges til desinfektion, herunder rensning af instrumenter til indsprøjtning mv., håndvask og anden udvendig brug, medmindre der er givet tilladelse til andet brug, fx fremstilling af medicinalvarer.

     Hospitalssprit leveres normalt i en styrke på 70 eller 96 pct. vol., men kan dog i særlige tilfælde leveres i en styrke på 99,8-99,9 pct.

     Denaturering til hospitalssprit kan kun ske efter bevilling fra SKAT.

     Apoteker kan dog købe og forhandle hospitalssprit uden bevilling. I andre tilfælde kræves bevilling fra SKAT til forhandling af hospitalssprit.

     Apoteker, hospitaler og visse offentlige klinikker mv. kan købe hospitalssprit uden bevilling, jf. nedenstående oversigt.

     LeverandørModtagerBevilling Udleveringsbilag
     Virksomheder med bevilling til videresalg + ApotekerApoteker Nej

     Faktura

      Hospitaler, offentlige sanatorier og klinikker bortset fra fodklinikker, massageklinikker o.l.Nej 

     Fra bevillingsvirksomheder:
     Faktura

     Fra apoteket:
     Rekvisition (22.054)

      Private sanatorier og klinikkerJa Som for hospitaler 
     Virksomheder med bevilling til videresalgMedicinalvarefabrikker 1) Ja Faktura 
     Apoteker 5)Skibsførere 2) Nej Rekvisition (22.012
      Læger, tandlæger, dyrlæger og jordemødre 3) Nej Rekvisition (22.054
      Kliniske tandteknikere 3)Ja Rekvisition (22.054)
      Plejehjem 4)Ja Rekvisition (22.054
     1) Hospitalsspritten må kun bruges til fremstilling af medicinalvarer, der omfattes af apotekernes eneret, og som indeholder sådanne stoffer, at det er udelukket at bruge varerne som drikkevarer eller til fremstilling af drikkevarer.

     2) Skibe, herunder visse fiskerfartøjer, skal efter bestemmelser fra Søfartsstyrelsen være forsynet med medicinkiste eller -skab, der bl.a, skal indeholde hospitalssprit. Mængden afhænger af antallet af ombordværende personer sammenholdt med, om skibet går i nærfart eller uden for nærfart.

     Følgende skibe er undtaget fra reglerne om skibes forsyning med lægemidler mv. og kan ikke altså ikke rekvirere hospitalssprit:
     - åbne fartøjer
     - skibe, der går i fart af ikke over en halv times varighed i søen
     - lystfartøjer unden 20 BRT.

     3) De pågældende læger mfl. må kun bruge hospitalsspritten i egen virksomhed. De må ikke overlade spritten til patienter eller klienter.

     Dyrlæger må heller ikke bruge spritten til tilberedning af lægemidler til udvortes brug (fx kamfer sprit), selv om lægemidlerne kun bruges af dem selv i egen praksis og ikke overlades til klienterne.

     4) Bevilling kan opnås af både kommunale og private plejehjem, der har overenskomst med det offentlige, men kun i det omfang plejehjemmet ikke kan bruge andre desinfektionsmidler, fx jodsprit og propylalkohol.
     5) Indkøb kan efter behov også foretages hos bevillingsvirksomheder.

     Specialdenatureret sprit
     Specialdenatureret spritSpecialdenatureret sprit er sprit, der er denatureret med midler, som er specielt tilpasset til det pågældende formål, dvs. til formål, hvor det ikke er muligt at bruge ovenanførte standarddenatureret sprit.

     Denatureringsmidler er fx toluen (5 liter), xylen (5 liter), ethylacetat (2 liter), methylethylketon (5 liter) og shellak (40 g).

     Specialdenaturering kan kun ske efter tilladelse fra og under kontrol af SKAT.

     Spritten må ikke videresælges og må i øvrigt kun bruges af virksomheden til det formål, der er angivet i bevillingen.

     Fjernelse af denatureringsmidler
     § 36
     Denatureringsmidler og stoffer, der er tilsat efter § 15, stk. 2, må hverken helt eller delvis fjernes. Den, der helt eller delvis fjerner sådanne denatureringsmidler eller stoffer, skal betale afgift af varerne.

     Udenatureret sprit
     Udenatureret spritAfgiftsfritagelse for udenatureret sprit er betinget af, dels at der fremlægges nærmere dokumentation for, at der ikke kan anvendes en eller anden form for denaturering, jf. ovenfor, dels at der er tale om et forbrug af en størrelsesorden, hvor afgiftsfritagelsen har en væsentlig økonomisk betydning, jf. § 15, stk. 2.

     I nedenstående oversigt er anført de almindelige formål mv., hvortil der er givet eller kan gives afgiftsfritagelse for udenatureret sprit.

     Formål/virksomhedRegnskabBemærkninger 
     Laboratorieformål  
     Handels- og industrivirksomheder samt virksomheder, der erhvervsmæssigt udfører laboratoriearbejde for andre, herunder den offentlig levnedsmiddelkontrol Forbrugsbog
     (22.052)
     Bevillingen kan kun udstedes til egentlige laboratorier. I erhvervsvirksomheder skal spritten bruges erhvervsmæssigt. Spritten må kun bruges i laboratoriet og kun til analyser og undersøgelse mv., herunder kvalitetskontrol af virksomhedens produkter. 
     Museer, videnskabelig institutioner, læreanstalter o.l. offentlige institutionerÅrsopgørelse
     (22.028) 
     Der skal angives nøjagtigt i bevillingen, hvad spritten må bruges til 

     Undervisningsformål
     bortset fra undervisning i folkeskoler og skoler med undervisning på tilsvarende niveau

     Årsopgørelse
     (22.038) 
     Bevilling kan bl.a. gives til konservering af naturhistoriske præparater og til brug ved undervisning i fysik, kemi og biologi. Det skal angives nøjagtigt i bevillingen, hvad spritten må bruges til.
     Medicinske formål  
     ApotekerAlm. regnskab 

     Hospitaler, offentlige sanatorier og klinikker, bortset fra fodklinikker, massageklinikker o.l.

     Rekvisition (22.021)

     Alm. regnskabSpritten må kun bruges i det pågældende hospital, sanatorium eller klinik til fremstilling af medicin eller desinfektion, håndvask o.l. udvendig brug i de tilfælde, hvor hospitalssprit ikke kan bruges. Spritten kan endvidere bruges i institutionens laboratorium til analyser mv.

     Private sanatorier og klinikker, bortset fra fodklinikker, massageklinikker.

     Rekvisition (22.021)

     Alm. regnskabSpritten må kun bruges i det pågældende sanatorium mv. til sådanne medicinske formål, hvortil hospitalssprit ikke kan bruges.

     Dispenserende dyrlæger, dvs. dyrlæger, der har ret til at praktisere her i landet, og som af Fødevarestyrelsen har opnået tilladelse til at tilberede, sammenblande, dele og afveje (dispensere) lægemidler.

     Rekvisition (22.055)

     Protokol for euforiserende stoffer og afgiftsfri sprit

     Spritten må kun bruges til syge dyr, som den dispenserende dyrlæge har i kur.

      Spritten kan bruges til fremstilling af sammensatte medicinske præparater. desuden kan spritten bruges i ublandet form (herunder fortyndinger med vand) i tilfælde, hvor dyrlægen finder det nødvendigt for det syge dyrs behandling.

     Tandlæger

     Rekvisition (22.067)

      -Spritten (absolut alkohol, 99,9% vol.) skal købes på et apotek i flasker á højest 3 cl.
     Medicinalvarefabrikker

     Fabrikationsbog
     (22.034)

     Spritten må kun bruges til fremstilling af medicinalvarer, der omfattes af apotekernes eneret, og som indeholder sådanne stoffer, at det er udelukket at bruge varerne til drikkevarer eller fremstilling af drikkevarer. 
     Andre formål  
     Kompasser - fremstilling og reparation, herunder efterfyldning, af magnetiske væskekompasser Forbrugsbog
     (22.052) 
      -

     Fremstilling af ikke-afgiftspligtige varer
     § 15, stk. 1, nr. 3
     Der gives afgiftsfritagelse for sprit/spiritus, der anvendes til fremstilling af

     • eddike, der henhører under toldtarifposition 2209
     • lægemidler, som er omhandlet i Rådets direktiv (EØF) 65/65
     • aromastoffer til fremstilling af levnedsmidler og ikke-alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol.
     • produkter, som direkte eller som ingrediens i halvfabrikata anvendes til fremstilling af levnedsmidler, også fyldte, forudsat at alkoholindholdet i det enkelte tilfælde ikke overstiger 8,5 liter ren alkohol pr. 100 kg produkt for så vidt angår chokolade og 5 liter ren alkohol pr. 100 kg produkt for så vidt angår andre produkter.
     • i en fremstillingsproces, forudsat at det færdige produkt ikke indeholder alkohol
     • til fremstilling af et delprodukt, som ikke er spiritusafgiftspligtigt.

     Eksempel
     Tariferingen vil fx for et kosttilskudsprodukt kunne føre til, at produktet skal anses enten for et levnedsmiddel, et naturmedicin-produkt eller et alkoholprodukt.

     For så vidt angår spørgsmålet, om et lægemiddel er omfattet af Rådets direktiv (EØF) 65/65, høres Lægemiddelstyrelsen via SKAT.

     Ved vurderingen af, om afgiftsfritagelse skal gives, indgår det forhold, om produktet er anvendeligt til fremstilling af afgiftspligtige drikkevarer.

     PraksisSKAT har i en sag givet afgiftsfritagelse for udenatureret sprit til fremstilling af renseservietter til fjernelse af lak fra proteser i et tilfælde, hvor alene udenatureret sprit kunne bruges for at undgå beskadigelse af protesen.

     Spiritus til fremstilling af levnedsmidler Der gives afgiftsfritagelse for ubanderoleret spiritus, som bruges til erhvervsmæssig fremstilling af levnedsmidler o.l., der ikke er spiritusafgiftspligtige, jf. dog ovenfor om maksimumsgrænser for alkoholindhold (chokolade/andre levnedsmidler).

     Spiritussen skal indkøbes på ubanderolerede beholdere med et indhold på over 3 liter hos en virksomhed, der er registreret efter spiritusafgiftsloven.

     Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for spiritus til fremstilling af levnedsmidler i virksomheder, der tillige driver restaurationsvirksomhed o.l. med udskænkning af spiritus og vin.

     Konditorier, der i forbindelse med konditorvirksomheden udskænker spiritus og vin, vil dog evt. kunne opnå bevilling til afgiftsfritagelse for spiritus til fremstilling af kager, fromager, desserter o.l. Det er imidlertid en betingelse, at der fra en egentlig butiksafdeling o.l. sker salg ud af huset af kager mv. Der må i ansøgningen fra sådanne virksomheder nærmere gives oplysning om virksomhedens art, herunder omfanget af salg ud af huset.

     Indkøb og brug af afgiftsfritaget spiritus kræver bevilling fra SKAT.

     Virksomheder, der er registreret hos SKAT for fremstilling (produktion) af frugtvin (B.2), tobaksvarer (C.1) eller chokolade- og sukkervarer (D.1), behøver ikke at have en særskilt bevilling, men kan nøjes med over for leverandøren at dokumentere sin registrering efter afgiftsloven. Leverandøren kan efter behov anmode SKAT om at bekræfte registreringsforholdet.

     Opbevaring af afgiftsfritaget spritHusholdningssprit må kun opbevares i emballager, der på tydelig måde er mærket "Denatureret, fjernelse af denatureringsmidlet er strafbar" og "Farlig at drikke".

     Anden denatureret sprit må kun opbevares i emballager, der på tydelig og klar måde er mærket "Denatureret".

     Afgiftsfritaget sprit/spiritus - udenatureret eller ufuldstændig denatureret - skal i alle virksomheder opbevares på en sådan måde, at den ikke kan komme uvedkommende i hænde.

     Køb i andre EU-lande Ved køb af sprit/ufuldstændig denatureret sprit i andre EU-lande gælder de almindelige regler for køb af afgiftspligtige varer, dvs. at virksomheden over for leverandøren skal dokumentere sin berettigelse til ubeskattet køb (bevilling/registrering), og at varerne forsendes under proceduren for ledsagedokument, se A.15.5.

     Blanketter Der findes følgende blanketter for afgiftsfritaget sprit/spiritus:

     • 22.011 Ansøgning om bevilling - Indkøb og brug af afgiftsfritaget denatureret sprit
     • 22.012 Rekvisition - Hospitalsprit til skib
     • 22.021 Rekvisition - Udenatureret sprit
     • 22.034 Regnskab - Fabrikationsbog
     • 22.038 Årsopgørelse - Indkøb og brug af afgiftsfritaget sprit
     • 22.048 Fortegnelse - Anvendelse af afgiftsfritaget spiritus
     • 22.052 Regnskab - Forbrugsbog
     • 22.054 Rekvisition - Hospitalssprit til hospitaler, læger m.fl.
     • 22.055 Rekvisition - Udenatureret sprit til dyrlæger
     • 22.062 Indførselsanmeldelse - afgiftsfritaget spiritus (fra tredjelande) 
     • 22.063 Indkøbsblad - Udenatureret spiritus
     • 22.067 Rekvisítion - Udenatureret sprit til tandlæger.

     Udleveringsanmeldelsen (blanket 22.043) er afskaffet med virkning fra 1. maj 2005. Ved køb af afgiftsfri sprit/spiritus skal der derfor ikke længere ved det enkelte salg og køb af sådanne varer indsendes nogen meddelelse til SKAT. Der skal fortsat føres regnskab over salg og køb af sprit/spiritus, se i øvrigt nyhedsbrev af 12. april 2005.

     Diplomater o.l.
     § 15, stk. 1, nr. 4
     Der sker afgiftsfritagelse af varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv., og de hertil knyttede personer, jf. toldlovens § 4, se A.7.1.2.5.

     Afgiftsgodtgørelse ved udførsel
     § 15, stk. 3
     Der ydes godtgørelse af afgiften af beskattede varer, der leveres til et andet EU-land, se A.8.2 og A.15.6. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

     En evt. afgiftsgodtgørelse vil kræve, at varerne afbanderoleres. I stedet for fysisk at fjerne banderolen kan det tillades, at virksomheden påsætter en label (sort) over banderolen. Den pågældende label skal dække hele banderolen og må ikke kunne fjernes uden, at banderolen samtidig ødelægges.

     Afgiftsfrihed ved indførsel
     § 15, stk. 4
     Der sker afgiftsfritagelse af varer, bortset fra vareprøver, der indføres eller modtages fra andre EU-lande, i samme omfang som efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 1 og 2, se Momsvejledningen.

     Indførsel af privatpersonerDer sker afgiftsfritagelse af varer, der medføres af privatpersoner til eget brug fra et andet EU-land på de vilkår og i de mængder, der efter EUs bestemmelser kan indføres afgiftsfrit, se A.9.2.1.

     § 20, stk. 1, 2 og 3Virksomheden skal føre regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering af varer og over køb og forbrug af banderoler.

     Det samlede regnskab, der beskrives nærmere på de følgende sider, omfatter:

     • ubanderolerede varer, der består af en lagerbeholdningsbog, flasketilgangsbog, flaskeafgangsbog og banderolebeholdningsbog, seB.1.6.1
     • banderolerede varer, der består af et afgiftsregnskab og et udleveringsregnskab, se B.1.6.2.

     Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 (L66) er der fra 1. januar 2003 indført øgede krav til regnskaber og fakturaer i bl.a. spiritusafgiftsloven, se A.10.1.3.

     BlanketterRegnskabet kan føres på SKAT-blanketter eller i virksomhedens eget regnskab, hvis dette indeholder samme oplysninger.

     Der findes følgende blanketter:

     • 22.003 Beregning, banderoleringer af spiritus, 1a-varer
     • 22.005 Udleveringsregnskab
     • 22.015 Bestillingsseddel til aflange banderoler
     • 22.030 Flasketilgangsbog, forside
     • 22.031 Flaskeafgangsbog, forside
     • 22.032 Lagerbeholdningsbog, forside
     • 22.033 Banderolebeholdningsbog, forside
     • 22.041 Banderolebeholdningsoversigt - Tilskrivningssider
     • 22.042 Kvartalsopgørelse, ubanderoleret spiritus  
     • 22.044 Afbanderoleringsliste
     • 22.047 Forskæringsanmeldelse
     • 22.050 Brækageliste, banderoleret spiritus
     • 22.051 Afgiftsregnskab
     • 22.053 Banderoleringer - Anden flaskeafgang
     • 22.056 Tapninger - Anden flasketilgang
     • 22.057 Lagerbeholdningsoversigt for 1a-varer
     • 22.058 Lagerbeholdningsoversigt - Literbevægelsessider for 1 b-varer
     • 22.059 Lagerbeholdningsoversigt - Literbevægelsessider for 2 A og 2 B-varer
     • 22.061 Beholdningsopgørelse
     • 22.066 Prøve- og brækageliste, ubanderoleret spiritus
     • 22.068 Administrativt ledsagedokument (EU)
     • 22.069 Forenklet ledsagedokument
     • 22.073 Bestillingsseddel til oblatbanderoler.

     AnskaffelseBlanketterne kan fås elektronisk.

     RegnskabsførelseRegnskabet skal føres på ordentlig og overskuelig måde, der kan danne grundlag for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og for SKATs kontrol.

     Virksomheder, der alene er registreret som mellemhandler og derfor ikke modtager ubanderolerede varer, skal ikke føre regnskab over ubanderolerede varer.

     Afgiftsfri varer
     § 27, stk. 4
     Virksomheder, der fra udlandet modtager, fremstiller eller driver mellemhandel med ethanolholdige ekstrakter, essenser o.l., der ikke er omfattet af afgiftspligten, skal føre deres regnskab på en sådan måde, at de på begæring kan give SKAT oplysning om salget af disse varer til hver af de registrerede virksomheder.

     FakturaDer skal ved hver udlevering af afgiftspligtige varer udstedes faktura, se A.10.1.1.

     EU-ledsagedokument
     § 20, stk. 4
     Ved forsendelse varer til eller gennem andre EU-lande skal der endvidere udstedes et ledsagedokument, se A.15.5.

     Opgørelse over EU-handel
     § 20 a og bek. § 5
     Virksomheden skal på grundlag af ledsagedokumenterne udarbejde lister over ubeskattet køb i og salg til andre EU-lande, se A.10.2

     Regnskab over ubanderolerede varer omfatter dels varer, herunder ethanol, der er tilført virksomheden ubanderoleret, dels indkøb og forbrug af banderoler. Regnskabet skal desuden omfatte tilført vin og ikke-spiritusafgiftspligtige ekstrakter, essenser o.l. til brug ved fremstillingen af varer.

     Kontoplan Regnskabet over ubanderolerede varer består af løsblade, der udleveres af SKAT efter virksomhedens behov. Regnskabet føres efter følgende kontoplan:

     Konto 1 a
     Indførte flaskevarer, dvs. varer, der er aftappet i udlandet og indført på flasker.

     Konto 1 b
     Råvarer, herunder

     • varer på fustager, både udenlandsk og dansk
     • udtræk mv., fremstillet i virksomheden
     • ikke-afgiftspligtige essenser, ekstrakter o.l.
     • tilført vin til spiritusfremstilling
     • andre råvarer til spiritusfremstilling
     Der skal anlægges en konto for hver vareart (rom, cognac, snaps osv.). Varer under denne konto skal før endelig aftapning overføres til konto 2A eller 2B.

     Konto 2 A
     Spiritus, udenlandsk, ren eller kun tilsat vand - både fustagevarer og flaskevarer.

     Konto 2 B
     Blandinger af dansk og udenlandsk spiritus og dansk spiritus - både fustagevarer og flaskevarer

     Posteringer mv. Til- og afgang af ubanderolerede varer og indkøb af banderoler skal straks posteres i regnskabet.

     Enhver fejlskrivning skal annulleres ved en overstregning, der ikke gør det fejlskrevne ulæseligt. Negative tal skal føres med rødt eller negativt og fradrages ved sammentællinger.

     Varer kan ved indførsel fra udlandet kun tilskrives konto 1a og 1b. Returvarer skal dog tilskrives den konto, som de er fraskrevet ved udførslen.

     RegnskabsbøgerRegnskabet over ubanderolerede varer føres i følgende 4 bøger:

     • Lagerbeholdningsbog 22.032 (årsbog)
     • Banderolebeholdningsbog 22.033 (årsbog)
     • Flasketilgangsbog 22.030 (kvartalsbog)
     • Flaskeafgangsbog 22.031 (kvartalsbog).
     Regnskabsbøgerne er indrettet efter løsbladesystemet og sammensættes efter den enkelte virksomheds behov. Virksomheden kan i årets (kvartalets) løb få udleveret ekstra blade til bøgerne. Regnskabsbladene indsættes i ringbind, som udleveres af SKAT.

     Til regnskabsbøgerne knytter sig prøve- og brækagelister og kvartalsopgørelse.

     Regnskabsbladene til kvartalsbøgerne er indrettet, så den enkelte side efter virksomhedens valg kan bruges enten til tapninger eller anden flasketilgang, respektive enten banderoleringer eller anden flaskeafgang.

     Før regnskabsbladene tages i brug, skal virksomheden forsyne det enkelte blad med oplysning om konto i konteringsplanen. På regnskabsblade til kvartalsbøgerne skal virksomheden ved overstregning markere, om den enkelte side skal bruges til postering af tapninger eller anden flasketilgang, respektive banderoleringer eller anden flaskeafgang.

     Inden for de enkelte konti skal regnskabet føres efter rubriceringen i liter, liter 100 pct. eller flaskestørrelse.

     LagerLagerbeholdningsbogen, der føres på regnskabsblade 22.057, 22.058 og 22.059, indeholder for hver konto:

     • en beholdningsoversigtsside, hvor der noteres de 4 kvartalers begyndelses- og slutbeholdninger og de 4 kvartalsafslutninger
     • literbevægelsessider, hvor der føres alle til- og fraførsler af fustagevarer, fx indførsel/udførsel, overførsel til eller fra en anden registreret virksomhed i Danmark og udlevering til en bevillingsvirksomhed og overførsel til eller fra anden konto i regnskabet.
     BanderolerBanderolebeholdningsbogen, der føres på regnskabsblade 22.041, indeholder:
     • en beholdningsoversigtsside, hvor der noteres de 4 kvartalers begyndelses- og slutbeholdninger af banderoler og de 4 kvartalsafslutninger
     • banderoletilskrivningssider, hvor der føres alle indkøb af banderoler og banderolemakuleringer.
     FlasketilgangFlasketilgangsbogen, der føres på regnskabsblade 22.056, indeholder for hver konto:
     • tappesider, hvor der føres alle tapninger, omhældninger og optræk
     • sider for anden flasketilgang, hvor der føres al anden flasketilgang til det ubanderolerede lager end tapninger mv., fx indførsel fra udlandet, tilførsel fra andre virksomheder af indførte flaskevarer, afbanderoleringer og returvarer fra udlandet.
     FlaskeafgangFlaskeafgangsbogen, der føres på regnskabsblade 22.053, indeholder for hver konto:
     • banderoleringssider, hvor der kun føres virksomhedens egne banderoleringer
     • sider for anden flaskeafgang, hvor der føres al anden flaskeafgang fra det ubanderolerede lager end den, der sker ved banderolering, fx overførsel til andre registrerede virksomheder af indførte flaskevarer og udførsel til udlandet.
     Specielle posteringer Der er i det følgende gjort rede for reglerne for førelsen og afslutningen af regnskabet over ubanderolerede varer vedrørende:
     • Tapninger.
     • Omhældninger.
     • Optræk.
     • Banderoleringer.
     • Fejlbanderoleringer.
     • Prøver og brækager.
     • Blanding og forskæring.
     • Afbanderolering.
     • Banderolemakulering.
     Tapninger (22.056) I rubrikken for varenavn noteres ved postering af tapninger vareart (rom, whisky osv.).

     Det tappede antal liter udregnes før posteringen på basis af det tappede antal flasker og flaskernes cl-indhold. Ved udregningen bruges det efter anvendt tappehøjde gennemsnits cl-indhold pr. flaske for den flasketype og -størrelse, der er tappet på.

     Det udregnede literantal for en tapning posteres med 1 decimal, der forhøjes, når den følgende decimal er 5 eller derover.

     I flaskerubrikkerne anlægges en rubrik for hvert cl-indhold pr. flaske for de flasketyper og -størrelser, der tappes på.

     Hvis virksomheden på nummererede tappesedler e.l. har foretaget de nødvendige noteringer, kan posteringen i regnskabet vente til den følgende hverdag.

     Omhældninger
     (22.056)
     Det anvendte antal flasker føres som en negativ postering, og det antal flasker, varerne er omhældt til, som en positiv postering.

     Optræk
     (22.056)
     Optræk føres som en negativ postering i flaskerubrikken og i rubrikken for tappet antal liter.

     Banderoleringer
     (22.053)
     I rubrikken for varenavn skal for hver banderolering anføres det varenavn, der fremgår af flaskernes etikette.

     Fejlbanderolering
     (22.053)
     Hvis virksomheden konstaterer, at der ved banderolering er brugt en anden banderole end den, der svarer til varen (forkert flaskestørrelse), skal der gøres rede for forholdet.

     Prøver og brækager
     (22.066)
     Følgende prøver og brækager, der sker i løbet af kvartalet, skal posteres på prøve- og brækageliste 22.066:

     • prøver, som udleveres fra det ubanderolerede lager
     • ubanderolerede mindre flaskebrækager
     • fustagebrækage og større flaskebrækager, som ikke fritages for afgift.
     Prøve- og brækagelisterne nummereres fortløbende for et kalenderår. Listerne skal afsluttes ved kvartalets udløb med en sammentælling.

     Fustagebrækage og større flaskebrækager skal i alle tilfælde straks anmeldes til SKAT. Virksomheden skal søge SKAT om tilladelse til fraskrivning direkte i regnskabet over ubanderolerede varer af sådanne brækager.

     Brækager, der fritages for afgift, fraskrives i regnskabet over ubanderolerede varer under Literbevægelser - fra (22.058-22.059), respektive under Anden flaskeafgang (22.053) med henvisning til SKATs skrivelse.

     Brækager, der ikke fritages for afgift, posteres i prøve- og brækagelisten og overføres til kvartalsopgørelsen.

     Når der er søgt om afgiftsfritagelse for fustage- eller flaskebrækage, medregnes den mængde, der er gået til spilde, som en særlig beholdningspost i regnskabet over ubanderolerede varer, hvis afgørelsen ikke foreligger ved kvartalsafslutningen.

     Blanding og forskæringVirksomheden skal før blanding, forskæring o.l., hvorved varer overføres fra én konto eller styrke til en anden konto eller styrke, udfærdige en forskæringsanmeldelse 22.047 i 1 eksemplar. Det gælder fx ved nedsættelse af styrken, forskæring eller fremstilling af udtræk mv. til brug ved spiritusfremstilling.

     I forskæringsanmeldelsen skal der gøres rede for, hvilke varer der er indgået i forskæringen, og hvilket udbytte forskæringen har givet.

     I alle tilfælde, hvor der ved forskæring, udtræk mv. er fremkommet svind i det indgåede antal liter 100 pct., skal svindet tilskrives lagerbeholdningsbogen (22.058-22.059) som en særlig post umiddelbart efter udbyttets postering, så svindet først fraskrives under differenceposten ved kvartalsafslutningen. Varer, hvis fremstilling strækker sig over længere tid, må ikke henstå som beholdning på ikke-afsluttede forskæringsanmeldelser. I sådanne tilfælde skal anmeldelse udstedes særskilt for hver del af fremstillingen, og varerne skal til- og fraskrives lagerbeholdningsbogen for hver anmeldelse.

     For udtræk o.l., der henstår længere tid efter første blanding, skal der foruden forskæringsanmeldelsen for selve blandingen også udfærdiges forskæringsanmeldelse, når udtrækket er færdigt og udbyttet opgjort.

     Posteringen i regnskabet skal ske, så snart forskæringen mv. er foretaget.

     Afbanderolering Afbanderolering, dvs. overførsel af varer fra det banderolerede lager til det ubanderolerede lager, kan i almindelighed kun foretages i den virksomhed, der har banderoleret de pågældende varer.

     Ved afbanderolering skal virksomheden udfærdige afbanderoleringsliste 22.044.

     Efter afbanderoleringen skal varerne tilskrives regnskabet over ubanderolerede varer (22.056) og fraskrives afgiftsregnskabet (22.051) på grundlag af afbanderoleringslisten (22.044), der skal blive i virksomheden som bilag til regnskabet over ubanderolerede varer.

     Makulering Beskadigede banderoler skal afleveres til SKAT til makulering. Banderolemakuleringer skal føres som negative posteringer på banderoletilskrivningssiderne og attesteres af SKAT.

     RegnskabsafslutningRegnskabet over ubanderolerede varer skal afsluttes ved udgangen af hvert kvartal. Posteringerne i de fire regnskabsbøger skal derfor tælles sammen, og til- og afgangsposterne samles kontovis ved sammendrag. Endvidere skal posteringerne i prøve- og brækagelisten tælles sammen og overføres til regnskabet over ubanderolerede varer.

     Virksomheden skal desuden opgøre de mængder ubanderolerede varer, som virksomheden skal betale afgift af og beregne den banderolerede mængde i liter 100 pct.

     Afslutningen af regnskabet foretages på lagerbeholdningsbogens oversigtssider, hvor evt. differencer i beholdningen opgøres på grundlag af en optælling af ubanderolerede varer.

     Afslutningen af regnskabet over banderolerne foretages på banderolebeholdningsbogens oversigtssider, hvor differencer i banderolebeholdningen opgøres på grundlag af en optælling af banderolerne.

     RegnskabsbøgerneI det følgende er beskrevet regnskabsafslutningen for hver enkelt regnskabsbog mv.

     Prøve- og brækage-
     listen (22.066)
     Posterne i prøve- og brækagelisten overføres kontovis til fraskrivning i regnskabet over ubanderolerede varer. Flaskebrækager noteres i flaskeafgangsbogen under Anden flaskeafgang og evt. fustagebrækager i lagerbeholdningsbogen under Literbevægelser - fra.

     Prøver og evt. brækager, som der ikke bevilges afgiftsfritagelse for, overføres endvidere til kvartalsopgørelsen.

     Flasketilgang
     (22.056)
     Det tappede antal liter ifølge tappesiderne overføres til lagerbeholdningsbogen (22.058-22.059) og posteres under Literbevægelser - fra.

     Anden flasketilgang overføres til Tapninger (22.056), og den samlede flasketilgang overføres til lagerbeholdningsbogens oversigtsside for den pågældende konto (22.057-22.058-22.059).

     Flaskeafgangsbogen
     (22.053)
     Anden flaskeafgang overføres til Banderoleringer (22.053), hvorefter den samlede flaskeafgang overføres til lagerbeholdningsbogens oversigtsside for den pågældende konto (22.057-22.058-22.059).

     Banderoleforbruget ifølge banderoleringssiderne overføres til banderolebeholdningsbogens oversigtsside (22.041).

     Banderoleret mængde i liter 100 pct. beregnes og noteres på hver konto under Banderoleringer.

     For varer under konto 1a beregnes banderoleret antal liter 100 pct. indirekte, idet den mængde i liter 100 pct., der har været til rådighed til banderolering ifølge regnskabet, reduceres med kvartalets slutbeholdning af ubanderolerede varer. Beregningen foretages på blanket 22.003.

     Beregningen i liter 100 pct. foretages således:
     + kvartalets begyndelsesbeholdning
     + flasketilgang
     - anden flaskeafgang
     - slutbeholdning af ubanderolerede varer ifølge beholdningsopgørelse 22.061.

     Denne beregning bevirker, at virksomheden fritages for at omregne hver enkelt banderolering af varer til liter 100 pct. Fremgangsmåden indebærer, at der ved afslutningen af regnskabet over ubanderolerede varer ikke må forekomme nogen difference i liter 100 pct.-kolonnen på beholdningsoversigten i lagerbeholdningsbogen, uanset om der er differencer i flasketallene.

     For varer under konto 2A og 2B beregnes banderoleret mængde i liter 100 pct. direkte på grundlag af antallet af banderolerede flasker, flaskernes cl-indhold og ethanolstyrke.

     Banderoleret mængde i liter 100 pct. overføres kontovis til afgiftsregnskabet over banderolerede varer (22.051).

     Flaskeafgangsbogen (22.053) skal senest den 15. i måneden efter kvartalet indsendes til SKAT.

     Lagerbeholdning
     (22.057-22.058-22.059)
     Konto 1a (22.057)
     Tilgangen overføres samlet fra flasketilgangsbogen (22.056) og afgangen samlet fra flaskeafgangsbogen (M 22.053). Den optalte beholdning og differencer i beholdningen overføres til kvartalsopgørelsen. Der skal dog ikke betales afgift af evt. differencer i beholdningen af varer under konto 1a. Det skyldes, at banderolerede mængde i liter 100 pct. beregnes indirekte på grundlag af en beholdningsopgørelse.

     Konto 1b (22.058)
     Til- og afgang overføres fra literbevægelsessiderne. Den opmålte beholdning og differencer i beholdningen overføres til kvartalsopgørelsen.

     Konto 2A og 2B (22.059)
     Tappet antal liter overføres fra flasketilgangsbogens sider for Tapninger (22.056) til Literbevægelser - fra.

     Fustagebrækage, der ikke fritages for afgift, overføres fra prøve- og brækagelisten (22.066) til Literbevægelser - fra.

     Samlet flasketilgang/-afgang overføres fra flasketilgangsbogen (22.056) og flaskeafgangsbogen (22.053) til rubrikkerne på oversigtssiderne.

     Den forefundne beholdning og differencer i beholdningen samt brækager, der ikke fritages for afgift, overføres til kvartalsopgørelsen (22.042).

     Banderolebeholdning
     (22.041)
     Tilgangen af banderoler overføres fra tilskrivningssiderne og afgangen fra flaskeafgangsbogens banderoleringssider (22.053).

     Større differencer i banderolebeholdningen skal straks anmeldes til SKAT.

     Kvartalsopgørelse
     (22.042)
     Virksomheden skal ved udgangen af hvert kvartal opgøre de mængder ubanderolerede varer, som der skal betales afgift af. Virksomheden skal samtidig opgøre det svind ved fremstilling, lagring og aftapning, som er fritaget for afgift. Opgørelsen foretages på blanket 22.042. På opgørelsen skal virksomheden endvidere angive beholdningen af ubanderolerede varer.

     Virksomheden skal derfor efter afslutningen af regnskabet over ubanderolerede varer for hver konto uddrage følgende poster fra regnskabet over ubanderolerede varer:

     1. Differencer mellem den regnskabsmæssige og den faktiske slutbeholdning ifølge lagerbeholdningsbogens oversigtssider. Differencerne noteres i rubrikken Differencer ved afslutningen. De mængder, der skal beskattes, noteres med modsat fortegn under rubrikken At beskatte. Da normalt svind ved fremstilling, lagring og aftapning ikke skal beskattes, skal dette svind ikke noteres i rubrikken At beskatte. Det samme gælder differencer under konto 1a, da det antal liter 100 pct, der svarer til disse differencer, er indbefattet i det antal liter 100 pct, der er overført til afgiftsregnskabet over banderolerede varer under Egne banderoleringer.
     2. Prøver og brækager, som ikke fritages for afgift, ifølge prøve- og brækagelisten.
     3. Beholdningen af ubanderolerede varer ifølge lagerbeholdningsbogens oversigtssider.
     Den mængde, der skal betales afgift af, overføres til afgiftsangivelsen for den sidste måned i kvartalet.

     Regnskabet over banderolerede varer består af dels et særligt afgiftsregnskab over den ubeskattede begyndelses- og slutbeholdning og den ubeskattede til- og afgang, dels et regnskab over den afgiftspligtige udlevering, se nærmere nedenfor.

     Fakturaer mv. for en dag skal være indført i regnskabet inden udløbet af den følgende hverdag.

     Afgiftsregnskab
     (22.051)
     I afgiftsregnskabet over banderolerede varer skal virksomheden gøre rede for den ubeskattede beholdning af banderolerede varer ved kvartalets begyndelse og slutning og den ubeskattede til- og afgang af banderolerede varer.

     Regnskabet føres i liter 100 pct. med 2 decimaler på regnskabsblad 22.051, der udleveres af SKAT efter virksomhedens behov for et år ad gangen. Regnskabsbladene indsættes i et ringbind, der også udleveres af SKAT.

     Regnskabet afsluttes kvartalsvis og danner grundlag for regulering af afgiften af banderolerede varer.

     Posteringerne omfatter kun banderolerede, ubeskattede varer.

     Som tilgang føres:

     1. Beholdningen ved kvartalets begyndelse. Til beholdningen medregnes ikke varer i detailforretninger eller restaurationer, der ejes af virksomheden.
     2. Tilførsel fra en anden registreret virksomhed.
     3. Varer, som modtages retur fra en anden registreret virksomhed ifølge kreditnota e.l. Returvarer, for hvilke der ikke udstedes kreditnota, indgår i lagerbeholdningen uden tilskrivning.
     4. Egne banderoleringer ifølge de enkelte konti (22.053).
     5. Returvarer, der ved udleveringen er beskattet efter en tidligere gældende afgiftssats. Den betalte afgift godtgøres direkte på angivelsen. En evt. kreditnota bogføres ikke i udleveringsregnskabet.

     Som afgang føres:

     1. Overførsel til en anden registreret virksomhed.
     2. Afbanderoleringer ifølge afbanderoleringslister.
     3. Brækage ifølge brækageliste (22.050).
     4. Prøver, som SKAT udtager til undersøgelse.
     5. Varer, der er gået tabt ved brækage e.l. ifølge SKATs skrivelse.
     6. Slutbeholdningen ifølge beholdningsopgørelse 22.061.

     I beholdningsopgørelsen, som udleveres af SKAT efter virksomhedens behov, skal varen anføres med oplysning om vareart og -navn og det optalte antal flasker af hver størrelse. Varer med samme ethanolstyrke anføres samlet og omregnes samlet til liter 100 pct. Omregningen skal ske på grundlag af det virkelige cl-indhold i flaskerne.

     Beholdningsopgørelse 22.061 bruges også til notering af ubanderolerede varer under konto 1a ved beregningen af banderoleret mængde i liter 100 pct.

     Afgiftsregnskabet afsluttes ved kvartalets udgang med følgende ultimoposteringer:

     • brækagelisten (22.050) afsluttes og posteres under fra
     • egne banderoleringer (22.053) posteres under til
     • udleveringsregnskabets summer for 1., 2. og 3. kvartalsmåned posteres under fra (tallene skal stemme med angivne mængder ifølge afgiftsangivelserne)
     • slutbeholdningerne ifølge beholdningsopgørelsen posteres under fra.

     Herefter posteres balancen med teksten At beskatte. Hvis fx fejl i udleveringsregnskabet bevirker, at balancen må posteres under til, bruges teksten At afgiftsgodtgøre. Kolonnerne sammentælles og skal to og to balancere.

     Udleveringsregnskab
     (22.005)
     Virksomheden skal føre regnskab over den afgiftspligtige udlevering af banderolerede varer, dvs. over enhver udlevering, som virksomheden skal betale afgift af.

     Regnskabet omfatter salg til detailforretninger, restaurationer mv., overførsel af varer til detailforretninger eller restaurationer, der ejes af virksomheden, prøver, gaver, repræsentation og anden gratis udlevering og eget forbrug.

     Regnskabet føres i regnskabshæfte 22.005, der udleveres af SKAT efter virksomhedens behov.

     Udleveringsregnskabet skal omfatte den udleverede mængde i liter 100 pct.

     Regnskabet skal føres dagligt. Alle udleveringsbilag, dvs. fakturaer, notaer, følgesedler e.l., skal posteres med oplysning om dato, bilagsnummer og udleveret mængde i liter 100 pct. Da mængden i liter 100 pct. ikke kræves anført på fakturaer mv., skal virksomheden for hver enkelt faktura mv. beregne den udleverede mængde i liter 100 pct. før posteringen i udleveringsregnskabet.

     Virksomheden kan i stedet for at postere hvert enkelt udleveringsbilag i udleveringsregnskabet samle de enkelte udleveringsbilag for en dag og postere mængden i liter 100 pct. Omregningen af den udleverede mængde til liter 100 pct. kan foretages periodevis, dog mindst ved månedens udløb.

     Regnskabet afsluttes ved hver måneds udgang med en sammentælling af kolonnen for udleveret mængde. Summen overføres til afgiftsangivelsen. Ved kvartalets udgang posteres summerne for de tre kvartalsmåneder i Afgiftsregnskabet (22.051) underfra.

     Kreditnotaer for beskattede varer, der er modtaget retur, posteres således:

     • Hvis varen ved udleveringen er beskattet efter den samme afgiftssats som ved returneringen, indgår varen som en negativ postering i udleveringsregnskabet.
     • Hvis varen er beskattet efter en tidligere gældende afgiftssats, posteres den som tilgang i afgiftsregnskabet, der skal vedlægges en kopi af bilaget. Sådanne tilgangsposter overføres efter månedens udgang til afgiftsangivelsen, hvor den ved udleveringen betalte afgift fradrages.

     Emballager
     § 3, stk. 2
     Der må ikke bruges beholdere (flasker) mv. af en sådan type eller med en sådan lukkeanordning, at banderolen ikke kan anbringes forsvarligt. Drikkebægre o.l. må ikke påskrues over banderolen og må ikke anbringes over banderolen, hvis den derved dækkes helt eller delvis.

     Beholderne skal i almindelighed tilkendegive sig som beholdere til spiritus.

     § 3, stk. 3 Beholderne skal ved udleveringen være forsynet med oplysninger om alkoholstyrke, jf. nedenfor om etiketter.

     Rumindhold Forbrugerstyrelsen har i bek. nr. 901 af 29. november 1993 om volumenstørrelser for vin, druemost og spiritus mv. fastsat de nominelle volumener for færdigpakninger på 10 liter eller derunder, som bl.a. spiritus må udbydes til salg i.

     Der betales afgift på grundlag af det virkelige cl-indhold i beholderen.

     Etiketter Reglerne om etikettering af spiritus findes dels i EU-forordninger og -direktiver, jf. bl.a. RFO 1576/89, dels i Fødevarestyrelsens bek. nr. 1095 af 15. november 2004 om mærkning mv. af fødevarer. Reglerne administreres af Fødevarestyrelsens.

     Etiketteringsreglerne skal være opfyldt, før de pågældende varer udleveres fra virksomheden til forbrug her i landet.

     Varer til forbrug her i landet skal inden udleveringen forsynes med etiketter, der indeholder oplysning om:

     • aftapningsvirksomhedens navn
     • varens art
     • alkoholindhold (ethanolstyrke)
     • nominelt indhold.
     Alkoholindholdet, som bestemmes ved 20o C, skal angives med højst én decimal efterfulgt af symbolet % vol. Udtrykket alkohol, evt. forkortet til alk. eller alc., kan sættes foran. Ved angivelse af alkoholindhold tillades en tolerance på +/- 0,3 pct. vol.

     § 9, stk. 2, 1. pkt. Før virksomheden udleverer varer til forbrug her i landet, skal varerne være tappet på beholdere, der skal være forsynet med en banderole og en etiket. Om etiketter, se i B.1.7.

     BifirmatilladelseSKAT kan tillade, at virksomheden, foruden egne etiketter og banderoler til spiritusbeholdere, også bruger etiketter, som er påtrykt en anden virksomheds navn, respektive banderoler med denne virksomheds kodenummer, fx i tilfælde, hvor en virksomhed overtager en igangværende virksomhed.

     § 9, stk. 3 Undtaget fra kravet om banderolering er varer, der er indført på flaske, og som ubeskattet overføres til en anden registreret virksomhed, og varer, der overføres til en virksomhed, der har tilladelse fra SKAT til ubeskattet køb af varer.

     SKAT kan endvidere efter ansøgning tillade en registreret virksomhed at få overført varer, der er fremstillet/aftappet her i landet, ubanderoleret, hvis varerne alene er bestemt for udførsel til udlandet.

     Handelsprøver, der udleveres fra en registreret virksomhed, er også undtaget fra kravet om banderolering. Det er en betingelse, at prøveflaskerne er under 5 cl, og at flaskerne fremtræder som handelsprøver.

     Det er ikke tilladt at udlevere prøver til en forhandler til videregivelse til dennes kunder. Prøverne kan ikke fritages for afgift og skal opbevares samlet i virksomheden, som skal kunne gøre rede for, hvad der er udleveret.

     § 9, stk. 2, 3. pkt. SKAT kan tillade, at varerne i stedet for med banderole forsynes med andet lukke påtrykt tilsvarende oplysninger.

     § 27 aDet er forbudt enhver, som forhandler, udskænker eller udleverer spiritus, og som ikke er registreret efter spiritusafgiftsloven, at modtage eller udlevere spiritus i flasker eller andre beholdere, der ikke er banderoleret.

     BanderoletyperPapirbanderoler til spiritus, som SKAT fremstiller, er selvklæbende og findes i følgende størrelser:

     BanderoleFlaskeFormat
     Oblatalle22 mm (diameter)
     Aflang - storover 60 cl105 x 13 mm
     Aflang - mellem15-155 cl85 x 13 mm
     Aflang - lilleunder 15 cl62 x 10 mm
     Aflang - miniunder 15 cl42 x 10 mm

     Til beholdere med et cl-indhold mellem 60 og 155 kan virksomheden således vælge mellem at bruge stor eller mellem af de aflange banderoler.

     SKAT kan i øvrigt i særlige tilfælde tillade, at banderolerne bruges til andre flaskestørrelser end dem, de er bestemt til.

     Påtryk
     § 9, stk. 2, 2. pkt.
     Banderolerne leveres med følgende påtryk:

     • Vareart i form af betegnelsen spiritus.
     • Beholderstørrelse angivet i brøk (1/1, 3/4, 3/8 osv).
     • Kodenummer for den virksomhed, der har banderoleret varerne. Som kodenummer bruges SE-nr.

     Virksomheder, der har bifirmaer med selvstændigt SE-nr., dvs. virksomheder, som er selvstændigt registreret efter momsloven, skal for varer, der banderoleres i bifirmaets navn, bruge dette firmas SE-nr. Hvis bifirmaet ikke har selvstændigt SE-nr., skal hovedvirksomhedens SE-nr. bruges.

     Bestilling og levering Banderolerne bestilles hos SKAT på en bestillingsseddel - 22.015 for aflange og 22.073 for oblat.

     Leveringstiden for banderoler er normalt 12-14 arbejdsdage. Banderolerne må derfor bestilles i god tid, før de skal bruges. Der kan kun bestilles banderoler til virksomhedens normale forbrug i højst 6 måneder.

     Banderolerne sendes til virksomheden pr. post. Der kan træffes aftale med SKAT om, at virksomheden selv henter banderolerne hos SKAT. Betalingen skal ske kontant eller med en betalingsfrist på 5 dage.

     Når virksomheden har modtaget banderolerne, skal de tilskrives virksomhedens regnskab.

     Banderoler må ikke afhændes, og de kan ikke byttes. Beskadigede banderoler skal afleveres til SKAT. Større differencer i banderolebeholdningen skal anmeldes til SKAT, så snart differencen er konstateret. Der gives ingen godtgørelse ved makulering af banderoler.

     Oblatbanderoler leveres i ruller á 2.000, 5.000 og 15.000 stk. Aflange banderoler leveres i ruller á 500, 1.000, 4.000 eller 6.000 stk. Store banderoler (105 x 13 mm) kan dog ikke leveres i ruller á 6.000 stk.

     bek. § 4Oblatbanderoler koster 48,49 kr. plus moms pr. 1000 stk. og aflange banderoler 79,11 kr. plus moms pr. 1000 stk. for alle størrelser.

     Rullerne er forsynet med en papkerne med en indvendig diameter på 40 mm. Hver rulle leveres indsvejset i en plastpose. På den står antallet af banderoler i rullen og produktionsdatoen. På rullen sidder en banderole uden mærke. Af hensyn til banderoleoptælling er der på bagsiden af basispapiret for hver 50 banderoler et påtryk, der angiver, hvor mange banderoler der er tilbage i rullen.

     Banderolerne må ikke udsættes for større temperaturudsving. Leverandøren af selvklæbende banderoler garanterer, at klæbeevnen for ikke-anvendte banderoler, der opbevares ved normal stuetemperatur, holder i mindst 2 år. Det betyder, at banderoler, der er mere end 2 år gamle, ikke må bruges. Når banderolen er sat på, er klæbeevnen ubegrænset.

     Påsætning Aflange banderoler skal anbringes over flaskelukket på en sådan måde, at flasken ikke kan åbnes, uden at banderolen ødelægges, dvs. med mærket på selve lukkeanordningen (kapsel, prop mv.) og ned ad flaskehalsens ene side. Banderoler til pure-pak kartoner kan anbringes på emballagens sideflade i umiddelbar tilknytning til - men uden at dække - emballagens etiket eller påtryk.

     Oblatbanderoler skal anbringes på flaskelukket. På flasker med metal- eller plasthætte, der dækker både flaskens hals og prop, og som brydes ved åbningen af flasken, kan banderolen anbringes på siden af hætten. Det er en betingelse for brug af oblatbanderoler, at flaskelukkets udformning og materialeart samt påsætningsmetoden sikrer en effektiv vedhæftning af oblaten. Er det ikke tilfældet, skal der benyttes aflange banderoler. 

     Beskadigede banderoler må ikke bruges. Beskadiges banderolen efter påsætningen, skal varen afbanderoleres.

     Afbanderolering Ønskes en vare afbanderoleret, skal virksomheden udfylde en afbanderoleringsliste 22.044 i 2 eksemplarer med en specifikation af de varer, der ønskes afbanderoleret. Eksemplar II skal indsendes til SKAT forud for afbanderoleringen, seB.1.6.2.

     I stedet for fysisk at fjerne banderolen kan virksomheden påsætte en label (sort) over banderolen. Den pågældende label skal dække hele banderolen og må ikke kunne fjernes uden, at banderolen samtidig ødelægges.

     Banderolering mv.
     hos andre
     SKAT kan tillade, at spiritus banderoleres på produktionsstedet i udlandet eller aftappes eller banderoleres på en aftapningscentral her i landet.

     Betingelserne for en sådan tilladelse er:

     Minimumsmængde Varepartiet (samme vare) er på mindst 400 liter.

     Skriftlig aftale For hver enkelt virksomhed, der træffes aftale med, skal der foreligge en skriftlig bekræftelse fra aftapnings-/banderoleringsvirksomheden om, at denne forpligter sig til ved udgangen af hvert kvartal at foretage en optælling af banderolebeholdningen og meddele indehaveren af tilladelsen resultatet af optællingen.

     En kopi af aftalen skal indsendes til SKAT, idet den skal være bilag til tilladelsen.

     Overførsel af
     spiritus/banderoler
     Ved overførsel af spiritus/banderoler, der sker ved virksomhedens egen foranstaltning, skal der udfærdiges en proformafaktura/følgeseddel i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar forbliver i virksomheden, og det andet følger varen.

     Fakturaen/følgesedlen skal indeholde oplysning om:

     • afsenderens og modtagerens navn og hjemsted
     • spiritus: Art, ethanolstyrke, mængde i liter, liter 100 pct. og konto
     • banderoler: Antal og flaskestørrelse.

     De overførte banderoler bogføres særskilt i regnskabet, se B.1.6.1.

     Spiritus, der sendes til andre EU-lande, skal være ledsaget af et administrativt ledsagedokument (nr. 22.068/A 125), se A.15.5, medens spiritus til tredjelande udføres efter de sædvanlige udførselsbestemmelser, idet varen angives til toldfri genindførsel under henvisning til denne tilladelse.

     Spiritus, der sendes til aftapningscentraler, skal inden afsendelsen være tilskrevet virksomhedens afgiftsregnskab og må ikke fraskrives som følge af, at varerne midlertidigt er fraført til aftapning.

     Modtagelse af
     banderolerede varer
     Ved modtagelsen af de banderolerede varer tilskrives disse i regnskabet, se nedenfor. For egne varer, der modtages retur, sker tilskrivningen på grundlag af afsenderens lønforarbejdningsfaktura (proformafaktura) eller følgeseddel, og for varer, der er købt, på grundlag af købsfakturaen. For varer fra andre EU-lande skal der tillige foreligge ledsagedokument, se A.15.5, og for varer fra tredjelande skal der foreligge et enhedsdokument.

     Egne varer, der kommer retur fra tredjelande, angives som returvarer med henvisning til udførselsdokumentationen og denne tilladelse. Andre varer angives som banderoleret i udlandet og med henvisning til denne tilladelse.

     Regnskab Virksomheden skal i særlige blade i regnskabet over ubanderolerede varer 22.053 anlægge en konto for hver aftalevirksomhed.

     Kontoen skal indeholde oplysninger om overførte og modtagne varer samt overførte og returnerede banderoler.

     Varer
     Under overførte varer anføres for hver overførsel: kontobetegnelse, dato for afsendelse, vareart, ethanolstyrke og mængde i liter og liter 100 pct. For samtidig overførte banderoler, se nedenfor om Banderoler.

     Under modtagne banderolerede varer, der opdeles i egne varer og købte varer, anføres oplysning om: kontobetegnelse, dato for modtagelsen, vareart, antal banderolerede flasker og størrelse, ethanolstyrke samt mængde i liter og liter 100 pct.

     Banderoler
     Under overførte banderoler anføres for hver overførsel: antal afsendte banderoler og flaskestørrelse. Evt. returnerede ubenyttede/beskadigede banderoler bogføres her som en minuspostering.

     Under modtagne benyttede banderoler (banderolerede varer) anføres for hver modtagelse: dato for modtagelsen, antal forbrugte banderoler og flaskestørrelse.

     Kvartalsafslutning Varer
     Mængden af modtagne banderolerede varer sammentælles. Den samlede mængde for egne varer fraskrives Lagerbeholdningsoversigt, 22.059, under Literbevægelser, og tilskrives Afgiftsregnskab, 22.051. Mængden af købte varer tilskrives 22.051.

     Banderoler
     Antallet af overførte banderoler og antallet af benyttede banderoler (banderolerede varer) sammentælles og beholdningen optælles. Afslutningen foretages herefter således:

     Den banderolerende virksomheds:

     Begyndelsesbeholdning, stk./flaskestørrelse
     +overførte banderoler, stk./flaskestørrelse
     -forbrugte banderoler (band. varer), stk./flaskestørrelse
     =Regnskabsmæssig beholdning, stk./flaskestørrelse
     optalt beholdning, stk./ flaskestørrelse
     Difference + - stk./flaskestørrelse

     Større differencer i banderolebeholdningen skal straks anmeldes til SKAT.

     Forbrugte banderoler medtages i Banderolebeholdningsoversigt, 22.041. Evt. returnerede beskadigede banderoler fraskrives i oversigten, Banderoletilskrivning som en minuspostering. Den optalte beholdning af banderoler overføres som ny begyndelsesbeholdning.

     Hvis virksomheden fører sit øvrige regnskab over spiritus i sit almindelige regnskab, kan ovenstående regnskab også føres der, hvis samtlige bevægelser kan indgå.

     Andre bestemmelser Tilladelsen, der ikke kan overføres til andre, er gyldig indtil videre, dog ikke ud over 5 år efter udgangen af den måned, hvor SKAT har givet tilladelsen.

     Ændring af de anmeldte forhold skal straks meddeles til SKAT. Overtrædelse eller tilsidesættelse af tilladelsens betingelser kan - foruden straf - medføre, at tilladelsen inddrages med øjeblikkelig virkning.

     Afregning
     §§ 21-22
     Reglerne for afregning af afgift, se A.11. Ved angivelse og afregning anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 22.022.

     § 23Betaler en virksomhed ikke skyldige told- eller afgiftsbeløb rettidigt, eller foreligger der for SKAT oplysninger om virksomhedens forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sådanne beløb ikke vil blive betalt rettidigt, kan SKAT pålægge virksomheden kortere angivelsesperiode. SKAT kan endvidere i sådanne tilfælde kræve, at der stilles fuld sikkerhed for afgiftsskylden.

     Registreringen kan inddrages ved manglende betaling eller ved undladelse af at stille fuld sikkerhed for afgiftsskylden.

     Kontrol mv. §§ 25-30Ny tekst startSKAT kan, for at afklare om et produkt er omfattet af tillægsafgiften på alkoholsodavand, kræve dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen. Dokumentationen kan være i form af en leverandør- eller fabrikanterklæring.Ny tekst slut

     Reglerne for kontrol samt efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12,

     For spiritus gælder i øvrigt følgende supplerende kontrolregler:

     § 8, stk. 3 De afgiftspligtige varer skal opbevares i de godkendte lokaler på en sådan måde, at beholdningen kan gøres op. Ubanderolerede og banderolerede varer må ikke blandes sammen.

     Fustager, reoler og kasser mv., der bruges til opbevaring af ubanderolerede varer, skal være forsynet med mærkesedler (fustagekort og rumkort). Mærkesedlerne skal oplyse om konto i regnskabet, vareart og litermængde. For flaskevarer skrives antal flasker og flaskestørrelse i stedet for litermængde.

     Fustager, der bruges som lagerfade, skal være forsynet med oplysning om fustagens kapacitet i liter og spunsdybden, dvs. afstanden fra midten af spunshullets underkant til lagerstaven. Fustagerne skal så vidt muligt stilles således, at varer under samme regnskabskonto opbevares samlet.

     Flaskevarer skal også være sorteret efter kontobetegnelse, og de skal være anbragt efter flaskestørrelse på en sådan måde, at der er nem adgang til at tælle beholdningen op.

     § 27 a, stk. 1 Det er forbudt enhver, som forhandler, udskænker eller udleverer spiritus, og som ikke er registreret efter spiritusafgiftsloven, at modtage eller udlevere spiritus i flasker eller andre beholdere, der ikke er banderoleret korrekt eller forsynet med oplysninger om alkoholstyrke.

     Auktionssalg
     § 27 a, stk. 2
     Auktionssalg af spiritus må kun finde sted efter tilladelse fra SKAT.

     Fremstilling
     § 28
     SKAT kan forlange, at en virksomhed, der fremstiller ethanol, skal opsætte en særlig spritmåler, der leveres af SKAT.

     Salg af destillations-
     apparater
     § 37
     Virksomheder, der til forbrugere sælger eller udlejer destillationsapparater o.l., som er egnede til fremstilling af spiritus, har pligt til at sikre sig korrekt navn, stilling og adresse på sådanne personer. Virksomheden skal inden udgangen af den efter salget eller udlejningen følgende måned give SKAT oplysning herom.

     Bestemmelsen om anmeldelsespligt skal ses i lyset af det høje afgiftsniveau for spiritus og den deraf følgende risiko for omgåelse.

     Straf
     §§31-32
     Straffebestemmelser fremgår af A.13. For destillation e.l. og afdenaturering af spiritus gælder nedenstående særlige bestemmelser for straf.

     Sager om overtrædelse af spiritusafgiftslovens § 1, stk. 3, (destillation e.l.) og § 36, stk. 1, (afdenaturering) må i almindelighed karakteriseres som sket med forsæt til afgiftsunddragelse og medfører således straf efter lovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2.

     Hvis den forsætlige afgiftsunddragelse ikke overstiger 100.000 kr., kan straffesagen søges afgjort ved et bødeforelæg, og den under A.13 nævnte bundgrænse på 5.000 kr. ved forsætlige afgiftsunddragelser omfatter ikke disse sager. Overstiger den unddragne afgift 100.000 kr., skal sagen indbringes for domstolene med påstand om frihedsstraf samt en tillægsbøde på ½ x den forsætligt unddragne spiritusafgift - ved forsøg dog kun 1/4 x det forsætlige forhold.

     Bødesanktionen i de omhandlede sager beregnes som 2 x afgiften af den fremstillede spiritus (der svarer til bødesanktionen i smuglerisager).

     Overtrædelserne medfører endvidere pligt for den (de) pågældende til at svare afgift af den forbrugte mængde spiritus, jf. lovens § 1, stk. 2 (destillation e.l.) og § 36, stk. 1 (afdenaturering).

     SKAT vil tage det til overtrædelsen anvendte udstyr, varer mv. i forvaring med henblik på destruktion. Spørgsmålet om konfiskation (beslaglæggelse) henhører under domstolene, jf. straffelovens § 75, stk. 2. I det omfang den (de) pågældende skriftligt - fx i en påtegning på bødeforelægget eller i en særlig skrivelse - erklærer sig indforstået med, at effekterne destrueres af SKAT, vil konfiskationen dog kunne ske administrativt. 

     Klagevejledning Klagevejledning, se A.14.